Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çalışmaya Mesleki eğitimebaşladığı Staja 4/a Vergi mükellefiyetinin başladığı Esnaf ve sanatkar siciline kayıt olduğu Meslek kuruluşlarınca bildirim yapıldığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çalışmaya Mesleki eğitimebaşladığı Staja 4/a Vergi mükellefiyetinin başladığı Esnaf ve sanatkar siciline kayıt olduğu Meslek kuruluşlarınca bildirim yapıldığı."— Sunum transkripti:

1

2 Çalışmaya Mesleki eğitimebaşladığı Staja 4/a Vergi mükellefiyetinin başladığı Esnaf ve sanatkar siciline kayıt olduğu Meslek kuruluşlarınca bildirim yapıldığı 4/b Göreve başladığı TSK ve EGM hesabına okuyan öğrenime başladığı 4/c

3 Kural: işe başladığı tarihten önce İstisnalar: İnşaat, Balıkçılık, Tarım işe başladığı gün Yabancı ülkelere sefer, ilk defa sigortalı çalıştırılması  1 ay Kamu söz.per. ve yabancı ülkede çalışacak personel  1 ay 4/a Vergi Daireleri Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü 15 gün içinde İlgili kurum, kuruluş ve birlikler (tarım – 1 ay) 4/b Kamu idareleri 15 gün içinde 4/c 1 ay içinde kendisini bildirme

4 Sigortalılığın Bildirilmesi GENEL KURAL: En geç işe başlamadan bir gün önce bildirilir. GENEL KURAL: En geç işe başlamadan bir gün önce bildirilir.

5 Sigortalılığın Bildirilmesi İnşaat Balıkçılık Tarım İnşaat Balıkçılık Tarım En geç çalışmaya başladığı gün En geç çalışmaya başladığı gün

6 Sigortalılığın Bildirilmesi  Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarında sefer esnasında işe başlatılan sigortalılar  İlk defa işyeri bildirgesi verecek işyerlerinde işe başlayacaklar için  Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel  Kamu idarelerince yurtdışı teşkilatlarında çalıştırılmak üzere işe alınanlar bir ay içinde

7 Sigortalılığın Bildirilmesi Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler Eğitim kurumlarınca Eğitime başladıkları tarihten önce Tutuklu ve hükümlüler Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunca İşe başlatılmadan en geç bir gün önce

8 Sigortalılığın Bildirilmesi İŞKUR kursiyerleri İŞKUR tarafından kursa başlangıç tarihleri izleyen ayın 10’uncu günü akşamına 4046 sayılı Kanuna göre iş kaybı tazminatı alanlar İŞKUR tarafından İş kaybı tazminatının fiilen ödendiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar primlerinin Kurumumuza aktarıldığı tarihten itibaren bunların sigortalı bildirimi ve tescili yapılmış sayılmaktadır. İŞKUR tarafından düzenlenen toplum yararına çalışma programlarından yararlananlar Bu kişileri çalıştıran işverenler tarafından İşe başlatılmadan en geç bir gün önce

9 Sigortalılığın Bildirilmesi Aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş işyerinde çalışanlar Yasal süresi dışında Kuruma yapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılacaktır. İşverenin alt işverenine ait işyerinde çalışan sigortalılar Sigortalılarla ilgili tüm işlemler asıl işveren adına açılan işyeri dosyasında yürütülür.

10 Sigortalılığın Bildirilmesi Devredilen işyerlerinden sigortalı bildirimi Devreden ve devralan işverenin sigortalılar için sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi vermesine gerek yoktur. Nakledilen işyerlerinden sigortalıların bildirimi Sigortalı işten ayrılış bildirgesi, yeni adresteki işyerinden ise sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenecek ancak, bu belgelerin yasal süresi dışında Kuruma verilmesinden dolayı İPC uygulanmayacaktır. Aynı ünitede başka adrese nakledilmesi halinde sadece adres güncelleştirilmekte işyeri sicil no, iş giriş, işten ayrılış bildirgesi verilmemektedir.

11 İşten Ayrılış Bildirgesi GENEL KURAL: İşten ayrıldıktan 10 gün içinde verilir. GENEL KURAL: İşten ayrıldıktan 10 gün içinde verilir.

12 İşten Ayrılış Bildirgesi Kamu idarelerince; 4447 sayılı Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel, Yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınan personel, Dış temsilciliklerde istihdam edilmekte olup temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler, Dış temsilciliklerde istihdam edilen sözleşmeli personelden uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı hallerde bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar, hakkında işten ayrılış bildirgesinin sigortalılığının sona ermesinden itibaren üç aylık süre içinde Kuruma verilmesi gerekmektedir.

13

14 Sigortalılığın Başlangıcı/Bildirimi/Sona Ermesi Gelir Vergisi mükellefi olanlar Şahıs şirketlerinin ortakları Kollektif Adi komandit Donatma iştiraki ortakları Vergi mükellefiyetinin başladığı tarih iki ay Mükellefiyet işleminin tesis tarihinden itibaren en geç iki ay içinde Vergi Dairesince 15 gün Tekemmül* tarihinden itibaren 15 gün Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarih iki ay Mükellefiyet terk işleminin tesis tarihinden itibaren en geç iki ay içinde 10 gün Tekemmül* tarihinden itibaren 10 gün Vergi Dairesince

15 Sigortalılığın Başlangıcı/Bildirimi/Sona Ermesi Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı oldukları tarihten Gelir Vergisinden muaf olanlar 15 gün Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlükleri Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlarının silindiği tarihten Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlükleri veya Sigortalı 10 gün Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı oldukları tarihten

16 Sigortalılığın Başlangıcı/Bildirimi/Sona Ermesi Limited şirket ortakları Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin komandite ortakları Şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarih 15 gün Ticaret Sicil Memurluklarınca Şirketin ticaret sicil memurluğundan kaydının silindiği tarihten itibaren Sigortalılar veya şirket yetkililerince 10 gün Şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarihten itibaren Hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı tarihinden

17 Sigortalılığın Başlangıcı-Bildirim Muhtar seçildiklerine ilişkin mazbatalarını aldıkları tarihten itibaren Seçildikleri tarih Köy ve mahalle muhtarları İl veya ilçe mülki amirliklerince 15 gün Muhtarlık görevinin bittiği tarih 10 gün İl veya ilçe mülki amirliklerince veya sigortalılarca

18

19 Limited Şirkette* Hisse Devri Alan Yeni Ortak Ortaklar Kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihten itibaren Şirket Yetkililerince 15 gün * Sermayesi Paylara Bölünmüş komandit şirketin komandite ortağı da dahil

20 Şirket Tasfiyesi Ortaklar Kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihten itibaren Şirket Yetkililerince 10 gün * Sermayesi Paylara Bölünmüş komandit şirketin komandite ortağı da dahil

21 Sigortalılığın Başlangıcı/Bildirimi/Sona Ermesi Lisans belgesine istinaden fiilen çalışmaya başladıkları tarihten 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler Türkiye Jokey Kulübü 1 ay Lisansları yenilenmeyenlerin lisanslı oldukları yılın sonu itibariyle 10 gün Türkiye Jokey Kulübü ve sigortalı

22

23 Sigortalılığın Başlangıcı ve Bildirimi – 4/c Göreve başladıkları TSK-EGM hesabına okumaya başladıkları Göreve başladıkları Ay başından sonra ise sonraki aybaşı (1 ya da 15’i) 15 gün İPC uygulanmaz 5510 5434 Sigortalılığın başladığı tarihten itibaren Bildirimi E-bildirge Sigortalılığın Başlangıcı

24 Örnek Örnek: TCDD Genel Müdürlüğünden 22/1/2016 tarihinde mühendis olarak göreve başlayan: 22/1/2016 tarihinden itibaren 15 gün içinde en geç 5/2/2016 tarihine kadar sigortalı e-sigorta yoluyla PztSalıÇrşPrşCmCmtPzr 2122(1.gün) 2324252627 28293031123 45(15.gün) 678910

25 Sigortalılığın Başlangıcı ve Bildirimi – 4/c

26 Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirimi 10 gün Sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren Bildirim E-bildirge İPC uygulanmaz Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi takip eden aybaşından 5434’te belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden aybaşından Diğer hallerde görevden ayrıldıkları tarihten itibaren

27 27

28 28

29 İsteğe Bağlı Sigortalı Olma Şartları Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek çalışması olmamak (İst: Kısmi süreli çalışma- 1/10/2008 ) / 5510 md.5 Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak sürekli iş göremezlik geliri ölüm geliri/aylığı Türkiye’de ikamet etmek(İst:Fransa,İngiltere,İsveç,İsviçre) 18 yaşını doldurmuş olmak Yazılı talepte bulunmak İsteğe Bağlı Sigortalı Olma Şartları alabilir 1.10.2008 öncesi SSK  1080 Gün Prim Oranı: % 25 ES  10 Yıl

30 İsteğe Bağlı Sigortalı Olma Şartları

31 İsteğe Bağlı Sigortalı Sayılanlar Ay içerisinde 30 günden az çalışan yada tam gün çalışmayanlar Gelir vergisinden muaf kadınlar Ceza infaz kurumları - hükümlü ve tutuklular Aday çırak, çırak, mesleki eğitim gören, staja tabi tutulan öğrenciler İŞKUR kursiyerleri Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerdeki Türk işçileri Kamu idarelerinde çalışmakta iken iş sözleşmesi askıda kalanlar İşsizlik ödeneği almakta olanlar İş sözleşmesi sona ermemiş olmakla beraber iş sözleşmesi askıda kalanlar 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 5434’e göre isteğe bağlı iştirakçilik şartlarını taşımayanlar Harp malulleri, 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış maluller talep etmeleri halinde isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

32 İsteğe Bağlı Sigorta Başlangıcı ve Sona Ermesi tarihi takip eden günden itibaren başlar. İsteğe bağlı sigortalı olma şartlarının kaybedilmesi halinde sona erer isteğe bağlı sigortalı giriş bildirgesi Kurum kayıtlarına girdiği Postaya verildiği adi posta - kargo – doğrudan taahhütlü - iadeli taahhütlü - APS primi ödenmiş son günü takip eden günden talep tarihinden Yazılı talep Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.

33 Örnek Örnek: Sigortalı isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesini 25/12/2008 tarihinde adi posta ile Kuruma göndermiş, söz konusu belge 29/12/2008 tarihinde Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. Bu sigortalının isteğe bağlı sigortalılığı 30/12/2008 tarihinde başlatılacaktır. Örnek: Sigortalı isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesini 1/2/2009 tarihinde Kuruma elden vermiştir. Bu sigortalının isteğe bağlı sigortalılığı 2/2/2009 tarihinde başlatılacaktır.

34

35

36 Zorunlu Sigorta ile Çakışma Zorunlu sigorta ile çakışan kısımlar iptal edilir. Ödenen primler iade edilir. Örnek: İsteğe bağlı sigortalılığın başlangıç tarihinde zorunlu sigortalılığının devam ettiği tespit edilemeyen sigortalının 15/1/2010 tarihi itibariyle isteğe bağlı sigortalılığı başlatılmıştır. Daha sonra yapılan incelemede Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılığının 4/3/2010 tarihine kadar devam ettiği tespit edildiğinden sigortalının isteğe bağlı sigortalılığı zorunlu sigortalılığının sona erdiği tarihi takip eden gün olan 5/3/2010 tarihi itibariyle başlatılacaktır.

37

38 2008 Öncesi Hizmetlerin Değerlendirilmesi kapsamında hizmet olarak değerlendirilir. 506 1479 2926 5434 4(a) 4(b) 4(b) (4) nolu alt bent 4(c)

39 2008 Sonrası Hizmetlerin Değerlendirilmesi Kısmi süreli çalışanlar 4/a Kural olarak 4/b Yurt dışındaki Türk işçiler

40 Prim Oranları – SPEK Yurt dışındaki Türk işçiler % 20 MYÖ Kural olarak % 20 MYÖ 5510 - SPEK AÜ – 6,5 X AÜ arasında beyan % 12 GSS % 32 Kısmi süreli çalışanlar % 32 % 3 İşsizlik Sigortası İstemeleri halinde

41

42 Primlerin Ödenmesi Takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir -Ödemezse gecikme zammı ve gecikme faizi Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde kendileri veya hak sahipleri tarafından gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte ödenmeyen süreler, hizmet olarak değerlendirilmez. Örnek: 1/1/2009 tarihinde isteğe bağlı sigortalılığı başlayan sigortalı, 2009 yılı Mart ayı primini 2010 yılı Şubat ayı sonuna kadar ödememiştir. Bu durumda, sigortalının 2009 yılı Mart ayı hizmet süresi olarak değerlendirilmeyecektir.

43 1.3.2011 sonrası 1.3.2011 öncesi Önce başlayan ve süregelen

44 Örnek: 15/4/2011 ‘de vergi mükellefiyeti nedeniyle Kanunun 4 (b) tabi sigortalı olan ve sigortalılığı devam etmekte iken 19/9/2011 tarihinde işveren yanında hizmet akdine tabi çalışmaya başlayan sigortalının (b) kapsamındaki sigortalılığı 18/9/2011 tarihi itibariyle sona erdirilerek, 18/8/2011 tarihi itibariyle (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır. Örnek: 11/4/2010 tarihinde Kanunun 4 (a) bendine tabi çalışmaya başlayan sigortalı bu kapsamdaki sigortalılığı devam etmekte iken 12/9/2011 tarihinde vergi mükellefi olmuştur. Bu durumda (b) kapsamındaki sigortalılığı (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı sona ermediği sürece başlatılmayacaktır. Örnek: Yukarıdaki örnekteki sigortalının Kanunun 4 (a) bendine tabi sigortalılığının 13/6/2011 tarihinde sona ermesi ve vergi mükellefiyetinin devam etmesi halinde (b) kapsamındaki sigortalılığı 14/6/2011 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

45 45

46 BORÇLANILACAK SÜRELER b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri c) 4 (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri (süre sınırı olmaksızın) e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri (en fazla 1 yıl) d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4-1/(a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının doğumdan sonra geçen süreleri (sadece 4/a – 2 yıla kadar – 3 defa)

47 BORÇLANILACAK SÜRELER h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri J) 1416 sayılı Kanuna uyarınca yurtdışında geçen öğrenim süreleri i) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri (25/2/2011’den sonraki) g) Grev ve lokavtta geçen süreleri, f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, g) Grev ve lokavtta geçen süreleri f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri (4/c hariç- bu sürede prim bildirildiği için)

48 48

49 49

50 Uzman ve Usta Öğretici Olarak Çalışanların Borçlanmaları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanlar, bu durumlarını milli eğitim il veya ilçe müdürlüklerince belgelendirmeleri kaydıyla, 25/5/1977- 25/2/2011 süresinde geçen çalışmalarından dolayı ay içinde 30 günden eksik kalan sürelerini 41 inci madde esaslarına göre borçlanabilmektedirler. Borçlanılan süreler 4(a) bendi kapsamında sigortalılık süresi sayılmaktadır.

51 a) DOĞUM BORÇLANMASI Kadın sigortalının doğum borçlanması yapabilmesi için:  Doğum tarihinden önce 4(a) kapsamında tescil edilmiş ve adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması  Çocuğun yaşaması  Kısmi süreli çalışanlar hariç, borçlanacağı sürede adına prim ödenmemiş olması  Doğumdan önce 4 üncü maddenin diğer bentleri(4/b – 4/c) kapsamında çalışmaması şarttır.

52 b) ASKERLİK BORÇLANMASI Er veya erbaş olarak silah altında geçen süreleri Yedek subay okulunda geçen süreleri Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyanların, istekleri dışında, disiplinsizlik veya başka bir nedenle ayrılmaları halinde, harp okulu veya yüksek okulda geçen süreleri Kendi hesabına okuduktan sonra TSK veya Emniyet mensubu olanların, normal öğrenim süreleri borçlanabilirler.

53 c) AYLIKSIZ İZİNDE GEÇEN SÜRELER Aylıksız izinde geçirdikleri sürelerini borçlanmak isteyenler aylıksız izine ayrıldıklarını gösterir izin onayı çalıştıkları kurumlarca düzenlenecek tüm hizmetlerini gösterir onaylı bir hizmet belgesi borçlanma talep dilekçesi ile Kurumumuza başvururlar. Doğum nedeniyle aylıksız izne ayrılan kadınlar için personel mevzuatındaki(Örnek: 657 sk. 24 ay) sınırlar dışında (4/a’ daki) süre sınırı uygulanmaz. Çocuk sayısı konusunda da (4/a’ daki) sınır yoktur.

54 e) AVUKATLIK STAJINDA GEÇEN SÜRELER 1136 sayılı Kanunu gereğince avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk altı ay mahkemelerde kalan altı ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile Kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabileceklerdir.

55 f) TUTUKLULUKTA VEYA GÖZALTINDA GEÇEN SÜRELER Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen prim ödenmemiş süreleri borçlandırılacaktır. Sigortalıların tutuklandıkları veya gözaltına alındıkları tarih ile berat ettikleri tarihin yer aldığı Cumhuriyet Savcılıklarınca onaylanmış belgeler borçlanma talep dilekçesine eklenecektir.

56 g) GREV VE LOKAVTTA GEÇEN SÜRELER Sigortalılar grev veya lokavtta geçen sürelerini borçlanabileceklerdir. Grev veya lokavtta geçen süreler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri, İl Emniyet Müdürlükleri ya da ve valiliklerden alınan belgelerden tespit edilebildiğinden, bu belgeler borçlanma dilekçesine eklenecektir.

57 i) KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN BORÇLANMALARI 41 inci maddeye eklenen (i) bendi ile 25/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerini borçlanmalarına imkan sağlanmıştır.

58 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu Uyarınca Gözaltına Alınanların Veya Tutuklananların Borçlanmaları geçici md.36 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime elkoyduğu 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenlerin, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri kendilerinin ya da hak sahiplerinin bu durumlarını belgeleyerek 25/8/2011 tarihine kadar talepte bulunmaları halinde borçlandırılmışlardır. Borç tutarı, talep tarihindeki 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının % 32’si üzerinden hesaplanmıştır. Bu şekilde borçlanılan süreler Kanunun 4 (a) bendi kapsamında prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilir.

59 BORÇLANMA TUTARI VE ÖDENMESİ Prime Esas Günlük Kazanç x % 32 x Gün Sayısı 1 Yıl İçin Minimum Borçlanma Tutarı: Günlük Asgari Ücret x % 32 x 360 = 35,7 x % 32 x 360 = 4112,64 TL Borçlanma Tutarının Hesaplanması 1 ay içinde tebliğ edilen borcu ödemezse…!

60

61 Borçlanılan Sürelerin Hizmet Olarak Değerlendirilmesi a) 41 inci maddenin; - (c) ve (ı) bentlerine göre borçlandırılan süreler 4(c) bendi kapsamında, - (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentlerine göre borçlandırılan süreler, borçlandığı tarihteki 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ilgili bendi kapsamında değerlendirilecektir.

62 Borçlanılan Sürelerin Hizmet Olarak Değerlendirilmesi Örnek: İlk defa 21/11/2008 tarihinde Kanunun 4(a)’ya tabi çalışmaya başlayıp 15/12/2009-15/3/2010 tarihleri arasında askerliğini er olarak yapan sigortalı, 15/8/2010 tarihinde 4(c)’ye tabi sigortalı olmuştur. 12/2/2015 tarihinde Kuruma müracaat ederek askerlik süresini borçlanmıştır. Bu sigortalının borçlandığı süreler borçlanma talep tarihindeki statüde 4(c) kapsamında geçmiş hizmet olarak değerlendirilir.

63 Borçlanılan Sürelerin Hizmet Olarak Değerlendirilmesi b) Boşta iken 41 inci maddenin (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentlerine göre borçlandırılan süreler en son sigortalılık statüsüne göre değerlendirilecektir.

64 Borçlanılan Sürelerin Hizmet Olarak Değerlendirilmesi Örnek: 21/1/2009 tarihinde Kanunun 4(a)’ya tabi çalışmaya başlayıp daha sonra 24/12/2010 tarihinde işinden ayrılan sigortalı, 15/1/2010- 15/3/2011 tarihleri arasında askerliğini er olarak yaptıktan sonra yeniden çalışmaya başlamadan Kuruma başvurarak askerlik süresini borçlanmıştır. Bu sigortalının borçlandığı süreler en son sigortalılık statüsüne göre 4(a) kapsamında geçmiş hizmet olarak değerlendirilir.

65 Borçlanılan Sürelerin Hizmet Olarak Değerlendirilmesi c) Sigortalılığı sona erdikten sonra isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerin 41/(a), (b), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerine göre borçlandırılan süreleri 4(b) kapsamında dikkate alınacaktır.

66 Borçlanılan Sürelerin Hizmet Olarak Değerlendirilmesi d) Kanunun 5 inci maddesine tabi sigortalıların borçlandıkları süreler Kanunun 4/a bendi kapsamında hizmet olarak sayılacaktır. Örnek: 1/4/1985 – 1/12/1987 tarihleri arasında askerlik yapan, 1/1/2010 – 1/4/2010 tarihleri arasında 3308 sayılı Kanuna tabi çırak olarak çalışan sigortalı 1/2/2011 tarihinde askerlik süresini borçlanmak için talepte bulunmuştur. Bu sigortalının askerlik süresi borçlandırılacak, ancak borçlandırılan süre uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışmaya başladığı tarihten geriye doğru eklenerek hizmet olarak değerlendirilecektir.

67 Borçlanılan Sürelerin Hizmet Olarak Değerlendirilmesi 4/a bendine tabi sigortalıların borçlandıkları süreler, Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreye ait olması halinde sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülmekte, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazançlar ise borçlanma yapılan ilgili aylara mal edilmektedir. Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin değerlendirilmesi 21/5/1993-21/1/1995 Askerlik Sigorta başlangıcı 21/1/2000 Borçlanma talebi 18/6/2013 18 ay geriye götürür Sigorta başlangıcı 21/5/1998

68 1/10/2008 tarihinden sonra yapılan borçlanmaların iadesi Aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde bir defaya mahsus olmak üzere iade edilir. Yeniden borçlanmak istemesi halinde yeni talep alınarak borç tutarı hesaplanır.

69 69

70 70 2008 ÖNCESİ ve SONRASI / FHZ ve İTİBARİ HİZMET 506 - ek md.5 506 - ek md.5 5434 - md.32-33 - md.35-36 5434 - md.32-33 - md.35-36 5510 - md.41 - md.49 5510 - md.41 - md.49 İtibari Hizmet Sigortalılık süresine eklenir (5 yıla kadar ) Fiili Hizmet Zammı İtibari Hizmet Her 1 yıl için 2 ay – 6 ay eklenir Her 1 yıl için 6 ay – 1 yıl eklenir Fiili hizmet gibi değerlendirilir. (8 yıla kadar) Aylık hesabında dikkate alınır. İtibari Hizmet Fiili Hizmet Zammı İtibari Hizmet PÖGS’na eklenir. YAŞ’tan indirilir.(5 - 8 yılı) Her 360 gün için 60 gün – 180 gün eklenir Her 1 yıl için 3 ay – 6 ay eklenir Aylık hesabında dikkate alınır. Yaş haddinden indirilir (5 yıla kadar ) 2011/58

71 71 5510 FHZ – İTİBARİ HİZMET Fiili Hizmet Zammı PÖGS’ye eklenir YAŞ’tan indirilir Aylığa hak kazanma koşullarında dikkate alınır İtibari Hizmet Süresi PÖGS’ye eklenmez YAŞ’tan indirilmez Aylığa hak kazanma koşullarında dikkate alınmaz İkramiye hesabında dikkate alınmaz Aylık bildirim yapılırYıllık bildirim yapılır İkramiye hesabında dikkate alınır Aylık ve toptan ödeme hesabında dikkate alınır. Hizmet süresine eklenir

72 72

73 5510 İTİBARİ HİZMETTEN YARARLANACAKLAR  Harp, seferberlik, tutsaklık gibi durumlarda  Subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler, siviller  her 1 yıl için 6 ay (3 yılı geçmemek üzere)  Kamu idarelerinde pilot olan olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam, paraşütçü  her 1 yıl için 3 ay (3 yılı geçmemek üzere)

74 74

75 Kapsamdaki İşler/İşyerleri Kapsamdaki SigortalılarEklenecek Gün Sayısı 1) Kurşun ve arsenik işleri 1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar. 2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işlerinde çalışanlar. 3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işlerinde çalışanlar. 60 4) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar. 90 75 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANACAK SİGORTALILAR

76 8) Döküm fabrikaları 1) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar. 2) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar. 3) Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar. 60 9) Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler 1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işlerinde çalışanlar. 2) Asidin yapılma safhalarındaki işlerinde çalışanlar. 3) Baca gazlarından asit elde edilmesi işlerinde çalışanlar. 90 76

77 77 NoKapsamdaki İşler/İşyerleriİlave Gün 1Kurşun ve arsenik işleri60 – 90 2Cam fabrika ve atölyeleri60 3Cıva üretimi işleri sanayii90 4Çimento fabrikaları60 5 Kok fabrikalarıyla termik santraller 60 6Alüminyum fabrikaları60 7Demir ve çelik fabrikaları90 8Döküm fabrikaları60 9 Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler 90 NoKapsamdaki İşler/İşyerleriİlave Gün 10Yeraltı işleri180 11 Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler 90 12 Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler 60-90 13Türk Silahlı Kuvvetlerinde90 14 Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında 90 15 İtfaiye veya yangın söndürme işleri 60 16Basın ve gazetecilik mesleğinde90 17 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 90 18Türkiye Büyük Millet Meclisi90 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANACAK SİGORTALILAR

78

79 İtfaiye Yangın Söndürme İtfaiye Yangın Söndürme Basın Kartı Sahipleri Yeraltı işleri 180 - TSK – Emiyet - MİT - İlave Gün PÖGS Sınırı Yaştan İndirim Sınırı 60 90 5 5 8 3 3 3 3600 1800 3600 Yaştan İndirim Prim Şartı Yaştan İndirim Prim Şartı TBMM 90 5 3- 1/2 Yaştan İndirim Oranı Yaştan İndirim Oranı 1/2 1

80 7200 gün prim ödeme gün sayısı olan basın mensubu için Prim ödeme gün sayısı ilavesi: 7200/4=1800 eklenir. 1800 gün(1800/360 = 5 yıl) 5 yıllık sınırı aşmadığı için toplam 9000 gün prim bildirilmiş kabul edilir. Yaş indirimi: Yaş indirimi için gerekli olan 3600 gün prim ödeme gün sayısı koşulunu sağladığı için; eklenen prim ödeme gün sayısının yarısı oranında emeklilik yaş haddinden indirim yapılır. 1800/2= 900(2,5 yıl) 3 yıllık sınırı aşmadığı için emeklilik yaş haddi 2,5 yaş indirilir.

81  İşyeri ve iş koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.  Sadece işin fiilen yapıldığı süreler değerlendirilir.(Tatil günleri, ücretsiz izin)  TSK, Polis mesleği ve MİT’de çalışanların FHSZ uygulamasından yararlanabilmeleri için çalışmanın ilgili kamu idaresinde ve belirtilen kadro ve unvanlarda geçmesi yeterlidir.(ücretsiz izin)  Yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanların da bu görevlerde bulunmaları yeterlidir. 81 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASI

82 Malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına tabi çalışanlar fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlandırılır. 82 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASI İşlerin otomasyonla yapılması ve ileri teknolojilerin kullanılması nedeniyle riskin ve zararlı faktörlerin etkilerinin ortadan kalkmış olması durumunda sigortalılar yararlanamazlar.

83 Örnek: 5434  Makinist, 506, 5434  Basın Kartı (2008/Ekim-2013/Şubat) 83 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASI 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506 sayılı Kanuna göre itibari hizmet süresi 5434 sayılı Kanuna göre fiili hizmet süresi zammı kapsamında 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 5510 sayılı Kanuna göre fiili hizmet süresi zammı kapsamında değilse 2008/Ekim’den itibaren fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmazlar.

84  FHZ kapsamındaki işyeri ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları eklenir. 360  60 360  90 360  180 84 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ DEĞERLENDİRİLMESİ  360 günden eksik sürelere ait fiili hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiili hizmet süresi zammı ile orantılı olarak belirlenir. Örnek: Alüminyum fabrikası işyerinde 330 gün çalışması bulunan sigortalının; FHZ Süresi = 330 x 60 / 360 = 55 gün  Fiili hizmet süresi zammının küsuratlı çıkması halinde küsuratlı günler tama iblağ edilir. Örnek: Cam fabrikası işlerinde 3695 gün çalışması bulunan sigortalının; Toplam FHZ Süresi = 3695 x 60/360 = (615,84) 616 gün

85 Statü İlave Gün Sayısı Prim Oranları % Sigortalı Payı İşveren Payı FHZ Prim Oranı FHZ sonrası İşveren Payı Toplam 4/a 609111122121 909111,512,521,5 1809113142323 4/c 609113,3314,3323,33 9091151625 180911102130 85 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI PRİM ORANLARI

86

87

88


"Çalışmaya Mesleki eğitimebaşladığı Staja 4/a Vergi mükellefiyetinin başladığı Esnaf ve sanatkar siciline kayıt olduğu Meslek kuruluşlarınca bildirim yapıldığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları