Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. KISMİ TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. KISMİ TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden."— Sunum transkripti:

1

2 TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. KISMİ TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin belirlenen kısmının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. 2

3 1. Hizmet İthali, 2. Türkiye’de Yerleşik Olmayan Kişiler ile Türkiye’de İşyeri Olmayanların Türkiye’de Yaptığı Teslim ve Hizmetler 3. GVK’nın 18. Maddesi Kapsamına Giren İşlemler 4. Kiraya Verme İşlemleri 5. Reklam Alma Hizmetleri 3

4 HİZMETLER 1. Yapım İşleri 2. Etüd,Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim vb. 3. Bakım Onarım 4. Yemek Servis ve Organizasyon 5. İşgücü Temin 6. Yapı Denetimi 7. Fason Tekstil, Konfeksiyon, Saraciye ve bunlara aracılık 8. Hanutçuluk 9. Profesyonel Spor Klüplerinin Reklam, Yayın, İsim Hakkı 10. Temizlik, Çevre, Bakım 11. Servis Taşımacılığı 12. Baskı ve Basım 13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılacak Diğer Hizmetler 4

5 TESLİMLER 1. Külçe Metal 2. Bakır, Çinko, Alüminyum Ürünleri 3. Hurda ve Atık Maddeler 4. Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammaddeler 5. Tekstil Hammaddeleri ( Pamuk, Tiftik, Yapağı, Ham Post – Deri) 6. Ağaç, Orman Ürünleri 5

6  Et, sakatat ve bağırsak teslimlerinde 1/2 oranında,  Vergisiz ithal edilen akaryakıtta %90 oranında, uygulanan tevkifat 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren tamamen kaldırılmıştır. 6

7 1. Yurt dışından hizmet ithali 2. İkametgâhi,işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler  KDV mükellefiyeti bulunmayanlar da söz konusu hizmetler nedeniyle KDV tevkifatı yaparak 2 No.lu KDV beyannamesi ile vergi beyan etmek ve ödemek zorundadır. 7

8 Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesi kapsamındaki işlemler 1. Teslim veya hizmet 18. maddede sayılan işlemlerden olacak, 2. Satıcı veya hizmeti yapanın başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyeti bulunmayacak, 3. Alıcı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde sayılan kişi veya kuruluş olacak Alıcı satıcının durumunu ve tercihini gösteren bir yazı alarak muhafaza edecektir. 8

9 Kiralama İşlemleri KDV’nin konusuna giren: 1. Menkul malların kiralanması, 2. Hakların kiralanması, 3. İktisadi işletmelerin aktifinde yer alan gayrimenkullerin kiralanmasında, Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması, Kiracının KDV mükellefi olması, şartlarının birlikte var olması halinde, bu işlemden doğan KDV kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. 9

10 Kiralama İşlemleri K iracı; Basit usulde vergilendiriliyorsa, Banka veya sigorta şirketi ise, Sadece KDV'ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV beyannamesi veriyorsa, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ise, kiralama hizmetine ait KDV kiracılar tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. Kiraya veren; o Başka faaliyetleri dolayısıyla KDV mükellefi ise, o 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ise, sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacaktır. 10

11 Reklam Yayınlatma İşlemleri  KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerin;  KDV mükellefiyeti olmayan;  Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek,  Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek,  Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak,  ve benzeri şekillerde reklâm yayınlatmaları durumunda, Bu işlemden doğan KDV, reklâm hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. 11

12 Reklam Yayınlatma İşlemleri Reklam hizmeti alanlar; Basit usulde vergilendiriliyor ise, Banka veya sigorta şirketi ise, Sadece KDV'ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV beyannamesi veriyorsa, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ise, KDV reklam hizmeti yayınlatanlar tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların reklam yayınlama hizmeti vermesi durumunda ise alıcının konumuna bakılmaksızın tevkifat uygulanmayacaktır. 12

13  TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR 1. GRUP: KDV Mükellefleri 2. GRUP: Belirlenmiş Alıcılar 13

14 Belirlenmiş Alıcılar 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri (belediyeler kapsam dışında tutulmuştur), Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, Döner sermayeli kuruluşlar, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, Bankalar, Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), 14

15 Belirlenmiş Alıcılar Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler (Belediyelere ait olanlar kapsam dışında tutulmuştur), Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler (Yarıdan fazla hissesine sahip olduğu şirketler hariç)(Daha önce hisse senetleri İMKB’ye kote edilmiş şirketler şeklindeydi), Kalkınma ve yatırım ajansları. Okul aile birlikleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları kapsama girmiyor. 15

16 1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ  Tevkifat Yapacaklar: 2. Grup (Belirlenmiş Alıcılar)  Tevkifat Oranı : 2/10 (Eski Oran: 1/6)  Tevkifat Uygulanacak Hizmetler:  Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.  Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler (İnşaat işinden sonra bile olsa tevkifata tabi) 16

17 YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ  Bu işlerin kısmen veya tamamen taşeronlara devredilmesi durumunda her aşamada tevkifat uygulanacak.  Hiçbiri kapsama girmiyorsa tevkifat olmayacak. Ancak yüklenici girmese dahi, alt firmalar kapsama giriyorsa, alt firmalarda tevkifat olacak.  Yap-işlet-devret modelinde alt firmalarda tevkifat yapılacak.  30/4/2006’dan önceki ihalelerde ve bu tarihten önce taşeronlara verilen alt hizmetlerde tevkifat olmayacak 17

18 2. ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER  Tevkifat Yapacaklar: 2. Grup (Belirlenmiş Alıcılar)  Tevkifat Oranı : 9/10 (Eski Oran:1/2)  Piyasa etüt-araştırma,  Ekspertiz,  Plan-proje,  Mali, Hukuki, Ekonomik ve Teknik alanda denetim, danışmanlık, müşavirlik ve benzeri hizmetler  Bir teslim ve hizmete bağlı eğitim hizmetleri. İlan, reklam, medya takibi kapsama girmiyor. 18

19 6. YAPI DENETİM HİZMETLERİ  Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar  Tevkifat Oranı: 9/10 (Eski Oran: 1/2)  Yapı denetim hizmetlerinde alıcılar tarafından KDV tevkifatı uygulanacaktır. Tevkifatın kapsamını, yapı denetim firmalarınca verilen yapı denetim hizmetleri oluşturmaktadır. Su yapıları denetim hizmeti ve benzeri hizmetler de de tevkifat uygulanacaktır.  Belediyelerce tahsil edilmeyen, ancak onların hesabına yatırılan bedellerde alıcının durumuna göre tevkifat uygulanacaktır. 19

20 3. MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARIN TADİL, BAKIM VE ONARIMI HİZMETLERİ  Tevkifat Yapacaklar: 2. Grup (Belirlenmiş Alıcılar)  Tevkifat Oranı : 5/10 (Eski Oran: 1/3)  Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde tevkifat uygulanacaktır.  Bu hizmetlerin gereği olarak yapılan malzeme, yedek parça ve sarf malzemesi teslimlerinde de tevkifat uygulanacaktır.  Yazılım temini kapsama dahil değil. Ancak işletim sistemi değişikliği, güncelleme, sorun giderme, yenileme, bakım hizmetleri bu kapsamda.  Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıt alımında tevkifat uygulanması söz konusu değildir. 20

21 4. YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ  Tevkifat Yapacaklar: 2. Grup (Belirlenmiş Alıcılar)  Tevkifat Oranı: 5/10 (Eski Oran: 1/2)  Personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarında tevkifat uygulanacaktır.  Konaklama tesislerinde sadece yemek verilir veya yemek ayrı gösterilir ise bu bedel üzerinden tevkifat yapılacaktır.  Konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve benzeri hizmetler bu kapsamdadır.  Organizasyon yapanlara verilen hizmetlerde tevkifat uygulanmayacaktır.  Yemek çeklerinde tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak çeki düzenleyen firmanın yemek vermesi halinde tevkifat olacaktır. 21

22 5. İŞGÜCÜ TEMİNİ HİZMETLERİ  Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar  Tevkifat Oranı: 9/10 (Eski Oran:%90-Özel güvenlik:4/5)  Alıcıların faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.  Bu tür hizmetler, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.  İşgücü hizmeti veren elemanları başka bir firmadan temin ediyorsa, iş gücü alımında tevkifat uygulanacak, kendisinin faturasında uygulanmayacaktır.  Özel güvenlik, arama-kurtarma, bunlara ait eğitim, para- kıymetli evrak taşıma, güvenlik soruşturması, özel dedektiflik hizmetleri bu kapsamdadır.  Özel güvenlik sistemi kurulumu bu kapsama girmemekte, yapım işleri kapsamına girmektedir. 22

23 7. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ  Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar  Tevkifat Oranı: 5/10 (Eski Oran:1/2)  Deriden mamul giyim eşyalarına ilişkin fason işler de dahil olmak üzere fason tekstil ve konfeksiyon işleri,  Fason çanta, kemer, cüzdan ve benzerleri ile ayakkabı dikim işleri (söz konusu malların dikimi dışında tadil ve onarım şeklinde ortaya çıkan hizmetler hariç),  Bu işlerle ilgili aracılık hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanacaktır.  Terziler tarafından, verilen dikim, tadil, onarım şeklindeki hizmetler de tevkifat uygulaması kapsamındadır.  Fason işlerin taşeronlara verilmesi halinde de her aşamada tevkifat uygulanacaktır. 23

24 8. TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ (HANUTÇULUK)  Tevkifat Yapacaklar: 1. Grup (KDV Mükellefleri)  Tevkifat Oranı: 9/10 (Eski Oran:2/3)  Turizm acentesi, rehber ve benzerlerinin turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkânlara/mağazalara götürmeleri karşılığında bu işletmelerden aldıkları komisyon ve benzeri ödemeler için hesapladıkları KDV üzerinden, bunlara ödeme yapan işletmeler tarafından tevkifat uygulanacaktır. 24

25 9. SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ  Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar  Tevkifat Oranı: 9/10 (Daha önce tevkifat yoktu) Profesyonel spor kulüplerine (şirketleşenler dahil);  Sponsorluk yoluyla veya reklâm vermek (reklam alanları ve panolarının kiralanması dahil),  Spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin yayınlanması suretiyle yapılan ödemeler,  Toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden dolayı isim hakkı ödemeleri, nedeniyle hesaplanan KDV, ödeme yapanlar tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. 25

26 10. TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ  Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. gruplar  Tevkifat Oranı: 7/10 (Eski Oran:Temizlik 2/3, Çevre bakım 1/2)  Bina temizliği,  Sokak temizliği,  Sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası,  Çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası,  Park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği,  Haşere mücadelesi,  Demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği  ve benzeri işler tevkifat uygulaması kapsamındadır. 26

27 11. SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ  Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar  Tevkifat Oranı: 5/10 (Daha önce tevkifat yoktu)  Personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır.  Veliler adına düzenlenen faturalarda tevkifat uygulanmayacaktır.  Turizm acentalarının servis şeklinde olmayan, müşterinin isteğine göre yaptığı taşımalarda tevkifat uygulanmayacaktır.  Alt yüklenicilerin faturalarında tevkifat olacak, fiili taşımacılık yapmayan faturasında tevkifat uygulamayacaktır.

28 12. HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ  Tevkifat Yapacaklar: 2. Grup (Belirlenmiş alıcılar)  Tevkifat Oranı: 5/10 (Daha önce tevkifat yoktu)  Kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler tevkifata tabi tutulacaktır.  Üzerinde baskı yapılmış olan kutu, şişe, teneke gibi ambalaj maddesi imal edenlerin bunları tesliminde tevkifat olmaması düşünülmekle birlikte, idareden görüş istenilmesi uygun olacaktır. 28

29 13. DİĞER HİZMETLER  Tevkifat Yapacak Alıcılar: 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde sayılan idare, kurum ve kuruluşlar  Tevkifat Oranı:5/10 (Daha önce tevkifat yoktu)  Önceki bölümlerde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.  Lojistik vb. tüm hizmetlerde tevkifat uygulanacaktır. 29

30 1. KÜLÇE METAL TESLİMLERİ  Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar  Tevkifat Oranı: 7/10 (Eski Oran: %90)  Tevkifat kapsamına, her türlü hurda metalden elde edilen külçeler ile hurda metal dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin teslimi girmektedir.  Slab, billet (biyet), kütük ve ingot teslimleri de bu uygulama bakımından külçe olarak değerlendirilecektir.  Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır.  Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır.  Yukarıda belirtilen metallerin, alışlarında tevkifat uygulanıp uygulanmadığına ve silisyum, magnezyum, mangan, nikel, titan gibi maddeler ihtiva edip etmediklerine bakılmaksızın, külçe, slab, biyet, kütük ve ingot haline getirilmiş şekilde satışında KDV tevkifatı uygulanacaktır.  Tevkifat uygulanmadığında durum faturaya yazılacak ibare ile belirtilecektir. 30

31 2. BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ  Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar  Tevkifat Oranı: 7/10 (Eski Oran: %90)  Profilin boyanmış veya kaplanmış olması durumunda da tevkifat uygulanacaktır.  Bakır, çinko ve alüminyum telin; plastik, cam, kâğıt, emaye, vernik ve benzeri izolasyon malzemeleri ile kaplanması suretiyle elde edilen "izoleli iletken" teslimleri tevkifata tabi tutulmayacaktır.  Söz konusu metal ve alaşımlarından imal edilen nihai ürünler ile bunların kesme, sıyırma, kıvırma, kaynak, bükme, vida yeri delme-açma ve benzeri şekillerde işlenmesi sonucu elde edilen yarı mamul ve mamul mahiyetindeki malların teslimleri tevkifata tabi olmayacaktır. 31

32 3. HURDA VE ATIK TESLİMİ  Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar  Tevkifat Oranı: 9/10 (Eski Oran: %90) KDV Kanununun (17/4-g) maddesinde yer alan istisnadan vazgeçenlerin;  Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde, KDV tevkifatı uygulanacaktır.  Hurda kavramı; her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade etmektedir. 32

33 4. METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ  Tevkifat Uygulayacaklar: 1. ve 2. Gruplar  Tevkifat Oranı: 9/10 (Eski Oran: %90)  Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır.  Bunların, ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak (bu durum faturaya yazılacak ibare ile belirtilecek), sonraki safhalarda teslimleri ise tevkifata tabi olacaktır. 33

34 5. PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ  Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar  Tevkifat Oranı: 9/10 (Eski Oran: %90)  Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,  Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki yerli koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki yerli keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin tesliminde tevkifat uygulanacaktır. 34

35 6. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ  Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar  Tevkifat Oranı: 9/10 (Daha önce tevkifat yoktu)  Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde- malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, yonga, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifat uygulaması kapsamındadır.  Tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.  Bunların, ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak (bu durum faturaya yazılacak ibare ile belirtilecek), sonraki safhaların teslimleri tevkifata tabi olacaktır. 35

36 36 T E V K İ F A T Y O K 5018 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUM VEYA KURULUŞ 2. GRUP BELİRLENMİŞ ALICI 1. GRUP KDV MÜKELLEFi TEVKİFAT Yayın, Reklam, İsim Hakkı PROFESYONEL SPOR KULUBÜ TEVKİFAT Her Türlü Hizmet İfası KDV MÜKELLEFİ TEVKİFAT UYGULANACAK A) Hizmet İfaları 1. Yapım işleri, mimarlık vb. 2. Etüd, plan, proje, danışmanlık 3. Makine, teçhizat tamir, bakım 4. Yemek servisi, organizasyon 5. işgücü temini 6. Yapı denetimi 7. Fason tekstil 8. Temizlik, çevre bakım 9. Servis taşımacılığı 10. Baskı, basım B) Mal Teslimleri (Hepsi) 5018 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUM VEYA KURULUŞ 2. GRUP BELİRLENMİŞ ALICI KDV MÜKELLEFİ TEVKİFAT UYGULANACAK A) Hizmet İfaları 1. İşgücü temini 2. Yapı denetimi 3. Fason tekstil 4. Hanutçuluk 5. Temizlik, çevre bakım 6. Servis taşımacılığı 7. Baskı, basım B) Mal Teslimleri (Hepsi) 1. GRUP KDV MÜKELLEFi KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI

37  Kısmi Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır: KDV dahil 1.000 TL’dir.  2. Grupta yer alanların teslim ve hizmetlerinde tevkifat yapılmayacaktır. (Spor kulüpleri hariç)  KDV Kanununun (11/1-c) ve geçici 17. maddeleri kapsamındaki teslimler ile KDV Kanunu uyarınca KDV'den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmayacaktır.  30 Nisan 2012 tarihine kadar yapılan teslim ve hizmetlerde eski uygulamaya göre tevkifat yapılacaktır. 37 TEVKİFATTA GENEL AÇIKLAMALAR

38  Sorumluların KDV mükellefiyetlerinin bulunmaması, dolayısıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi vermemeleri bu uygulamaya engel değildir.  2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilecektir.  Genel bütçeli idareler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları da 2 No.lu KDV Beyannamesi vereceklerdir.  BSMV mükellefleri 2 No.lu KDV Beyannamesini kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir. Ancak bankalar şubelerinin bulunduğu yer vergi dairelerine beyanda bulunabilecektir. 38

39  Tevkifat yapılması ihtiyari değil, zorunludur. Tevkifat yapılmaması veya eksik yapılması durumunda alıcıya vergi aslı, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacaktır.  Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen tutarın 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmamış olması bu şekilde işlem tesis edilmesine engel değildir.  KDV'nin satıcı tarafından ödenmiş olması halinde, bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar; söz konusu verginin ödenmemiş olması halinde ise normal vade tarihinden yapılacak tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi uygulanacaktır.  Tebliğde belirtilen işlemler dışında tevkifat uygulanmayacaktır. 39

40  KDV hariç 100 TL tutarındaki bir hizmet için tevkifat oranının 9/10 olması durumunda fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.  Tevkifata tabi tutulan işlemler ile tevkifat uygulaması kapsamında bulunmayan işlemlerin birlikte yapılması halinde bu işlemlerin tek fatura ile belgelendirilmesi mümkündür. 40 İşlem Bedeli 10.000 Hesaplanan KDV 1.800 Tevkifat Oranı 9/10 Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV 1.620 Tevkifat Dahil Toplam Tutar 11.800 Tevkifat Hariç Toplam Tutar (Tahsilat)10.180

41 Sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar; Beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. Bu indirimin dayanağı 2 No.lu KDV beyannamesi olacaktır. Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı; Takvim yılı aşılmamak şartıyla, işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. 41

42 Buna göre sorumlu sıfatıyla KDV beyanında bulunulacak olan vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşıldığında, beyan edilen KDV indirim konusu yapılamayacaktır. Bu yeni bir durum olup, 49 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki aksi açıklama da yürürlükten kaldırılmıştır. 42

43  Alıcılar sorumlu sıfatıyla KDV beyan ettikleri alımlarında (Örneğin KDV oranı %18, tevkifat oranı 9/10 olan 100.000 liralık alış) aşağıdaki şekilde muhasebe kaydı yapacaklardır. 153- Ticari Mallar10.000 TL 191- İndirilecek KDV 1.800 TL 320- Satıcılar 10.180 TL 360- Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.620 TL 43

44  Satıcılar, sorumluluk kapsamında yaptığı satışlar (Örneğin KDV oranı %18, tevkifat oranı 9/10 olan 50.000 liralık satış) için aşağıdaki şekilde muhasebe kaydı yapacaklardır. 120- Alıcılar Hesabı10.180 TL 600- Yurtiçi Satışlar 10.000 TL 391- Hesaplanan KDV 180 TL 44

45 MAL İADELERİ Mal iadelerinde düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden yapılacaktır.  Alıcının muhasebe kaydı: (Alıcı 1 no.lu beyannamede ilave edilecek KDV satırında beyan eder) 320-Satıcılar10.180 TL 740-Hizmet Üretim Maliyeti 10.000 TL 391-Hesaplanan KDV 180 TL  Satıcının muhasebe kaydı: (Satıcı 1 no.lu KDV beyannamesinde indirir) 610-Satış İadeleri10.000 TL 191-İndirilecek KDV 180 TL 120-Alıcılar 10.180 TL 45

46 MATRAHTA DEĞİŞİKLİK  Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak fatura düzenlenerek KDV hesaplanacak ve hesaplanan KDV üzerinden (tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın) tevkifat uygulanacaktır.  Alıcı lehine, ödemenin yapıldığı tarihte kur farkı oluşması halinde ise kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. 46

47 FAZLA VEYA YERSİZ TEVKİF EDİLEN VERGİLERİN İADESİ  Fazla veya yersiz tevkif edilerek ödenen vergi bulunması halinde, alıcı ve satıcının beyanları tevkifat uygulanmadan önceki hale döndürülecektir.  Fazla veya yersiz tevkif edilen vergi öncelikle tevkifatı yapan alıcı tarafından satıcıya iade edilecektir. Alıcının, fazla veya yersiz tevkif ettiği KDV’yi satıcıya ödediğini gösterir belge ve satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısı ile birlikte başvurması halinde, fazla veya yersiz tevkif edilen vergi, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilecektir.  Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve satıcı tarafından verginin tamamının beyan edildiği durumlarda, satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısının ibrazı aranmayacaktır. 47

48 Aranılan Belgeler: 1. İade talep dilekçesi ve internet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı 2. Tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3. Tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste İade talebinde bulunulabilmesi için iade tutarının yer aldığı, ilgili dönem KDV beyannamesi ve eki "Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim"in verilmiş olması zorunludur. 48

49  2.000 TL'yi aşmayan MAHSUBEN iadeler; VİR, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir.  2.000 TL ‘yi aşan mahsuben iadeler ile NAKİT iadeler;  Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerden,  Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemlerinden,  5018 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlara yapılan hizmetlerden,  Tevkifat kapsamındaki mal teslimlerinden, doğan iadeler YMM raporu, VİR veya teminat karşılığı,  Diğer tüm hizmetlerle ilgili iade talepleri sadece VİR veya teminat sonucuna göre yerine getirilir 49

50 BİLDİRİM  Satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar. (117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği eki liste)  Bildirim zorunluluğuna uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. 50

51 MÜTESELSİL SORUMLULUK  Tevkifata tabi alımları dolayısıyla KDV tevkifatı uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan edip ödemiş olmaları şartıyla, tevkif edilen vergi ile sınırlı olmak üzere bu işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan verginin Hazineye intikal etmemiş olmasından dolayı müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmayacaklardır. 51


"TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. KISMİ TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları