Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1-BAĞ-KUR YÖNÜYLE İHYA ve YENİDEN YAPILANDIRMA 2-5510 SAYILI YASA İLE BAĞ-KUR YÖNÜYLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER Mustafa Cerit SGK Müfettişi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1-BAĞ-KUR YÖNÜYLE İHYA ve YENİDEN YAPILANDIRMA 2-5510 SAYILI YASA İLE BAĞ-KUR YÖNÜYLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER Mustafa Cerit SGK Müfettişi."— Sunum transkripti:

1 1-BAĞ-KUR YÖNÜYLE İHYA ve YENİDEN YAPILANDIRMA SAYILI YASA İLE BAĞ-KUR YÖNÜYLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER Mustafa Cerit SGK Müfettişi

2 5763 sayılı Yasa ile 5510 sayılı yasaya eklenen geçici 23 ve 24
5763 sayılı Yasa ile 5510 sayılı yasaya eklenen geçici 23 ve 24. maddelere göre 1479 (Esnaf Bağ-Kur) ve 2926 (Tarım Bağ-Kur) sayılı Yasalar kapsamında sigortalı olanların tarihine kadar tahakkuk eden prim ve SGDP borçlarına ilişkin yeniden yapılandırma, 5510 Sayılı Yasa sonrası Bağ-Kur Sigortalılığı (4/b’liler)

3 1479 Sayılı Kanunun 53. maddesi;
……….. (Değişik üçüncü fıkra: 22/2/ /10 md.) Sigortalılar tarafından ödenmesi gereken primlerin süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, primlerin ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için % 3 oranında gecikme cezası; ayrıca her ay için bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Yapılan prim ödemeleri, öncelikle ödemenin yapıldığı aya ait prim borcuna, fazlası ise en eski dönem prim ve prime ilişkin gecikme zammı ve faiz borcuna, artan olması halinde  diğer  borçlara mahsup edilir. Bakanlar Kurulu  ilk üç ay için  uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırmaya veya bu oranı % 1  oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkilidir.

4 Terkin edilmesi imkanları getirilmiş olup,
A-5458 Sayılı Yasa kapsamında yeniden yapılandırılmış ancak yeniden yapılandırması iptal olmuş sigortalıların borçlarının yeniden ihyası (5510 Geçici 23. madde); B-1479 ve 2926 sayılı yasalara göre sigortalı olanların tarihine kadar olan prim ve sosyal güvenlik destek prim borçlarının peşin ödenmesi veya 24 aya kadar taksitlendirilmesi, sırasıyla; 1. Peşin ödemelerde borç aslının tamamı ile gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 15’inin ödenmesi durumunda gecikme cezası ve zammının yüzde 85’i, 2. On iki aya kadar taksitlendirmelerde gecikme cezası ve zammının yüzde 55’i, 12 ayı aşan taksitlendirmelerde yüzde 30’unun(5510 Geçici 24. madde); Terkin edilmesi imkanları getirilmiş olup, – tarihleri arasında herhangi bir Bağ-Kur İl Müdürlüğünden başvuru yapılabilecektir.

5 5458 Sayılı Yasa; 04.03.2006 tarih 26.098 sayılı RG’de yayımlandı;
Madde 2: 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre, 31/3/2005 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş olan prim ve sosyal güvenlik destek primi borçları; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmak şartıyla, prim asıllarına ödeme süresinin bitiminden itibaren 31/12/1998 tarihine kadar uygulanan oranlara göre gecikme zammı hesaplanmak; 1/1/1999 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) aylık değişim oranı; 1/1/2005 tarihinden  yeniden  yapılandırma   başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık değişim oranı uygulanmak suretiyle, bu madde ve 3 üncü madde hükümlerine göre yeniden yapılandırılır. Ancak, bu suretle hesaplanan borç yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hesaplanan borç tutarından fazla olamaz.              Birinci fıkra kapsamı dışında kalan ve 1/4/2005 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ayın sonuna kadar geçen dönemde tahakkuk ettiği halde ödenmeyen prim, sosyal güvenlik destek primi ve gecikme zammı borçları, yeniden yapılandırılan borca eklenerek  3 üncü maddede belirtilen esaslara göre taksitlendirilir.              1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamında bulunan ve borçları bu Kanuna göre yeniden yapılandırılan sigortalılar veya bunların hak sahipleri; toplam borçlarının % 25'ini peşin veya dört taksidini carî ay primleri ile birlikte ödemeleri durumunda sağlık sigortasından yararlandırılırlar.

6 (5458 Madde 3) …….       Başvurusu kabul edilip borçları yeniden yapılandırılanlar; borç türü bazında  taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla veya taksitlendirme süresi içinde tahakkuk edecek aynı mahiyetteki carî ay borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri halinde, yeniden yapılandırma hakkını kaybederler ve ödedikleri tutarlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’un ilgili mevzuatı uyarınca borçlarına mahsup edilir. Taksit veya carî aya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin eksik yerine getirilmiş olması halinde, ödeme yükümlülüğü ihlal edilmiş sayılır.

7 (5763 sayılı Kanunun 26. maddesi ile 5510’a eklenen) Geçici Madde 23;
………. Yapılandırması bozulmuş olanlardan İhya ile İlgili Madde, (5763 sayılı Kanunun 27. maddesi ile 5510’a eklenen) Geçici Madde 24; … Yeniden yapılandırma; peşin, 12 veya 24 aya kadar taksit durumları;

8 A- GEÇİCİ 23. MADDE UYGULAMASI (İHYA);
Örnek sayılı Kanun kapsamında hesaplanan yeniden yapılandırma borcunu 24 taksitte ödeme taahhüdünde bulunan sigortalı (A)’nın anılan kanunun 3. maddesi hükmüne istinaden tarihinde yapılandırma anlaşması bozulmuştur sayılı Kanunun geçici 23. maddesi uygulamasından faydalanmak için maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içerisinde yazılı olarak talepte bulunması halinde, yeniden yapılandırma kapsamında ödediği tutarlar, 5458 sayılı Kanunun 10. maddesi hükmüne göre mahsup edilerek vadesinde ödenmediği veya eksik ödendiği anlaşılan taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar gecikilen her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarıyla birlikte başvuru tarihini takip eden altı ay içinde ödenmesi şartıyla, 5458 sayılı Kanunun yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlandırılacaktır.

9 Örnek sayılı Kanun Kapsamında hesaplanan yeniden yapılandırma borcunu peşin ödeme talebinde bulunan sigortalı (E), süresi içinde yapılandırma borcunu ödemediği için, yapılandırma anlaşması 1/8/2006 tarihinde bozulmuştur, 5510 sayılı Kanunun geçici 23. maddesi 5458 sayılı kanunun 3. maddesine göre yapılandırma anlaşmaları bozulanları (taksitlendirilmiş borçları ile ilgili ödeme yükümlülüklerini aksatanları) kapsadığından ve dolayısıyla peşin ödeme taleplerine ilişkin durumları kapsamadığından, sigortalı (E), geçici 23. madde kapsamında ihya talebinde bulunamayacaklardır.

10 Örnek sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırılan borcunu 48 taksitte ödeme taahhüdünde bulunan sigortalı (D), 2008/Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim ve taksit ödemelerini yapmadığı için tarihi itibarıyla yapılandırma anlaşması bozulmuştur. Yapılandırmanın bozulma işlemi bilgisayar programı aracılığıyla ancak tarihinde gösterilebildiğinden bu durumda olan sigortalılarda geçici 23. madde uygulamasından yararlanmak için başvurabileceklerdir. Yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilen borçluların, yeniden yapılanma anlaşmalarının bozulduğu tarihten sonra 5458 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için yaptıkları ödemeler, anılan Kanunun 10. maddesi hükmüne göre mahsup edilecektir.

11 Örnek 4- Sigortalı (B), tarihinde 5458 sayılı Kanun gereğince hesaplanan yeniden yapılandırma borcunu 36 taksitte ödeme talebinde bulunmuştur. Düzensiz ve eksik ödemeleri nedeniyle yapılandırma anlaşması tarihinde bozulmuş ancak sigortalı bu tarihten sonra da ödemelerine devam etmiştir. İlgilinin geçici 23. madde hükümlerinden faydalanmak üzere müracaat etmesi halinde yapılandırma anlaşmasının bozulduğu tarihten sonra ödediği tutarlar, 5458 sayılı Kanunun 10. maddesi hükmüne göre mahsup edilecektir. İhya veya mahsup işlemleri sonucunda geçici 23. maddeye göre yapılan başvuru tarihinden önce vadesinde ödenmediği veya eksik ödendiği anlaşılan taksit tutarlarının, ödeme tarihine kadar gecikilen her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarıyla birlikte başvuru tarihini takip eden altı ay içinde ödenmesi halinde, 5458 sayılı Kanunun yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılır. Bu fıkrada belirtilen ödeme yükümlülüklerinin söz konusu altı aylık süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedilir ve yapılandırma işlemleri iptal edilerek, ödedikleri tutarlar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre borçlarına mahsup edilecektir.

12 Geçici 23. madde hükümlerinden yararlandırılan borçluların, anılan maddeye göre yapılan başvuru tarihinden itibaren vadesi gelecek taksitleri ile cari ay prim ödeme yükümlülükleri yönünden, 5458 sayılı Kanunun 3. maddesi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, 5458 sayılı Kanunun 3. maddesi hükümleri, kapsama giren borçlular yönünden geçici 23. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen altı aylık sürenin sonundan itibaren geriye doğru bakılarak uygulanmaya başlanılır. Örnek 5- Sigortalı (B)’nin ihya edilen borcunu ödeyeceği altı aylık döneme ilişkin cari ay prim ve taksit ödemelerinin takibi, bu altı aylık sürenin sonunda geriye doğru bakılarak yapılır ve bu süre sonundaki kontrolde, borçlunun anılan altı aylık süre içerisinde üç defadan fazla taksit ödememesi veya o dönemin cari ay primlerini üç defadan fazla ödememesi halinde ihya hakkını kaybedecektir.

13 5458 sayılı Kanun kapsamına giren borçları yeniden yapılandırılanlardan, aynı Kanunun 3. maddesi uyarınca yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olup, kapsama giren bu borçlarının tamamını sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre ödemiş olanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Borçlarını kısmen ödemiş olup geçici 23. maddeden yararlanmak için başvuruda bulunanlara daha önce ödemiş oldukları tutarlar iade edilmez, geçici 23. maddenin birinci ve ikinci fıkaraları saklı kalmak kaydıyla mahsup işlemi yapılmaz. 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamındaki sigortalılar veya bunların haksahipleri, ödeme vadesi geçmiş taksitleri ile tarihinden sonraki süreye ilişkin prim borçlarını ödemeleri ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki taksit ve cari ay primlerine ilişkin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.

14 YAPILAN ÖDEMELERİN MAHSUP ŞEKLİ
5458 sayılı yasanın 10. maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı yasanın 53. maddesi 3. fıkrasında “ …… Yapılan prim ödemeleri, öncelikle ödemenin yapıldığı aya ait prim borcuna, fazlası ise en eski dönem prim ve prime ilişkin gecikme zammı ve faiz borcuna, artan olması halinde  diğer  borçlara mahsup edilir.” hükmüne istinaden sigortalılarca yapılan ödemeler, öncelikle ödemenin yapıldığı aya ait cari ay primine, kalanı taksitlendirme süresi içerisinde tahakkuk edip de ödenmemiş prim, gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarına mahsup edildikten sonra kalan olması halinde eski borca yani ihya edilen taksitlendirme borçlarına mahsup edilecektir.

15 Bu itibarla, uygulamadan faydalanmak üzere müracaat eden sigortalıların, geçici 23. maddenin birinci fıkrası çerçevesinde ihya edilen prim ve sosyal güvenlik destek primi borçları taksitlendirme kapsamında olduğundan, ihya edilen taksitlendirme dönemi içerisinde de süresinde ödenmeyen cari prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte takip eden ayda ödenecek prim ve taksitlerle birlikte ödenmesi gerekmekle birlikte, süresinde ödenmeyen taksit tutarlarına geçici 23. maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre gecikilen her ay için Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle gecikme faizi uygulanacağından, ödeme yapılırken süresinde ödenmeyen taksitler için bu hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

16 B- GEÇİCİ 24. MADDE UYGULAMASI (TAKSİTLENDİRME);
tarihine kadar olan prim ve sosyal güvenlik destek pirm borçları tarihleri arasında yazılı olarak başvurulması kaydıyla, maddede belirtilen şartlarla peşin veya 24 aya kadar eşit taksitler halinde ödenebilecektir. Bu uygulamaya, 5458 sayılı kanunun 13. maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun ek 19. maddesi hükümlerinden faydalanmak üzere müracaat edenler ile 5458 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma talebinde bulunup da yapılandırma anlaşmaları bozulanlardan 5510 sayılı Kanunun geçici 23. maddesi hükümlerinden faydalanmak üzere yapılandırma anlaşmalarını ihya ettirenler (ihya kapsamındaki borçları için) 24. madde kapsamına müracaat edemeyeceklerdir. Geçici 24. madde kapsamında bulunan borçlarını peşin veya taksitle ödeme talebinde bulunan sigortalıların borçlarının tespit edilebilmesi için gerçek sigortalılık sürelerinin bilinmesi gerektiğinden, sigortalın dosyasında terk, yeniden sigortalılık ve diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile ilgili belgelere göre gerekli işlemlerin yapılması, bu belgelerden eksik olanların temini,

17 Peşin ödeme yolunun tercih edilerek borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde onbeşinin başvuru tarihini takip eden bir ay içinde ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde seksenbeşi terkin edilir. Örnek 1) Sigortalı (A) geçici 24. madde hükümlerinden faydalanmak üzere tarihinde madde kapsamına giren borçlarını peşin ödemek üzere müracaat etmiş olsun; tarihine kadar ödenmeyen prim borcu ile, Bu borcuna müracaat tarihini içine alan ayın sonuna kadar ( ) tahakkuk eden gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının %15’i ve, tarihinden ödemenin yapıldığı ayın sonuna kadar tahakkuk eden ve ödenmeyen aylık primlerin ve bunlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmesi halinde, Madde kapsamında bulunan borçlarına, başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar uygulanan gecikme cezası ile gecikme zammının %85’i terkin edilecektir.

18 Örnek 2) Antalya İl Müdürlüğü sigortalısı (Z), geçici 24
Örnek 2) Antalya İl Müdürlüğü sigortalısı (Z), geçici 24. madde hükümlerinden faydalanmak üzere tarihinde Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne, madde kapsamına giren sosyal güvenlik destek primi borçlarını peşin ödemek için müracaat etmiş olsun. tarihine kadar ödenmeyen sosyal güvenlik destek primi borcu ile, Bu borcuna müracaat tarihini içine alan ayın sonuna kadar ( ) tahakkuk eden gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının %15’ini ve, tarihinden ödemenin yapıldığı ayın sonuna kadar tahakkuk eden ve ödenmeyen aylık sosyal güvenlik destek primlerini ve bunlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödemesi halinde, Madde kapsamında bulunan borçlarına, başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının %85’i terkin edilecektir. Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, geçici 24. maddenin birinci fıkrası kapsamına giren borç asıllarına, başvurunun yapıldığın ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının; oniki aya kadar taksitlendirmelerde %55’i, oniki ayı aşan taksitlendirmelerde %30’u terkin edilir ve kalan kısmı borç asıllarına ilave edilerek, taksitlendirmeye esas borç hesaplanır.

19 Bulunan bu tutar, taksit süresine bölünmek suretiyle ödenecek aylık taksit miktarı bulunur. İlk taksitin ödeme yükümlülüğü, bu maddeye göre başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayda başlar. Başlangıçta taksitle ödeme yolu seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısımının peşin ödenmek istenilmesi halinde, başlangıçta seçilen taksitlendirme süresine bağlı terkin oranı değiştirilmez tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar tahakkuk eden ve ödenmemiş olan aylık primler ile bu primlere uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı da ilk taksitle birlikte ödenir. Örnek 3) Sigortalı (B)’nin tarihine kadar birikmiş prim borcunu geçici 24. maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre, tarihinde 24 taksitte ödeme taahhüdünde bulunması halinde anılan fıkra hükmüne göre hesaplanan borcun ilk taksiti ödeme tarihi, başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayda başlayacağından; tarihinden ilk taksit ödemesinin yapılacağı ay sonuna kadar tahakkuk eden ödenmemiş prim borçlarını gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ilk taksitle beraber tarihine kadar ödemesi gerekir.

20 Örnek 4) 31. 03. 2008 tarihine kadar birikmiş 4
Örnek 4) tarihine kadar birikmiş YTL prim aslı borcu ile YTL gecikme cezası ve gecikme zammı olmak üzere toplam YTL borcu olan 12. basamakta bulunan sigortalı (B), bu borcunu tarihinde 12 taksitte ödeme taahhüdünde bulunmuş olsun, buna göre sigortalının taksitlendirmeye esas borcu, YTL prim aslı ve bu borca taksitlendirme sayısına bağlı olarak terkin edilen %55’lik kısımdan sonra kalan YTL tutarındaki gecikme cezası ve gecikme zammı eklenmek üzere buluna toplam YTL’dir. Bu durumda sigortalının aylık taksit tutarı 7.600/12=633,34 YTL olacaktır. Sigortalının tarihinden ilk taksit ödemesini yapacağı aya ait (Ağustos 2008) primi ve bu aya kadar tahakkuk eden ve ödenmemiş olan prim borçları ile gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının YTL olduğu varsayıldığında sigortalının ilk taksiti ile birlikte bu birlikte bu tutarı da ödemesi gerekecektir. Diğer bir ifadeyle borçlunun ilk taksit ödemesi 2.483,34 YTL olacaktır. Takip eden aylarda ödemesi gereken tutar ise 12. basamağın ödemenin yapıldığı aya ait aylık primi ile aylık taksit tutarının toplamı kadar olacaktır.

21 Borçlular borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri ya da bir takvim yılında üç defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödememeleri halinde, geçici 24. maddeye göre taksitlendirme haklarını kaybederler ve taksitlendirme öncesi duruma dönülerek ödedikleri taksit tutarları sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre borçlarına mahsup edilir.

22 Örnek 5) Sigortalı (C) tarihinde birikmiş prim borçlarını geçici 24. maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre 12 taksitte ödeme taahhüdünde bulunmuş ve ilk taksitle birlikte ödenmesi gereken tarihinden sonra tahakkuk eden cari ay primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödemiş, 2008/8 ve 9. aylarda hiç ödeme yapmamış, 2008/10. ayda ise ödenmesi gereken cari prim ve taksidini ödemiştir. Ancak 5458 sayılı Kanunun 10. maddesinin “ …… Yapılan prim ödemeleri, öncelikle ödemenin yapıldığı aya ait prim borcuna, fazlası ise en eski dönem prim ve prime ilişkin gecikme zammı ve faiz borcuna, artan olması halinde  diğer  borçlara mahsup edilir.” hükmüne istinaden yapılan mahsup neticesinde 2008/10. ayda ödediği tutarlar bu aya ilişkin ödenmesi gereken cari prim borcuna, kalanı 2008/8 ve 9. aylarda ödenmeyen prim borçlarına mahsup edildiğinden 2008/10. ayda ödenmesi gereken taksitini ödeyemediği için üç taksit ödemesini ihlal etmiş olduğundan, bu tarihten sonra takvim yılı sonuna kadar bir taksitini daha ödememesi halinde taksitlendirme hakkını kaybedecektir.

23 5763 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş gecikme cezası ve gecikme zammı, yanlış veya yersiz alınan tutarlar hariç iade ve mahsup edilmez. Geçici 24. madde kapsamına giren borçları, ilgili kanunlar gereğince tecil ve taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olan borçlularca, tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma işlemlerinin bozularak birinci fıkra kapsamına giren borçlarının bu maddeye göre peşin ödenmesinin veya taksitlendirilmesinin başvuru süresi içinde yazılı olarak talep edilmesi halinde, daha önce yapılmış olan tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri bozularak, ödemiş oldukları tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra kapsama giren kalan borçları geçici 24. maddeye göre peşin ödenir veya taksitlendirilir.

24 Örnek 6) Sigortalı (D) tarihinde 5458 sayılı Kanun Kapsamında hesaplanan yeniden yapılandırma borcunu 60 taksitte ödeme taahhüdünde bulunmuş, tarihine kadar taksit ve cari primlerini düzenli ödemiştir. İlgili tarihinde 5458 sayılı kanuna göre yapılan yeniden yapılandırma anlaşmasının bozulmasını ve geçici 24. madde kapsamına giren borçları için peşin ödeme talebinde bulunmuştur. Sigortalının bu talebine istinaden önceki yapılandırma anlaşması bozularak, talep tarihine kadar ödemiş olduğu tutarlar, mevzuat hükümlerine göre mahsup edildikten sonra geçici 24. maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre işlem yapılacaktır.

25 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamındaki sigortalılar veya bunların haksahipleri, geçici 24. madde kapsamı dışında borçlarının bulunmaması veya bu madde kapsamı dışında borçları bulunmakla birlikte bu borçların özel kanunlara göre yapılandırılmış olup ödeme yükümlülüklerinin de yerine getiriliyor olması ve birinci fıkraya göre hesaplanan toplam borçlarının ilk dört taksitini ödemeleri kaydıyla sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.

26 1479 SAYILI KANUNA GÖRE YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA OLANLAR İLE BUNLARDAN ÖLENLERİN HAK SAHİPLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARI YÖNÜNDEN PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDEME HÜKÜMLERİ; 1479 ve 2926 sayılı yasalar kapsamında sigortalı olanların tarihine kadar olan prim ve SGDP borçları peşin ödenebileceği gibi taksitler halinde de ödenebilecektir. 1. Yaşlılık Aylığı Alanlar:1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken anılan kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmaya başlayanların; Bağlanan yaşlılık aylıklarından SGDP kesilmesi gerektiği halde kesinti işlemi yapılmayanların SGDP kesilmesi gereken sürelere ilişkin hesaplanacak tutar, Bağlanan yaşlılık aylıklarından halen SGDP borcu ile gecikme cezası ve zammı kesintisine devam edilenlerin aylıklarından (1479 Ek Madde 20) %25 oranına kadar kesilen SGDP borcu ve cezası düşüldükten sonra kalan, SGDP borcu, gecikme cezası ve gecikme zammı, 5510 sayılı kanunun geçici 24. maddesi kapsamında peşin ödenebileceği gibi taksitler halinde de ödenebilecektir.

27 2. Ölüm Aylığı Alanlar: sayılı Kanunun Geçici 24. maddesi kapsamında peşin veya taksitle ödeme seçeneği için talepte bulunup ölen sigortalıların aylıklarından; - SGDP’ye ilişkin borcu kesilmemiş ise hak sahipleri kanunda belirtilen 2 aylık yasal süre içerisinde olmak üzere yeni bir tercihte bulunabileceklerdir. SGDP’ye ilişkin borcu kesilmeye başlanmış ise kalan borcu ölen sigortalının yaptığı tercih doğrultusunda hak sahiplerinin aylıklarından kesilmek suretiyle veya peşin olarak ödenebilir. Ancak sonradan yapılacak peşin ödemelerde başlangıçta seçilen taksitlendirme süresine bağlı terkin oranı değiştirilemez. 2.2. Sigortalıya ait SGDP borcu, almakta olan ölüm aylıklarından kesilmekte olan hak sahiplerinden herhangi birinin 5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamında peşin veya taksitle ödeme seçeneği için müracaatı halinde, diğer hak sahipleri içinde taksitlendirme işlemleri yapılacaktır. 3. Diğer kanunlara göre yapılandırması bozulanlar; SGDP borçları, ilgili kanunlar gereğince tecil veya taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olan sigortalı veya hak sahiplerince tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma işlemlerinin bozularak borçlarının 5510 sayılı Kanunun

28 geçici 24. maddesine göre peşin ödenmesinin veya taksitlendirilmesinin başvuru süresi içinde yazılı olarak talep edilmesi halinde, daha önce yapılmış olan tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri bozularak, ödemiş oldukları tutarlar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra kalan borçları, geçici 24. madde kapsamında değerlendirilerek peşin ödenecek veya taksitlendirilecektir. Başvurular tarihleri arasında, tüm İl Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru tarihinde, sigortalıların söz konusu borçlarıyla ilgili Kuruma yaptığı itirazlardan ve yargı nezdinde sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri ve ihtilaf yaratmamaları şart olup, bu durumun Kurumca sonradan tespit edilmesi halinde Kanunda belirtilen peşin veya taksitle ödeme imkanından yararlandırılmayacaklardır. Borcun Hesaplanması; Sigortalıların peşin veya taksitle ödemeye esas borçları; tarihine kadar olan sürelere ait SGDP borçlarına sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tespit edilecektir.

29 Örnek 1) Kurumdan yaşlılık aylığı almakta iken 01. 01. 2000-31. 03
Örnek 1) Kurumdan yaşlılık aylığı almakta iken tarihleri arasında SGDP’ye tabi çalışan sigortalı, söz konusu süreye ilişkin SGDP borçlarını peşin veya taksitle ödemek üzere tarihinde Kuruma başvurmuş olsun, Sigortalının söz konusu süreye ilişkin SGDP borcu; prim aslı borcu 2.437,81 YTL, başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar ( ) hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı 3.690,75 YTL olmak üzere toplam 6.128,56 YTL hesaplanmıştır. Yukarıdaki şekilde hesaplanan borçlar, peşin veya 24 ayı geçmemek üzere taksitler halinde ödenebilecektir. Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi; Sigortalı veya haksahibi borcunu peşin ödemeyi tercih ederse borç aslının tamamı ile başvuru yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının %15’ini başvuru tarihini takip eden ay içerisinde ödemesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammının kalan %85’i terkin edilecektir. Yukarıda belirtilen örnekteki sigortalı borçlarını peşin ödemeyi tercih ederse; 3.690,75 X 0,85 =3.137,14 YTL terkin edilecek, 3.690, ,14=553,61 YTL kalan gecikme cezası ve gecikme zammı, 2.437,81 YTL prim aslı olmak üzere toplam borcu 2.991,42 YTL’yi tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.

30 Taksitle Ödeme Yolunun Tercih Edilmesi; Sigortalı veya haksahibinin borcunu taksitle ödemeyi tercih etmesi durumunda ise borç asıllarına başvurunun yapıldığı ay sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının; 12 aya kadar olan taksitlendirmelerde %55’i, 24 aya kadar olan taksitlendirmelerde %30’u terkin edilecektir. Gecikme cezası ve gecikme zammının terkininden sonra kalan kısmı, borç aslına ilave edilerek taksitlendirmeye esas borç hesaplanır. Bulunan bu tutar, taksit süresine bölünmek suretiyle ödenecek aylık taksit miktarı bulunur. Bulunan taksit miktarına, yasal süresinde ödenmesi şartıyla ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz. Örnek) tarihleri arasında SGDP’ye tabi çalışan, söz konusu süreye ilişkin SGDP prim aslı borcu 2.437,81 YTL, başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar ( ) hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı 3.690,75 YTL olmak üzere toplam 6.128,56 YTL borcu olan sigortalının borcunu 9 veya 24 ay ödeme seçeneklerinde taksitleri aşağıdaki şekilde olacaktır;

31 9 ay; 3.690,75 x %55 = 2.029,91 YTL terkin edilecek, 3.690, ,91 =1.660,84 YTL kalan gecikme cezası ve gecikme zammını, prim alı borcu ile birlikte, 2.437, ,84 =4.098,65 YTL olan borcu, 4.098,65 / 9 = 455,41 YTL olarak aylık taksitler halinde Temmuz 2008 ödeme döneminden başlamak üzere aylıklardan kesilecektir. 24 ay; 3.690,75 x %30 = 1.107,23 YTL terkin edilecek, 3.690, ,23 =2.583,53 YTL kalan gecikme cezası ve gecikme zammını, prim alı borcu ile birlikte, 2.437, ,53 =5.021,34 YTL olan borcu, 5.021,34 / 24 = 209,22 YTL olarak aylık taksitler halinde Temmuz 2008 ödeme döneminden başlamak üzere aylıklardan kesilecektir.

32 Başlangıçta taksitle ödeme yolu seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenmesi halinde, başlangıçta seçilen taksitlendirme süresine bağlı terkin oranı değiştirilemeyecektir. SGDP borçlarının 5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamında peşin veya taksitle ödeme seçeneği için talepte bulunulduğu esnada, ilgilinin diğer borçları varsa öncelik Kurum alacaklarına verilecektir. Aylıklarının tamamı icra borçları için kesilen sigortalı ve haksahiplerinin sosyal güvenlik destek primi borçları kesildikten sonra kalan aylığı varsa icra müdürlüğü hesabına yatırılacaktır. Ödemenin Başlangıcı ve Şekli; Sigortalı ve hak sahiplerinin borçlarını peşin ödemeyi tercih etmeleri halinde, hesaplanan borç tutarını başvuru tarihini takip eden bir ay içerisinde ödemesi gerekmektedir. Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksidin ödeme yükümlülüğü başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayda başlayacaktır.

33 Taksit tutarları sigortalı ve haksahiplerinin aylıklarından kesilebileceği gibi aylıkların taksit tutarlarını karşılamaması halinde, banka şubeleri ve ya Kurum vezneleri aracılığıyla da ödenebilecektir. Aylıklardan kesilemeyen taksit tutarları ait olduğu ayın sonuna kadar ödenecektir. Ancak sürsinde ödenmeyen taksit tutarları izleyen aydan başlamak üzere her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen DİBS’nin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödenecektir. Taksit Tutarlarının Aylıktan Kesilmesi; Sigortalı veya hak sahiplerinin aylıklarının sosyal yardım zammı ve ek ödeme dahil belirlenen taksit tutarını karşılaması durumunda, varsa kesilmekte olan SGDP ve sağlık primi kesintileri düşüldükten sonra kalan kısmı esas alınarak taksit tutarı kesilecektir. Taksit Tutarlarının Aylıktan Kesilememesi;Sigortalı ve haksahipleri tarafından tercih edilen taksit sayısına göre belirlenen kesinti tutarının yukarıda belirtildiği şekilde aylığın kalan kısmından kesilememesi halinde, sigortalıya taksitlerini aylıktan kesilmesi yerine belirlenen banka şubeleri veya Kurum veznesine yatırmak suretiyle ödemesi hususunda bilgi verilecektir. Kurum veznelerine ya da Bankalara yapılan peşin veya taksit ödemeleri makbuzlara “Sosyal Güvenlik Destek Prim Borcu” açıklaması,

34 Taksitlendirme Hakkının Kaybedilmesi;
Sigortalı ve hak sahiplerinin borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında; -Üç defadan fazla yerine getirmemeleri, -Üç defadan fazla eksik yerine getirmeleri, Halinde taksitlendirme hakları sona erecektir. Diğer taraftan bir takvim yılında üç defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen DİBS’nin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödenmemesi halinde, taksitlendirme hakkı kaybedilecek, taksitlendirme öncesi duruma dönülerek ödenmiş olan taksit tutarları sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre borçlara mahsup edilecektir.

35 Örnek) Sigortalı, prim borçlarını 7 taksit halinde ödemeyi tercih etmiş olup ödemeleri aşağıdaki şekildedir; Dönemi; Taksit Tutarı; Ödeme Tutarı; Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Temmuz, Ağustos, Eylül ayına ait taksitler ödenmemiş, Ekim ayına ait taksit tutarı ise eksik ödenmiştir. Bu durumda bir takvim yılında üçten fazla ödememe ve eksik ödeme hali gerçekleştiğinden sigortalının taksitlendirme hakkı sona erecektir.

36 Örnek) Yukarıdaki örnekteki Sigortalının ödemeleri aşağıdaki şekilde olması durumunda;
Dönemi; Taksit Tutarı; Ödeme Tutarı; Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Sigortalının Temmuz ve Ağustos aylarına ait ödemediği taksitler ile Ekim ayın ait eksik ödediği tutarları en geç son taksit ayını izleyen 2009 Ocak ayının sonuna kadar her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen DİBS’nin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödemesi halinde taksitlendirmesi geçerli sayılacaktır. Ancak 2009 Ocak ayı sonuna kadar ödenmemesi durumunda taksitlendirme iptal edilmiş olacaktır.

37 Örnek ) Sigortalı prim borçlarını 12 taksit halinde ödemeyi tercih etmiş olup ödemeleri aşağıdaki şekildedir; Dönemi; Taksit Tutarı; Ödeme Tutarı; Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Sigortalı taksit süreleri içerisinde 2008 yılında Temmuz ve Aralık ayı, 2009 yılında Ocak ve Mart ayı taksitlerini ödememiştir. Her ne kadar üçten fazla ödememe gerçekleşmiş ise de bir takvim yılı içerisinde olmaması nedeniyle sigortalının taksitlendirme hakkı sona erdirilmeyecek 2009 Haziran sonuna kadar yukarda belirildiği şekilde ödeme yapıp yapmaması durumuna göre taksitlendirmesi iptal yada geçerli sayılacaktır.

38 KONU MEVCUT DURUM 5510 SAYILI KANUN AÇIKLAMA
BAĞ-KUR SİGORTALILARININ BU GÜNÜ İLE 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ SONRASINDAKİ DURUMUNU GÖSTERİR KARŞILAŞTIRMALI TABLO KONU MEVCUT DURUM 5510 SAYILI KANUN AÇIKLAMA Kazançların Güncellenmesi Basamak Sistemi Geçerli TÜFE + GH(%30)+1 Gelişme hızından refah payı verilmesi(SSK’lılarda %100’den 30’ düştü) Geçici İş Göremezlik Ödeneği Bağ-Kur’da düzenleme yok Bağ-Kur’lular iş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde ödenek alacak, Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağ-Kur’da düzenleme yok, SSK’lılar gibi Bağ-Kur’lularda bu haktan yararlanacak, (En az %10 meslekte kazanma kaybı olanlar) Emzirme Ödeneği Ödenek miktarı SGK Yön. Kur. belirlenecek Malul Sayılma Çalışma gücünün üçte iki (%66,6) kaybedilmesi Çalışma gücü veya meslekte kazanma gücünün %60 oranında kaybedilmesi

39 KONU MEVCUT DURUM 5510 SAYILI KANUN AÇIKLAMA SGDP
Malüllük aylığına hak kazanma 1800 gün sayısı En az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün sayısı Sürekli başkasının bakımına muhtaç derecede malul olanlar için sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün Aylık Bağlama Oranı İlk gün için %3,5, sonraki 5400 gün için %2, sonraki her 360 gün için %1,5 Her yıl için %2, ancak mevcut sigortalılar için Kanunun yürürlük tarihinden sonra 3600 güne kadar her 360 gün için %3, Cenaze Ödeneği 247,43 YTL Miktar SGK Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenecek Evlenme Ödeneği Bağ-Kur’da düzenleme yok Sadece Yetim Kız Çocukları için ödenen aylığın 24 katı SGDP Ödenen aylığın %10’u, diğer kurumlardan aylık alanlar için 12. basamağın gelir tutarının %10’u İlk yıl ödenen aylığın %12’si, her yıl 1 puan artırılmak suretiyle %15’i, (En yüksek bağ-Kur aylığı baz olacak)

40 KONU MEVCUT DURUM 5510 SAYILI KANUN AÇIKLAMA
Yurt dışı borçlanması Yurt dışında Türk Vatandaşlarının çalıştıkları süreler ve ev kadınları Mevcut haklar korunmuş ayrıca zorunlu göçe tabi olan vatandaşlar borçlanma hakkı elde etmiştir, Prime Esas Kazançlar 24 Basamaklı Gelir Tablosu Alt ve Üst Sınır kazançlar arasında beyan esasına göre Köy Muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar 24 basamaklı gelir tablosu üzerinden prim alınmaktadır, köy muhtarları esnaf sigortalılar gibi prim ödemektedir, 15 gün üzerinden prim ödeyerek 30 gün üzerinden hizmet alınması sağlanmıştır, (2008’den başlamak üzere her yıl 1 gün artacak) Sağlık Yardımı İlk tescilde 8 ay, yeniden sigortalılıkta 4 ay sonra(borcu olmayacak) Her iki halde de 30 gün, (60 günlük borcu olabilir) Yol gideri, gündelik, refakat Düzenleme yok, Yol gideri, gündelik ve refakatçi gideri öd.cek,

41 Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün 16. 08
Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün tarih sayılı Genelgesinde; iş takipçiliği konusunda Başbakanlıkça yayımlanan tarihli 1983/62 sayılı genelgede “Kişilerin kamu kuruluşlarındaki işlerini kendileri takip etmedikleri takdirde ancak, 1136 sayılı kanunun 35. maddesine göre avukatların, 1615 sayılı Gümrük Kanunun 166. maddesine göre komisyoncuların, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 100 ve 116. maddelerinde yer yer alan “tellal” ve “acente” ticari işlerde aracılık yapmayı meslek edinen kimselerin, 818 sayılı kanunun 416 ve 449. maddelerinde yer alan “komisyoncu” ile “ticari mümessil” ve diğer ticari vekillerinin, iş sahipleri adına takipte bulunabilme hakkına sahip oldukları, bunların dışındaki kişilerin kamu kurum kuruluşlarında iş takipçiliği yapamayacakları”nın belirtildiği, Söz konusu genelgenin iptali talebi ile açılan dava sonucu verilen tarih 1997/7135, E:1999/4304 sayılı kararında genelgeyi hukuka uygun bulmuş, Genelge, tecil taksitlendirme uygulaması ile kişinin borç altına girmesi, emekli aylığı bağlanması gibi hususlara özgü,

42 Yapılandırmada peşin, 12 ay ve 24 ay taksit seçenekleri durumlarında çıkan borç durumunu gösterir örnekler; Sigortalı (X), başlangıç basamağı (02) son basamağı (09), Sigortalılık Süresi; Prim aslı borcu ;13.818,74.-YTL, Gec.Zammı ve Faizi ;16.217,31.-YTL, Toplam; ,05 Talep Tarihinde yapılandırma talebinde bulunduğunu varsayalım; Peşin Ödeme; ,00.-YTL, 12 Taksit ; 1.693,16 (Toplam:20.318,00.-YTL), 24 Taksit ;1.015,12 (Toplam: YTL), Basamağına göre Aylık Prim tutarı 250,64 olup başvuru tarihi itibarıyla 819.-YTL cari prim borcu ve zamları,

43 Yapılandırmada peşin, 12 ay ve 24 ay taksit seçenekleri durumlarında çıkan borç durumunu gösterir örnekler; Sigortalı (Y), başlangıç basamağı (01) son basamağı (12), Sigortalılık Süresi; Prim aslı borcu ;17.745,25.-YTL, Gec.Zammı ve Faizi ; ,55.-YTL, Toplam; ,80.-YTL, Talep Tarihinde yapılandırma talebinde bulunduğunu varsayalım; Peşin Ödeme; ,00.-YTL, 12 Taksit ; 2.496,08 (Toplam: YTL), 24 Taksit ;1.550,50 (Toplam: YTL), Basamağına göre Aylık Prim tutarı 285,98 olup başvuru tarihi itibarıyla 897.-YTL cari prim borcu ve zamları,

44 Yapılandırmada 5458’e göre ihya (geçici 23
Yapılandırmada 5458’e göre ihya (geçici 23. madde), peşin ödeme, 12 ay ve 24 ay taksit (geçici 24. madde) seçenekleri durumlarında çıkan borç durumunu gösterir örnek; Sigortalı (Z), başlangıç basamağı (01) son basamağı (12), 2006 yılında yeniden yapılandırma talebinde bulunmuş, ancak yeniden yapılandırması bozulmuş sigortalı(muhtelif tarihlerde ödemeleri var); Sigortalılık Süresi; Prim aslı borcu ;10.348,14.-YTL, Gec.Zammı ve Faizi ; 6,819,73.-YTL, Toplam; ,87.-YTL,( tarihinde toplam borç+gecikmesi ,40.-YTL’dir) tarihinde 5458’e göre yeniden yapılandırma (ihya) talebinde (geçici 23. madde) bulunmuş olsun; Talep tarihindeki ödenmemiş taksit borcu ;8.851,00.-YTL, Öncelikle ödenmesi gereken cari prim borcu ; YTL Toplam ; YTL 6 ayda +cari primlerle, Talep Tarihinde yapılandırma talebinde bulunduğunu varsayalım; Peşin Ödeme; ,00.-YTL, 12 Taksit ; ,00 (Toplam:12.541,00.-YTL), 24 Taksit ; ,00(Toplam: ,00.-YTL), Basamağına göre Aylık Prim tutarı 285,98 olup başvuru tarihi itibarıyla 897.-YTL cari prim borcu ve zamları( ), İhya durumu özellikle son 3-4 taksitle ilgili ödememe durumu olan sigortalılar için cazip durumda.

45 Yapılandırmada peşin ödeme durumu ile ilgili örnek;
Sigortalı (A)’nın; , , , tarihleri arası; 23 yıl, 2 ay, 7 gün Bağ-Kur hizmeti ve 1977 yılında 96.-Türk lirası ödemesi vardır. Haziran 2006’da; Prim aslı 8.635,42.-YTL, Gecikme faizi ve zammı YTL olmak üzere toplam YTL için peşin ödeme seçeneğini seçtiğinde ödediği tutar YTL olmaktadır.

46 Sigortalı olma koşulları, Kurum Kanununda muhtelif tarihlerde yapılan değişikliklerle zaman zaman değişikliğe uğramış olup özetle; -Kurumun ilk kez faaliyete geçtiği tarihi ile tarihleri arasında sadece meslek kuruluşu kayıtları (Meslek odaları kayıtları); döneminde gelir vergisine tabi olanlar için vergi kaydı, gelir vergisinden muaf olanlar için meslek kuruluşu kayıtları; döneminde vergi, meslek kuruluşu kaydı ve ticaret sicil kaydından herhangi biri; tarihinden itibaren ise vergi mükellefi olanlar için vergi kaydı, vergiden muaf olanlar için ise meslek kuruluşu kayıtları esas alınmıştır.

47 GEÇİCİ MADDE 17 – (Ek: 17/4/2008-5754/73 md
GEÇİCİ MADDE 17 – (Ek: 17/4/ /73 md.)Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, prim borçlarının ödenmesine ilişkin Kurumca çıkarılacak genel tebliğin yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren 6 ay içerisinde ödememeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Prim borcuna ilişkin süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmez. Ancak, sigortalı ya da hak sahipleri daha sonra müracaatları tarihindeki 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

48 1479 sayılı Kanuna Göre; a) Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan Esnaf ve Sanatkar Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar, b) Kollektif şirketlerin ortakları, c) Adi Komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, d) Limited şirketlerin ortakları, e) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, f) Donatma iştirakleri ortakları, g) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının, bu kanuna göre sigortalı sayıldıkları, 5510-4/b-3 A.Ş.’lerin kurucu ortakları Bağ-Kur sigortalısı olmayacak, Mevcut sigortalılardan ’den itibaren 6 ay içinde yazılı olarak devamı yönünde tercih belirtmezlerse kayıtları silinecek,

49 4/b-1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar (Buna göre, daha önce SSK topluluk sigortasına tabi iken ’den sonra avukat ve noterler de 4/b’li olacak)

50 tarihi itibarıyla İstanbul’da Bağ-Kur Sigortalıları Yapılandırma başvuruları İstatistiki Bilgileri; Peşin Ödeme Talep ; 7.190, Parasal Karşılığı; YTL, 1-12 Taksit Talep ; , Parasal Karşılığı; YTL, 13-24 Taksit Talep ; , Parasal Karşılığı; YTL, Basamak Aylık-Sağlık Primi Toplamı; 200,42.-YTL arası, 24. Basamak ; 746,94.-YTL arası, Tarım Bağ-Kur için; Aylık Prim=KatsayıXGöstergeX0,20 Sağlık Primi (1 ile 6. basamak için)=6. Basamak Gös. TX0,20 Sağlık Primi (7. basamak ve sonrası için)=Basamak Gös. T. X =0,20 Toplam Prim=Aylık prim + Sağlık primi YTL ile 365,04 YTL arasında,

51 ’e kadar isteğe bağlı sigortalılar sağlıkda yararlanmakta idi, sonrası eskiler devam etti, yeniler yararlanmadı

52 GEÇİCİ MADDE 8- (Değişik: 17/4/2008-5754/68 md
     GEÇİCİ MADDE 8- (Değişik: 17/4/ /68 md.)Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç diğer alt bentlerine göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde bu Kanunun yürürlük tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülüğü bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren başlar. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine göre sigortalı sayılanların hak ve yükümlülüğü ise 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre başlar.Ancak, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerine göre sigortalı sayılanlardan bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren sigortalılıkları başlatılanların, bu Kanunun yürürlük tarihi ile 4/10/2000 tarihi arasında geçen vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydıyla, sigortalının bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde talepte bulunması halinde, vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı için 80 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre talep tarihindeki prime esas kazancının % 32’si üzerinden borçlanma tutarı hesaplanır ve sigortalıya tebliğ edilir. Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödemesi halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Sigortalıya tebliğ edilen borç tutarının bu süre içerisinde tam olarak ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve ödenen tutar bu Kanunun 89 uncu maddesine göre iade edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1479 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereğince 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre başlatılmış olan icra takipleri anılan Kanun hükümlerine göre takip edilerek sonuçlandırılır.


"1-BAĞ-KUR YÖNÜYLE İHYA ve YENİDEN YAPILANDIRMA 2-5510 SAYILI YASA İLE BAĞ-KUR YÖNÜYLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER Mustafa Cerit SGK Müfettişi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları