Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

{ E-FATURA VE E- DEFTER SUNUMU HAZIRLAYANLAR S.M.M.M. Ufuk ÖZTÜRK S.M.M.M. Eren ÇEKİÇ TARİH : 04.08.2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "{ E-FATURA VE E- DEFTER SUNUMU HAZIRLAYANLAR S.M.M.M. Ufuk ÖZTÜRK S.M.M.M. Eren ÇEKİÇ TARİH : 04.08.2013."— Sunum transkripti:

1 { E-FATURA VE E- DEFTER SUNUMU HAZIRLAYANLAR S.M.M.M. Ufuk ÖZTÜRK S.M.M.M. Eren ÇEKİÇ TARİH : 04.08.2013

2  2000 li yıllarla hayatımıza giren «e» harfi muhasebe mesleğimizde çığır açan bir süreç oluşturmuştur.  Öncelikle hayatımıza «e-Bildirge» ile giriş yapan elektronik ortam platformu daha sonraları ;  e-Beyanname  e-Devlet  İnteraktif Bankacılık  İşkur e-Şube  Ve nihayetinde e-Fatura ve e-Defter şeklinde devam etmektedir. «e» HARFİNİN KISACA TARİHSEL GELİŞİMİ

3  Şekil hükümlerinden bağımsız olarak,  Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren  elektronik kayıtlar bütününü ifade etmektedir.  Kısaca; 397 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulmuş faturayı ifade etmektedir.  Tebliğe göre e-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Nedir e-Fatura ve e- Defter?

4  Şekil hükümlerinden bağımsız olarak  Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan  elektronik kayıtlar bütünüdür. E-Defter

5  213 sayılı Vergi Usul Kanunun 232’nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin e-Fatura uygulamasından yararlanma imkanı bulunmaktadır.  Madde 232- Birinci ve (4369 sayılı Kanunun 81/A- 7 nci maddesiyle değiştirilen ibare Yürürlük:  Madde 232- Birinci ve (4369 sayılı Kanunun 81/A- 7 nci maddesiyle değiştirilen ibare Yürürlük:  1.1.1999) ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle(*) defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:  1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;  1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;  2. Serbest meslek erbabına;  3. Kazançları (4369 sayılı Kanunun 81/A-7 nci maddesiyle değiştirilen ibare Yürürlük: 1.1.1999) basit usulde tespit olunan tüccarlara;(**)  3. Kazançları (4369 sayılı Kanunun 81/A-7 nci maddesiyle değiştirilen ibare Yürürlük: 1.1.1999) basit usulde tespit olunan tüccarlara;(**)  4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;  5. Vergiden muaf esnafa. Kimler e-Fatura Uygulamasından Yararlanabilir?

6  Defterleri elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek üzere aşağıda belirtilen kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabilmektedir. 1. Gerçek kişi mükelleflerden 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olanlar, 2. Tüzel kişi mükelleflerden 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olanlar, 3. Gerçek ve tüzel kişi mükelleflerden elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması,saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılımı olanlar Kimler e-Defter Uygulamasından Yararlanabilir?

7  E-Defter uygulamasıyla ilgili özel olarak oluşturulan www.e-defter.gov.tr internet sitesinde format ve standartları duyurulan defterler, e-defter olarak tutulabilir. www.e-defter.gov.tr  Bugün itibariyle söz konusu sayfada sadece Yevmiye Defter ve Büyük Defterin format ve standardı duyurulmuştur. e-Defter Olarak Tutulabilecek Defterler Nelerdir?

8  421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile bazı mükelleflerin e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmeleri zorunlu tutulmuş,  Bazı mükelleflerin ise zorunluluk kapsamında olsun veya olmasın e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları halinde birbirilerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için e-Fatura kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir. e-Fatura ve e-Defter Uygulamasına Geçme Zorunluluğu

9  Zorunluluk kapsamında olsun veya olmasın, Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için 1/9/2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları zorunludur.  Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kâğıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.  Kayıtlı kullanıcıların listesi http://www.efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html adresinde yer almaktadır. http://www.efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html e-FATURA UYGULAMASINA KAYITLI OLAN MÜKELLEFLER

10  4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında;  Madeni yağ lisansına sahip olanlar ile ile  Bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,  MADENİ YAĞ LİSANSINA SAHİP OLANLAR İLE BUNLARDAN MAL ALANLAR VE ÖTV (III) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARI İMAL,İNŞA VEYA İTHAL EDENLERLE BUNLARDAN MAL ALANLAR

11  6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar, 01/09/2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na yazılı olarak başvurmak ve 31/12/2013 tarihine kadar e- Fatura uygulamasına geçmek ve 2014 takvim yılı içerisinde e-Defter tutmak zorundadır.

12  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükellef listesi www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmaktadır.

13  Söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve Tebliğde belirtilen brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler, zorunluluk kapsamındadır.  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın, 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 25 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır. Lisans sahibi mükelleflerden alış yapanların, madeni yağ sektöründe veya başka bir sektörde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir.

14  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 10 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır.  Bu kapsamda alış yapanların tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya başka sektörlerde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir.

15  Mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında, sadece madeni yağ, tütün, alkol veya kolalı gazoz satışları değil gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış hasılatına göre zorunluluk kapsamına alınacaktır.  Özel hesap dönemine sahip mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında 2011 takvim yılında sona eren özel hesap dönemi brüt satış hasılatını dikkate alacaklardır. Önemli bir kıstas!!!

16 E-FATURA E-DEFTER UYGULAMASI 397 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği 416 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği 421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği 424 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ 58 2013-03

17 TARİHLER E-Fatura uygulaması için kapsamdaki mükellefler 2013 takvim yılı içersinde geçmeleri zorunludur, Gelir İdaresi Başkanlığı’na en son başvuru tarihi ise 1 Eylül 2013’tür. E-Defter uygulaması için kapsamdaki mükellefler 2014 takvim yılı içersinde geçmeleri zorunlu ve söz konusu başvuru için son tarih 1 Eylül 2014’tür. ELEKTRONİK FATURA KAYIT SİSTEMİ 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “EFKS Kapsamında Düzenlenen Faturalar” başlıklı bölümünde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalara göre bahsedilen mükelleflerin bir yıl içerisinde e-Fatura Uygulamasına entegre olmaları gerekmektedir. Başkanlık tarafından aksi duyuruluncaya kadar, bu mükelleflerin EFKS kapsamında elektronik belge olarak düzenleyip, müşterilerine elektronik ortamda ilettikleri faturalar da Vergi Usul Kanunu kapsamında geçerli fatura hükmündedir. E- FATURA UYGULAMASI

18 BAŞVURU DİKKAT SON GÜN 01.09.2013 Başvurular nasıl yapılacaktır? SADECE 5 DAKİKA ? E- FATURA UYGULAMASI

19 BAŞVURU EVRAKLARI a)http://www.efatura.gov.tr/ internet adresinde yer alan "e- fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi" doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacaktır,http://www.efatura.gov.tr/ b) Tüzel kişi mükellefler için "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi"doldurularakyetkili kişiveyakişilertarafından imzalanacaktır, c) Gerçek kişi mükelleflerin 15.1.2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları. E- FATURA UYGULAMASI

20 BAŞVURU EVRAKLARI a) "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi" nin imzalı aslı, b) Tüzel kişi mükellefler tarafından "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" nin imzalı aslı, c) Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1.10.2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslınıngetirilmesihalinde Başkanlıkçaonaylanmaküzere fotokopisi, d) Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi. E- FATURA UYGULAMASI

21 Mali Mühür Mali mühür, Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi, diğer kurum, kuruluş, işletmelere ve istemeleri halinde gerçek kişi mükelleflere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan ve e-Fatura Uygulaması bünyesinde yapılan işlemlerde kullanılması zorunlu olan, Gelir İdaresi Başkanlığı adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir. E- FATURA UYGULAMASI

22 E – FATURA UYGULAMA YÖNTEMLERİ 1. BİLGİ İŞLEM SİSTEMİ ENTEGRESİ YOLUYLA 2. efatura.gov.tr’de HİZMETİ SUNULAN E-FATURA PORTALI ARACILIĞIYLA E- FATURA UYGULAMASI

23 1. BİLGİ İŞLEM SİSTEMİ ENTEGRESİ YOLUYLA Bu yöntem, kendilerine ait bilgi işlem sistemini Başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmeleri amacıyla geliştirildi. Bu yönteme başvuran mükelleflerin başvuru dilekçelerinde e-fatura uygulamasından entegrasyon yöntemi ile faydalanmak istediklerinin belirmeleri gerekir.

24 2. efatura.gov.tr’de HİZMETİ SUNULAN E-FATURA PORTALI ARACILIĞIYLA E- FATURA UYGULAMASI

25 TARAFIMA GÖNDERİLEN FATURA MUHTEVİYATI VEYA TUTAR HATALI ?? E- FATURA UYGULAMASI Temel Fatura fatura kabul ve ya red süreci bulunmamakta faturaya olan itirazlar uygulama harici(TTK 23.Md.) yöntemler izlenmelidir. Ticari fatura ise e-fatura red, düzeltme ve iade işlemlerini kapsamaktadır.

26 E-FATURANIN MUHAFAZA VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre mükellefler, gerek düzenledikleri gerekse adlarına düzenlenen faturaları, yasal süreler dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler. Elektronik faturaların muhafazasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur. Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması mükelleflerin elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilemezliği Mali Mühürle garanti altına alınmaktadır. Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kâğıda basılarak saklanması söz konusu değildir E- FATURA UYGULAMASI

27 e-fatura verme zorunluluğu olanların düzenledikleri kâğıt faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacak, - e-fatura alma zorunluluğuna uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanunu'nda fatura almayan mükellefler için öngörülen cezalar uygulanacaktır. - Bu düzenlemelere göre, zorunlu olmasına rağmen e-fatura düzenlemeyen mükellefler ile zorunlu olmasına rağmen e-fatura almayan mükellefler için, yıllık 94.000 lirayı geçmemek üzere, faturada yazılması gereken tutarın % 10'u kadar özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

28 E-FATURANIN FAYDALARI E- FATURA UYGULAMASI

29 E- DEFTER UYGULAMASI E-fatura kapsamındaki mükelleflerin e-fatura uygulamasına 2013 takvim yılı içerisinde geçmeleri zorunludur. Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurulması için son tarih 1 Eylül 2013’tür. E-defter uygulamasına ise kapsam dâhilindeki mükellefler tarafından 2014 takvim yılı içerisinde geçilmesi zorunludur. Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurulması için sontarih1 Eylül 2014’tür.

30 E- DEFTER UYGULAMASI SÜRELER Elektronik defter uygulamasına 2014 takvim yılı (elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmekte) içerisinde geçmeleri zorunlu.

31 E- DEFTER UYGULAMASI Başvurular www.edefter.gov.tr internet sitesinde belirtilen Başkanlık veya Genel Müdürlük adresine yazılı olarak yapılacaktır. Talep edilen bilgi ve belgeler şunlardır;www.edefter.gov.tr a) www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan "Elektronik Defter Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi" nin imzalı aslı,www.edefter.gov.tr b) Tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği c) Elektronik defterlerin oluşturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı alınmış bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler, ç) Uyumluluk onayı almamış bir yazılım kullanılmak istenmesi durumunda, 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinin "3.2 Yazılımların Uyumluluk Onayı" başlıklı bölümünde belirtilen belge ve bilgiler.

32 E- DEFTER UYGULAMASI

33 E – DEFTER UYGULAMA YÖNTEMLERİ 1. FİRMALARIN KENDİ GELİŞTİRDİĞİ YAZILIMLAR ARACILIĞIYLA(TEST) 2. edefter.gov.tr’de İLAN EDİLEN UYUMLU PROGRAMLAR ARACILIĞIYLA

34 E- DEFTER UYGULAMASI İLAN EDİLEN UYUMLU PROGRAMLAR

35 E- DEFTER UYGULAMASI

36 Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçer. a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar (Aralık ayına ilişkin defterler gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar) kendilerine ait güvenli elektronik imza ile imzalar. b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar. c) İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulur. ç) Başkanlık mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafındanindirilerekistenildiğindeibrazedilmek üzere ilgiliolduğu elektronik defterler ile birlikte muhafaza edilir. AÇILIŞ VE KAPANIŞ BERATI

37 E- DEFTER UYGULAMASI e-Defter ve e-defter beratının elektronik, manyetik, optik araçlarla saklanması ve ibraz edilmesi gerekmektedir. Defter ve beratının kâğıda bastırılarak saklanması söz konusu olmamaktadır. Mükelleflerin elektronik defter tutmaya,hesap dönemi ortasında başlamaları halinde, elektronik defterlerinde, ilgili hesap döneminin başından içinde bulundukları döneme kadar gerçekleştirilen tüm kayıtları elektronik ortamda oluşturacak ve elektronik defter tutmaya başladıkları tarih itibariyle eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır. ÖNEMLİ NOT

38 E- DEFTER UYGULAMASI E-DEFTER İBRAZ Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır. Defterlerini elektronik ortamında tutanlar, elektronik defterlerini ve ilgili beratlarını vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve diğer düzenlemelerde yer alan süreler dâhilinde elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istenildiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz etmekle yükümlüdür. Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri, (elektronik imza ve mali mühür değerleri dâhil) veritabanı dosyası,saklama ortamıiledoğrulamave görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, elektronik defterlere istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir.

39 E- DEFTER UYGULAMASI E-DEFTER MUHAFAZA Elektronik defterler ve beratların elektronik defter izni verilenlerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburi olup, üçüncü kişiler nezdinde ya da yurt dışında muhafaza işlemi Başkanlık ve Genel Müdürlük açısındanherhangi bir hüküm ifade etmemektedir. Muhafaza yükümlülüğününTürkiyeCumhuriyetsınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyetikanunlarınıngeçerli olduğuyerlerdeyerine getirilmesi zorunludur. E-DEFTER TUTULMAMASI CEZALARI Tebliğ ile elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler, uygulama kapsamına girdikleri tarihten sonra, kağıt ortamında defter tutamayacaklardır -Bu mükellefler, kağıt ortamında defter tutmaları halinde, hiç defter tutmamış sayılacaklardır. -Yasal defterlerden birisinin tutulmamış olması Vergi Usul Kanunu'na göre re'sen takdir nedeni olup, bu durum otoriteye dönem kazancının re'sen takdiri yetkisi vermesinin yanında iki kat birinci derece usulsüzlük cezasını gerektirmektedir.

40 E- DEFTER UYGULAMASI

41 E- DEFTER UYGULAMASI

42 { E-FATURA ve E-DEFTER SUNUMU HAZIRLAYANLAR S.M.M.M. Ufuk ÖZTÜRK S.M.M.M. Eren ÇEKİÇ TARİH : 04.08.2013


"{ E-FATURA VE E- DEFTER SUNUMU HAZIRLAYANLAR S.M.M.M. Ufuk ÖZTÜRK S.M.M.M. Eren ÇEKİÇ TARİH : 04.08.2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları