Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞKUR Hizmetleri ve Yerelde Hizmetlerin İşleyişi 17.04.2016 Ankara 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞKUR Hizmetleri ve Yerelde Hizmetlerin İşleyişi 17.04.2016 Ankara 1."— Sunum transkripti:

1 İŞKUR Hizmetleri ve Yerelde Hizmetlerin İşleyişi 17.04.2016 Ankara 1

2 İŞKUR Tarihindeki Önemli Gelişmeler 2

3 1946 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu olarak kurulmuştur. 1960'lı yıllarla birlikte başta Almanya olmak üzere sanayileşmiş ülkelerin artan işgücü ihtiyaçları üzerine İş ve İşçi Bulma Kurumu, yurtdışına işçi gönderme faaliyetine yoğunlaşmıştır. 1973 petrol krizinden sonra sanayileşmiş ülkelerde yaşanan durgunluk ve artan işsizlikle beraber yurt dışına işçi gönderme faaliyetine odaklanan İş ve İşçi Bulma Kurumu için gerileme süreci başlamıştır. 1980'li yıllarla birlikte başlayan küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve bilgi toplumu kamu istihdam kurumlarının önemini artırmıştır. 3

4 İŞKUR Tarihindeki Önemli Gelişmeler 2002 yılından itibaren İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işsizlik ödeneği ödenmeye başlanmıştır. 25.06.2003 tarihinde kabul edilen 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile İŞKUR olarak yeniden yapılandırılmıştır. 2008 kriziyle birlikte aktarılan kaynaklarla kriz döneminde işsizlikle mücadelede önemli roller üstlenmiştir. 2011 Kasımında çıkan 665 sayılı KHK ile yapısı ve görevleri geliştirilmiştir. 2012 yılında çalışan sayısında ve kaynak miktarında önemli artışlar sağlanmıştır. 2015 yılında İŞKUR 3 yıllığına 85 üyeli Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği başkanlığına seçilmiştir. 4

5 İŞKUR Tarihindeki Önemli Gelişmeler Klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı sıra, aktif ve pasif işgücü politikalarını uygulayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur. Katılımcı ve sosyal diyaloğa açık bir yönetim benimsenmiştir. –Genel Kurul(2 yılda bir) –İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları –Yönetim Kurulu(GM, ÇSGB, Hazine M., İşçi-İşveren Konfederasyonu, TESK) Özel İstihdam Bürolarının kurulmasına izin verilmiştir Bölge Müdürlükleri kaldırılarak İl Müdürlükleri oluşturulmuştur. Bakanlığımızın taşradaki görevleri üstlenilmiştir. Yüzbinlerce işsizi aktif işgücü programlarından yararlandıracak niteliğe kavuşmuştur. 5

6 İŞKUR’un Görev ve Sorumlulukları 6  Ulusal istihdam politikasını oluşturulması  Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak, işsizlik sigortası işlemlerini yürütmek,(4904/3-a)  Pasif İşgücü Piyasası Programları  İşsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek, (4904/3-a)  İşgücü piyasası araştırmalarının yapılması  İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak,(4904/3-b)

7 İŞKUR’un Görev ve Sorumlulukları  Aktif İşgücü Programları  İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, mesleki eğitim ve işgücü uyum programları geliştirmek ve uygulamak, istihdamdaki işgücüne eğitim seminerleri düzenlemek,(4904/3-c)  İstihdam Hizmetleri  İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, işgücünün yurt içinde ve yurt dışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işgücü bulunmasına ve yurt dışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, istihdamında güçlük çekilen işgücü ile işyerlerinin yasal olarak çalıştırmak zorunda oldukları işgücünün istihdamlarına katkıda bulunmak, özel istihdam bürolarına ilişkin Kuruma verilen görevleri yerine getirmek, işverenlerin yurt dışında kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı işçileri temin etmesi ile tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığına izin verilmesi ve kaldırılmasına ilişkin işlemleri yapmak,(4904/3-d) 7

8 İŞKUR’un Görev ve Sorumlulukları  İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri  İş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, verdirmek, (4904/3-c)  Uluslararası İlişkiler  Gerektiğinde Kurum faaliyet alanı ile ilgili ihalelere katılmak suretiyle, yurt içinde veya uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek, (4904/3-e)  Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların işgücü, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin olarak aldıkları kararları izlemek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin taraf olduğu Kurumun görev alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve tavsiye kararlarını uygulamak, (4904/3-f)  Çalışma İlişkileri  Bakanlığın mevzuattan kaynaklanan ve taşrada yürütülmesi gereken görevlerini yapmak, ile görevlidir. (4904/3-g) 8

9 İŞKUR’un İdari Yapısı 9

10 10 İnsan Kaynaklarımız Hizmetler; Genel Müdürlük, 81 İl Müdürlüğü ile 65 Hizmet Merkezi aracılığıyla sunulmaktadır.

11 11

12 12

13 13 İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında; Mesleki yönlendirme İşgücü yetiştirme kurslarına yönlendirme İşe yerleştirme İşe uyum desteği İşverenlere danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Böylece; İşsizlik süresinin kısalması. İstihdam ve verimliliğin artması İstihdamda devamlılığın sağlanması amaçlanmaktadır. İş ve Meslek Danışmanlığı Her bir iş ve meslek danışmanına ortalama 853 işsiz, 338 işveren düşmektedir.

14 14 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMLARI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) ENGELLİ HÜKÜMLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM ve REHABİLİTASYON TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI Kurs ve Program Türleri

15 15 Amaç:İşsizlere aktif işgücü hizmetleri verilerek istihdam edilebilirliğin arttırılması, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesi Kapsam:Türkiye İş Kurumuna kayıtlı tüm işsizler Dayanak: 4904 sayılı Kanun Başlama tarihi: 05.07.2003 Kaynak: İşsizlik Sigortası Fonunun bir önceki yıl prim gelirlerinin %30’u AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI

16 16 Mesleki Eğitim Kursları İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla yapılan meslek edindirme ve geliştirme kurslarıdır.. Uygulama alanı: İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm meslekler Uygulama süresi: Azami 160 filli gün Yararlanma şartları: İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamak, emekli olmamak, aynı meslekte daha önce eğitim almamak, kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak, iş ve meslek danışmanının onayını almak, meslek için belirlenen özel şartlara haiz olmak. İkinci ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilirler. Katılımcılara günlük harçlık verilir. Katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından ödenir.

17 17 İşbaşı Eğitim Programları Amaç:İşsizlerin işbaşında eğitilmesini ve işe daha kolay yerleştirilmesini amaçlayan programlardır. Başlama tarihi:10.10.2009 Uygulama alanları:En az 2 çalışanı olan işyerlerinde uygulanır. 2-10 çalışanı olana 1; 11 ve üstü çalışanı olana 1/10 oranında katılımcı verilir. Katılımcının mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak mesleklerde düzenlenir. Hangi mesleklerde program düzenlenebileceğine il müdürlüğü karar verir. Uygulama süresi: Azami 320 fiili gün Yararlanma şartları İşbaşı Eğitim Teşviki :Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı olmamak, programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programın yapılacağı işyerinin çalışanı olmamak. :İmalat sektöründe program düzenlenmesi ve katılımcıların işe başlatılması halinde 42 ay diğer sektörlerde işe başlatılması halinde ise 30 ay süreyle SGK işveren payı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ayrıca programa katılanlara verilecek ücret, net asgari ücret düzeyine çıkarılmıştır.

18 18 Amaç İşsizlerin; iş planına dayalı iş kurma ve yönetme hususlarında eğitilmesi, iş planlarını oluşturmaları, KOSGEB ve benzeri finansman kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırması için yürütülen eğitim programlarıdır. Başlama tarihi:10.10.2009 Uygulama süresi :70 saat girişimcilik temel seviye ve azami 160 güne kadar Girişimcilik 1.,2.,3. seviye eğitimleri sınıf ve atölye çalışmasından oluşur. Yararlanma şartları:Kuruma kayıtlı olmak,18 yaşını tamamlamış olmak, girişimcilik programında aynı seviyeden daha önce yararlanmamış olmak. Katılımcılara İŞKUR tarafından günlük harçlık verilmektedir. Girişimcilik Eğitim Programları

19 19 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) İşgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi” 2010 yılında İŞKUR, TOBB, MEB ve TOBB ETÜ tarafından başlatılmıştır. Proje ile özellikle sanayi ve mesleki ve teknik eğitim kurumları arasındaki işbirliği arttırılmakta ve ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü talebi karşılanmaktadır. Proje kapsamında teorik eğitim işbaşı eğitimle birlikte verilmektedir.

20 20 Engelli İş Kurma Hibe Desteği Amaç: Engelli bireylerin işgücü piyasasına dahil edilmesi yoluyla toplumsal hayata katılımının arttırılması 2014 yılından itibaren kendi işini kurmak isteyen engellilere proje karşılığı 36 bin TL hibe verilmektedir. Kaynak: Engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları

21 Pasif İşgücü Politikaları 21 PASİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ÜCRET GARANTİ FONU KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İŞ KAYBI TAZMİNATI

22 22 İŞSİZLİK SİGORTASI Ödeme yapılabilmesi için kişinin; Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, Son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olması, İşten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması, gerekmektedir. Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir. ÖDENEK MİKTARI : 2016 I. Dönem Asgari : Aylık asgari ücret brüt tutarının % 40’ı : 653,80 TL Azami : Aylık asgari ücret brüt tutarının % 80’i : 1307,60 TL

23 Pasif İstihdam Programları Ücret Garanti Fonu Ücret Garanti Fonu Kısa Çalışma Ödeneği Kısa Çalışma Ödeneği İş Kaybı Tazminatı İş Kaybı Tazminatı İşverenlerin ödeme güçlüğüne düşmesi hallerinde (İşveren için aciz vesikası alınması, iflas, iflasın ertelenmesi vb.) İşçilerin ücret alacaklarını İŞKUR ödemektedir. Azami Asgari Ücretin 6,5 katı En fazla 3 ay İşverenlerin ödeme güçlüğüne düşmesi hallerinde (İşveren için aciz vesikası alınması, iflas, iflasın ertelenmesi vb.) İşçilerin ücret alacaklarını İŞKUR ödemektedir. Azami Asgari Ücretin 6,5 katı En fazla 3 ay Ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebepler ile, Çalışılmayan sürelere ilişkin ödemeleri İŞKUR ödemektedir. En fazla 3 ay 2016 yılının I. döneminde aylık en az 980,70 TL ve en fazla 2.451,75 TL Ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebepler ile, Çalışılmayan sürelere ilişkin ödemeleri İŞKUR ödemektedir. En fazla 3 ay 2016 yılının I. döneminde aylık en az 980,70 TL ve en fazla 2.451,75 TL Özelleştirilen kurum ve kuruluşlarda Özelleştirme sebebiyle işini kaybeden çalışanlar için. 3 ila 8 ay Asgari ücretin 2 katı Özelleştirilen kurum ve kuruluşlarda Özelleştirme sebebiyle işini kaybeden çalışanlar için. 3 ila 8 ay Asgari ücretin 2 katı

24 İSTİHDAM HİZMETLERİ

25 Hizmet Noktaları Yurtiçi İşe Yerleştirme Yurtdışı Gönderme Özel İstihdam Büroları Teşvikler İstihdam Fuarları Kariyer Günleri 25

26 Kamu ve özel sektörde işe yerleştirme, Dezavantajlı grupların istihdamı (Engelli, Eski Hükümlü, Terörle Mücadelede Yaralananlar) Yurtiçi İşe Yerleştirme 26

27 İşe yerleştirme, Hizmet akdi onaylama, İstisna akdi kapsamındaki işlemler. Yurtdışı Gönderme 27

28 Belediyeler SGK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ticaret ve Sanayi Odaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Üniversiteler Vakıflar Genel Müdürlüğü İŞKUR HİZMET NOKTALARI

29 Hizmet Noktası Protokol Sayısı Belediyeler ile 1.659 Vakıflar ve Sosyal Yardım Kurumları ile 1130 15 Mart 2016 itibariyle toplam 3.070 hizmet noktası vardır. 29

30 İş arayanları yurt içi ve yurt dışında elverişli oldukları işlere yerleştirmek Çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık etmek üzere Kurum tarafından kurulmasına izin verilen, Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerdir. 16.04.2016 tarihinde 451 Özel İstihdam Bürosu faaliyetine devam etmektedir. Özel İstihdam Büroları 30

31 31 Tarımda İş Aracılığı Aracı, tarımda iş ve işçi bulma aracılığı görevini yapmak üzere Kurumca izin verilen gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Aracı olma şartları: Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak, Kamu haklarından yoksun bulunmamak, En az ilkokul mezunu olmak.

32 Tarımda İş Aracılığı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 32

33 Amaç: Sosyal taraflar, yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sanayici ve işletmeci işbirliğinde, yerel düzeyde işgücünü arz edenler ile talep edenleri bir araya getirerek; mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında kalıcı ve kurumsal bir iletişim mekanizması kurmak ve devam ettirmektir. Büyükşehirlerin tamamında düzenlenmesine çalışılmaktadır. İstihdam Fuarları 33

34 Amaç: Yerel düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile çalışma hayatına yeni atılacak olan eğitimli/nitelikli gençleri buluşturarak gençlerin sektörler ve firmalar hakkında bilgi sahibi olmasına ve iş bulmasına aracılık etmek, düzenlenecek etkinlikler vasıtasıyla öğrencilerin kariyer planlamalarına yardımcı olmak, aynı zamanda kurum ve kuruluşların nitelikli işgücüne erişimini kolaylaştırmak. Kariyer Günleri 34

35 35 TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP) AMAÇ İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlayan programlardır. UYGULAMA ALANLARI Çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve temizlik işleri yapılması, yenileme, tarihi ve kültürel mirasın korunması, ağaçlandırma, park düzenlemeleri, vadi ve dere ıslahı, erozyon engelleme çalışmaları. UYGULAMA SÜRESİ Azami 9 ay, haftalık 45 saat YARARLANMA ŞARTLARI İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamak, Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç)

36 36 1. Özel Sektörden Alınan Açık İş Sayısı2.350.000 2. Özel Sektörde İşe Yerleştirme Sayısı1.000.000 3. Özel Sektör İşyeri Ziyareti (Ziyaret Sayısı)570.000 4. Danışmanlık Kapsamında Yapılan Görüşme Sayısı3.600.000 5. Mesleki Eğitim Kursiyer Sayısı100.000 6. İEP Katılımcı Sayısı200.000 7. Girişimcilik Katılımcı Sayısı40.000 8. Grup Görüşmesi Sayısı25.000 9. Eğitim Kurumu Ziyareti Sayısı20.000 2016 YILI TOPLAM HEDEFLER

37 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları (İİMEK) Yürütme KuruluDenetim KuruluSekreterya

38 İİMEK Üyeleri: Vali Belediye Başkanı, büyükşehir belediyesi bulunan illerde Büyükşehir Belediye Başkanı veya genel sekreteri veya yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İl Milli Eğitim Müdürü İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İl Ticaret ve/veya Sanayi Odası Başkanı İşçi, işveren konfederasyonları ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonundan birer temsilci İl Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı 38

39 İİMEK İl Gümrük ve Ticaret Müdürü Kalkınma Ajansı temsilcisi Kadınlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarından bir temsilci İlde bulunan fakülte veya yüksek okulların Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü veya Mesleki Teknik Eğitim Bölümlerinden valinin belirleyeceği bir öğretim üyesi. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekimde olmak üzere yılda en az 4 toplantı yapılır. Asıl katılımcılara ücret ödenir. 39

40 PROJELER 40

41 Projeler Projeler (AB ve Diğer Uluslararası Kurumlar) Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı (AB/38 Milyon Avro) OECD-Yerelde İş Oluşturma Kapasitesinin Araştırılması Projesi (OECD/150 Bin Avro) Kadınlar için Daha Çok ve İyi İşler: Türkiye’de İnsan Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi (ILO-SIDA/3,6 Milyon Dolar) Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (AB/24 Milyon Avro) Hazırlık Aşamasındaki Projeler AB-İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu (AB/9,6 Milyon Avro) Yüksek Genç İstihdamı İçin Sosyal Duygusal Becerilerin Geliştirilmesi (Dünya Bankası) 2003-2014 döneminde; yaklaşık 200 milyon Avro AB fonu İŞKUR tarafından kullanılmıştır. 41

42 SOSYAL YARDIM - İSTİHDAM BAĞLANTISI Sosyal yardım programları ile istihdam arasında bağlantı kurulması ve sosyal yardım sisteminin yeniden yapılandırılması amacıyla 1 Nisan 2010 tarihinde yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında “Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam ile Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı” kabul edilmiştir. 42

43 SOSYAL YARDIM-İSTİHDAM BAĞLANTISI 2 Sosyal Yardım - İstihdam Bağlantısı çalışmalarının amacı: Sosyal yardım almakta olan hanelerde bulunan çalışabilecek durumdaki kişilerin istihdama kazandırılması yoluyla kendi ayakları üzerinde durabilmeleridir. Bu aynı zamanda yoksullukla mücadeleyi de beraberinde getirmektedir. SYGM ile Kurumumuz tarafından düzenlenen eylem planı kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca sosyal yardım yararlanıcılarını istihdam eden işverenlerin teşvikten faydalanmasına yönelik düzenleme TBMM’de kabul edilerek Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmiştir. 43

44 44 Sosyal yardım yararlanıcılarından İŞKUR hedef kitlesine giren 550.776 kişinin kayıtları güncellenmiş veya İŞKUR’a kayıt işlemi yapılmıştır. Sosyal yardım yararlanıcılarından 257.372 kişi Vakıf Hizmet Noktaları ve İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlarınca işe yönlendirilmiştir. İşe yönlendirilen kişilerden 65.966 kişi işe yerleştirilmiştir. Sosyal yardım yararlanıcılarından 103.875 kişi Vakıf Hizmet Noktaları ve İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlarınca Kurslara yönlendirilen kişilerden 31.956’sı meslek edindirme kurslarına yerleştirilmiştir. 31.03.2016 tarihine kadar SOSYAL YARDIM ALANLARA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE İŞE YERLEŞTİRİLEN KİŞİLER*

45 45 SOSYAL YARDIM YARARLANICILARINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE İŞE YERLEŞTİRİLEN KİŞİLER Sosyal Yardımlar ile İstihdam Bağlantısının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında ASPB ile İŞKUR arasında düzenlenen çalışmalar sonucunda işe yerleştirilen kişi sayılarına ilişkin bilgiler, yıllar itibariyle şu şekildedir: YILTOPLAM 20113.876 20129.253 201310.652 201429.925 201511.554 2016*706 TOPLAM65.966 *31/03/2016

46 Bilgilerim İstihdam Uzman Yard. Özkan BOLAT Telefon: 0312 216 33 53 E-posta: ozkan.bolat@iskur.gov.trozkan.bolat@iskur.gov.tr Adres: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dinlediğiniz için teşekkürler… 46


"İŞKUR Hizmetleri ve Yerelde Hizmetlerin İşleyişi 17.04.2016 Ankara 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları