Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ

2 Milli Eğitimin Genel Amaçları:
Milli eğitimin genel amacı bütün bireyleri; 1-Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin mili, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluklularını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

3 Milli Eğitimin Genel Amaçları:
2-Beden ,zihin,ahlak,ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren,topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3-İlgi ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onları, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun Mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

4 MİLLİ EĞİTİMİN ÖZEL AMAÇLARI
Türk eğitim ve öğretim sistemi genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

5 MİLLİ EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ
1-Genellik ve eşitlik Eğitim kurumları dil,ırk,cinsiyet ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 2-Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. . 3-Yöneltme Fertler, eğitimleri süresince, ilgi,istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yerleştirilirler. Milli eğitim sistemi, her bakımdan bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir.

6 MİLLİ EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ
4-Eğitim Hakkı Temel eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünden yararlanırlar 5-Fırsat ve İmkan Eşitliği Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.

7 MİLLİ EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ
6- Süreklilik Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat buyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayat ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir. 7-Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk İnkılap ve İlkeler ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk Milliyetçiliği temel olarak alınır.

8 MİLLİ EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ
8-Demokrasi Eğitimi Güçlü, istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşları sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin,yurt yönetimine ait bilgi anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışır; 9-Laiklik Türk Milli Eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.

9 MİLLİ EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ
10-Bilimsellik Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim yöntemleri ile ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. 11-Planlılık Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitimi, insan gücü- istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir.

10 MİLLİ EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ
12-Karma Eğitim: Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir. 13-Okul İle Ailenin İş Birliği: Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmak için okul ile aile arasında iş birliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul- aile birliklerinin kuruluş ve işleyişleri Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

11 MİLLİ EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ
14-Her Yerde Eğitim: Milli Eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanında evde, çevrede, iş yerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetlerinin, Milli eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir.

12 TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI 1739 SAYILI YASA İLE BELİRLENMİŞTİR.

13 A. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Okul Öncesi Eğitim
Okul-öncesi eğitim; ilköğretim çağına gelmemiş 3-5 yaş grubundaki çocuklar (36-66(68) aylar) kapsayan ve son yıllarda zorunlu olması yönünde pilot uygulamaların yapıldığı bir eğitim düzeyidir. Okul Öncesi Eğitim

14 Amaç ve Görevler Okul Öncesi Eğitim
Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, Onları ilköğretime hazırlamak, Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak, Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarını kazandırmak, Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır. Okul Öncesi Eğitim

15 B. İlköğretİm a) İlköğretim kurumları:
Madde 24 – (Değişik: 30/3/ /8 md.) İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar hâlinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir. Madde 25 – (30/3/ /9 md.) İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarından oluşur.

16 Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulur. Ortaokul ve liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur. Bu okullarda okutulacak diğer seçmeli dersler ile imam-hatip ortaokulları ve diğer ortaokullar için oluşturulacak program seçenekleri Bakanlıkça belirlenir.(1)

17 Amaç ve görevler ilköğretim
1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek; 2. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. 3. (Ek: 16/8/ /4 md.) İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır. ilköğretim

18 C. Ortaöğretim ORTAöğretİm
Ortaöğretim, ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilir. II – Ortaöğretimden yararlanma hakkı: Madde 27 – İlköğretimini tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci, ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkanlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir. ORTAöğretİm

19 Ortaöğretim okulları en az dört yıl süreli (9. -12
Ortaöğretim okulları en az dört yıl süreli (9.-12.sınıflar) genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları olup, yaş grubu öğrencileri kapsamaktadır. Bazı okullar, yabancı dil hazırlık sınıfı dâhil 5 yıl sürelidir. Son zamanlarda açılan Sosyal Bilimler Lisesi bu tür bir okuldur. Hem genel hem de mesleki ve teknik ortaöğretimde çok geniş bir okul çeşitliliği vardır. ORTAöğretim

20 2. Amaç ve görevler ORTAöğretim
Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de hayata hazırlamaktır. Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır. ORTAöğretim

21 D. Yükseköğretim YÜKSEKöğretim
Yüksek öğrenim liselerden sonra üniversite sınavına giren ve başarılı olan öğrencilerin tercih esasına göre üniversitelere yerleştirilmeleri esaslı olarak yürütülmektedir. Ülkemizde devlet ve vakıf üniversiteleri yüksek öğretim düzeyinde eğitim vermektedir. Yüksek öğretim, ortaöğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsar. YÜKSEKöğretim

22 YÜKSEKöğretim 1.Amaç ve görevler
Öğrencileri ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde yurdumuzun bilim politikasına ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek, Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak, Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek, Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak, Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır. YÜKSEKöğretim

23 2. Kuruluş YÜKSEKöğretim
Üniversiteler TBMM onayı ile kurulur ve yükseköğretim kurumları ile ilgili tüm hususlar, özel kanunlarla belirlenir. Yükseköğretim kurumları şunlardır: 1. Üniversiteler 2. Yüksek Teknoloji Enstitüleri 3. Fakülteler 4. Enstitüler 5. Yüksekokullar 6. Konservatuarlar 7. Meslek yüksekokulları 8. Uygulama ve araştırma merkezleri YÜKSEKöğretim

24 E. YaygIn Eğİtİm Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, herhangi bir basamağında bulunan veya bu basamakların birinden ayrılmış olan bireylere ilgi ve gereksinme duydukları alanda örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. Yaygın eğitim, genel ve mesleki-teknik olmak üzere iki temel bölümden meydana gelir. Halk eğitim merkezlerinde açılan kurslar, pratik sanat okulları ile resmi ve özel kurum ve işyerlerinde hizmet içi eğitim faaliyetleri yaygın eğitim sistemini oluşturur.

25 1. Kapsam, amaç ve görevler
1. Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak, 2. Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak, 3. Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak, 4. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak, 5. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, 6. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak, 7. Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

26 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
Merkez örgütü Taşra örgütü Yurtdışı örgütü Bağlı kuruluşlar Milli Eğitim Bakanlığı taşrada 81 il ve 923 ilçede örgütlenmiştir. MEB’in yurt dışında 21 eğitim müşavirliği ve 18 ataşeliği olmak üzere 39 ülkede temsilciliği bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlar Milli Eğitim Akademisi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüdür.

27 Milli Eğitim Bakanlığı örgüt şeması

28 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
2. TAŞRA ÖRGÜTÜ Millî Eğitim Bakanlığı taşrada 81 il ve 923 ilçede örgütlenmiştir. Her ilde millî eğitim müdürlüğü; merkez ilçe hariç her ilçede ilçe millî eğitim müdürlüğü bulunmaktadır. İlçe millî eğitim müdürlükleri görev ve hizmetleri açısından, il millî eğitim müdürlüklerine karşı sorumludur. Bunlar il ve ilçe bazında eğitim hizmetlerini yürütürler. İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri; hizmetin özelliklerine göre şubeler, bürolar ile sürekli kurul ve komisyonlardan oluşur. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

29 Mİllİ Eğİtİm Müdürlüklerİ örgüt ve organİzasyon yapIsI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

30 Mİllİ eğİtİm müdürlüklerİnİn görev alanlarI şöyle gruplandIrIlmIştIr;
Yönetim hizmetleri Personel hizmetleri Eğitim-öğretim hizmetleri Bütçe-yatırım hizmetleri Araştırma-plânlama-istatistik hizmetleri Teftiş-rehberlik-soruşturma hizmetleri Sivil savunma hizmetleri MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

31 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
İl ve İlçe mİllİ eğİtİm müdürlüklerİnde bulunmasI gereken başlIca bölümler şunlardIr; a) Temel Eğitim, b) Ortaöğretim, c) Mesleki ve Teknik Eğitim, ç) Din Öğretimi, d) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, e) Hayat Boyu Öğrenme, f) Özel Öğretim Kurumları, g) Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri, ğ) Strateji Geliştirme, h) Hukuk, ı) İnsan Kaynakları Yönetimi, i) Destek, j) İnşaat ve Emlak, hizmetleri ile doğrudan il millî eğitim müdürüne bağlı İl Eğitim Denetmenleri Başkanlığı eliyle millî eğitim hizmetlerini yürütür. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

32 İl Mİllİ Eğİtİm Müdürlüğünün personel İle İlgİlİ olarak;
il emrine atanan öğretmenler ve il içindeki nakiller ile ilgili önerileri valilik onayına sunmak, ilk ve orta derecedeki okullar ile eğitim kurumlarına yönetici atama işlemlerini yürütmek, il dışı nakil isteme dilekçelerini bakanlığa göndermek gibi görevleri vardır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin ise; gereksinim halinde vekil ve ücretli öğretmen görevlendirmesiyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğüne öneride bulunmak, göreve gelmeyen öğretmenlerin derslerinin boş geçmemesi için gerekli önlemleri almak gibi görevleri vardır. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

33 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
3. YurtdIşI Örgütü Türk  milli kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerini  düzenlemek üzere, Millî Eğitim Bakanlığı yurtdışı teşkilâtları oluşturulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışında Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşelikleri olarak örgütlenmiştir. Dış ülkelerin genel, mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişmelerini takip etmek ve ülkemize aktarımını sağlamak ve ülkemizin eğitim bilim faaliyetlerini yurtdışında tanıtmak üzere bu birimler faaliyet göstermektedir. Bu birimler ayrıca, yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının eğitim-öğretimle ilgili bütün işlemlerini yürütmektedirler. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

34 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
3. YurtdIşI Örgütü Washington, Berlin, Viyana, Brüksel, Kopenhag, Paris, Tiflis, Lahey, Londra, Bern, Stockholm, Kahire, Riyad, Moskova, Lefkoşa, Bakü, Almatı, Bişkek, Taşkent ve Aşgabat'ta olmak üzere 20 Eğitim Müşavirliği; New York, Los Angeles, Berlin, Köln, Mainz, Münster, Münih, Nürnberg, Stuttgard, Düseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Sydney, Strazbourg ve Lyon'da olmak üzere 18 Eğitim Ataşeliği faaliyet göstermektedir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

35 Temel Sistem Olarak Okulun Yapısı ve İşleyişi
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

36 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
Okul Yönetimi Okul Müdürü: Okul, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü, ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür Başyardımcısı: Müdür başyardımcısı, ders okutmanın yanında müdürün en yakın yardımcısıdır. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür başyardımcısı, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Müdür Yardımcısı: Müdür yardımcıları ders okutmanın yanında okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk v.b gibi işleriyle ilgili olarak müdüre karşı sorumludurlar. Müdür Yetkili Öğretmen: Bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenlerinden biri, müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilir. Müdür yetkili öğretmen, müdürün görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

37 Okulda yönetimsel olarak yapılan işlemler
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

38 Okulda Kurullar ve Komisyonlar
A. Öğretmenler Kurulu Öğretmenler kurulu; ders yılı başında, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğunda toplanır. Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar tutanakla tespit edilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır, katılmayanlar tutanakta belirtilir. Öğretmenler kurulu toplantısında okulda kurulması gereken tüm kurul ve komisyonlara seçim yapılır. Kurulda alınan kararlar oy çokluğuna dayalı olarak alınır ve kararların kaç kişiye karşılık kaç kışı tarafından alındığı tutanakta belirtilir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

39 Okulda Kurullar ve Komisyonlar
B. Şube Öğretmenler Kurulu Şube öğretmenler kurulu, aynı sınıfa veya şubeye derse giren öğretmenlerin, o sınıftaki öğrencilerle ilgili bilgilerini paylaşmaları ve her öğrencinin mümkün olan en iyi şekilde yetişmesi için yapılması gerekenleri tartışarak karara bağlamaları için yapılan toplantılardır. Şube Öğretmenler Kurulları genellikle öğretim yılının başında ortasında ve sonunda olmak üzere bir yılda en az üç kez yapılır. Kurullara, her sınıfın sınıf rehber öğretmeni başkanlık eder. Toplantının gündemi okul idaresine önceden bildirilir ve toplantı için olur alınır. Kurulda her öğretmen her öğrenci ile ilgili görüş ve düşüncelerini dile getirmeli, bu bilgileri verirken kullandığı dayanakları kurula açıklamalı ve bu görüşler tutanaklara geçirilmelidir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

40 Okulda Kurullar ve Komisyonlar
C. Zümre Öğretmenler Kurulu Zümre öğretmenler kurulu, 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinden, 6, 7 ve 8. sınıflarda ve ortaöğretim kurumlarında aynı branş öğretmenlerinden oluşur. Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak planlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır. Zümre toplantıları, bir okulda aynı dersi veya aynı sınıfları okutan öğretmenlerin; ders, sınıf veya alanla ilgili ortak kararlar alması ve stratejiler geliştirmesi için yaptıkları toplantılardır. Temel amaç, sorunların tespiti ve ortak çözüm yollarının araştırılmasıdır. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

41 Okulda Kurullar ve Komisyonlar
D. Öğretmenler İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. İlköğretim okullarının 4. sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

42 Okulda Kurullar ve Komisyonlar
E. Okulda Çalışan Diğer Personel İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, okulun türüne ve büyüklüğüne ve imkânlarına bağlı olarak; büro memuru, hesap işleri memuru, ambar memuru, ayniyat ve depo memuru, döner sermaye memurları, kütüphane memuru, sağlık personeli, şoför, aşçı, aşçı yardımcısı, kaloriferci, bahçıvan, gece bekçisi, teknisyenler, diğer yardımcı personel görevlendirilebilir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI


"TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları