Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VAHİY SÜRECİ ve KURAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VAHİY SÜRECİ ve KURAN."— Sunum transkripti:

1 VAHİY SÜRECİ ve KURAN

2 VAHİY KAVRAMI Vahiy. Sözlükte işaret etmek, ilham etmek, fısıldamak, emretmek gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Allah(cc)’ın emirlerini, yasaklarını ve öğütlerini değişik yollarla peygamberlerine bildirmesidir. K.Kerim’de; “Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder.O yücedir,hakimdir.”(Şûrâ Suresi 51 buyurulmaktadır Vahiy dünya hayatında insanlara rehberlik eder.

3 VAHİY SÜRECİ KURAN ÖNCESİ VAHİY METİNLERİ: SAHİFELER VE KİTAPLAR
Allah(cc), ilk insan ilk peygamber Hz. Adem’den itibaren bütün peygamberlere vahiy göndermiştir. Allah insanların nasıl ibadet edeceklerini öğretmek için rehberlik yapacak peygamberler göndermiştir. Allah(cc) emir ve yasaklarını bildirmek için müjdeleyici ve uyarıcı peygamberlerle birlikte ilahi kitaplar da göndermiştir. Allah(cc)’ın peygamberlerine vahyettiği sözlerin yazıya geçirilmiş şekline İlahi/Semavi kitap denir. İlahi/Semavi kitaplar ,suhuf(sahifeler) ve Kitaplar olmak üzere ikiye ayrılır.

4 KURAN ÖNCESİ VAHİY METİNLERİ
SAHİFELER 1. Hz. Adem (as)’a sahife 2. Hz. İdris (as)’a sahife 3. Hz. Şit (as)’a sahife 4. Hz. İbrahim (as)’a sahife verilmiştir. KİTAPLAR 1. Hz. Davut (as)’a Zebur 2. Hz. Musa (as)’a Tevrat 3. Hz. İsa (as)’a İncil kitapları verilmiştir.

5 SON VAHİY KURAN VE TEMEL ÖZELLİKLERİ
Kuran Arapça bir kitaptır. İlahi kitapların sonuncusudur. Vahiy yoluyla Hz. Muhammed(sav)’e indirilmiştir. Kuran evrensel bir kitap olup kıyamete kadar bakidir. Kuran önceki kitapların tümünün mesajlarını içerir. Kuranın çağrısı tüm insanlığadır. Kuran insanlara yol göstermek ve aydınlatmak için indirilmiştir. Kuran indiği günden bu güne kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Kuran Hz. Muhammed(sav)’e verilmiş bir mucizedir.

6 KURAN’IN İNDİRİLİŞ SÜRECİ
Kuran ilk olarak 610 yılı Ramazan ayının Pazartesi gecesi Hira Mağarası’nda indirilmeye başlandı. Hz. Muhammed (sav) tanımadığı varlık Cebrail (as) karşısında ürperti ve endişe içerisinde iki kez “Ben okuma bilmem!” dedikten sonra “Ne okuyayım” diye sordu. O zaman Cebrail (as) O’na Alak Suresinin ilk beş ayetini okudu. “Yaratan Rabb’inin adıyla Oku! O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı.Oku, Rabb’in sonsuz kerem sahibidir.Kalemle yazmayı öğreten O’dur.İnsan bilmediğini belleten O’dur.”(Alak: 1-5)

7 Kur’an-ı Kerim 610 yılının Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlanmış ve indiriliş süreci yaklaşık 23 yıl sürmüştür. 8 Haziran 632 yılında Peygamberimizin vefatından önce Kur’an-ı Kerim ‘in indirilişi tamamlanmış ve Kur’an yazıya geçirilmiştir. Kur’an toptan değil ayet ayet, sure sure indirilmiştir.Böylece Kuran daha iyi anlaşılmış ve daha kolay öğrenilmiştir. Kur’an’ın parça parça indirilmesi onun yazılmasını ve ezberlenmesini kolaylaştırmıştır. Peygamberimiz(sav) gelen ayetleri hemen ezberlemiş ve vahiy katiplerine yazdırmıştır. Vahiy katipleri gelen ayetleri kağıt,ceylan derisi,ince taşlar, papirüs,kemikler gibi o günün yazı malzemelerinin üzerine yazmışlar ve özenle korumuşlardır.

8 KUR’AN’IN GÜNÜMÜZE ULAŞANA DEK GEÇİRDİĞİ SÜREÇ
ALLAH(CC) Cebrail (Vahiy Meleği) Hz. Muhammed(sav)Bu dönemde Kuran yazıldı ve sahabelerce ezberlendi. Hz. Rebubekir : Bu dönem de Zeyd b.Sabit başkanlığında bir heyet tarafından yazılı malzemeler toplanarak bir kitap (mushaf)haline getirildi. Hz. Osman :Bu dönemde yeni bir komisyon toplanarak asıl nüshadan yedi adet çoğaltılarak değişik İslam merkezlerine gönderilmiştir.

9 KUR’ANLA İLGİLİ KAVRAMLAR
Ayet; sözlükte alamet, işaret ve delil demektir. Terim olarak , Kur’an-ı Kerim’in surelerini oluşturan kısa veya uzun vahiy ifadelerinin her birine “ayet” denir. Kur’an’da 6000 den fazla ayet vardır.En uzun ayet Bakara Suresinin 282. ayeti olup bir sayfadan ibarettir. Yasin gibi bir kelimeden oluşan kısa ayetler de vardır. Ayetler “durak” adı verilen ve üzerinde ayet numarası yazan işaretlerle birbirlerinden ayrılır. Surelerin içerisinde ayetlerin sıralamasını Cebrail(as)Peygamberimiz(sav)’e bildirmiştir.

10 Kur’an’ın ayetlerden oluşan her bölümüne “Sure” denir
Kur’an’ın ayetlerden oluşan her bölümüne “Sure” denir. Kuran’da 114 sure vardır. Tevbe Suresi hariç bütün sureler “besmele” ile başlar. En uzun sure 286 ayetten oluşan Bakara Suresi, en kısa sure 3 ayetten oluşan Kevser Suresi’dir. Kuran’daki dizilişine göre ilk sure Fatiha , Son sure ise Nas Suresidir. Surelerin Mekke döneminde indirilenlerine Mekki, Medine döneminde indirilenlerine de Medeni adı verilir. Mekki surelerde genelde inanç ve ahlak konuları Medeni surelerde ise ağırlıklı olarak ibadet ve sosyal ilişkiler içeren muamelat konuları yer alır.

11 Surelerin her birinin kendine özgü isimleri vardır
Surelerin her birinin kendine özgü isimleri vardır.Sureler isimlerini içinde geçen bir kelime veya isimden almıştır. Birden fazla ismi olan sureler de vardır. Kuran’ın her 20 sayfasına bir cüz denir. Kuran’da toplam 30 cüz vardır. Kuran’da her beş sayfada bir “hizip” denilen işretler vardır. Kur’an’ın bazı surelerinde “secde ayetleri” vardır. Bunların okunması ve dinlenmesi halinde “Tilavet secde” si yapılmalıdır. Bunları belirtmek için de yanlarda işaretler konulmuştur. Kur’an’ın sonunda Kur’an metni olmayan “hatim duası”, sure isimleri ve konu endeksi de bulunur.

12 KUR’AN’IN OKUNMASI(KIRAATİ) İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
Allah Kur’an’ı okumamızı emretmiştir.Dolayısıyla Kur’an okumak ibadettir. Kur’an okurken uyulması gereken bazı kurallar vardır. Allah Kur’an-ı Kerim’i tecvit kurallarına, usul ve adabına uygun okumamızı öğütlemiştir. Tecvit; sözlükte bir şeyi süslemek, güzel yapmak demektir.Kavram olarak,Kur’an-ı Kerimi güzel bir şekilde okumak için uyulması gereken kurallardır. Tertil,Kur’an’ı açık açık, tane tane, harfleri ve kelimeleri birbirinden ayıracak tarzda düşünerek, anlayarak okumaktır. Tecvit daha çok düzgün ve güzel okumak, tertil ise anlayarak okumak olarak da ifade edilebilir.

13 Aşir,Kur’an-ı Kerim’den güzel,makamlı(ahenkli) ve yüksek sesle okunan beş on ayetlik bölüme denir.
Mukabele,sözlükte karşılıklı okumak anlamına gelir.Mukabele,Vahiy gelmeye devam ederken Hz. Muhammed(sav) ve Cebrail’in her yılın ramazan ayında o güne kadar gelen Kur’an ayetlerini karşılıklı okumalarına denir. Müslümanlar özellikle ramazan aylarında bir araya gelerek mukabele geleneğini devam ettirmektedirler. Hatim, sözlükte sona erdirmek,sonlandırmak, ve bitirmek demektir.Terim olarak Kur’an-ı Kerim’i ezbere ya da yüzünden, baştan sona kadar okumak veya dinlemektir.Yapılan hatimler Kur’an’ın düzgün ve hatasız okunabilmesine katkı sağlar.

14 Hafızlık, Kur’an-ı Kerim’i bütünüyle ezberlemeye hafızlık denir
Hafızlık, Kur’an-ı Kerim’i bütünüyle ezberlemeye hafızlık denir.Kur’an’ı baştan sona ezberleyen kişiye de hafız denir. Namaz gibi bazı ibadetleri yapabilmek için Kur’an’dan yeterli miktarda ezbere bilmek gerekir. Kur’an’ın dili arapçadır.Bundan dolayı dünyadaki müslüman topluluklar onu anlamak için kendi dillerine çevirme ihtiyacı hissetmişlerdir. Sonuçta Kur’an’ın değişik dillerde yüzlerce meali yapılmıştır. Meal, ayetlerin daha geniş, kapsamlı ve anlaşılır şekilde başka bir dile aktarılmasıdır. .

15 Tefsir, sözlükte açıklamak ve yorumlamak gibi anlamlara gelir
Tefsir, sözlükte açıklamak ve yorumlamak gibi anlamlara gelir. Tefsir Kur’an ayetlerini indikleri zamanı, mekanı ve ayetin indiriliş sebebi göz önünde bulundurarak açıklamak ve yorumlamaktır. Müfessir, Kur’an-ı Kerim’i açıklayan ve yorumlayan kişiye “müfessir” denir. Her geçen gün insanların zihnini meşgul eden yeni problemler ortaya çıkmaktadır.Tefsirin amaçlarından biri de ayetlerden evrensel ilkeler çıkararak yaşanan çağa ışık tutacak yeni bakış açıları geliştirmektir. Çünkü Kur’an evrenseldir.Bu nedenle her çağ ve zamanda yeni tefsirlere ihtiyaç vardır.

16 KUR’AN’IN ANA KONULARI
Kur’an’ın başlıca konuları 1. İman (inanç esasları) 2. İbadet(salih amel) 3. Ahlak(güzel davranış) 4. Muamelat (sosyal ilişkiler)

17 KUR’AN’IN EĞİTİCİ ÖZELLİKLERİ
Kur’an iyiye yönlendirir ve kötülükten sakındırır. “Şüphesiz bu Kur’an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan mü’minlere, kendileri için büyük bir mükaafat olduğunu müjdeler.Ahirete inanmayanlara gelince onlar için de acı verici bir azap hazırlamışızdır” (İsra:9-10)

18 Kur’an kamil insan modeli sunar.
“Doğrusu, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.”(Tin: 4) “Ant olsun ki Allah’ın Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır.” (Ahzap.21) Kur’an aklı kullanmayı ve öğrenmeyi öğütler. “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar”(Zümer:9) “Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü,düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir.”(Enfal:22)

19 KUR’AN’IN KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ
Kültür,bireylerin tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi değerlerin bütününe denir.Bilgi, inanç,dil, tarih,sanat eserleri,örf ve adetler ile alışkanlıklar kültürü oluşturan önemli değerlerdendir. Türklerin müslüman olmasıyla birlikte Kur’an’ı Kerim kültürümüzün en önemli kaynağı olmuştur. Kur’an hayatımızın her alanına etki etmiş farklı adetlerimizin oluşmasına katkıda bulunmuştur. Ramazanda yapılan yardım ve kurulan iftar sofraları Camilere asılan mahyalar(ışıklı ayet ve hadis metinleri)

20 Yardımlaşma, zekat ve sadaka verme davranışları
Yardımlaşma kurumları ve vakıfların oluşması Herkese samimi ve hoşgörülü davranma Yapılan camiler, mescitler, saraylar, kervansaraylar, hanlar, hamamlar vb yapılarda Kur’an ayetlerinden oluşan güzel yazı örneklerinin (hat yazısı) yazılması Kur’an’ın etkili olduğu hat, tezhip, ebru gibi el sanatları kültürümüzün en başarılı eserlerini oluşturmuştur. Düğünlerde, nişanlarda, sünnet merasimlerinde, asker uğurlamalarda, mezar ziyaretlerinde, cenaze törenlerinde Kur’an okunur.Yeni doğan bebeklerin kulağına ezan okunması vb. adetler İslam’dan kaynaklanan davranışlardır.

21 yusufşahingölcük2016fiemanillah


"VAHİY SÜRECİ ve KURAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları