Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL HİZMETTE HALKLA İLİŞKİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL HİZMETTE HALKLA İLİŞKİLER"— Sunum transkripti:

1 SOSYAL HİZMETTE HALKLA İLİŞKİLER
Doç. Dr. Yusuf GENÇ

2 HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHİ SEYRİ
Kısa tarihçe: Halkla ilişkiler geleceğin mesleği olmakla birlikte tarihin ilk yıllarına kadar götürmekte mümkündür. İnsanlık tarihi kadar eski. M.Ö. – Eski Yunan, Roma, Mısır, Mezopotamya ve İran gibi ABD’de 20.yy ’ın başlarında “basın ajansları” daha sonra da kamuoyu “enstitüleri” kurulmuştur. Amerika’da Başkan Thomas Jefferson tarafından seslendirildi. 1900’ün başlarında terimleşti. İlk İsim Rockfeller, ikincisi Edward L.Bernays’ ( )dır. ABD Gazeteci Lvy Lee 1916 yılında ilk halkla ilişkiler bürosunu kurdu, hazırlanan bültenler ile ilk kez kamu oyuna seslenme fırsatı bulmuştur. Avrupa’da İngiltere’de başlamış (1912). Asıl giriş İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda Devletlerden devletlere gönderilen elçiler, dinlerin tebliğ ve misyonerlik faaliyetleri, bazı ülkelerde halkın katılımıyla gerçekleşen bilgi verme toplantıları ya da “forum”lar halkla ilişkiler faaliyetidir. Bütün bunlara rağmen Halkla İlişkiler 20.yy ’a kadar rast gele metotlarla yürütülmüş, ancak bu y.y’ dan sonra bilimsel bir çalışma haline gelmiş bulunmaktadır. Avrupa’da halkla ilişkiler faaliyetleri 1950’lerden sonra başlamıştır.

3 Türkiye’de Halkla İlişkilerin Gelişimi
Halkla ilişkiler Türklerde Göktürklerde Orhun abidelerine kadar çıkar. Selçuklularda Nizam’ül Mülk’ün “siyasetnamesi”, Anadolu Selçuklularında hükümdarların belli günlerinde halkın sorunlarını dinlemesi. Seyasetnamede halkın düşünce ve isteklerinden yönetimi haberdar etmenin gereğinden bahsedilir. Osmanlılar üst düzey devlet adamlarının kurdukları vakıflar eliyle halkla ilişkilerini yürüttüler. Osmanlı dönemi ve memur çilesi... I. Dünya Savaşı ve Atatürk’ün PR’a verdiği önem... 4 Eylül 1919, Sivas Kongresi kararlarının duyurulması için çıkarılan İrade-i Milliye Gazetesi, ardından Hakimiyet-i Milliye Gazetesi... 1920 de kurulan Basın Yayın Ve Erformasyon Genel Müdürlüğü ile anıldı. 1920’de Anadolu Ajansı’nın kurulması I. Basın Kurultayı, 1946 Polis Halkla İlişkileri kuruldu. 1960’larda gelişti - Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü, Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla Münasebetler Daire Başkanlığı 1966: Ders olarak ilk kez A. Ü Siyasal bilgiler Fakültesi, Basın yayın Yüksek Okulu’nda okutuldu. 1972 de ilk halkla İlişkiler derneği kuruldu, Kurucusu Alaattin ASNA. 1984: Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği... 1969: Örgütlenme çalışmaları, 1972: Halkla İlişkiler Derneği, 2004: İletişim Danışmanları Derneği... Bugün büyük şirketlerin tamamında halkla ilişkiler bölümleri var, kurumsal şirketlerin önemli bölümü PR şirketleriyle çalışıyor.

4 Halkla ilişkiler, kuruluşu halka tanıtmak ve halkı tanıma sanatıdır.
Halkla ilişkiler, bir organizasyonun bağlantı kurduğu, kurabileceği kimselerin (hedef kitlenin) anlayışını, sempati ve desteğini sağlamak amacı ile yönetici ve girişimcilerin başvurduğu yöntemlerin tümüdür.

5 Tanım: 2 Belirtilmiş hedef kitleleri etkilemek için
Özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının veya kamuoyu önüne çıkmış kişilerin, ilişkide olduğu veya olabileceği çevrelerin sevgi, anlayış, güven ve desteğini elde etmek ve bunu sürdürmek için sürekli olarak yerine getirilmesi gereken bir yönetim işlevidir Belirtilmiş hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış, planlı, inandırıcı haberleşme

6 Public Relation News’e göre halkla ilişkiler;

7 Robinson’a göre Halkla İlişkiler:

8 Tanımla İlgili Terimler
Tasarlanmış: (Bilinçli) Planlı: (organizeli) Performans Kamu Yararı Çift Yönlü İletişim Yönetim Fonksiyonu

9 Halkla ilişkiler etkinliklerini iki grupta toplayabiliriz: 1) Tanımaya yönelik etkinlikler. 2) Tanıtmaya yönelik etkinlikler.

10 Halkla ilişkiler iki yönlü bir iletişime dayanır
Halkla ilişkiler iki yönlü bir iletişime dayanır. Bu iletişim ilişki kuran kuruluş ile ilişki kurulan halk arasında gerçekleşir, iki yönlü bu iletişim sonucunda karşılıklı yararlanma söz konusudur.

11 Halkla ilişkilerin Temel İşlevleri;
Bir yönetim Fonksiyonu. İletişim süreci Kamuoyunu etkileme ve yönlendirme etkinliği Planlı ve düzenli bir çalışma. Halk toplulukları ile ilişkiler kurma. Kuruluşun sosyal sorumluluk etkinliği. Kurumun toplumla bütünleşmesi. Kurumsal imajın oluşması ve gelişmesi.

12 Halkla İlişkiler [PR (Public Relations)] nedir?
İTİBAR YÖNETİMİDİR... Kamu ile organizasyon arasında uyumu ve anlayışı sağlamadır... Algılanma, düşünce ve davranışları etkilemedir Karşılıklı uzlaşma ve anlaşma sağlamaya yönelik iletişim yönetimidir... İki yönlü iletişimi gerektirir... Planlanmış bir aktivitedir... Araştırmaya dayanır... Sosyal sorumluluk içerir...

13 PR ne değildir? Yalnızca medya ilişkileri yönetimi…
Basın bülteni hazırlayıp dağıtmak… Etkinliği, haberlerinin medyada yayınlanması ile ölçülen iş... Reklam...

14 PR’ın Faaliyet Alanları
Kurum içi iletişim Kurumlar arası iletişim Kurumsal halkla ilişkiler Toplumla iletişim/Sosyal sorumluluk Kamusal İlişkiler Kültürler arası iletişim Medyayla ilişkiler Finansal ilişkiler Stratejik İlişkiler Çevresel faktörleri takip Kriz yönetimi Metin yazımı Etkinlik yönetimi, fuarlar Danışmanlık

15 Hedef Kitlesi

16 Halkla İlişkilerle İlgili Bazı Kavramlar
İletişim Duyurum Basın sözcülüğü Lobicilik Kamu yararına faaliyetler. -Yakın kavramlar:Reklam, pazarlama

17 Halkla İlişkilerle İlgili Bazı Kavramlar
Duyurum: Kuruluşla ilgili haberlerin kitle iletişim araçlarında ücretsiz olarak yayınlatılmasıdır. Kurumsal reklamcılık: Kurumla ilgili reklam. Medya kontrolü kuruluştadır. Basın sözcülüğü: Kamuoyunun ilgisini çekmek üzere medyalar aracılığı ile kamuoyuna bilgi vermektir. Kamu yararına faaliyetler: Sadece kar elde etmek değil kamu yararına işler yapıldığı imajı yaratılmasıdır (oyun parkı, köprüler, üst geçitler, kütüphaneler) Lobicilik: Kamu yönetiminde yasa yapıcı ya da karar verici konumunda olan kişileri bilgilendirme ve etkileme çabasıdır. Yönetim danışmanlığı: Üst yöneticilere stratejik konularda danışmanlık hizmeti vermek.

18 HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL AMAÇLARI
Kurum Açısından İzlenen Amaçlar Özel Girişimciliği aşılama Kurumu Koruma Finansal Güçlenme Saygınlık Sağlama Satışı veya hizmet kalitesini artırmak İşgören Bulma Endüstri İlişkilerini Geliştirme

19 Toplusal açıdan Amaçlar I
Halkı aydınlatmak ve onlara çalışmaları benimsetmek. Halkta kuruma karşı olumlu davranışlar geliştirme. Kanun ve kurallara uyulmasını sağlamak için, halka aydınlatıcı bilgi vermek. (dini kurallar, yasaklar, trafik kuralları gibi) Özel ve kamu yararlarına cevap vermeye çalışmak ve herkesin kişiliğine hürmet ederek sosyal sorumluluk duygusu yaratmak.

20 Amacı II Kamuoyunun kuruluşa ilişkin eğilimlerini, tutum ve beklentilerini belirleyerek, kuruluşta uygun iyileştirmelerin yapılması için önerilerde bulunmak. Kuruluşla halk arasında karşılıklı saygı ve toplumsal sorumluluk duygularını geliştirmek. Mal ve hizmetlerin niteliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak. Bir kuruluşun sunduğu hizmetin geliştirilmesi amacıyla yürütülen ve kamuoyunu etkilemeye yönelik tüm ilişki biçimlerini içeren planlı çabalar.

21 Amacı III Belirli bir örgüt ile onu çevreleyen toplumsal gruplar arasında, iyi niyete ve karşılıklı anlayışa dayalı ilişkiler kurup geliştirmek. Kurumun genel stratejisi ve politikaları içinde kalarak, örgütün ekonomik ve sosyal çıkarlarını en üst düzeye çıkarmak için, hedef kitlenin örgüt hakkındaki duygu ve düşüncelerini etkilemek ve güvenilen, prestij sahibi bir kuruluş olması için çaba harcamak. Çevreyle ve kitlelerle iyi ilişkiler kurmak. Bunun iki ölçütü=Kesinlik+Tutarlılık

22 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ

23 Halkla İlişkiler ve İnsan İlişkileri
İnsan ilişkileri örgütte çalışan bireylerin bir makine olarak görülmesi yerine insan olarak ele alınması ve ona değer verilmesi gerektiğini savunur. Bireyin ruhsal, duygusal ve düşünsel yapısını bir bütün olarak inceler Örgütte verimliliğinin artırılması için örgütte çalışan bireylerin kişilik yapısını ve davranış özelliklerini tanımaya yarayacak ve onları tatmin edecek yöntemlerin geliştirilmesini sağlamaya çalışır.

24 Halkla ilişkiler ve insan ilişkilerinin karşılaştırılması
Karşılaştırma kriterleri Halkla ilişkiler İnsan ilişkileri Temel öğe İnsan Amaç Mutlu çevre Mutlu ve sosyal çevre Hedef Tüm kitle (iç ve dış) Yalnızca örgüt çalışanları Çabalar Dışa dönük İçe dönük

25 Kitleleri Etkileme Yolları
Zor kullanmak, Para ile satın almak, İnandırmaktır. Halkla ilişkiler bu üç etkili yoldan inandırma yolunu tercih etmiş bir disiplindir.

26 HALKLA İLİŞKİLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Çevresel Faktörler; Toplumun ekonomik yapısı Toplumun kültürel yapısı Toplumun eğitim düzeyi Siyasi rejim ve ekonomik sistem

27 Halkla İlişkilerde Temel İlkeler
Tanıtma-Tanıma: (Bilgi verme-Bilgi alma) (İki yönlü iletişim kurma) Dürüstlük: Gerçek olan duyurulur, tanıtılır. (Doğru bilgi verme) İnandırıcılık: Muhatabı tanıma, onunla sağlıklı iletişimi gerçekleştirecek önlemleri alma. Sabırla çalışmak: Halkla ilişkiler sabırlı ve devamlı çalışmayı gerektirir Yaygın Sorumluluk: Kurumda çalışan herkes sorumlu ve kurumu temsil eder. Açıklık: Şüphelerin ortadan kalkması ve güven duygusunun gelişmesi Tekrarlama ve Süreklilik: Verilen mesajların kalıcı olması

28 Halkla İlişkiler Bir Disiplindir
Halkla ilişkiler tek yönlü olan tanıtımdan, insani yönü ön plana çıkaran insan ilişkileri anlayışından, ticari bir amaç güden pazarlamadan, propaganda ve etkilemeden öte; bir kurumun, kurum içine ve kurum dışına yönelik bütünleşme yönünde harcadığı çift yönlü çabaların tümünü ifade eder.

29 Reklam Reklam; bir hizmetin, bir yerin, bir şeyin ya da bir malın özelliklerini, faydasını ve ilgi çekici yanlarını halka duyurmak, anlatmak, tanıtmak için bazı araçların kullanılarak en inandırıcı mesajların verilmesidir.             Reklamcılık ve ya tanıtımcılık, bir malın veya hizmetin satışını arttırmak amacıyla basında yer, yayın kuruluşlarında ise zaman satın alma olarak tanımlanmaktadır Reklam; satın alma arzusu yaratmak, talebi artırmak amacıyla tüketiciye yaklaşırken halkla ilişkiler hedef kitlesine , onları yönlendirmek amacıyla değil bilgilendirmek amacıyla yaklaşır Reklamın amaçları: Bilgi verme, ikna etme, hatırlatma

30 Reklamın İşlevleri Satışları Artırmak
Satış yapacak aracıların sayısını artırmak Mal ve hizmete karşı marka bağımlılığı oluşturmak Mal ve hizmeti tanıtmak Malın veya hizmetin kullanılış şekil ve olanaklarını artırarak tüketimi artırmak Satışı artırmak ve birim maliyetini düşürmek Satışı çok olan ürünlerin yanına yenilerini eklemek Mal ve hizmet imajı oluşturmak

31 Reklamların Bölümlendirilmesi (yapılış, amaç ve yöntem açısından)
1-Reklamı yapanlar açısından Üretici reklamı, aracı reklam, hizmet işletmesi reklamı 2-Hedef Pazar açısından Tüketici reklam, ticari reklamlar, endüstriyel reklam 3-Talep Açısından Birincil talep reklamı, seçici talep reklamı 4-Konu Açısından Doğrudan reklam, dolaylı reklam 5-Mesaj Açısından Ürün reklamı, kurumsal reklam 6-Ödeme Açısından Bireysel reklam, ortaklaşa reklam 7- Coğrafi Açıdan Ulusal reklam, bölgesel reklam, küresel reklam

32 Reklam- Halkla İlişkiler Farkı
Acelesi yoktur, bekler, sabırlıdır İmaj bırakır Bütçesi küçük Hedef kitlesi geniş Yalın, net gerçekler Reklam, Kısa vadede sonuç ister Satış ve kâr var, Bütçesi büyük Hedef kitlesi dar Gerçekler abartılır

33 Halkla ilişkiler ve Reklam karşılaştırılması
Karşılaştırma kriterleri Halkla ilişkiler Reklam Konu İşletmenin kendisi İşletmenin çıktısı olan mal ve hizmetler Amaç İşletmenin prestijini yükseltme, kamuoyunun desteğini alma Mal veya hizmetin satışını artırma Kar Dolaylı bir amaçtır Doğrudan kar elde etmek Hedef kitle Bütün kamuoyu Mevcut ve potansiyel tüketiciler Bütçe sınırlıdır Büyük rakamlardan oluşur Uygulama şekli Gerektiğinde örgüt adını duyuran reklamlar Ticari reklamlar Sonuçlar Uzun vadede alınır Kısa vadede alınır Süreç Çalışmalar kesintisizdir Kesikli ve dönemseldir iletişim Çift yönlüdür Tek yönlüdür

34 Propaganda Kitlelere sayısız iletiler yönelterek kamuoyunu etkilemek; kamuoyuna belirli bir düşünce, inanç aşılamak, bir tutum ve davranış biçimini benimsetmek Bir fikri yayarak ona taraftar bulma tekniği Bir amaca hizmet ya da karşı bir amaca zarar vermek için fikirlerin, olayların, iddiaların amaçlı olarak yayılması Kamuoyunu ve toplumun güdümünü etkilemek için yapılan bir hareket Propagandada amaç, 1-insanlara belirli bir düşünceyi, fikri, inancı, davranış biçimini benimsetmek 2- Mesajı hedef kitleye tek yönlü aktarmak. Tek yönlü olduğu için de tartışmaya açık olamamaktadır. 

35 Propaganda Çeşitleri ve Araçları
1-Kişisel Propaganda ve Kitle Propagandası 2- Siyasal Propaganda ve sosyolojik Propaganda 3- Karışıklık Propaganda ve Bütünleşeme prp. 4-Dikey Propaganda ve yatay Propaganda 5-Akılcı Propaganda ve Duygusal Propaganda

36 Propagandanın temel kuralları
Sempati kuralı Sentez kuralı Sürpriz kuralı Yineleme kuralı Birlik kuralı Zamanlama kuralı Abartı ve çarpıtma kuralı Basitleştirme ve tek hedef kuralı Devamlılık kuralı

37 Halkla İlişkiler- Reklam- propaganda

38 Pazarlama Hedef tüketici, müşteri ve toplumun istek ve gereksinimlerini temin ederek kar sağlayacak pazarlama bileşenlerinin (ürün/hizmet, fiyat, tutundurma, dağıtım) planlanması, yönetimi ve denetimi çabası. Tüketiciyi ürün yada hizmete alıştırmak Halkla ilişkilere yakın bir işlem.

39 Pazarlama ve Halkla İlişkiler Arasındaki ilişkinin Beş Modeli
Ayrı ama eşit işlev modeli Eşit ama kesişen işlev modeli Pazarlamanın ağır bastığı işlevler modeli Halkla ilişkilerin ağır bastığı işlev modeli Pazarlama ve halkla ilişkilerin eşit işlevler modeli

40

41 Halkla ilişkiler ve pazarlamanın karşılaştırılması
Karşılaştırma kriterleri Halkla ilişkiler Pazarlama Örgütsel amaç İmaj geliştirme, topluma ve çalışanlarla iyi ilişkiler kurmak Müşteriye uygun mal ve hizmetlerin üretilmesi ve tatmini Ürünle ilgili amaç Yeni ürün ve fikirleri benimsetme Örgütün mal ve hizmetlerine Pazar oluşturma Çalışanlarla ilişkiler Örgütün iç ilişkilerle yakından ilgilenme Örgüt içi ilişkilerle doğrudan ilgili değildir Çevre ilişkisi Diğer dış çevre ile ilgilenme Genellikle tüketiciler üzerine odaklanır duyarlılık Kamuya duyarlı işletme Pazara duyarlı işletme

42 Promosyon Belirli bir ürünün satışını veya hizmetin sunumunu kolaylaştırmak amacıyla yapılan çeşitli teşvik özendirme çabası Halkla İlişkilerden farkı, ürünün satışına doğrudan katkı sağlamaz.

43 Halkla ilişkiler Organizasyon Şeması

44 Halkla ilişkiler Organizasyon Şeması

45 İç Kamuoyu (İç Halkla İlişkiler) Kriterleri
Halkla ilişkiler kurumun içinden başlar Bir kurumun dışa dönük halkla ilişkilerinin başarısı içe dönük halkla ilişkilerinin başarısına bağlıdır. Kurumda her çalışanın doğal sosyal çevresi de kurumun temsilcisidir (akraba, eş dost vb)

46 İç Kamuoyu (Halkla İlişkiler) İlişkileri
B-Ortaklarla ilişkiler; ortaklık sorumluluğu paylaşmakla başlar ortaklıkta değergamlık esas olmalıdır. A-Yöneticilerle çalışanlar arasındaki ilişkiler; “gözlerimi kaparım işimi yaparım” diye bir şey yok. C- Çalışanların birbirleri ile ilişkileri, kurumun devamı çalışanlar arasındaki dayanışmaya bağlıdır. işe ve çevreye uyum gerekli şart olarak görülmelidir Olumlu rekabet ile verimlilik arasında ki ilişkiye dikkat edilmelidir.

47 Kurumun Fiziki Yapısında Bulunması Gereken Özellikler
Güven verici olması: Kurumun binasının halka güven verici bir yapıda olması gerekir. Karanlık dehliz gibi ürkütücü binaların insanları korkuttuğu açıktır. Temizlik: işyerini güzel ve sevimli kılar. İç açıcılık: camların geniş, ışıklandırmanın mükemmel, tefrişatın güzel, havalandırmanın iyi olduğu işyerleri güven vericidir. Düzenli olmak: organizasyonun mükemmel ve halkın taleplerinin belli bir sıra ve düzen içinde gerçekleştirilmesi halkla ilişkilerin en temel şartıdır.

48 Halkla İlişkiler Biriminin Başlıca Görevleri I
Halkın kurum hakkındaki tutumlarını saptamak. Toplanan bilgileri yorumlayarak bir kamuoyu paketi biçiminde kurum yönetimine sunmak. Halkın ekonomik, sosyal ve politik düşüncelerindeki değişmelere göre yeni halkla ilişkiler politikaları geliştirmek. Halkla olumlu ilişkiler kurmada yönetime önerilerde bulunmak. Formaliteleri iç ve dış kamuoyuna açıklamak.

49 Halkla İlişkiler Biriminin Başlıca Görevleri II
Tanıtıcı haber bültenleri, broşürler, raporlar hazırlar, Yapılacak etkinlikleri kitle iletişim araçları ile halka duyurur, Basın toplantıları, sergiler, konferanslar hazırlar, Konusuyla ilgili yazıları basında izler, kupürleştirir, cevaplar hazırlar, Halkla ilişkiler konusunda eğitim verilmesi için program hazırlar,         

50 Halkla İlişkiler Biriminin Başlıca Görevleri III
Yöneticilerin konuşma metinlerini ve yazışmalarını hazırlar, Toplantı, tören, kutlama ve kokteyllerin düzenini sağlar, Kurum adına sanat etkinlikleri düzenler, Kamuoyundaki imajın belirlenmesi amacıyla anketler düzenlenmesini sağlar, Yapılacak faaliyetler için bütçe hazırlar, malzeme miktarını ve elemanların sayısını ve niteliğini belirler.

51 Halkla İlişkiler Bölümünün Faaliyetleri
Kamuoyu araştırmalarını yürütmek. Hazırlanan plan ve programların kamuoyu üzerindeki etkilerini ölçmek. Halkla ilişkiler faaliyeti yürütülürken yararlanılacak iletişim araçlarını seçmek. Her türlü halkla ilişkiler faaliyetini düzenlemek ve denetlemek.

52 Halkla İlişkiler Uzmanlarının Nitelikleri
İletişim bilgi, yetenek ve becerilerine sahip olmalı (etkili konuşma, etkili dinleme ve etkili yazma), İletişim türlerini nerede, ne zaman ve nasıl kullanacağını bilmeli (sözlü, sözsüz, yazılı, görsel, simgesel ve sanatsal iletişim), Gelişen ve değişen yeni iletişim teknolojilerini yakından takip etmeli ve bilgi sahibi olmalı, Psikoloji, ekonomi, işletme, hukuk ve sosyoloji konularında bilgili olmalı, Analiz yapabilme yeteneğine sahip olmalı ( ekonomik, hukuki, siyasi ve teknolojik çevreden gelen bilgileri analiz edebilme)

53 Organizasyon süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalı (otorite yapısı, iletişim modelleri, prosedürler ve düzenlemeler hakkında), Personel politikası ve organizasyon bilgi, beceri ve yeteneğine sahip olmalı, Yönetim ve organizasyon bilgi, beceri ve yeteneğine sahip olmalı, Çevredeki uyarı sistemlerinden gelen sinyalleri algılayabilmeli ve yorumlayabilmeli, Kriz yönetimi konusunda bilgili olmalı, Sorun yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalı ( sorunları teşhis, öncelik sırasına göre sıralama, alternatif çözümler sunabilme), Finans piyasalarını takip etmeli ve bilgili olmalı,

54 İkna etme yeteneğine sahip olmalı,
Hızlı düşünme karar verebilme yetisine sahip olmalı, kararlı duruş sergileyebilmeli, Sorumluluk alabilmeli ve sorumluluktan kaçmamalı, Vizyon sahibi olmalı (gelecek senaryosu, stratejiler ve yeni değerleri), Görgü kuralları konusunda bilgili olmalı, Farklı kültürleri tanımalı ve bu konuda bilgi sahibi olmalı, Dış görünüşüne özen gösterme, Medya konusunda ve işleyişi hakkında bilgili olmalı.

55 Çalışanlarda Bulunması Gereken Özellikler -I-
Dilin iyi kullanılması. Genel kültür sahibi olunması: Alan Bilgisi Giyime kuşama dikkat edilmesi: temiz ve ortama uygun kıyafetler giyilmelidir. İnsanları sevmeli: Hoşgörü ve alaka Özel problemleri işlere karıştırmamalı Görgü kuralları, topluluk içinde müspet davranma biçimleri çok iyi bilinmeli (devam)

56 Çalışanlarda Bulunması Gereken Özellikler -II-
Olayları çabuk kavramalı, kendisini ve olayları değerlendirmeli, eleştirmeli, sağduyu, esprili ve hayal gücü gelişmiş olmalı. Kendine güveni tam olmalı, insanlara da güvenmeli. Muhatap alınan kitle iyice bilinmeli ve anlaşılmaya çalışılmalı. Duruş ve tavırlar insanca olmalı ve kurumu temsil kabiliyeti bulunmalı. Kişisel ziyaretler telefon konuşmalarına tercih edilmelidir

57 Çalışanlarda Bulunması Gereken Özellikler -III-
İnsan ve toplum psikolojisi, sosyoloji, ekonomi, işletmecilik, hukuk ve genel kültür konularında bilgili olmak Etkili yazma, konuşma, ve dinleme konularında becerisi olmak Yaratıcı, araştırıcı ve yenilikçi bir kişiliğe sahip olmalı İşini sevmeli, soğukkanlı ve sabırlı olmalı,

58 Halkla İlişkiler (Kamuoyu) Hedef Kitleleri
İç Kamuoyu Dış kamuoyu Çalışanlar ve aileleri Ortaklar Dağıtıcılar Bayiler-Acenteler-Satıcılar (Dağıtıcı) Sendikalar Tüketiciler ve beklenir tüketiciler Rakipler Mali piyasalar, tedarikçiler Yazılı ve görsel basın yayın kur. Kamu kurumları, Toplumsal çevre, Kamuoyu önderleri, Potansiyel iş gücü Not: iç kamuoyu işletmelerin ya da kurumların en çok ihmal ettikleri hedef kitledir. Zira işletmelerin bir grup ruhu içinde ortak bir kurum kültürüne sahip olmaları gerekir. Ortak bir kültüre sahip olan grubun başarısı da, halkla ilişkiler biriminin çalışanları dikkate değer görmesiyle mümkündür.

59 Halkla İlişkiler Süreci
Araştırma & Sorunu tanımlama (Bilgi toplama) (hedef hakkında durum analizi yapma) Çevreyi izleme, kimlik, iletişim ve sosyal sorumluluk araştırmaları Planlama ve programlama (çalışma planı hazırlama) (Planlama süreci=sorunu tanıma, durum değerlendirmesi, hedeflerin belirlenmesi, hedef kitlenin belirlenmesi ve çözümlenmesi, amaçların belirlenmesi, etkinlik programının hazırlanması, programın değerlendirilmesi ve uygulama planının hazırlanması) Hazırlanan planı uygulama + yürütme. Uygulama sonuçlarını değerlendirme.

60 Halkla İlişkiler Süreci
Halkla ilişkiler uygulama sürecinde, her bir adım bir diğeri kadar önemli olmakla birlikte, süreç, sorunu belirlemek ve bilgi toplamakla başlamakta, diğer adımlar bu bilgiler üzerine yapılanmaktadır. Bu süreç, kurumların görev ve amaçlarını açıkça belirledikleri ve bu hedeflere ulaşmak için halkla ilişkilerden nasıl yararlanacakları konusunu dikkate aldıkları durumlar için geçerlidir.

61 HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ 1. Temel Tanım ve Kavramlar
Planlama; Belirlenmiş amaçların gerçekleştirilebilmesi için, ne yapılması, nasıl, ne zaman yapılması, nerede ve kimler tarafından yapılacağının belirlendiği geleceğe yönelik karar sürecidir. Bu sürecin sonunda alınan kararlarda planları oluşturur. İyi hazırlanmış bir planın özellikleri Hesaplanabilen gerçeklere ve akılcı varsayımlara dayanmalı. Basit ve sade olmalı Esnek olmalı Ekonomik ve dengeli olmalı Uygulanacağı sürede bütünlük olmalı Çok iyi koordine edilmiş olmalı, koordinasyona imkan sağlamalı Uygun bir örgütlenme sağlamalı Yeterli kaynakların teminine imkan sağlamalı Komuta ve kontrole imkan sağlamalı

62 HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ 1. Temel Tanım ve Kavramlar
Program; Bir defa kullanılabilen plan niteliğindedir. Planlara göre daha dar kalıplı ve detay içermez, genellikle zaman planlaması içerir. Örneğin; Halkla ilişkiler faaliyeti olarak düzenlenen bir törenin açılıştan kapanışa kadar tören programının yapılması. Proje; Programlar gibi tek uygulamalı ve dar kalıplı planlardır. Genellikle teknik planlamayı içerir. Örneğin; şenlik organizasyonunda, sunumlar için sahne projesinin yapılması. Bütçe; Hazırlanan halkla ilişkiler plan ve projelerinin gerçekleştirilesi için kaynak kullanımına imkan sağlayan araçtır. Parasal planlamayı içerir.

63 HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ 1. Temel Tanım ve Kavramlar
Amaç; Halkla ilişkiler sürecinde varılmak istenen sonuçlardır. Yapmayı tasarladığımız bir faaliyetin sonucunda elde etmek istediğimiz sonuç. Örneğin; Basın turu faaliyetinde basına kurumun fabrikasının gezdirilerek kurumun hijyene verdiği önemin gösterilmesi. Standart, Hedef; Belirli bir zaman periyodunda bir amaç ile ilgili ulaşılması gereken performans. Ulaşıldığında örgütün yada bireylerin amaçlarını gerçekleştirecek olan pratik hedefler. Örneğin; Halkla ilişkiler faaliyeti olarak ayda 8 basın bülteni yayınlama.

64 HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ 1. Temel Tanım ve Kavramlar
Politika; Örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için tespit edilen ana yol yada yollardır. Geniştir ve temel olarak belirlenir. Örneğin, Kurumda üretilen ürünlerin kalp sağlına duyarlı olduğunun politika olarak belirlenmesi ve halkla ilişkiler faaliyetleri ile kamuya duyurulması. Usul (Metod); Politikaları gerçekleştirmek için tespit edilen eylemlerdir. Politikanın uygulanış şekliyle ilgilidir. Örneğin, Kalp sağlığına önem veren bir kurum politikasının gerçekleşmesi için, kalp sağlığı ile ilgili seminerlerin organize edilmesi. Esas (Kural); Politikaların sağlanabilmesi ve metotların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen kurallardır. Örneğin; Kalp sağlığı seminerlerinin desteklenmesi için ürünlerin içeriğinde kalbe faydalı maddelerin kullanılması yönünde esaslarının benimsenmesi.

65 HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ 1. Temel Tanım ve Kavramlar
Strateji; Örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için örgüt gücünün doğru bir şekilde yönlendirilmesi. Gücü hedefe götüren yoldur.(Vizyon). Örneğin, kurumun insan sağlığına kazançtan daha fazla önem verdiğinin strateji olarak belirlenmesi ve halkla ilişkiler faaliyetleri ile kamuya benimsetilmesi. Strateji, politikadan daha uzun solukludur ve hedefe görmeye yetecek bir vizyon gerektirir. Karar; genel olarak mevcut alternatiflerden birinin seçimidir. Planlama sürecinin sonundaki seçim yani plan. Örneğin, halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında düzenlenecek olan kalp sağlığı semineri ile ilgili bütçenin, ihtiyaçların, fayda sağlayacak yolların alternatifler arasından seçilerek belirlenmesi.(Seminere ünlü bir doktar ve sanatçının davet edilmesi ile ilgili kararın alınması gibi)

66 HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ 2. Halkla İlişkiler Sürecinin Aşamaları
1- İşletmenin Ana Amaç ve Hedeflerinin Tespiti Kurum hakkında tam bilgiye sahip olmak Kurumun ana amacı ve hedeflerinin incelemek 2-Üst Yönetimin Halkla İlişkiler Faaliyetlerine İlişkin Tasarrufunun ve Sınırlamalarının Açıklığa Kavuşturulması; Üst yönetimin faaliyetler ile ilgili ana fikrini, temel kaygılarını ve varsa finansal personel sıkıntıları gibi sınırlamaları bilmek. 3- Faaliyetlerin Amacının Tespit Edilmesi Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda amaçları belirlemek

67 HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ 2. Halkla İlişkiler Sürecinin Aşamaları
4- Kurum Amacının Gerçekleşmesi İçin Gerekli Temel Görevlerin Listelenmesi ve Çalışma Programı Eldeki veriler ışığında temel görevler listelenerek çalışma programı yapılmalıdır. Taslak çalışma programının yapılması Hedef kitlenin tanımlanması Araştırma ve bilgi toplanması İletişim araçlarının seçimi Durumun değerlendirilmesi

68 HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ 2. Halkla İlişkiler Sürecinin Aşamaları
5-Araştırma, Bilgilerin Toplanması ve Kıymetlendirilmesi; Araştırma; Halkla ilişkiler faaliyetlerinde hedef aldığımız kitlenin özellikleri, eğilimleri, görüş ve düşünceleri bilinmedikçe, hazırlanacak program, giyecek insanı görmeden çalışan terzinin diktiği elbiseye benzer, bol veya dar gelir. Bu yüzden öncelikle hedef kitle ve kamu oyu ile ilgili kapsamlı araştırma gereklidir. Bilgi Toplama ve Kıymetlendirme; Örgüt içi veya örgüt dışında oluşan, ancak örgütün çalışmasını etkileyebilecek tüm çevresel gelişmelerden haberdar olmak, görevin yapılmasını kolaylaştıracak ve hızlandıracak bilgilere ulaşılmalıdır. Bilgi Toplama Yöntemleri: 1. Kaynak Taraması 2. Soruşturma 3. Anket

69 HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ 2. Halkla İlişkiler Sürecinin Aşamaları
5. Araştırma, Bilgilerin Toplanması ve Kıymetlendirilmesi; Hedef kitlenin eğitim, gelenek, alışkanlık, görüş ve inançlarının bilinmesi için yapılan araştırma yöntemleri: 1. Çevreyi İzleme Amaçlı Araştırmalar 2. İmaj Araştırması 3. İletişim Araştırmaları a. Okuyucu araştırması b. İçerik çözümlemesi c. Okunabilirlik araştırması 4. Sosyal Sorumluluk İle İlgili Araştırmalar

70 HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ 2. Halkla İlişkiler Sürecinin Aşamaları
6. Durum Değerlendirmesinin Yapılması; Durum değerlendirmeleri, yapılacak işlerin ve amaçların tam olarak belirlenmesinden sonra en uzun, en kritik ve en zor aşamadır. Bu aşamada görevin nasıl yapılacağı belirlenerek, halkla ilişkiler birimi tarafından sürece ilişkin kararlar alınır. Bu kararlar, problemin kapsamı ve seçilecek hedefin uzaklığı dikkate alınarak, bir vizyon ışığında, strateji doğrultusunda, politika, yöntem ve usuller belirlenir. Durum Değerlendirmesi: 1. Mevcut bilgiler ışığında durumun açık olarak ortaya konması ve çözüme etki eden unsurların belirlenmesi 2. Çözüm Yolları(Strateji, Politika)’nın bulunması 3. Çözüm Yollarının Birbirleri İle Karşılaştırılması 4. Çözüm Yollarından Birinin Karar Olarak Kabul Edilmesi

71 HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ 2. Halkla İlişkiler Sürecinin Aşamaları
7. Planın Tamamlanması; Planın yazılması aşaması ile görevler, hedefler, zaman, strateji, politika gibi hususlar yazılarak yayınlanır. Plan Formatı: Durum (Kurumun ana amacı ve hedefi, çevre ve finansal imkanlar gibi) Görevler (Halkla İlişkiler birimi için tespit edilen görevler) Çözüm Yollarının Birbirleri İle Karşılaştırılması Uygulamanın nasıl yapılacağı 1. Takip edilecek ana strateji politika 2. Alt birimlere verilecek görevler 3. Koordinasyonun nasıl yapılacağı 4. Kaynakların kullanımı 5. İletişim, yetki devri ve denetim ile ilgili hususlar

72 HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ 2. Halkla İlişkiler Sürecinin Aşamaları
8. Uygulama, Koordinasyon ve Denetim ; Bu aşamada temel amaç, yapılan iş ile uygulanan iş arasında bir değerlendirme yaparak, kurumun hedefi istikametinde ilerlemesi için gerekli olan düzeltici tedbirlere olanak sağlayacak raporların tutulmasıdır. Denetim sistemin sağlıklı ve sistemli bir şekilde işlemesi için kalite çemberlerinden faydalanılabilir.

73 HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ 2. Halkla İlişkiler Sürecinin Aşamaları
9. Değerlendirme ve Geri Besleme; Halkla ilişkiler sürecinin son aşamasıdır, başlangıçta belirlenen amaç ve hedefler ile sonuçlar karşılaştırılarak özeleştiri yapılır. İşletmenin başarılı yönleri, eksik ve hatalı tarafları, politikaları tespit edilir, bu yanlışları nasıl düzeltileceğine ilişkin yeni çözüm tarzları üretilerek yeni belirlenecek politikalarda bu çözümler değerlendirilerek geri dönüşüm sağlanır.

74 Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar
1. Yazılı Araçlar 2. Sözlü Araçlar (Sosyal ve kültürel etkinlikler) 3. Görsel ve İşitsel Araçlar

75 Etkili Yazma Aşamaları

76 Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar Hangi araçların kullanılacağı konu, hedef kitle ve aracın özelliklerine göre belirlenir. Yazılı ve basılı araçlar Büyük kitlelere ulaşma, maliyetin değişebilmesi Gazeteler: Yenilik ve olayların haber olarak yer alması Dergiler Web Siteleri Broşürler: Kontrollü olması, amacı iyi temsil edebilmesi El kitapları / kılavuzlar: Bilgi veren, öğretici açıklayıcı basılı araçlar Bültenler: Sürekli bilgi verme Yıllıklar: Yıllık çalışmalar, sosyal ve kültürel olaylar Mektuplar: Nazik, samimi ve özel hitap imkanı Afişler / Pankartlar / El ilanları: En etkili kısa sözler olmalı Yönlendirici ve yol göstericiler: Bina yerleşim planları, yaka kartları, personelin yerini işaret eden her türlü araç

77 Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar
Yazılı ve Basılı Araçlar 1. Yazılı Araçlar 1.1. Kurum Gazetesi 1.2. Dergi 1.3. Broşür 1.4. El Kitapçığı 1.5. Afiş, İlan Tahtası ve Bültenler 1.6. Kitaplar 1.7. Yıllıklar 1.8. Raporlar

78 1. 9. Mektuplar 1. 10. Afişler 1. 11. Rozetler, Pullar ve Damgalar 1
1.9. Mektuplar Afişler Rozetler, Pullar ve Damgalar Magazin Deplian (broşürün küçük hacimli olanıdır.) Aydınlatıcı Yayınlar Billboard Pankart Devlet Yayınları ve Resmi Gazete Panolar El İlanı

79 2. Sözlü Araçlar ( yüzyüze ve Kitlesel) 2. 1. Yüzyüze Görüşme 2. 2
2. Sözlü Araçlar ( yüzyüze ve Kitlesel) Yüzyüze Görüşme 2.2. Telefonla Görüşme Toplantı Konferans ve Seminer Sergiler 2.6. Fuarlar Festivaller Yarışmalar Açılış ve Yıldönümü Törenleri

80 3. Görsel ve İşitsel Araçlar
3.1. Televizyon 3.2. Radyo 3.3. Sinema 3.4. Film ve Video Bant 3.5. Sponsor (Destek) Faaliyetler 3.6. Diğer Görsel-İşitsel Araçlar (web sayfaları, firmanın organize ettiği konserler, törenler, geziler, kokteyl, yemek, eğlence, özel gün, kongre, panel, çizgi film, kapalı devre televizyon yayınları gibi çeşitli araçlar kullanılabilir.

81 Kariyeri Olumsuz Etkileyen Hatalar ve Öneriler
Heyecan belirtileri: Saçınızla ya da üzerinizdeki takılarla oynamak, ayaklarınızı otururken sallamak, ayaktayken yere vurmak gibi hareketler size heyecanını kontrol edemeyen bir kişi görünümü verir. Otururken ayaklarınızın tabanını yere bitişik koyun ve ellerinizi kucağınızda ve rahat bir konumda tutun. Saçınız gözlerinize düşerse, zarif bir hareketle kulağınızın arkasına atın ve saçınızla kesinlikle oynamayın. Kaba hareketler: Sık sık argo kullanmak, uygunsuz fıkralar anlatmak, iş arkadaşlarınıza komik olduğunuzu düşündürebilir; ama size itici bir izlenim de verebilir. Patronunuz ise firmayı temsil edecek ciddiyete ve olgunluğa sahip olmadığınızı düşünecektir. Gecikmeler: İşe ve toplantılara sürekli geç kalmak saygısızlık olarak görülebilir. Bu davranışınız "Kendimden başka hiç kimseyi ve hiçbir şeyi umursamıyorum" havası verir. Kendinize 20 dakikalık bir avans verin. Beklerken sıkılıyorsanız, yanınızda yapacak işler bulundurun. Bazı durumlarda, beklemek bekletmekten daha iyidir.

82 Kariyeri Olumsuz Etkileyen Hatalar ve Öneriler
Gereksiz yere savunmaya geçmek: Eleştiriler karşısında mazeretler uydurmak ya da ters cevaplar vermek, sinirli ve ters bir insan olduğunuz izlenimini uyandırır. Bu tür bir davranış, insanlara aranızda bir uçurum yaşatır, kavgacı bir tavır sergilediğinizde, insanlar, sizinle konuşmaktan rahatsızlık duyabilir. Gülümseme her kapıyı açar. İşleri ağırdan almak: İşlerinizi bitirebilecek olmanıza rağmen ağırdan almanız, yeteneksiz biri olduğunuz izlenimini meydana getirir. Unutmayın, bir işi hızlı yapmak kadar doğru yapmak da önemli. Unutkanlık: İsimleri, telefon numaralarını ve iş teslim tarihlerini unutmanız; bunları fazla önemsemediğinizi ya da aşırı derecede unutkan bir kişi olduğunuzu düşündürecektir. Unutkanlığınız, düzensiz, ilgisiz ve yeteneksiz bir kişi olduğunuz izlenimi verir.

83 Kariyeri Olumsuz Etkileyen Hatalar ve Öneriler
Yemek yerken telefonda konuşmak: İşinizin yoğunluğundan dolayı yemek yiyemediyseniz ve çalışırken bir şeyler atıştırmak zorunda kaldıysanız bile asla telefon konuşmalarınız sırasında atıştırmayın ya da ağzınızda bir şey varken telefonu almayın. Bu durum size çok laubali bir görünüm verecektir. Öncelikleri belirleyememe: Bitirilmesi gereken bir işe asılmak yerine dikkatinizi başka şeylere vererek işleri yarım bırakmanız, öncelikleri göremediğiniz anlamına gelir. Yaptığınız işlerin hem sayısı hem kalitesi düşecektir. İş hayatında yükselmeyi önemsiyorsanız, yerine getirmeniz gereken görevler için zamanında, yeterli çaba ve emeği göstermeye dikkat edin. Yazım hataları: İş hayatında yazım hataları, önemsiz gibi görünse de aksine önemlidir. Notlarda, iş mektuplarında ve özgeçmişlerde yaptığınız yazım hataları; özensiz ve dikkatsiz bir kişi olarak görünmenize neden olur, detaylara verdiğiniz önem konusunda da kuşku uyandırır. Olgun olmayan tavırlar: Sempati kazanmak için takındığınız 'genç' tavırlar arada sırada hoşa gidebilir; ancak antipati kazanmanıza da neden olabilir. Yaşınızdan genç davranmak güvenilirliğinizi yok edebilir.

84 Halkla İlişkiler Açısından Yönetici Personel İlişkileri
Memurlar haklarını kullanırken amirlerine bilgi vermeli ya da izin almalıdır. Amirle ilişkilerinde hiyerarşiye uymada itina göstermelidir. Memur yapamayacağı görevleri talep etmemelidir. Memur yöneticilere karşı makul ölçülere göre saygılı olmalıdır.

85 Halkla İlişkiler Açısından Yöneticilerin Uyması Gereken Kurallar –I-
Yönetim keyfi olmamalıdır. Yönetim bir emanettir. Her yönetici memurlarına sevgi, dürüstlük ve dostluk göstererek destek vermek durumundadır. Yöneticiler, yönettikleri insanları akıl, ilim, örf, adet, gelenek ve mevzuat doğrultusunda yönetmeli. Kendi heva ve heveslerine uymaktan kaçınmalıdırlar. Amirler her zaman memurların hatasını bulmaya çalışmamalıdırlar. Tecessüs sahibi olmamalıdırlar. Ancak gördükleri yanlışlara müdahale etmekten de çekinmemelidirler

86 Halkla İlişkiler Açısından Yöneticilerin Uyması Gereken Kurallar –II-
Yöneticiler bağışlayıcı olmalı. Amirler davranışlarında mütevazı olmalı. Kurumun işlerini yaparken memurlarla fikir alış verişinde bulunmalı. Zira katılımcı yönetim başka türlü gerçekleştirilemez. Amirler memurlar arasında ayrımcılığa sebep olabilecek davranışlarda bulunmamalı.

87 Halkla İlişkiler Açısından Yöneticilerin Uyması Gereken Kurallar –III-
Yöneticiler memurlardan hediye almamalı. Yöneticiler tutarlı olmalı. Ayrım yapmamalıdırlar. Yöneticiler otoritelerini kullanmalı ve korumalılar Yöneticilerde iş ahlakı yerleşmelidir.

88 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler
Halkın gözünde memurlar-görevliler devletin ta kendisidir. Onun için kamu görevlileri devleti temsil ettiklerinin bilincinde olmalıdırlar. Halk her zaman yönetimden yakınır. Oysa halk çoğu zaman devlet dairelerinde olup bitenden habersizdir. Burada halkın bilgilendirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Yönetimde halkın isteklerinden habersizdir. Burada halkın da örgütlenerek kendi sesini duyurması gereği vardır. Bu da sivil toplum örgütlerinin önemini ortaya çıkarıyor.

89 Kamu Yönetimlerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar -I-
Kurumda çalışanlarda mutlaka hizmet aşkı sağlanmalı. Çalışanların iş yapabilme becerileri artırılmalı. Çalışanların güler yüzlü, nazik ve hoşgörülü olmaları sağlanmalı. Verilen sözler mutlaka yerine getirilmeli, yerine getirilemeyenlerin sebepleri anlatılmalı. Devamı altta

90 Kamu Yönetimlerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar -I-
Kurum elden geldiğince düzenli, temiz ve sevimli bir yer haline getirilmeli. Yönetim ile halk arasında iletişim en kolay biçimde sağlanmalı.(Bir araştırmaya göre Türkiye’de halkın%50’den fazlası devlet dairelerinden bir şey talep ederken aracı kullanmaktadır.) Çalışanların ve halkın eğitim düzeyi halkla ilişkilerin yürütülmesini etkiler.

91 Kamu Yönetimlerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar –II-
Örgüt üyelerinin birbirleri ile ve örgütle ilişkili olarak mutlaka bir örgüt kültürü oluşturulmalı. Halkla ilişkiler açısından kurumsal olarak toplumda hangi siyasal rejim geçerli olduğu da önemlidir. Monarşi veya oligarşinin hâkim olduğu bir toplumda iyi bir halkla ilişkiler sisteminden söz edemeyiz.

92 (Kamuda) Halkla İlişkiler Uygulamalarının Evreleri
A -TANITIM Yönetilenlere bilgi aktarma evresi, bilgilendirme... Tanıtım ne işe yarar? Kurumu, yaptığımız işi ve Kurumun işleyişini ve ilgili yasaları tanıtır. Tanıtma araçları: a)medya ile ilişkiler (basın bültenleri, basın dosyası, basın toplantısı, basın gezisi, basın resepsiyonu, röportaj), Görüntülü ve sözlü basın b) kanaat önderlerinden yararlanma. Sivil toplum örgütleri

93 B-TANIMA Yönetimin çevreyi, halkı ve değişen koşulları tanıması (ve böylece iki taraflı tanışma oluşur)

94 Tanıma yöntem ve teknikleri
danışma ile anketlerle temsilcilere danışma (yönetilen grupların temsilcileri) medyayı izleme ile yöneticilerin halkla yüz yüze görüşmesi ile

95 Kriz Yönetiminde Halkla İlişkiler
Kamu ya da özel kesimde kuruluşların beklemedikleri bir an yada olağanüstü bir dönemde yaşayabilecekleri, kuruluş kimliği açısından kamuoyunu olumsuz yönde etkileyebilecek sıra dışı ve yaralayıcı sorunlar Kriz Yönetimi: Beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve kötü sonuçlar doğurması muhtemel bir durumda, yani kriz anında, kurumun kimliğinin yara almaması, hedef kitleleriyle iletişimin zedelenmemesi için yapılan bilinçli ve programlı halkla ilişkiler faaliyetleridir. Kriz ekibinin amaçları: Basınla iyi ilişkiler geliştirmek Basını yönlendirmek ve benzer iş yapan firmaların stratejilerini izlemek Potansiyel krizi belirleyerek, senaryolar geliştirmek 95 95

96 Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi
Kriz; Bir örgütün rutin şekilde işleyen sistemini bozan ve aniden ortaya çıkan herhangi bir acil durumdur. Krizin koşulları; - Kuruluş itibarının sarsılması - Çözüm için sürenin kısıtlı olması - Beklenmeyen zamanda gerçekleşmesi Krizin özellikleri; - Belirsizlik - Kararsızlık - Sınırlı zaman - Maddi kaynaklara ve insan kaynaklarına tehdit

97 Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi
Krizin Nedenleri; Çevresel Nedenler 1- Ekonomik sistem ve ülkenin ekonomik durumu 2- Teknolojik gelişmeler 3- Toplumsal ve kültürel etkenler 4- Hukuki ve siyasi etkenler 5- Uluslararası çevre etmenleri 6- Doğal Etkenler İşletmeden kaynaklanan nedenler 1- İşletmenin yapısı 2- Yönetimin yapısı

98 Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi
Krizin Aşamaları; 1- Sıcak Evre 2- Uyum Süreci 3- Sukunet Dönemi Krizin Yönetimi; Kriz olarak nitelenen durumun ortadan kaldırılması için planlı ve sistematik bir şekilde uygulanan faaliyetlerin toplamıdır. - Sorunun tespiti, çözüm ve uygulama - Kriz planı - Kriz yönetim ekibi

99 Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi
Halkla İlişkiler Kriz Planı; Krizin ve krizin etkilerinin hedef kitle ve kamuoyu üzerinde yaratacağı güven ve itibar kaybını önlemek için halkla ilişkiler birimi tarafından da kriz planı yapılır. Hedef kitle ile iletişim Medya ile iletişim Kurum içi iletişim

100 Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi
Dikkat Edilmesi Gerekenler Kriz yönetim planına uyulmalı Bilgi paylaşımı Gerçekçilik ve dürüstlük Sık duyuru Personel motivasyonu Kurum içi ve kurum dışı iletişimin açık tutulması Sakinlik ve kayıtsız yada saldırgan tutumu önleme

101 Kriz Yönetiminde Uyulması Gereken Kurallar
Sorumluluk Üstlenmek. Olumsuz kimlik ile kriz arasındaki farkı yakalamak Yanıt sürecinde araştırmalardan yararlanmak Başkalarının sizin adınıza konuşmasını sağlamak Basını müttefik gibi kabullenmek, düşman değil Mahkemeye verildiğinizi varsayın Web ortamını takip edin İlginizi, duyarlılığınızı ve empatiniz kanıtlayın İlk günü çok ciddiye alın Şimdiden kriz yönetimi programınızı hazırlayın 101 101

102 Halkla ilişkilerin temelinde iletişim olgusu vardır.
Halkla ilişkiler uygulamaları her şeyden önce genel anlamda bir iletişim çalışmasını öngörmektedir.


"SOSYAL HİZMETTE HALKLA İLİŞKİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları