Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KEND İ N İ TANIYOR MUSUN? İ nsan ister istemez hayatının belli bir noktasında durup dü ş ünmesi,merak etmesidir.20’li ya ş ların ba ş ında o kadar çok.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KEND İ N İ TANIYOR MUSUN? İ nsan ister istemez hayatının belli bir noktasında durup dü ş ünmesi,merak etmesidir.20’li ya ş ların ba ş ında o kadar çok."— Sunum transkripti:

1

2 KEND İ N İ TANIYOR MUSUN? İ nsan ister istemez hayatının belli bir noktasında durup dü ş ünmesi,merak etmesidir.20’li ya ş ların ba ş ında o kadar çok yapılacak ş ey,gidilecek yer,denenecek tad var ki;durup bir nefes almak,ben kimim? Ne yapıyor? Ne istiyorum diye sormak aklımıza gelmiyor.

3 Kendinizi ke ş fetmek yolunda üniversite ya ş antınızda farklı türler denemek sonucu ho ş unuza gitmese dahi size bilmedi ğ iniz konular hakkında bilgi verecek,ayak üstü sohbetlerde söz hakkı size geldi ğ inde daha rahat yorum yapabileceksiniz.Ö ğ rendi ğ iniz tecrübeyi kullanma hakkı size bir gün verilecek.Kim oldu ğ umuzu sorgulayacak,hangi tarafta oldu ğ umuzu bulmaya çalı ş aca ğ ız “Kendini Bil!.” -Sokrates-

4 OKUMAYI SEVMEZ M İ S İ N İ Z? “Hayal gücü her ş eydir.Sizi bekleyen güzelliklerin önizlemesi gibidir. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir” Albert Einstein “Hayal gücü her ş eydir” derken;hayal kurabilmenin sınırsızlı ğ ından ve hayal gücü geli ş mi ş ki ş ilerin mantı ğ ı ile hareket edenlerden daha yaratıcı çözümler üretebilece ğ inden bahseder.

5 Kitap okumak sadece hayal gücünüzü geli ş tirmeyecek aynı zamanda ö ğ retici olacaktır.Sosyal bir ortamda üst düzey insanlar sürekli birbirlerine kitap önerilerinde bulunurlar.Resmi bir ortamda okudu ğ unuz bir kitap hakkında tartı ş ırken göreceksiniz ki payla ş tı ğ ınız bilgi sizi ve etrafınızdakileri etkileyecek. İş hayatında bir seviyeden sonra uygulama gücü yerini dü ş ünce ve üretime bırakıyor.Düzenlenen her toplantıya katılamayaca ğ ınıza göre,onlar hakkında okuyacaksınız.

6 Dünya ekonomik Forumu’nda katılımcı olamıyorsanız,internetten oradaki toplantı notlarını okuyarak katılabilirsiniz. Bir yüksek lisans diploması kadar önemlidir hayal gücünü,dü ş ünce yapını,ruh sa ğ lı ğ ınızı geli ş tirmek ve kendine yatırım yapmak.Dı ş dünyadan uzakla ş mak,”Kafa dinleyecek” yöntemi bulmak.Benimki kitap okumak,sizin ki ise 20’lerde kendiniz adına ke ş if yapmak en önemlisi.Gidecek yönünüzü bulmak kadar “gizlenecek yerinizi” bulmakta önemli. “Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere.”

7 B İ RL İ KTE ÇALI Ş AB İ LECE Ğİ N FARKLI KARAKTERLER I.Okul II.Sosyal çevre III. İş hayatı IV. Ya ş evreleri

8 Okul döneminde iki tip insan tanıdık,ö ğ retmenler ve di ğ er ö ğ renciler. İş hayatına girince iki tip insanla kalmıyor. İş kar ş ılı ğ ında para almaya ba ş layınca ö ğ renci modundan çıkıp farklı bir karaktere bürünüyor. İş e giri ş süresindeki mülakatlarda,insan kaynakları yetkilisi,sizinle çalı ş acak olan üstünüz ve sizinle pek muhatap olmayacak birim yöneticiniz 2-3 saat e ş lik ediyor olacak.

9 “ İ Y İ GEÇ İ NMEK İ K İ K İŞİ N İ N KUSURSUZ OLMASIYLA DE Ğİ L, Birbirlerinin kusurlarını ho ş görmesi ile olur.” Yıllar içerisinde bir insanı birkaç saat içinde tanıma konusunda tecrübe edineceksiniz.Fakat bu 20’li ya ş ların ba ş ında zor bir i ş.

10 İŞİ N İ LK GÜNÜ Kaç i ş de ğ i ş tirirseniz de ğ i ş tirin her zaman ilk gün heyecanı orada olacaktır. Yeni mezunlar onca emeklerinin kar ş ılı ğ ını alacak,üretecek ve para kazanacaklardır.Ve “”Sorumluluk Sahibi” olmalarının vakti gelmi ş olacak.Bir kaç saatlik dersten sonra arkada ş larıyla oturup e ğ lenen gençler yerine,sabahın erken saatlerinde i ş e gitmek için kalkan çok önemli insanlar haline gelmi ş lerdir.

11 Heyecanın yanında biraz tedirginlikte getirdi ğ ini söyleyebiliriz.Size verilen masaya oturdu ğ unuzda hata yapma payınızı hesaplar ve sonuçlarını dü ş ünürsünüz.Birde elinize verilen ilk i ş i dü ş ünün…

12 TAKIM OLAB İ LMEN İ N ÖNEM İ Ofisinizde türlü türlü insana olabilece ğ i gibi onlarla belirli bir mesafeyi korumanız önemlidir.Müdürünüzden,çaycısına kadar her bir birey ile kuraca ğ ınız ili ş kiyi iyi ayarlamalısınız.Ofisteki en yakın arkada ş ınızla da, hiçbir ş ekilde hayat görü ş lerinizin benze ş medi ğ i ve rekabet içinde oldu ğ unuz çalı ş anla da profesyonel ili ş kinizi aynı çizgide tutmanız yararınıza olur.

13 Diyelim ki elinizde bir i ş var ve farklı birkaç departmandan da analiz yapabilmeniz için bir takım veriler istediniz. İş i yeti ş tirmek için üç gününüz varken bilgilerin en geç iki gün içinde toplanması gerekiyor. “Ba ğ lanabilirlik,üretkenliktir. ”

14 HAYATIMDAN VE KAR İ YER İ MDEN NE İ ST İ YORUM? Sürekli hayattan ne istedi ğ imizi sorgulamamız 20’li ya ş ların ba ş ında ba ş lar.Ne istedi ğ imizi bazen içgüdüsel bazen deneyip buluruz. OLAB İ LD İĞİ NCE AZ KE Ş KE,BAKARIZLARLA K İ MSEY İ OYALAMAMACA. “Gidece ğ i limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.”

15 İŞ DE ĞİŞ T İ RMEK İ LLA DA KÖTÜ B İ R Ş EY DE Ğİ LD İ R İş de ğ i ş tirmek demek illa yaptı ğ ımız i ş ten ba ş ka bir i ş bulmak demek de ğ il.Daha fazla sorumluluk alaca ğ ınız,daha yüksek kazanç sa ğ layaca ğ ınız ya da daha çok geli ş ece ğ inizi dü ş ündü ğ ünüz bir i ş oldu ğ unda i ş de ğ i ş tirmeyi dü ş ünebilirsiniz.

16 Network İ ng neden Gereklidir? Hem do ğ ru bir kariyer yolu çizebilmeniz için hem de çizdi ğ iniz yolda do ğ ru ilerlemek için önemlidir. Bir kokteylde,toplantıda,panel de,organizasyonda yani insanlarla tanı ş mak,onlara kendinizi anlatmak ve akılda kalmak önemlidir.

17 Mentor ve koç Kimdir? Koç çözümü danı ş anın kendi kendine bulmasını farklı yöntemler ile sa ğ layarak, danı ş anın kendi kendine yeterlili ğ ini artırır. İş ya ş amındaki insan potansiyelini geli ş tirmek, kurum kültürünü aktarmak ve sadece akademik açıdan de ğ il, deneyimsel açıdan da daha etkin bir insan kayna ğ ı yaratmaktır.

18 "Ne yapmayı istiyorsun?“ Amacınıza ula ş manızda sizi harekete geçirir İ ç zenginli ğ inizi ve potansiyelinizi açı ğ a çıkarır. "Beni izleyin ve yaptıklarımı örnek alın” Bilgi ve ve potansiyelinizi açı ğ a çıkaran Hedeflerinizi gerçekle ş tirmek için gereken araç, yapı, bilgi ve deneyimi sunar koç Mentor

19 Ba ş ar ı l ı İş İ nsanlar ı ; 20’li ya ş larda çalı ş an gençlere verece ğ iniz 3 tavsiye ne olur?  Dostlar,arkada ş lar ve iyi niyetli bir network edinin(mümkünse sizden daha ya ş lı,deneyimli olsun)  Hayal edin,denemekten de korkmayın  Esas mesle ğ inizin dı ş ında en az bir konuda çevrenize göre göreceli üstünlü ğ ünüz olan bir uzmanlık alanınız olsun. -Yahya UZD İ YEN- (Do ğ an Holding CEO)

20  Takın ruhuna ve birlikte ba ş armaya inanmak.  Gelece ğ i görebilmek ve yeniliklere açık olmak.  Pozitif bakı ş açısına sahip olmak ve motivasyonu kaybetmemek. -Gökhan Ö Ğ ÜT- (Vodafone CEO)  Sevdi ğ iniz i ş te çalı ş ın.  Para ve mevki için acele etmeyin.  Hayatın gerçek de ğ eri ve di ğ er insanları anlama üzerine biraz kafa yorun. -Ömer AYDIN- (Net a ş AR-GE Lideri)

21 AKILLI OLMAK B İ R Ş EY DE Ğİ LD İ R, ÖNEML İ OLAN AKLINI KULLANAB İ LMEKT İ R. -DESCARTES-

22 Afyon Kocatepe üniversitesi Çay meslek yüksekokulu  BURCU TURAN…  152348006…  YÖNET İ M VE ORGAN İ ZASYON BÖLÜMÜ  İŞ LETME YÖNET İ M İ PRO Ğ RAMI Ö Ğ RET İ M GÖREVL İ S İ -ONUR KAFADAR…


"KEND İ N İ TANIYOR MUSUN? İ nsan ister istemez hayatının belli bir noktasında durup dü ş ünmesi,merak etmesidir.20’li ya ş ların ba ş ında o kadar çok." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları