Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MENŞE MEVZUATI MENŞE MEVZUATI 2013 1. MENŞE “ Bir eşyanın ekonomik milliyetidir.” MENŞE MEVZUATI 20132.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MENŞE MEVZUATI MENŞE MEVZUATI 2013 1. MENŞE “ Bir eşyanın ekonomik milliyetidir.” MENŞE MEVZUATI 20132."— Sunum transkripti:

1 MENŞE MEVZUATI MENŞE MEVZUATI 2013 1

2 MENŞE “ Bir eşyanın ekonomik milliyetidir.” MENŞE MEVZUATI 20132

3 MENŞE KURALLARI Menşe kuralları eşyanın hangi ülke menşeli olduğunun belirlenmesini sağlayan spesifik kurallar olarak tanımlanabilmektedir. MENŞE MEVZUATI 20133

4 Menşe Tespitinin Amacı MENŞE MEVZUATI 2013  Gümrük vergilerinin hesaplanması  Kota ve anti-damping önlemlerinin uygulanması ile dış ticaretin kontrol altına alınması ve ticaret politikası önlemlerinin uygulanması  Dış ticaret istatistiklerinin tutulması amaçları için önemlidir. 4

5 Eşyanın Menşe Ülkesi “MENŞE ÜLKESİ” Örnek: Tunus’ta imal edilen bir eşyayı İsviçre’nin Türkiye’ye ihraç etmesi halinde eşya hangi ülke menşelidir? a) Tunus b) İsviçre » Eşyanın geldiği ülke - İsviçre » Eşyanın menşei ülkesi - Tunus “GELDİĞİ ÜLKE” MENŞE MEVZUATI 20135

6  Aynı şekilde; bir ülkede serbest dolaşımda bulunan eşya her zaman o ülke menşeli değildir. Örnek: Almanya’da imal edilen bir eşyanın Türkiye’ye ATR Dolaşım Belgesi ile gönderilmesi. Eşya Türkiye’de serbest dolaşıma girmiştir, ancak eşya Almanya menşelidir. MENŞE MEVZUATI 20136

7 TERCİHLİ MENŞE KURALLARI TERCİHLİ OLMAYAN MENŞE KURALLARI MENŞE MEVZUATI 2013 MENŞE KURALLARI 7

8 TERCİHLİ MENŞE TERCİHLİ OLMAYAN MENŞE Bazı ülke veya ülke gruplarına tanınan ve özel anlaşmalarla belirlenen tavizlerin uygulanmasına ilişkin kurallar Miktar Kısıtlaması Gözetim korunma önlemleri Anti –damping Anti-sübvansiyon Tarife Dışı Engeller MENŞE MEVZUATI 20138

9 TERCİHLİ OLMAYAN MENŞE MENŞE MEVZUATI 20139

10  Tercihli olmayan menşe, eşyanın sadece “ekonomik milliyetini” ifade eder.  Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kuruluş Anlaşması eki “Menşe Kuralları Anlaşması” tercihli olmayan menşe kurallarını; üyeler tarafından malların menşe ülkesinin tespit edilmesi için uygulanan yasa, yönetmelik ve genel uygulamaya ilişkin idari tespitler olarak tanımlamaktadır. MENŞE MEVZUATI 2013 TERCİHLİ OLMAYAN MENŞE 10

11 DTÖ Kuruluş Anlaşması eki 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın (GATT 1994) “En Çok Kayrılan Ülke (MFN)” kuralı uyarınca DTÖ üyesi ülkelere karşı tavizli vergilerin uygulanmasına esas teşkil etmektedir. Bir başka deyişle, DTÖ’ye üye bir ülkenin, herhangi bir ülkeye uygulamış olduğu gümrük vergisi oranlarının, bütün üye ülkelere uygulanması gerekmektedir.Bütün üçünü ülkelere aynı vergi oranları uygulanır. MENŞE MEVZUATI 201311

12 85.28.59.80.00.00 G.T.İ.P MADDE İSMİ EAGÜ GYÜDÜ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) Diğer monitörler 009.814 ÖTDÜ GTS ÜLKELERİ AB,EFTA, İSR,MAK, HIR,B- HER,FAS, B.Ş.ve GAZ.ŞR. TUN,MIS, GÜR,ARN, KOS,SIR.. 0 % “MFN Kuralı” “MFN Kuralı” üçünü ülkelere uygulanan vergi oranlarını gösterir. MENŞE MEVZUATI 201312

13  Gümrük Kanunu 17 -18-19-20-21 - 22. Maddeler Arası TERCİHLİ OLMAYAN MENŞE MENŞE MEVZUATI 201313

14 MADDE 17 Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei; a) 15 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde öngörülen uygulamalar hariç olmak üzere, Türk Gümrük Tarifesinin uygulanması, b) Eşya ticaretine ilişkin tarife önlemleri dışında, Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan önlemlerin uygulanması, c) Menşe şahadetnamelerinin hazırlanması ve verilmesi, Amaçları ile bu Kanunun 18 ila 21 inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde belirlenir. MENŞE MEVZUATI 2013 14

15 TÜMÜYLE BİR ÜLKEDE ELDE EDİLEN EŞYA Madde 18 a) O ülkede çıkartılan madencilik ürünleri, b) O ülkede toplanan bitkisel ürünler, c) O ülkede doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar, d) O ülkede yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler, e) O ülkede tutulan ve avlanan balıkçılık ve avcılık ürünleri, MENŞE MEVZUATI 2013 15

16 f) O ülkede kayıtlı veya tescilli olup, o ülkenin bandırasını taşıyan araçlar tarafından herhangi bir ülkenin kara suları dışındaki denizlerden çıkartılan av ürünleri ve diğer deniz ürünleri, g) Söz konusu ülkede kayıtlı ya da tescilli olan ve ülkenin bandırasını taşıyan, fabrika gemilerde (f) bendinde öngörülen ürünlerden elde edilen eşya, h) O ülkenin kara suları dışındaki denizlerin dibinden ya da deniz dibindeki toprağın altından münhasır işletme hakkına sahip olarak o ülke tarafından çıkartılan ürünler, MENŞE MEVZUATI 201316

17 ı)Sadece hammadde elde etmek için o ülkede toplanan, imalat işlemlerinden veya kullanım kalıntılarından elde edilen atık ve artıklar, j)Yukarıdaki bentlerde sayılan eşyadan üretimin herhangi bir aşamasında elde edilen eşya ile bunların türevlerinden elde edilen eşya, anlaşılır. MENŞE MEVZUATI 201317

18  MADDE 19 Üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşyanın bir ülke menşeli sayılabilmesi için, o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede bu amaçla donatılmış işletmelerde yapılması gerekir. MENŞE MEVZUATI 201318

19  MADDE 20 Esas amacının, Türkiye tarafından belirli ülkelerin eşyasına uygulanan hükümleri aşmak olduğu tespit edilen veya yapılan araştırma sonucunda hakkında bu yönde bir kanaat oluşan bir işçilik veya işlemle üretilmiş eşya, 19 uncu maddeye dayanılarak o ülke menşeli sayılmaz. MENŞE MEVZUATI 201319

20 MADDE 21 1.Menşe şahadetnamesi aranacak haller ile menşe şahadetnamelerinin şekli ve içereceği bilgilere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 2. Menşe şahadetnamesinin ibrazına rağmen ciddi bir şüphe durumunda, ek kanıtları isteme konusunda gümrük idareleri yetkilidir. MENŞE MEVZUATI 201320

21 TERCİHLİ OLMAYAN MENŞE MENŞEŞAHADETNAMESİ MENŞE MEVZUATI 2013 21

22 Menşe Şahadetnamesi Aranılacak Haller GY 38 Menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin uygulanmaması için eşyanın önlem uygulanan ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir. MENŞE MEVZUATI 201322

23 Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında menşe şahadetnamesinin mevcut olmaması veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin şekil ve formalite noksanlığı ya da içerik itibarıyla yanlış veya eksik bilgi taşıması nedeniyle gümrük idaresince kabul edilmemesi hallerinde, yükümlülerin tahakkukun kesinleşmesinden önce yazılı olarak müracaat etmeleri şartıyla, ithalat vergilerine isabet eden tutar tahsil edilerek emanet hesabına alınmak veya teminata bağlanmak suretiyle usulüne uygun bir menşe şahadetnamesinin ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6 AY’lık süre verilir. MENŞE MEVZUATI 201323

24 Süresi içerisinde ibraz edilen menşe şahadetnamesinin kabul edilmesi halinde emanete alınmış olan tutar veya alınmış olan teminat iade edilir. Kabul edilmeyen menşe şahadetnamelerinden doğan ithalat vergileri ise Hazineye irat kaydedilir. MENŞE MEVZUATI 201324

25 Menşe şahadetnamesi aranılmayacak eşya GY 39 Ticari mahiyette olmayan ve CIF kıymeti 430 Avro ' yu geçmeyen eşya için menşe şahadetnamesi aranmaz. MENŞE MEVZUATI 2013 25

26 Menşe Şahadetnamelerinde Yer Alan Bilgiler a) Eşyayı gönderenin adı, soyadı, b) Türkiye’deki alıcısının adı, soyadı, c) Kapların marka, numara ve sayıları, ç) Eşyanın cinsi, nev’i, daralı ve net ağırlıkları veya diğer ölçüleri (litre, metreküp vb.), d) Şahadetnameyi veren makamın tasdik şerhi, (tarih, imza ile mührü veya kaşesi) e) Menşe şahadetnamesi eşyanın o ülkede gördüğü değişiklik ve işlemlerden ötürü o ülke menşeli addedilerek verilmiş ise bu husustaki etraflı açıklamalar. MENŞE MEVZUATI 201326

27 (a)-(b)-(ç)-(e) bentlerinde belirtilen hususlarda noksanlık ve yanlışlığın bulunması halinde, menşe şahadetnamesi gümrük idare amirinin onayı ile işleme konulur. Menşe şahadetnamesinde eşyanın menşe ülkesi tereddüte yer vermeyecek şekilde belirtilmelidir. (4) Birinci fıkrada belirtilen bilgileri içeren menşe şahadetnamelerinin ibrazına rağmen şüphe durumunda ek kanıtları isteme konusunda gümrük idareleri yetkilidir. MENŞE MEVZUATI 201327

28 Menşe Şahadetnamelerinin İncelenmesi ve Sonradan Kontrolü – GY 41 Gümrük idarelerine ibraz olunan menşe şahadetnamelerinde yer alan bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu yönünde şüphe veya ihbar bulunması halinde, gümrük idaresince eşya, eşyanın orijinal ambalajı, markası ve patenti gibi hususlarda inceleme yapılır. İnceleme sonucunda şahadetnamenin sıhhati konusunda bir aykırılığın tespiti halinde duruma göre 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uygulanır.5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu MENŞE MEVZUATI 201328

29 Menşe Şahadetnamesi 3 nüshadır (A, B ve C) Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca düzenlenir. Gümrük İdaresince vize edilen bir belge değildir. MENŞE MEVZUATI 201329

30 EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİ MENŞE MEVZUATI 2013 30

31 EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİ Gümrük Yönetmeliği 33 - 42. Arası Tüm Maddeler Eşyanın Menşeinin Belirlenmesi Menşe ülkenin belirlenmesi MENŞE MEVZUATI 201331

32  MADDE 33 Eşyanın başka bir ülkede değişiklik ve işlem görmesi veya üretimin birden fazla ülkede gerçekleştirilmesi halinde bir ülke menşeli sayılabilmesi için, o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya İmalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede bu amaçla donatılmış işletmelerde yapılması gerekir. MENŞE MEVZUATI 201332

33 Tekstil ürünlerinde menşenin belirlenmesi GY 34. MADDE Tekstil Ürünleri (Ek 5) MENŞE MEVZUATI 201333

34 Diğer ürünlerde menşein belirlenmesi GY 35. MADDE Tekstil Harici Ürünler (Ek 6) MENŞE MEVZUATI 201334

35  GY 33 MADDE “Yeni bir ürün” “En son esaslı işlem veya işçilik”  GY 34. MADDE Tekstil Ürünleri (Ek 5)  GY 35. MADDE Tekstil Harici Ürünler (Ek 6) MENŞE MEVZUATI 2013 35

36 MENŞE MEVZUATI 2013 Eşya Tekstil Ürünleri Diğer Ürünler Diğerleri 5 No.lu Ekte yer alanlar Diğerleri 6 No.lu Ekte yer alanlar Bu ekte yer alan menşe kazandıran işlem ve işçilik listesindeki kurallara tabi Tarife Pozisyon Değişikliği Kuralına tabi Bu ekte yer alan menşe kazandıran işlem ve işçilik listesindeki kurallara tabi G.Kanunu 19. maddedeki en son esaslı işlem kuralına tabi 36

37 Tekstil Ürünleri (Ek 5 Liste) EK 5’te yer alan tekstil ürünlerine: Listede yer alan “işlem veya işçiliğin uygulanması” gerekir. EK 5’te yer alamayan tekstil ürünlerinde: “Tarife pozisyonu değişikliği” gerekir. MENŞE MEVZUATI 201337

38 Tekstil Ürünleri (Ek 5)  Tekstil ürünleri için tercihli olmayan menşe kuralları : TGTC’linin 50-63’ncü fasıllarındaki eşyalar için Gümrük Yönetmeliği EK 5’e bakmak gerekir. MENŞE MEVZUATI 2013 6307 -Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri -Diğerleri İplikten imalat Kullanılan girdinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat EK 5’te yer alan tekstil ürünleri için karşı sütunlarında yer alan işçilik veya işlemlerin uygulanması sonucu eşya, o ülke menşeli sayılır. 38

39 Tekstil Harici Ürünler (Ek 6 Liste) EK 6’da yer alan tekstil harici ürünlere: Listede belirtilen işlem veya işçiliğin uygulanması gerekir. EK 6 da yer belirtilmeyen tüm ürünler için: Gümrük Kanunu 19. Maddesinde belirtilen en son esaslı işçilik ve eylem kavramı çerçevesinde değerlendirme yapılır. MENŞE MEVZUATI 201339

40 Tekstil Harici Ürünler (Ek 6)  Tekstil harici ürünlerde tercihli olmayan menşe kuralları : EK 6’da yer alan eşyalar için karşı sütunlarında yer alan işçilik veya işlemlerin uygulanması sonucu eşya, o ülke menşeli sayılır. MENŞE MEVZUATI 2013 02.01Sığır eti (taze veya soğutulmuş) En az üç aylık bir besi döneminden sonraki kesim 91.13Saat kayışları, saat bantları ve bilezik saatler ve bunların parçaları, tekstilden. Kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmediği imalat 40

41 02.01 tarife pozisyonundaki “sığır eti” cinsi bir eşyanın Türk menşeli sayılabilmesi için 3 aylık bir besi döneminden sonra kesimi gereklidir. 91.13 tarife pozisyonunda yer alan “saat kayışı” eşyanın bünyesinde kullanılan girdilerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 40’ı geçmemesi gerekir. ( Eşya Türk menşei kazanır.) MENŞE MEVZUATI 201341

42 EK 6’da yer alamayan tekstil harici eşyaların menşe kazanması için; EK 6’da yer alamayan tekstil harici eşyaların menşe kazanması için; (Genel Yorum Kuralları EK-4 Not-5) İmalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede bu amaçla donatılmış işletmelerde yapılması gerekir. (GK 19. Madde) MENŞE MEVZUATI 201342

43 MENŞE KAZANDIRMAYAN İŞLEM veya İŞÇİLİK (GY 34)  Nakliye ve depolama sırasında ürünlerin iyi durumda muhafaza edilmesi için havalandırma, yayma, kurutma ve benzeri işlem veya işçilikler  Tozun giderilmesi, ayıklama, yıkama, kesme ve benzeri işlem veya işçilikler  Ambalajlama işlemleri MENŞE MEVZUATI 2013 43

44  Eşya üzerinde yapılan etiketleme ve işaretleme işlemleri  Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı  Yukarıdaki işlemlerin iki veya daha fazlasının bir arada gerçekleşmesi. MENŞE MEVZUATI 2013 MENŞE KAZANDIRMAYAN İŞLEM veya İŞÇİLİK (GY 34) 44

45 Genel Yorumlama Kuralları  GY 36 34 ve 35 inci maddede geçen ek-5 ve ek-6'daki liste kapsamında bulunan ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan maddeler üzerinde gerçekleştirilen, ürüne menşe statüsü kazandıran işçilik veya işlemlerin yorumlanmasında, ek-4'te yer alan kurallar esas alınır.ek-5ek-6'daki listeek-4'te MENŞE MEVZUATI 201345

46 TERCİHLİ MENŞE MENŞE MEVZUATI 201346

47 MENŞE MEVZUATI 2013 GÜMRÜK BİRLİĞİ SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI SERBEST DOLAŞIM ESASI ORTAK TİCARET POLİTİKASI ORTAK GÜMRÜK TARİFESİ MENŞE ESASI TERCİHLİ MENŞE KURALLARI 47

48 GÜMRÜK BİRLİĞİ SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI AB SANAYİ ÜRÜNLERİ AB İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ AB TARIM ÜRÜNLERİ AKÇT ÜRÜNLERİ STA KAPSAMI ÜRÜNLER ATR MENŞE MEVZUATI 201348

49 MENŞE MEVZUATI 2013 TERCİHLİ MENŞE Tercihli tarife uygulamalarından yararlandırılmak istenen eşyaya tatbik edilen menşe kuralları olarak tanımlanabilir. 49

50 Tercihli Tarife: “Gümrük vergisi indirimi veya muafiyetidir.” MENŞE MEVZUATI 201350

51 Tercihli Menşe Kuralları Aralarında serbest ticaret alanı tesis etmiş olan ülkeler arasındaki ticarete konu eşyanın ithalatında, anlaşma ile ihdas edilen tercihli rejimin uygulanmasına veya Belli ülkelere tek taraflı olarak tanınan tercihler kapsamında söz konusu ülkeler menşeli eşyanın, indirimli gümrük vergisiyle veya gümrük vergisinden muaf olarak ithalatına esas teşkil etmektedir. Otonom rejime; Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi-GTS çerçevesinde az gelişmiş ve gelişme yolunda ülkeler menşeli belirli ürünlerin ithalatında tek taraflı olarak tanınan gümrük vergisi indirimi veya muafiyeti örnek olarak verilebilir. MENŞE MEVZUATI 201351

52  Eşyanın menşe statüsü kazanmasında daha fazla işçilik veya işlem görmesini gerektirmektedir.  Tercihli menşe, “menşe” esasına dayanmaktadır.  Eşyanın tercihli menşe statüsü, “menşe ispat belgesi” ile kanıtlanır. MENŞE MEVZUATI 2013 52

53 MENŞE MEVZUATI 2013 HAYIR ÜRÜN TAMAMEN TARAF ÜLKEDE ELDE EDİLMİŞ ÜRÜN MÜDÜR? Ürün spesifik menşe kuralını (yeterli işçilik ve işlem kriteri) yerine getirmiş mi? EVET Ürün tercihli menşe statüsü kazanmaz. HAYIR EVET Ürün taraf ülke menşelidir. 53

54 1.Karşılıklı olarak taviz verilmesi esasına dayanan düzenlemeler:  AB ile tarım ürünleri  AB ile AKÇT ürünleri  STA yapmış olduğumuz ülkeler 2. Tek taraflı taviz verilmesi esasına dayanan düzenlemeler:  Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) MENŞE MEVZUATI 2013 TERCİHLİ MENŞE 54

55 TERCİHLİ MENŞE STA AKÇT (1952) AKÇT (1952) PAMK PAMK PAAMK PAAMK BBMK BBMK AB TARIM ÜRÜNLERİ AB TARIM ÜRÜNLERİ GTS GTS MENŞE MEVZUATI 201355

56 STA - Serbest Ticaret Anlaşmaları STA - Serbest Ticaret Anlaşmaları AKÇT - Avrupa Kömür Çelik Topluluğu AKÇT - Avrupa Kömür Çelik Topluluğu PAMK - Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu PAMK - Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu PAAMK - Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu PAAMK - Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu BBMK - Batı Balkan Menşe Kümülasyonu BBMK - Batı Balkan Menşe Kümülasyonu AB TARIM ÜRÜNLERİ AB TARIM ÜRÜNLERİ GTS - Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi GTS - Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi MENŞE MEVZUATI 2013 TERCİHLİ MENŞE 56

57 SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI STA MENŞE MEVZUATI 2013 57

58 Serbest ticaret anlaşmalarında taraflar arasındaki ticarette malların tercihli rejimden yararlanmaları menşe kurallarına göre olmaktadır. Türkiye, sadece Avrupa Birliği’nin STA müzakereleri yürüttüğü ülkelerle STA imzalayabilmektedir. STA’da taraflar üçüncü ülkelere karşı kendi gümrük tarifelerini uygulamaktadırlar. MENŞE MEVZUATI 201358

59 SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI Tercihli tarifeden yararlandırılacak eşya, “STA Anlaşması” kapsamında yer alan listedeki eşyalardan olmalıdır. Tercihli tarifeden yaralandırılacak eşya, STA’ na taraf ülkeler menşeli olmalıdır. Tercihli tarifeden yararlandırılacak eşya, menşe ispat belgesi ile gümrük idaresine sunulmalıdır. MENŞE MEVZUATI 201359

60  Arnavutluk  Bosna ve Hersek  Fas  Filistin  Gürcistan  İsrail  Karadağ  Makedonya  Mısır  Sırbistan  Suriye  Şili  Tunus  Ürdün  EFTA (İsviçre-İzlanda- Norveç Liechtenstein)  G.Kore  Morityus SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI 60

61 EUR 1 EUR-MED EUR-MED FATURA BEYANI FATURA BEYANI EUR-MED FATURA BEYANI EUR-MED FATURA BEYANI MENŞE MEVZUATI 2013 SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI 61

62 AVRUPA KÖMÜR ÇELİK TOPLULUĞU ANLAŞMASI AKÇT MENŞE MEVZUATI 2013 62

63  Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu kuran yüz madde uzunluğundaki Paris Antlaşması 18 Nisan 1951 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.Paris Antlaşması 18 Nisan1951 MENŞE MEVZUATI 2013 63

64 TÜRKİYE - AKÇT SERBEST TİCARET ANLAŞMASI  25 Temmuz 1996, Brüksel’de imzalanmıştır. MENŞE MEVZUATI 201364

65 AKÇT AKÇT Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ortaklık ilişkilerini tesis eden 1963 tarihli Ankara Anlaşması'nın 26. maddesinde anlaşma hükümlerinin Avrupa Kömür Çelik Topluluğu"nun yetki alanına giren ürünlere uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. MENŞE MEVZUATI 201365

66 AKÇT AKÇT AKÇT ürünleri Gümrük Birliği kapsamına alınmamıştır. MENŞE MEVZUATI 201366

67 AKÇT AKÇT  Bu Anlaşma, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu kuran Andlaşmanın yetki alanına giren Türkiye veya Topluluk menşeili kömür ve çelik ürünleri için uygulanacaktır. MENŞE MEVZUATI 201367

68 AKÇT AKÇT  Ürünlerin Taraflar arasındaki ticaretinde uygulanmakta olan ithalat veya ihracat gümrük vergileri, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaldırılacaktır.  Taraflar arasındaki ticarette, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren ithalat veya ihracat üzerine yeni hiçbir gümrük vergisi konmayacaktır. MENŞE MEVZUATI 2013 68

69  Avrupa Birliği ile yapılan AKÇT ürünleri kapsamında;  EUR 1  Fatura Beyanı düzenlenebilir. MENŞE MEVZUATI 201369

70 MENŞE KÜMÜLASYONU MENŞE MEVZUATI 201370

71 MENŞE KÜMÜLASYONU Ülkemizin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde, taraf ülkenin, diğer taraf ülke veya ülkeler “menşeli maddeler” üzerinde sadece “yetersiz işçilik ve işlemin” ötesinde işlem yapmak suretiyle elde ettiği nihai ürünü, kendi ülkesi menşeli olarak diğer taraf ülke veya ülkelere tercihli rejim dahilinde ihraç etmesini sağlamaktır. MENŞE MEVZUATI 201371

72 Örnek: Tamamen Türkiye’de elde edilmiş olan bir ürün daha fazla işlem görmek üzere Hırvatistan’a ihraç ediliyor. Söz konusu ürünün, Hırvatistan’da yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde işlem geçirmesi sonucunda elde edilen nihai ürün Hırvatistan menşeini kazanır. MENŞE MEVZUATI 201372

73 MENŞE KÜMÜLASYON TÜRLERİ İKİLİ KÜMÜLASYON ÇAPRAZ KÜMÜLASYON TAM KÜMÜLASYON MENŞE MEVZUATI 2013 73

74 İKİLİ KÜMÜLASYON  Aralarında serbest ticaret anlaşması akdetmiş olan “iki ülke” arasında işleyen bir kümülasyon sistemi olup, sadece bu iki ülke menşeli ürünlere uygulanmaktadır.  İkili menşe kümülasyonunun uygulanabilmesi için taraf ülkede elde edilen ürünün imalatında kullanılan diğer taraf ülke menşeli maddeler üzerinde yapılan işçilik ve işlemlerin, “yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde” olması gerekmektedir. MENŞE MEVZUATI 201374

75 KUMAŞ (G.T.P.: 5208) TÜRKİYE SIRBİSTAN GÖMLEK (G.T.P.: 6205) 1 2 MENŞE MEVZUATI 201375

76  İlgili tabloda; Türkiye menşeli pamuklu mensucat Sırbistan’a ihraç edilip, bu ülkede 6205 tarife pozisyonunda yer alan gömlekler imal ediliyor. Eşya Sırbistan menşeini kazanır. MENŞE MEVZUATI 2013 76

77 ÇAPRAZ KÜMÜLASYON  Çok taraflı bir serbest ticaret alanına taraf olan veya aralarında ikili veya çok taraflı serbest ticaret anlaşmaları ağı bulunan “ikiden fazla ülke” arasındaki tercihli ticarette uygulanan bir menşe kümülasyonu sistemidir. MENŞE MEVZUATI 201377

78  Çapraz menşe kümülasyonunda; kural olarak, diğer ortak ülkeler menşeli maddelerin sadece yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde işlemden geçirilmeleri sonucunda elde edilen ürün; nihai işçilik veya işlemin yapıldığı ülke menşeli olarak diğer bir ortak ülkeye tercihli rejim dahilinde ihraç edilebilmektedir. MENŞE MEVZUATI 201378

79  Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK) sistemi, çapraz menşe kümülasyonu esasına dayanmaktadır. MENŞE MEVZUATI 201379

80 TÜRKİYE TUNUS GÖMLEK (G.T.P.: 6205 ) KUMAŞ (G.T.P.: 5208) AVRUPA BİRLİĞİ Nihai ürünün menşe statüsünün tespitinde sisteme taraf ülkeler MENŞELİ maddeler nihai imalatçı ülke menşeli kabul edilmektedir. Türkiye, Tunus ve AB arasında aynı menşe kurallarını içeren ve çapraz menşe kümülasyonuna imkan tanıyan serbest ticaret anlaşmaları ağı bulunmaktadır. MENŞE MEVZUATI 201380

81  İlgili tabloda; Türkiye menşeli kumaş Tunus’a ihraç edilip, bu ülkede 6205 tarife pozisyonunda yer alan gömlekler imal ediliyor. Eşya Tunus menşeini kazanır ve Tunus menşeli olarak Avrupa Birliğine ihraç edilebilir. MENŞE MEVZUATI 2013 81

82  Tek bir serbest ticaret alanına taraf olan veya aralarında ikili serbest ticaret anlaşmaları ağı ile serbest ticaret alanı oluşturan iki veya daha fazla sayıda ülkenin birbirleriyle ticaretinde, bir eşyanın tercihli menşe statüsünün belirlenmesinde birden fazla taraf ülkede gerçekleştirilen işçilik ve işlemlerin bir arada değerlendirilmesine imkan tanıyan bir kümülasyon türüdür. MENŞE MEVZUATI 2013 TAM KÜMÜLASYON 82

83 Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması (AEA) 1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, malların, kişilerin, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımına imkan tanımaktadır. İsviçre, yaptığı referandum sonucunda, söz konusu Anlaşmaya katılmayı reddetmiştir. MENŞE MEVZUATI 2013 83

84  Tam kümülasyon sadece AEA içinde uygulanmakta, ancak, AEA menşeli ürünler, diğer ortak ülkelerle, çapraz menşe kümülasyonu çerçevesinde tercihli ticarete konu olmaktadır. Bu itibarla, AEA kapsamındaki tam kümülasyon PAAMK sistemi içinde kabul edilmektedir. MENŞE MEVZUATI 2013 84

85 Hindistan (İplik) Portekiz (AB) (Kumaş) Norveç (Gömlek) (AEA Menşeli) Ortak Ülke (PAAMK) Ürün Norveç menşeli kabul edilir 12 3 MENŞE MEVZUATI 201385

86  İlgili tabloda; Hindistan menşeli iplik, 5208 pozisyonunda sınıflandırılan kumaş haline getirilmek üzere Portekiz’e ithal edilmektedir. Söz konusu kumaş, müteakip işçilik veya işleme tabi tutulmak üzere, Portekiz’den Norveç’e ihraç edilmekte ve bu kumaştan Norveç’te 6205 pozisyonlu gömlek imal edilmektedir. Tam kümülasyon çerçevesinde, Norveç’te elde edilen hazır giyim eşyası tercihli menşe statüsü kazanmaktadır. söz konusu gömlek AEA menşeini kazanmaktadır. (Norveç menşeli) MENŞE MEVZUATI 2013 PAMK PAN AVRUPA MENŞE KÜMÜLASYONU 86

87 PAMK  Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Topluluğu ve EFTA Devletleri arasında aynı menşe kuralları ile menşeli olmayan girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya muafiyet getirilmesini yasaklayan hükümleri içeren serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemini ifade eder. MENŞE MEVZUATI 201387

88 PAMK MENŞE MEVZUATI 2013  AB ÜLKELERİ  TÜRKİYE  EFTA Türkiye, 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren sisteme dahil olmuştur. 88

89  Bir serbest ticaret alanıdır.  AB, EFTA, ve Türkiye’nin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. MENŞE MEVZUATI 201389

90 Almanya (Halı) Türkiye Türkiye’de hiçbir işlem yapılmıyor. İsviçre A.TR EUR 1 Türkiye’de eşyanın Alman menşeli olduğunu gösterir EUR 1 Dolaşım Sertifikası düzenlenir. Örnek 1 Eşya Almanya menşelidir. MENŞE MEVZUATI 201390

91 Romanya (Makine Parçası) Türkiye Türkiye’de parçaların basit montajı yapılıyor. Norveç A.TR EUR 1 Türkiye’de basit montajı yapılan bu eşya Türk menşei kazanır mı ? Örnek 2 ? MENŞE MEVZUATI 201391

92 Romanya (Makine Parçası) Türkiye Norveç A.TR EUR 1 Türkiye’de yapılan bu basit montaj işlemi “yetersiz işçilik veya işlemin” ötesinde değildir. Örnek 2 Eşya Romanya menşelidir. Yetersiz işçilik veya işlem uygulanmıştır. MENŞE MEVZUATI 201392

93 Fransa (Makine Parçası) Türkiye İsviçre A.TR EUR 1 Türkiye’de yapılan bu işlem “yetersiz işçilik veya işlemin” ötesindedir. Örnek 3 Eşya TÜRK menşelidir. Türkiye’de yapılan işlemler sonucu üretim tamamlanıyor. MENŞE MEVZUATI 201393

94 MENŞE MEVZUATI 2013 PAAMK PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU 94

95 PAAMK  AB ÜLKELERİ  TÜRKİYE  EFTA  FAROE ADALARI  CEZAİR-MISIR-İSRAİL-LÜBNAN-ÜRDÜN-FAS SURİYE-TUNUS-BATI ŞERİA ve GAZZE ŞERİDİ MENŞE MEVZUATI 201395

96 EUR-Med AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE Otomobil aksamı TUNUS A.TR Gümrük Birliği Otomobil TEDARİKÇİ BEYANI PAAMK 1 2 96MENŞE MEVZUATI 2013

97 Gümrük Birliği kapsamında AB’den Türkiye’ye ithal edilen girdilerin tercihli menşe statüsü, girdilerin AB’deki tedarikçisinden temin edilen tedarikçi beyanı ile kanıtlanabildiği için Türkiye’den Tunus’a otomobil ihracatında, AB ile menşe kümülasyonu uygulayabilmektedir. Aynı şekilde, Türkiye’den AB’ye ihraç edilen ‘menşeli’ eşya AB tarafından, aynen veya işlenerek, Tunus’a tercihli rejim kapsamında ihracatında da söz konusu eşyanın tercihli menşe statüsü Türk tedarikçi tarafından düzenlenecek tedarikçi beyanı ile kanıtlanmaktadır. MENŞE MEVZUATI 2013 97

98  Çapraz menşe kümülasyonu uygulanan bölge ülkelerine ihracata konu olacak Gümrük Birliği kapsamındaki ‘menşeli’ ürünlerin tercihli menşe statüsü, Türkiye ile AB arasındaki ticarette düzenlenen “tedarikçi beyanı” ile kanıtlanmaktadır. MENŞE MEVZUATI 2013 98

99 Menşe Kuralı  Tamamen ilgili Taraf ülkede elde edilen ürünler.  İlgili Taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş maddeler ihtiva ederek anılan Taraf ülkede elde edilmiş ürünler.  Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına Ek Protokol 4 hükümleri çerçevesinde Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) menşeli eşya, bu Yönetmelik çerçevesinde Topluluk menşeli olarak kabul edilir. 99MENŞE MEVZUATI 2013

100 Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler  Tamamen elde edilmemiş ürünler, Ek II'de yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilirler.Ek II'de MENŞE MEVZUATI 2013100

101  Listede belirtilen şartlar uyarınca bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan maddeler, ancak;  a) Toplam kıymetlerinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmemesi, (50-63. fasıllara uygulanmaz.)  b) Menşeli olmayan maddelerin azami değeri olarak listede verilmiş olan yüzdelerin, bu bendin uygulanması suretiyle aşılmaması şartı ile kullanılabilir. (50-63. fasıllara uygulanmaz.) 101MENŞE MEVZUATI 2013

102 PAAMK Özellikleri Setler MADDE 12 (1) Armonize Sistemin 3 sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, kendisini meydana getiren tüm ürünler menşeli ürün ise, o ülke menşeli olarak addedilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden müteşekkil ise, menşeli olmayan ürünlerin kıymetinin setin fabrika çıkış fiyatının %15'ini geçmemesi koşuluyla, set bir bütün olarak o ülke menşeli kabul edilir. MENŞE MEVZUATI 2013102

103 Fabrika Çıkış Fiyatı Ürün için Taraf ülkelerden birinde, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle ödenen, kullanılan bütün maddelerin kıymetlerinin dahil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenmiş veya ödenecek yurt içi vergilerin tenziliyle bulunan fiyatıdır. MENŞE MEVZUATI 2013103

104 Etkisiz unsurlar MADDE 13– (1) Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek; a) Enerji ve yakıtın, b) Tesis ve teçhizatın, c) Makine ve aletlerin, ç)Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın menşeini belirlemek gerekmez. MENŞE MEVZUATI 2013 104

105 Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam  MADDE 11 – (1) Bir cihaz, makine, alet veya aracın parçası beraberinde teslim edilen, normal olarak bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan ve bu nedenle ayrıca fatura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu cihaz, makine, alet veya araç içinde mütalaa edilir. MENŞE MEVZUATI 2013105

106 Doğrudan Nakliyat Taraf ülkeler arasında doğrudan veya 6 ncı maddede belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu diğer ülkeler üzerinden nakledilen ürünler için uygulanır. 106MENŞE MEVZUATI 2013

107 Menşeli ürünler Taraf ülkeler dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile nakledilebilir. Bununla beraber tek bir sevkiyatı oluşturan ürünler, aktarılması veya geçici depolanması yoluyla, ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde başka ülkeler üzerinden nakledilebilir. MENŞE MEVZUATI 2013107

108 MENŞE MEVZUATI 2013 MISIR KATAR TÜRKİYE Eşyanın Katar’da serbest dolaşıma girmiş olması halinde STA geçersizdir. STA 108

109 MENŞE MEVZUATI 2013 BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYONU 109

110  Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ile Avrupa Birliğinin İstikrar ve Ortaklık Sürecinde yer alan Arnavutluk Cumhuriyeti, Bosna ve Hersek, Karadağ, Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti arasında aynı menşe kuralları ile menşeli olmayan girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya muafiyet getirilmesini yasaklayan hükümleri içeren serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemini ifade eder. 110MENŞE MEVZUATI 2013

111 BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYONU  AB ÜLKELERİ  TÜRKİYE  MAKEDONYA-KARADAĞ-SIRBİSTAN ARNAVUTLUK-BOSNA/HERSEK MENŞE MEVZUATI 2013 111

112 Menşe Kuralı  Tamamen ilgili Taraf ülkede elde edilen ürünler.  İlgili Taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş maddeler ihtiva ederek anılan Taraf ülkede elde edilmiş ürünler. 112MENŞE MEVZUATI 2013

113 BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİNDE  EUR.1  Fatura Beyanı kullanılır. MENŞE MEVZUATI 2013113

114 MENŞE MEVZUATI 2013 AKDENİZ ÜLKELERİ BATI BALKAN ÜLKELERİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE EFTA PAMK PAAMK BBMK Faroe Adaları Cezayir 114

115 MENŞE MEVZUATI 2013 MENŞE İSPAT BELGELERİ 115

116 MENŞE İSPAT BELGELERİ  TERCİHLİ OLMAYAN MENŞE “MENŞE ŞAHADETNAMESİ”  TERCİHLİ MENŞE “EUR 1” “EUR - MED” “FATURA BEYANI” “EUR - MED FATURA BEYANI” “FORM A” MENŞE MEVZUATI 2013116

117 EUR.1 EUR-MED EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgeleri: Menşeli ürünlerin Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya Müsteşarlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, menşe ispat belgeleridir. 117MENŞE MEVZUATI 2013

118 Düzenlenen EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinin (4) nolu kutusuna ilgili menşe ülke yazılır. İhracatçılar tarafından vize edilmek üzere ibraz olunan, usulüne uygun olarak doldurulmuş EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgeleri, gümrük idarelerince vize edilir. 118MENŞE MEVZUATI 2013

119 Teknik nedenlerle EUR.1 veya EUR- MED dolaşım belgesinin reddi EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinin, ebat veya renk olarak örnekten önemli derecede farklı olması, seri numarası bulunmaması, resmi olarak öngörülen dillerden birinde basılmaması gibi öngörülen form dışında bir form kullanılarak düzenlenmesi, MENŞE MEVZUATI 2013119

120 EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinde (4) numaralı kutu gibi doldurulması zorunlu kutulardan birinin doldurulmaması, EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinin (11) numaralı kutusunun mühürlenip imzalanmaması, EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinin yetkili olmayan bir makam tarafından onaylanması, MENŞE MEVZUATI 2013120

121 EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi vize edilirken kullanılan mührün 42 nci madde hükümleri uyarınca örneği gönderilmeyen yeni bir mühür olması, İbraz edilen EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinin orijinal olmayıp fotokopi veya suret olması, 121MENŞE MEVZUATI 2013

122 EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinin (2) veya (5) numaralı kutusuna Anlaşmaya taraf olmayan ülkelerden birinin yazılması, gibi teknik nedenlerle kabul edilmeyen EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgeleri sonradan düzenlenebilir. MENŞE MEVZUATI 2013122

123 FATURA BEYANI EUR-MED FATURA BEYANI Fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı bir Onaylanmış İhracatçı tarafından veya Toplam kıymeti 6000 Euro’yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla kaptan müteşekkil bir sevkiyat için herhangi bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir. MENŞE MEVZUATI 2013123

124 Menşe ispat belgelerinin geçerliliği EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren 4 ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir. Fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı, ihracatçı tarafından hazırlanış tarihinden itibaren 4 ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir. MENŞE MEVZUATI 2013124

125 Menşe ispat belgelerinin ibraz süresinden sonra tercihli muameleden yararlanması için, bu sürenin bitiminden önce eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı veya gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yazılı olarak ilgili gümrüğe başvurulmuş olması gerekmektedir. MENŞE MEVZUATI 2013125

126 İlgili gümrük idaresi durumu bağlı olduğu Başmüdürlüğe intikal ettirir. İlgili Başmüdürlük konuyu inceleyerek mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirir ve ek süre istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise belgelerin süresini en çok 1 ay uzatabilir. MENŞE MEVZUATI 2013126

127 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1) Sık sık EUR.1 dolaşım belgesi düzenlenmesini gerektiren sevkiyat yapan, 2) Eşyanın menşe statüsünün ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirildiğinin saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idarelerine veren, 3) Vergi ve gümrük mevzuatı ile ilgili ciddi ve mükerrer suç işlememiş olan, 4) Gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkan verecek kayıtlara sahip olan 127MENŞE MEVZUATI 2013

128  Gerçek ve tüzel kişilere, eşyanın kıymetine bakılmaksızın örneği Ek IV’te yer alan Fatura beyanını hazırlayabilmesi konusunda Onaylanmış İhracatçı yetkisi verebilir.Ek IV’te  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı basitleştirilmiş işlem uygulamasını teminen yetki belgesi verilmesi ve yetkinin Onaylanmış İhracatçı tarafından kullanımının izlenmesine ilişkin usulleri belirler. MENŞE MEVZUATI 2013 128

129 Menşe İspatından Muafiyet Ticari mahiyette olmayan eşya Küçük paketler halinde gerçek kişilerden gerçek kişilere gönderilen veya yolcuların zati ya da hediyelik eşyasının bir bölümünü oluşturan eşya; ticarete konu olmamaları, bu Yönetmelik gereklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğu hakkında şüphe bulunmaması halinde menşe ispat belgesi istenmeksizin menşeli ürünler olarak kabul edilir. Posta yoluyla gelen eşyada beyan, Posta Gümrük Beyannamesi (CN22/CN23 belgesi) veya bu belgeye eklenen bir kağıt üzerinde yapılabilir. 129MENŞE MEVZUATI 2013

130 Alıcıların, yolcuların veya ailelerinin şahsi kullanımına mahsus ürünler içeren arızi ithalat, eşyanın tabiatı ve miktarı itibariyle ticari bir amaç gözetilmediği bariz ise, ticari ithalat olarak kabul edilmez. MENŞE MEVZUATI 2013130

131 Ürünlerin toplam kıymetinin, küçük paketler halindeki eşyada 500 Euro’yu, Yolcu zati ve hediyelik eşyasında 1200 Euro’yu geçmemesi gerekir. MENŞE MEVZUATI 2013131 GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ GTS

132 GTS  EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER  ÖZEL TEŞVİK DÜZENLEMELİ ÜLKELER  GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER MENŞE MEVZUATI 2013 132

133 EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER Birleşmiş Milletlerin 1971'de yaptığı bir tanımlama. Bu tanımlamaya giren ülkelerin kalkınma süreçlerinde yapısal nedenlerden kaynaklanan temel güçlükleri mevcut. B.M uluslararası toplumun bu ülkelere özel bir yaklaşım gösterilmesini ve karşılık beklemeksizin destek vermesinİ öngören bir program izliyor. MENŞE MEVZUATI 2013133

134 Kıstaslar Gelir düşüklüğü kıstası: kişi başına yıllık milli gelirin üç senelik ortalamasının 900 Dolar'ın altında olması Beslenme, sağlık, ömür beklentisi eğitim ve yetişkin okuryazarlığı düzeylerim dikkate alan yaşam kalıntısı göstergesine uygunluk. Ayrıca ülke nüfusunun 75 milyonu aşmaması koşulu da aranıyor. MENŞE MEVZUATI 2013134

135 ÖZEL TEŞVİK DÜZENLEMELİ ÜLKELER Özel Tesvik Düzenlemeleri ilk olarak 1998 yılında uygulamaya konmuştur. Özel Tesvik Düzenlemeleri, GTS Rejimine konu vergilendirilebilir ürünler için öngörülen tarife indirimlerine ilave olarak, isçi haklarının ve çevrenin korunması ile ilgili kosulları yerine getiren faydalanan ülkeler için ilave vergi indirimlerini öngören düzenlemelerdir. 135MENŞE MEVZUATI 2013

136 Armonize Sistemin 1-24. Fasıllarında yer alan tarım ürünleri ve AKÇT Ürünleri Gümrük Birligi kapsamında olmadıgından rejime dahil edilmemistir. Ürünler hassas ve hassas olmayan ürünler olarak ikiye ayrılmakta, hassas olmayan ürünler için vergiler askıya alınmakta, hassas ürünler için vergi indirimi öngörülmektedir. MENŞE MEVZUATI 2013136

137 Ülke açısından AB’nin GTS tanıdığı tüm ülkeler kapsama dahil edilmis ancak Türkiye’nin Ambargo uyguladıgı Ermenistan ve Güney Kıbrıs sisteme alınmamıstır. MENŞE MEVZUATI 2013137

138 Menşe Kuralı Tamamen Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkede elde edilen ürünler, Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş maddeler ihtiva edecek şekilde Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkede elde edilmiş ürünler. MENŞE MEVZUATI 2013138

139 FORM A Menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerince usulüne uygun olarak düzenlenen menşe ispat belgesidir. MENŞE MEVZUATI 2013139

140 EUR.1 Türk Menşeli ürünlerin Genelleştirilmiş Tercihler sistemi kapsamında kümülasyon hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya bu idarelerce yetkili kılınan kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, menşe ispat belgesidir. MENŞE MEVZUATI 2013140

141 FATURA BEYANI İhracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir başka ticari belge üzerinde belirtilen, metni EK V'te yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyanEK V'te MENŞE MEVZUATI 2013141

142 Eşyanın Menşeinin İspatı FORM A FATURA BEYANI EUR.1 MENŞE MEVZUATI 2013142

143 FORMA Form A menşe belgesinin veya fatura beyanının ibrazı üzerine söz konusu ürünler tercihli rejimden faydalanır. Bir menşe ispat belgesi, ihracatçı ülkede düzenlenme tarihinden itibaren 10 ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir. MENŞE MEVZUATI 2013 143

144 Eşyanın Türkiye Cumhuriyeti menşeli olduğunun kabulü ve işbu Kararın diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, ikili kümülasyondan yararlanmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’ nden Faydalanan; Ülkelere yapılacak ihracatlarda, menşe statüsünün ispatı EUR.1 FATURA BEYANI vasıtasıyla sağlanır. MENŞE MEVZUATI 2013144

145 GTS GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ TÜRKİYE FORM A  GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER  ÖZEL TEŞVİK DÜZENLEMELİ ÜLKELER  EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER  SANAYİ ÜRÜNLERİ  İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ AKÇT ÜRÜNLERİ HARİÇ 93. FASIL HARİÇ TARIM ÜRÜNLERİ(01-24. FASIL) MENŞE MEVZUATI 2013145

146 MENŞE MEVZUATI 2013 85.28.59.80.00.00 G.T.İ.P MADDE İSMİ EAGÜ GYÜDÜ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) Diğer monitörler 009.814 ÖTDÜ GTS ÜLKELERİ AB,EFTA, İSR,MAK, HIR,B- HER,FAS, B.Ş.ve GAZ.ŞR. TUN,MIS, GÜR,ARN, KOS,SIR.. 0 MENŞE İSPAT BELGELERİ GÜMRÜK VERGİSİ ATR ATR EUR 1 EUR 1 EUR MED EUR MED FORM A MENŞE ŞHD. 146

147 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 56/1 inci maddesi; “Gerek üzerlerinde, gerek iç ve dış ambalajlarında üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğunu gösteren veya böyle bir izlenim uyandıran isim ya da simgeler taşıyan eşyanın Türkiye’ye ithaline izin verilmez. Bu gibi eşyanın Türkiye’den transit geçişine veya antrepo ve benzeri yerlere konulmasına ya da yeniden ihracına Müsteşarlıkça izin verilebilir.” 147MENŞE MEVZUATI 2013

148 ÜRETİLDİĞİ ÜLKEDEN BAŞKA BİR ÜLKE ÜRÜNÜ OLDUĞUNU GÖSTEREN İBARELER TAŞIYAN EŞYA İç veya dış ambalajlarında ya da üzerinde “Made in ……..” ibaresi yer alan eşyalar. Örneğin; Çin’de üretilmiş olan bir eşyanın üzerinde “Made in Japan” ibaresi mevcut ise bu eşya GK.56/1 inci maddesi kapsamına girer ve Türkiye’ye ithaline izin verilmez. 148MENŞE MEVZUATI 2013

149 “2008 Yılı Gümrük Müşavirliği Ön Eleme Sınav Sorusu” ? MENŞE MEVZUATI 2013149 Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Kanunu’nun “Sahte Menşeli Eşya” ile ilgili hükümleri kapsamına girmez?

150 A) Türkiye’de üretilen ancak üzerinde yabancı marka taşıyan etek B) Çin’de üretilen ancak üzerinde ‘Made in England’ ibaresi taşıyan matkaplar C) Hindistan’da üretilen ancak üzerinde Hindistan’a dair hiçbir ibare bulunmadığı halde ‘designed in Italy’ ibaresi bulunan kumaşlar D)Endonezya’da üretilen ancak üzerinde Endonezya’ya dair hiçbir ibare bulunmadığı halde ‘Germany’ ibaresi bulunan tansiyon ölçme aleti 150MENŞE MEVZUATI 2013


"MENŞE MEVZUATI MENŞE MEVZUATI 2013 1. MENŞE “ Bir eşyanın ekonomik milliyetidir.” MENŞE MEVZUATI 20132." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları