Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKADEMİK PERSONEL EK DERS MEVZUATI ADEM MART ALİ DEMİREL İÇ DENETÇİ ŞUBE MÜDÜRÜ 13.01.2015, ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKADEMİK PERSONEL EK DERS MEVZUATI ADEM MART ALİ DEMİREL İÇ DENETÇİ ŞUBE MÜDÜRÜ 13.01.2015, ANKARA."— Sunum transkripti:

1 AKADEMİK PERSONEL EK DERS MEVZUATI ADEM MART ALİ DEMİREL İÇ DENETÇİ ŞUBE MÜDÜRÜ 13.01.2015, ANKARA

2 İLGİLİ MEVZUATLAR 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun, Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar, 5510 sayılı Yasa, 193 sayılı Yasa, 488 sayılı Yasa, 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Diğer Mevzuat, Tebliğ, Genelge, Görüşler ve Kararlar,

3 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci Maddesi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elemanlarına görev unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır.

4 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci Maddesi; Öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü beş saati, diğer faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemez. Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır, kalan kısmı ise maaş karşılığı sayılır.

5 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci Maddesi; Dersi veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarı yıl ve yıl sonu dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda sınav ücreti ödenir. Öğrenci sayısının hesabında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar ve bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez. Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur. (2015 yılının ilk yarısı için aylık katsayı 0,079308 olarak uygulanmaktadır.)

6 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci Maddesi; Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur. Bu bağlamda; 4359 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile değiştirilmiş olan unvanlara ilişkin gösterge tutarları; ­ Profesör 300 - Doçent 250 - Yardımcı Doçent 200 - Öğretim Görevlisi ve Okutman 160 olarak belirlenmiştir. Yükseköğretim Kurumlarının kadrolarında olmayıp bu unvanları taşıyanlardan ders saati başına görevlendirilenlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta oldukları aylıklar bu şekilde görevlendirilmeleri nedeniyle kesilmez.

7 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci Maddesi; Müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat 17.00'den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarıyıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde yukarıdaki şekilde hesaplanan ek ders ücretleri % 60 zamlı ödenir. Yaz ve yarıyıl tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders ücretinin hesabında ders yükü dikkate alınmaz.

8 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36/3 üncü Maddesi; Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise, haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür.

9 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36/4 üncü Maddesi; Öğretim elemanlarının, ders dışındaki uygulama, seminer, proje, bitirme ödevi ve tez danışmanlıklarının kaç ders saatine karşılık geldiği; kendi üniversitesi dışındaki devlet veya vakıf üniversitelerine bağlı yükseköğretim kurumlarında haftada verebileceği azami ders saatleri ve uzaktan öğretim programlarında verdikleri derslerin örgün öğretim programlarında verilen kaç ders saatine tekabül ettiği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

10 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36/ 5 inci Maddesi; Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğü yoktur. Başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanları, bu madde hükümlerine göre haftada asgari beş saat ders vermekle yükümlüdür.

11 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40/ a Maddesi; Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle görevli öğretim yardımcıları bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde, kendi üniversitelerinin diğer birimlerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere rektör tarafından görevlendirilebilirler. Ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti ödenmez. Haftalık ders yükünün üstünde başka bir yükseköğretim kurumunda görevlendirilen öğretim elemanlarına görev aldıkları kurum bütçesinden ek ders ücreti ödenir.

12 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40/ d Maddesi; (a) fıkrası uyarınca, kendi üniversitelerinin aynı şehirdeki diğer birimlerinden veya aynı şehirdeki diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim elemanı bulunmaması halinde, başka şehirlerdeki yüksek öğretim kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ve anılan fıkradaki esaslara göre iki katı ek ders ücreti ödenir.

13 3843 sayılı Yasanın 10 uncu Maddesi: Normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan öğretim elamanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için; dolduramamış olan öğretim elemanlarına bu yükün doldurulmasından sonra verdikleri her ders için, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile ara sınav, yarıyıl ve yıl sonu sınavları için ödenecek ücretlerin üç katını aşmayacak şekilde ikinci öğretim programları esas alınarak Yükseköğretim Kurulunun görüşü Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kulunca belirlenecek ders ücreti ödenir.

14 İkinci Öğretimle ilgili 94/5593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 3843 sayılı Yasanın 10 uncu Maddesi gereğince 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; İkinci öğretimde görev alan, normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan öğretim elemanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için, dolduramamış olan öğretim elamanlarına bu yükün doldurulmasından sonra vermiş oldukları her ders için, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 11 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile yarıyıl ve yıl sonu sınavları için verilecek ücretlerin birer katı fazlasıyla ödeneceği düzenlenmiştir.

15 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 3 üncü Madde l)Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır. m)Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir. 1.Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir. 2. Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir. 3.Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.

16 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 3 üncü Madde n)Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır. o)Okutman: Eğitim - öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır. p)Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim – öğretim planlamacılarıdır.

17 Bu çerçevede; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine göre Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunun 16.09.2005 tarihli Toplantısında belirlenen “Ders Yükü Tespitinde ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar” doğrultusunda uygulama birliğinin sağlanması için aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür. a)Maaş karşılığı haftalık ders yükü, öğretim üyeleri için 10 saat, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 12 saattir. Öğretim elemanları, haftalık ders yükünün dışında gerek kadrosunun bulunduğu, gerekse diğer yükseköğretim kurumlarında, güz ve bahar yarı yıllarında mecburi ve isteğe bağlı olarak, ek ders ücreti ödenmek kaydıyla ders verebilir. Mecburi ve isteğe bağlı dersler ile diğer faaliyetler için haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla öğretim elemanının toplam olarak ücret karşılığı verebileceği ek ders; Normal örgün öğretimde en çok 20 saat, İkinci öğretimde ise en çok 10 saattir.

18 b) Yaz ve yarıyıl tatillerinde yapılan eğitim-öğretim faaliyetleri için ödenecek ek ders ücretinin tespitinde, haftalık ders yükünü doldurmuş olmak koşulu aranmaz. c) Rektör, rektör yardımcılığı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz, bunların yardımcıları ile başhekim ve bölüm başkanlarının haftalık ders yükü öngörülen ders yüklerinin yarısı kadardır. Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlüğü ile bölüm başkanlığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen şekilde usulüne uygun olarak yapılan vekaleten görevlendirmeler haricinde söz konusu görevlerin vekaleten yürütülmesi halinde ders yükü muafiyeti ve indirimi uygulanmaz. d) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca ders saati ücreti karşılığında öğretim görevlisi olarak görevlendirilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

19 HAFTALIK DERS YÜKÜ DENKLİKLERİ PROFESÖRLER10 DOÇENTLER10 YARDIMCI DOÇENTLER10 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE OKUTMANLAR12 İDARİ GÖREVİ VAR İSE: REKTÖR, REKTÖR YARDIMCISI, DEKAN, MÜDÜR0 DEKAN YRD./MÜDÜR YRD.5 BÖLÜM BŞK. VE BAŞHEKİMLER5

20 DERS YÜKÜ VE EK DERS SAATLERİ TABLOSU Maksimum Ek Ders Saati Normal ÖrgünII. Örgün Eğitim Görev Haftalık Ders Genel UnvanlarıYüküMecburiİstekle Toplam Prof.10 218103040 Doç.10 416103040 Yrd.Doç.10 812103040 Öğr.Gör.12 8103042 Okutman12 8103042

21 Haftalık Ders Yükü Denklikleri Haftalık ders yükünün hesabında bilfiil, bizzat bulunmak ve yapmak şartıyla aşağıdaki denklikler esas alınır. Öğretim elemanın eğitim - öğretim faaliyetleri teorik dersler ve diğer faaliyetler olmak üzere iki grupta toplanır. Her bir dersi (uzmanlık alan dersleri dahil) sadece teorik veya sadece uygulama olarak kategorize etmek mümkün olmadığından ve bazı derslerin hem teorik hem de uygulama bileşeni bulunabileceğinden derslerin içerikleri ve teorik/uygulama bileşenleri üniversite senatolarınca belirlenir ve üniversite kataloglarında duyurulur. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü uyarınca üniversitelerin tıp veya diş hekimliği fakülteleri bünyesinde yürütülen uzmanlık eğitimlerinde, Uzmanlık Dalları Eğitim ve Müfredat Komisyonlarınca belirlenen müfredata uygun olarak Anabilim Dalı Akademik Kurulunca belirlenen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan haftalık ders programı esas alınır.

22 a) Teorik Dersler Haftalık ders programında yer alan, günü, saati ve yeri belirlenmiş, öğrenciye hitap eden, öğretim elemanının aktif olarak katıldığı eğitim - öğretim faaliyetleri olup, her ders saati bir ders yüküne eş değerdir. Bu dersler ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik) düzeyde açılabilir. Benzer tez konularında çalışan lisansüstü öğrenciler için ilgili yönetmeliklere uygun olarak açılabilecek uzmanlık alan dersleri de yukarıdaki koşulları sağlamak kaydıyla bu kapsamda değerlendirilir. Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunca tez danışmanının atandığı tarihte başlar ve Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

23 b) Diğer Faaliyetler: Teorik dersler dışındaki tüm eğitim- öğretim faaliyetlerini kapsar. 1- Haftalık ders programında günü, yeri, saati belirlenmiş, öğrenciye hitap eden, öğrencilerin aktif olarak katıldığı uygulamalı dersler ile teorik derslerin uygulamalarının ve laboratuvar, tıbbi ve cerrahi klinik uygulamaları, seminer ve diğer benzeri faaliyetlerin her ders saati bir ders yüküdür. 2- Bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim faaliyetlerini yöneten öğretim elemanları, öğrenci sayısına bakılmaksızın toplam 2 saat /hafta uygulamalı ders yükü yüklenmiş sayılır.

24 3- Lisansüstü eğitimde (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik) tez danışmanlığı, her bir öğrenci için, 1 saat/ hafta ders yüküdür. Ancak bir öğretim üyesinin lisansüstü eğitim tez danışmalıklarından kazanabileceği azami ders yükü 10 saat/ hafta’yı geçemez. Lisansüstü eğitim tez danışmanlığı, öğretim üyesinin (ders saati ücreti karşılığı ders görevi verilen emekli öğretim üyeleri dahil) öğrencinin danışmanlığına (ders ve tez dönemleri için) ilgili Yönetim Kurulunca atandığı tarihte başlar ve ilgili Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder.

25 4- Bir yarıyıl içinde yapılan her ara sınav karşılığı olarak derse kayıtlı öğrenci sayısına göre; Ders yükü sınavın yapıldığı haftanın ders yüküne aynen eklenir. Ara sınavlar için öngörülen yük her bir dersin ara sınavı için haftada beş saati aşamaz. Laboratuvar, uygulamalı dersler, güzel sanat ve beden eğitimi derslerindeki öğrencilerin yarı yıl içindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi de ara sınav olarak kabul edilir. Öğrenci Sayısı Ders Yükü 1-501 saat 51-1002 saat 101-1503 saat 151-2004 saat 201-ve daha çok 5 saat

26 EK DERS ÜCRETİ Ek ders ücreti ödemelerinde Esasların 2 nci maddesinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Ek ders ücreti, haftalık ders yükü sınırını aşan teorik dersler ve diğer faaliyetler için ödenir. Kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elemanlarına normal örgün öğretimde en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Bir öğretim elemanı hem normal örgün öğretimde, hem de ikinci öğretimde görev alıyorsa en çok otuz saate kadar (20 saati normal öğretim, 10 saati ikinci öğretim için olmak üzere) ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesaplanmasında, öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır.

27 Yaz ve yarıyıl tatillerinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinde ders yükü zorunluluğu aranmaksızın; sadece normal örgün öğretimde görev alan öğretim üyelerine en çok 30 saate, öğretim görevlileri ve okutmanlara 32 saate, hem normal örgün öğretim hem de ikinci öğretimde görev alan öğretim üyelerine de en fazla 40 saate, öğretim görevlileri ve okutmanlara 42 saate kadar ek ders ücreti ödenebilir. b) Ara sınavlar için öngörülen yükten doğan ek ders ücretleri, yalnızca ara sınavların veya ara sınav yerine geçen değerlendirmelerin yapıldığı hafta için ödenir. Ek ders ücretinin hesabında, bir yarıyılda bir ders için yapılan ara sınavların en fazla dördü dikkate alınır ve aşan kısmı için ek ders ücreti ödenmez.

28 c) Eğitim programlarının veya derslerin blok halinde uygulandığı durumlarda, faaliyetler bir yarıyıllık süreye yayılarak ek ders yükü hesabı yapılır. d) Tıp Fakültelerinin 4, 5 ve 6 ncı sınıfları, konservatuvar, yabancı dil, resim-iş, beden eğitimi ve spor, müzik eğitim programları, laboratuvar, staj, uygulamalı dersler ve tıbbi ve cerrahi klinik uygulamalar, bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi ve benzeri çalışmalar hariç olmak üzere, aynı ders veya faaliyet birden fazla öğretim elemanı tarafından yürütülüyorsa dersin veya faaliyetin haftalık ders yükü ve ek ders saatleri görev alan öğretim elemanlarına bölünerek hesaplanır.

29 e) Eğitim-öğretim niteliğine göre sınıfların aşırı kalabalıklığı ve/veya fiziksel olanakların yeterli olmaması nedeniyle teori ve/veya uygulamadan oluşan bir ders, ilgili Bölüm Başkanının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulunun kararı ile birden fazla şube halinde açılabilir. Bu takdirde, ayrı ayrı vermeleri kaydıyla, bu dersleri veren öğretim elemanlarının her birine dersin öğretim programındaki haftalık teorik ve uygulama saati ders yükü ve ek ders saati olarak aynen uygulanır. f) Eğitim programlarının uzaktan eğitim yöntemi ile yapılması durumunda, faaliyetler eş değer haftalık ders yükü hesabı yapılarak değerlendirilir.

30 DERS TELAFİ ÜCRETİ g) Öğretim elemanlarına geçici görev, sevk, rapor ve izinli olmaları gibi nedenlerle haftalık ders programında belirtilen gün, saat ve yerde ders verme görevlerini yerine getirememeleri halinde anılan mazeretlerin bitiminden sonra vermek istedikleri dersler ve yürütülen faaliyetler için, Yönetim Kurulunun ders programlarının tespitinde takip ettiği prosedüre göre haftalık ders programında yapacağı değişiklik neticesinde belirlenen tarihteki hafta esas alınarak ( 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki ek ders ücreti ödenebilecek ders saati sınırları içinde kalmak ve anılan maddenin son fıkrası hükmüne göre herhangi bir fazla ödemeye yol açmamak üzere) ek ders ücreti ödenir. Boş geçen derslerin, müfredat programında değişiklik yapılmaksızın ilgili öğretim elemanı yerine bir başka öğretim elemanı tarafından telafi edilmesi halinde, ek ders ücreti bu dersleri fiilen ve bizzat veren öğretim elemanına (2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki ek ders ücreti ödenebilecek ders saati sınırları içinde kalmak kaydıyla) ödenir.

31 h) Hafta ve bayram tatili, yarıyıl ve yaz tatillerinde veya normal çalışma saatleri dışında yürütülen uzmanlık alan dersleri, tez danışmanlığı, ara sınavlarla ilgili faaliyetler için zamlı ek ders ücreti ödenmez.

32 ÖRNEK 1- Normal örgün öğretimde 2 saat teorik ders veren ve 6 saat teorik ders dışı faaliyette bulunan, ikinci öğretimde de 8 saat teorik ders veren ve 9 saat teorik ders dışı faaliyette bulunan bir doçente 10 saat olan haftalık zorunlu ders yükünün normal örgün öğretimden 2 saat teorik ders, 6 saat teorik ders dışı faaliyet ve ikinci öğretimden de 2 saat teorik ders ile doldurulmasından sonra, ikinci öğretimde 6 saat teorik ders ve 4 saat teorik ders dışı faaliyet için bir kat fazlasıyla ek ders ücreti ödenecek, ikinci öğretimden kalan 5 saat teorik ders dışı faaliyet için hiçbir suretle ek ders ücreti ödenmeyecektir. Doçent Kadrosunda Bulunan Öğretim Üyesi İçin: NÖ İÖ Teorik 2 8 Diğer faaliyet 6 9 Maaş Karşılığı = NÖ (2 saat TD+6 saat DF) + İÖ ( 2 saat TD)=10 saat Ücretli Kısmı = İÖ ( 6 saat TD, 4 saat DF) *** İÖ 5 saatlik ders dışı faaliyet ödenmez 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11. Maddesinde Değişik : 26/6/2001 - 4689/4 md.) Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır, kalan kısmı ise maaş karşılığı sayılır.

33 ÖRNEK 2- Normal örgün öğretimde 4 saat teorik ders veren, ikinci öğretimde de 18 saat teorik ders veren ve 8 saat teorik ders dışı faaliyette bulunan profesöre, 10 saat olan haftalık zorunlu ders yükünün normal örgün öğretimde verdiği 4 saat teorik ders ve ikinci öğretimde verdiği 6 saat teorik ders ile tamamlanmasından sonra, ikinci öğretim için (18-6=) 12 saatlik sürenin 10 saati için ek ders ücreti ödenecek; ek ders ücreti ödenmesinde dikkate alınmayan ikinci öğretimden 2 saat teorik ders ve 8 saat teorik ders dışı faaliyeti için ise gerek normal örgün öğretimde, gerek ikinci öğretimde hiçbir suretle ek ders ücreti ödenmeyecektir. Profesör Kadrosunda Bulunan Öğretim Üyesi İçin NÖ İÖ Teorik 4 18 Diğer faaliyet 0 8 Maaş Karşılığı = NÖ (4 saat TD) + İÖ ( 6 saat TD)=10 saat Ücretli Kısmı = İÖ ( 10 saat TD) *** İÖ 2 saat Teorik ve 8 saatlik ders dışı faaliyet ödenmez Bir öğretim elemanı hem normal örgün öğretimde, hem de ikinci öğretimde görev alıyorsa en çok otuz saate kadar (20 saati normal öğretim, 10 saati ikinci öğretim için olmak üzere) ek ders ücreti ödenir.

34 ÖRNEK 3- Normal örgün öğretimde 4 saat teorik ders veren, 14 saat teorik ders dışı faaliyeti bulunan bir profesörün, ikinci öğretimde de 6 saat teorik dersi ile 2 saat teorik ders dışı faaliyeti bulunmaktadır. Bu öğretim üyesine, 10 saat olan zorunlu ders yükü normal örgün öğretimde verdiği 4 saat teorik, 6 saat teorik ders dışındaki faaliyetleri ile doldurulduktan sonra, teorik ders dışındaki faaliyetler için belirlenen 10 saatlik sınır aşılamayacağından normal örgün öğretimden kalan (14–6=) 8 saat teorik ders dışındaki faaliyetlerinin sadece 4 saati için, ikinci öğretimden ise sadece 6 saat teorik dersleri için ek ders ücreti ödenecek, normal örgün öğretimde verdiği 4 saat ve ikinci öğretimde verdiği 2 saat diğer faaliyetleri için ek ders ücreti ödenmeyecektir. Profesör Kadrosunda Bulunan Öğretim Üyesi İçin NÖ İÖ Teorik 4 6 Diğer faaliyet 14 2 Maaş Karşılığı = NÖ (4 saat Teorik+6 Diğer faaliyet) =10 saat Ücretli Kısmı = NÖ (4 Diğer faaliyet) ve İÖ ( 6 saat Teorik) *** NÖ 4 saat ve İÖ 2 saat 8 saatlik ders dışı faaliyet ödenmez

35 Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur (01.01.2015 tarihinde uygulanması gerekecek katsayı 0,079308) UNVANGÖSTERGE*KATSAYIBRÜT TUTAR Profesörler300*Maaş Katsayısı 300* (0,079308)23,79 Doçentler250*Maaş Katsayısı 250* (0,079308)19,83 Yardımcı Doçentler 200*Maaş Katsayısı 200* (0,079308)15,86 Öğretim Görevlisi ve Okutmanlar 160*Maaş Katsayısı 160* (0,079308)12,69

36 EK DERS YÜKLERİ UNVAN Normal Ek Ders Göstergesi 2914/ 11 Md. 3843 /10 Md. 94/5593 BKK) * (İkinci Öğretim) 2547/40 –d mad (İl Dışından Gelenler) Profesörler300300*2*60%=960300*2=600 Doçentler250250*2*60%=800250*2=500 Yardımcı Doçentler 200200*2*60%=640200*2=400 Öğretim Görevlisi ve Okutmanlar 160160*2*60%=512160*2=320

37 2547 sayılı Yasanın 31 inci Maddesi Gereğince Görevlendirilme (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesinde “Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konuların eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler” denilmektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca ders saati ücreti karşılığında öğretim görevlisi olarak görevlendirilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz. Ders saati ücreti karşılığı kurum içi ve kurum dışı personeli olarak görevlendirilen öğretim görevlilerine 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11 inci maddesine göre normal örgün eğitimde, haftalık ders yükü de ilave edilerek (öğretim görevlisi için 12 + 20 = 32 saat) 32 saati geçmemek üzere, II.Öğretimde de 10 saate kadar ek ders ücreti ödenebilir

38 2547 sayılı Yasanın 31 inci Maddesi Gereğince Görevlendirilme (2) 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesinde hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalı sayılacağı öngörüldüğünden, 4/a kapsamında sigortalı çalışan kişinin ek ders karşılığı günlük çalışma süresi 5 saatten az ise çalıştığı saatler toplanarak 7,5 bölünmesi sonucu küsurat tama iblağ edilerek tespit edilen gün üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Bir kişi aynı anda hem 4/a, hem de 4/b kapsamında sigortalı olması mümkün olmadığından 4/b kapsamındaki çalışmalarından dolayı sigorta primi kesilmesi mümkün bulunmamaktadır.

39 2547 sayılı Yasanın 31 inci Maddesi Gereğince Görevlendirilme (3) 7,5 saatlik çalışma süresinin yalnızca bir veya birkaç saatinde çalışan bir sigortalının o aydaki toplam çalışma süresinin 7,5 saatlik günlük çalışma süresine bölünmesiyle o ay ki prim ödeme gün sayısının bulunması, örneğin, günde 2 saat çalışan ve buna göre ücret alan bir sigortalının ayda 30 X 2 = 60 saat çalışması olacağından 7,5 saatlik çalışma süresinin tam gün sayılmasıyla aylık prim ödeme gün sayısının 60 : 7,5 = 8 olarak kabul edilmesi ve prim belgelerinin de 8 gün üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca ders saati ücret karşılığı görevlendirmelerde; -Rektörlük oluru, -Ders yükü tablosu -Diploma fotokopisi, uzmanlık belgesi fotokopisi “Ödeme Emri Belgesi” ne eklenecektir.

40 SGK İŞLEMLERİ 2547 sayılı Yasanın 31 inci Maddesi Gereğince Görevlendirilen Personelin 5510 sayılı Yasa Kapsamında Yapılması Gereken İşlemler

41 Öğretim üyelerinin dilekçeleri beyanlarının üzerine takılmalıdır. SGK girişi yapılacak öğretim üyelerinin SGK giriş işlemleri dönem dersleri başlamadan en geç 1 gün önce tamamlanmış olmalıdır. SGK primlerinin zamanında ödenebilmesi için puantajların en geç takip eden ayın 5’ne kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına üst yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir. Görevlendirme yapılacak personelin statüsü araştırılmalı; 4/b ve 4/c kapsamındaki personele ödeme yapılmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 5510 sayılı Yasa gereğince Emekli iken 2547 sayılı Yasanın 31 inci Maddesi doğrultusunda ek ders görevi ile görevlendirilen kişilerden anılan Yasa gereğince SGDP kesilmelidir.

42 SINAV ÜCRETİ Dersi veren öğretim elemanına, her ders için ayrı ayrı olmak üzere, yarıyıl ve yıl sonu genel sınav dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar sınav ücreti ödenir. Öğrenci sayısının göz önüne alınmasında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar ve bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez. Sınavın dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılmaması halinde sınav ücreti ödenmez.

43 EMEKLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ SÖZLEŞMELİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ (1) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli İstihdamı 17 nci maddesinde “Üniversiteler, ihtiyaç duydukları dallarda 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 65 yaşını doldurmak suretiyle emekli olmuş öğretim elemanlarını emekli aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler. Bu gibilere ödenecek ücret Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir” denilmektedir. Emekli öğretim üyelerinin 67, emekli öğretim görevlileri ve okutmanların ise 65 yaşını doldurdukları tarihe kadar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31 inci maddesine göre ders saati başına ücret ödenerek görevlendirilebilirler, akademik unvanlarına bakılmaksızın ek ders ücreti 160 ek ders göstergesi üzerinden ödenir.

44 EMEKLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ SÖZLEŞMELİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ (2) Emeklilik yaşını dolduran öğretim elemanları sözleşmeli olarak görevlendirilebilirler. Bakanlar Kurulunun 04.11.1983 tarihli “Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Kararın 4 üncü maddesine göre, sözleşmeli öğretim elemanlarına sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu konuda hüküm konulamaz denilmektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31 inci maddesine göre sözleşmeli olarak görevlendirilen emekli öğretim elemanlarına ek ders ve sınav ücreti ödenemez.

45 YAZ OKULU EK DERS ÜCRETLERİ ÖDEMESİ (1) Yaz okulu öğretim ücretleri öğrenciler tarafından peşin olarak Üniversite veya İleri teknoloji Enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açtırılacak hesaba yatırılır. Bu miktarlar Rektörlükçe en geç 15 gün içinde ilgili Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi hesabına yatırılır. Yatırılan miktar Maliye Bakanlığınca ilgili bütçenin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine bir yandan gelir diğer taraftan özel ödenek kaydedilir. Kaydolunan özel ödeneğin en fazla %70 i yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına ders ve sınav ücreti olarak ödenir.

46 YAZ OKULU EK DERS ÜCRETLERİ ÖDEMESİ (2) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına; unvanlarına, verdikleri dersin kredi ve saati ile derse kaydolan öğrenci sayısına göre Üniversite ve İleri Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarda ders ve sınav ücreti ödenir. Ancak, öğretim elemanlarına ödenecek ders saati ücreti; anılan maddenin dördüncü fıkrasında akademik unvanlar itibariyle öngörülen ek ders ücretlerinin beş katını, sınav ücreti de aynı maddede öngörülen sınav ücretinin üç katını geçemez.

47 YAZ OKULU EK DERS ÜCRETLERİ ÖDEMESİ (3) Öğretim elemanlarına ek ders ve sınav ücreti olarak ödenen miktarın toplamı, kaydolunan özel ödeneğin %70’ ini hiçbir şekilde geçmeyecek ve öğretim elemanlarına özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek Kurum bütçesi, döner sermaye, bilimsel araştırma projesi, vakıf, dernek ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti veya herhangi bir ödeme yapılamaz. Üniversite veya İleri Teknoloji Enstitülerince, öğrencilerden para tahsil etmeksizin genel hükümlere göre yaz okulu açılması halinde bu hükümler uygulanmaz.

48 YAZ OKULU EK DERS ÜCRETLERİ ÖDEMESİ (4) Yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanları için haftalık ders yükü aranmayacaktır. Öğretim elemanlarının unvanları itibarıyla verebilecekleri ücretli azami ders saati, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11 inci maddesinde belirlenen ödenebilecek ek ders saatinin toplamı öğretim üyeleri için 30, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 32 saati geçmeyecektir. Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlar dışındaki öğretim elemanlarının (öğretim yardımcıları sınıfında bulunanlar) yaz okullarında ders vermek üzere görevlendirilmeleri ve bunlara ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

49 GÖRÜŞLER VE KARARLAR Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Görüşleri, Sayıştay Başkanlığı Daire Kararları

50 1. M.B. BÜMKO 07.10.1999 tarih ve 19704 sayılı görüş yazısı: Sınav ücretinin öğrenci sayısı da dikkate alınarak okunacak sınav kağıtlarının bir karşılığı olarak düşünülmüş olması nedeniyle sınav ücreti konusunu düzenleyen 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; “dersi veren öğretim elemanına her ders için…” ifadesinden teorik derslerin anlaşılması gerekmekte olup, teorik ders dışında kalan faaliyetlerin sınavları dolayısıyla sınav ücreti ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

51 2. M.B. BÜMKO 17.08.1994 tarih ve 18303 sayılı görüş yazısı: Buna göre, müfredat programlarında tek bir ders olarak yer alan ve farklı bölüm ya da sınıfların öğrencilerine ortak olarak okutulan bu dersleri, farklı bölüm ya da sınıflara ait ayrı ayrı dersmiş gibi mütalaa etmek mümkün bulunmadığından bir ders adı altında ortak okutulan söz konusu derslerin sınavlarını yapan öğretim elemanlarına ödenecek sınav ücretinin hesabında bu derslerin sınavına giren toplam öğrenci sayısının esas alınması gerekmektedir. Söz konusu derslerin müfredat programlarında her sınıf ya da bölüm itibariyle ayrı ayrı yer alması ve okutulması halinde ise bu programlara kayıtlı olup da fiilen sınava giren öğrenci sayısı dikkate alınarak sınav ücreti ödenecektir.

52 3. M.B. BÜMKO 30.02.2006 tarih ve 30116 sayılı görüş yazısı: 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun değişik 11’inci maddesine göre bir dersin bütünü içinde yer alması gereken seminer ve bitirme projesi için ek ders ücreti dışında, ayrıca sınav ücreti ödenmesinin mümkün olmadığına,

53 4. M.B. BÜMKO 11.02.2010 tarih ve 1848 sayılı görüş yazısı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33 üncü maddesinde; “Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır” denilerek, araştırma görevlilerinin görevleri tanımlanmıştır. Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06.11.2009 tarih ve 001.9943 sayılı yazısında, öğretim görevlisi kadrolarına ilan edilerek atama yapılmasının mümkün olduğunu, araştırma kadrosunda bulunan personelin görev unvanının değiştirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmektedir. Bu itibarla, araştırma görevlilerine ders görevi verilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. denilmektedir.

54 Sayıştay 5.Dairesinin 19.08.2004 tarih ve 10590 sayılı Kararı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğretim üyelerinin yarıyıl ve yılsonu sınav ücretlerinin hesabında, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11’inci maddesine aykırı olarak, farklı sınıflara birleştirilerek okutulan derslerin sınavına giren toplam öğrenci sayısının esas alınması gerektiği halde, farklı bölüm ya da sınıfların öğrenci sayılarının ayrı ayrı değerlendirilmesi suretiyle yapılan sınav ücreti ödemelerinin mevzuata aykırı bulunduğuna

55 Sayıştay 8.Dairesinin 17.04.2003 tarih ve 5268 sayılı Kararı: 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11’inci maddesi uyarınca bitirme ödevi ayrıca bir ders olmayıp, herhangi bir dersin bütünü içinde yer alması dolayısıyla yıl içerisinde diğer faaliyetler kapsamında değerlendirilecek ve bu çalışma için kanunda öngörülen ölçüler içerisinde yalnızca ek ders ücreti ödenecektir. Bu açıklamalar doğrultusunda, bitirme ödevi çalışması için sınav ücreti ödenmesinin mümkün olmadığına,

56 Sayıştay 8.Dairesinin 19.04.2002 tarih ve 5020 sayılı Kararı: Tıp Fakültesi Hastanesi başhekim ve başhekim yardımcılığı görevlerini, ikinci görev aylığı alarak yapan öğretim elemanlarına, ayrıca verdikleri dersler için de ek ders ücreti ödenmesinde; söz konusu personelin 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Yasası kapsamında bulunmaları ve sadece ikinci görev aylığı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmaları nedeniyle, 657 sayılı Kanunun 90’ıncı maddesinde yer alan “Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev ve ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. …” ifadesinin bu personel açısından dikkate alınması mümkün bulunmadığından konu hakkında mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına,

57 Sayıştay 7.Dairesinin 05.11.2002 tarih ve 9060 sayılı Kararı: 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11’inci maddesi hükmüne aykırı olarak, tez danışmanlığı görevi verilen öğretim üyelerine, danışmanlık ücretinin yanı sıra “Uzmanlık alan dersi” adı altında haftada 8 saat daha ek ders ücreti ödenmesinin mümkün olmadığına,

58 Sayıştay 7.Dairesinin 19.03.2002 tarih ve 8986 sayılı Kararı: Ek ders ücreti haftalık normal ders yükü sınırını aşan teorik ders ve diğer faaliyetler için ödenir. O nedenle, bir eğitim elemanına ek ders ücreti ödenebilmesi için, öncelikle maaş karşılığı haftalık okutmakla yükümlü olduğu mecburî ders yükünü doldurması gerekmektedir. Kadrosu Tıp Fakültesinde bulunan Prof. Dr. …’na Ekim- Kasım-Aralık 1999 aylarında, diğer kurumlarda ek ders ücreti ödemesi yapılırken, öğretim elemanlarının maaş karşılığı okutmak zorunda oldukları normal ders yükünün dikkate alınmaması sonucu fazla ödenen tutarın sorumlulara ödettirilmesine,

59 Sayıştay 1.Dairesinin 13.02.2001 tarih ve 7189 sayılı Kararı: 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinde; “…Ancak öğretim elemanlarına aynı süre için ek ders ücreti ile birlikte fazla çalışma ücreti ödenmez.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca, bir öğretim elemanına aynı süreler için, hem ikinci öğretimden ek ders ücreti hem de fazla mesai ücreti verilmesinin mümkün bulunmadığına,

60 Sayıştay 1.Dairesinin 25.04.2006 tarih ve 8907 sayılı Kararı (1) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11’inci ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinde; II. Öğretimde ders veren öğretim görevlilerinin verdikleri her ders için alacakları ücretler birer kat fazlası ile ve saat 17:00’den sonra verilmiş ise ayrıca % 60 fazlası ile ödeneceği belirtilmiştir. 94/5593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında ise II. öğretim için, ek ders ücretinden farklı olarak sınav ücretinin de birer kat fazlası ile ödeneceği belirtilmiştir.

61 Sayıştay 1.Dairesinin 25.04.2006 tarih ve 8907 sayılı Kararı (2) Fakat 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11’inci maddesinde normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat 17:00’den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde ek ders ücretleri %60 zamlı ödenir denmiş ve bu kısımda sınav ücretine değinilmemiştir. Bu nedenle II. öğretimde yapılan sınavlar için I. öğretimin iki katı kadar ücret ödenmesi gerekmekte olup, ayrıca %60 ilave artış yapılmasının mümkün olmadığına,

62 Sayıştay 2.Dairesinin 09.01.1997 tarih ve 31639 sayılı Kararı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu'nun 7.5.1990 tarihli toplantısında kabul edilen ‘’Ders yükü tespitinde uyulacak Esasların’’ III. Bölümünün 3'üncü maddesinin (f) fıkrasında normal mesai dışında yapılan doktora ve tez danışmanlığı faaliyetleri için zamlı ek ders ücreti ödenemeyeceği belirtildiğinden Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yapılan doktora ve tez çalışmalarına %60 zamlı ek ders ücreti ödenmesinin mümkün bulunmadığına,

63 SINAV ÜCRETİ TABLOSU Öğrenci Sayısı Normal Öğretim Göstergesi Tutarıİkinci Öğretim GöstergesiTutarı 0-50300 (300*0,079308) 23,79 300*2 (600*0,079308) 47,58 51-100600 (600*0,079308) 47,58 600*2 (600*0,079308) 95,17 101-150900 (900*0,079308) 71,38 900*2 (900*0,079308) 142,75 151-2001200 (1200*0,079308) 95,17 1200*2 (1200*0,079308) 190,34 201-2501500 (1500*0,079308) 118,96 1500*2 (1500*0,079308) 237,92 251-3001800 (1800*0,079308) 142,75 1800*2 (1800*0,079308) 285,51 301-3502100 (2100*0,079308) 166,55 2100*2 (2100*0,079308) 333,09 351-4002400 (2400*0,079308) 190,34 2400*2 (2400*0,079308) 380,68 401-4502700 (2700*0,079308) 214,13 2700*2 (2700*0,079308) 428,26 451-5003000 (3000*0,079308) 237,92 3000*2 (3000*0,079308) 475,85

64 EK DERS ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ (1) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 13 üncü Maddesinin ( c ) bendinde, 2914 sayılı Yasanın 11 inci Maddesi gereğince ödenmesi gereken ek ders ücretlerinin ödenmesinde ödeme emri belgesine; - Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek 13), - Yükseköğretim Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Örnek : 15/A), -Her öğretim döneminin ilk ayında ders yükü dağılımını gösteren onay, -Akademik takvim (Programda değişiklik halinde onay yeniden alınır.), eklenmesi düzenlenmiş bulunmaktadır.

65 EK DERS ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ (2) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre hazırlanan evraklar Ödeme Emri Belgesi ekinde aylık dönemler halinde ödenmek üzere iki takım olarak ön mali kontrolü yapılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Sözü edilen Başkanlığın muhasebe birimince İlgili ay’ a ait ek ders tablo ve ekleri 4 iş günü içerisinde ön mali kontrole tabi tutulur. Muhasebe Yetkilileri ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde; a) Yetkililerin İmzasını, b)Ödemenin çeşidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olmasını, c) Maddi hata bulunup bulunmadığını, d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri, kontrol etmekle yükümlüdür.

66 EK DERS ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ (3) Muhasebe yetkililerince ön mali kontrole tabi tutulan ek ders ücretlerine ilişkin hata veya eksik bulunması halinde ödeme yapılamaz ve ödemeye zorlanamaz. (Muhasebe Yetkililerin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği Ödeme Emri belgesi ve ekleri üzerinde yapılacak kontroller Madde: 29)

67 EK DERS ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ (4) Ödeme Emri Belgesi ve eki kanıtlayıcı belgeler, muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren, en geç dört iş günü içinde incelenir, uygun bulunanlar muhasebeleştirilerek tutarları ilgililerin banka hesabına aktarılır.(Madde:30 Ödeme öncesi kontrol süresi)

68 İKİNCİ ÖĞRETİMDE EK DERS ÜCRET ÖDENMESİ (1) 3843 sayılı Yasanın 12 nci Maddesi gereğince, ikinci öğretimde öğrencilerin eğitim – öğretimin karşılığı ödeyecekleri ücretlerden Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılan tutarlardan elde edilen gelirlerin en fazla %70’i ikinci öğretimde ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarının ders ve sınav ücretleri karşılığı ödenebilir. Ayrıca bu tutardan ikinci öğretimde görev yapmakta olan idari personel ile akademik personelin fazla mesai ücretleri de %70’lik dilim içerisinde kalınmak suretiyle ödenebilecektir.

69 İKİNCİ ÖĞRETİMDE EK DERS ÜCRET ÖDENMESİ (2) Öğretim elemanlarına ek ders ve sınav ücreti olarak ödenebilecek miktarın toplamı, kaydolunan ödeneğin %70’ini geçemeyeceğinden öğretim elemanlarına, kurum bütçesinden, döner sermaye, bilimsel araştırma projesi ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti ödenemez; herhangi bir ödeme yapılamaz.

70 EK DERS SÜRECİ (1) 1-Akademik birim organları tarafından öğretim elemanlarının ders programlarının hazırlanması ve ilan edilmesi. 2-Öğretim elemanlarının ders bildirim formlarını doldurmaları ve İdareye teslim etmeleri.

71 EK DERS SÜRECİ (2) 1-Akademik Birim Yönetim Kurulu kararı (Eğitim - Öğretim başlamadan önce alınması gerekir.) 2-Yönetim Kurulunda öğretim üyelerinin sıralaması öncelikle kadrolu öğretim üyeleri, diğer Yükseköğretim Kurumu öğretim üyeleri, öğretmenler ve serbest öğretim elemanları şeklinde olmalıdır. Yukarıdaki sıralamaya (Yönetim Kurulu sıralaması) puantaj, çeşitli ödemeler bordrosu ve banka listesinde aynı olmalıdır.

72 EK DERS SÜRECİ (3) 1-Öğretim elemanlarının görevlendirme yazıları, ders yükü yazıları ve izin, geçici görev, rapor durumlarının belgelenmesi gerekir. 2-Puantaj hazırlanması. 3-Çeşitli ödemeler bordrosu hazırlanması. 4-Banka listesi hazırlanması. 5-Ödeme Emri Belgesinin hazırlanması.(Harcama yetkilisi ile gerçekleştirme görevlisinin imzalaması) 6-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslimi.

73 TEŞEKKÜRLER…


"AKADEMİK PERSONEL EK DERS MEVZUATI ADEM MART ALİ DEMİREL İÇ DENETÇİ ŞUBE MÜDÜRÜ 13.01.2015, ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları