Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel Öğretim Yöntemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel Öğretim Yöntemleri"— Sunum transkripti:

1 Özel Öğretim Yöntemleri

2 Bunları biliyor musunuz?
Eğiticiler ders anlatırken öğrenenler zamanın %40’ında derse katılmamaktadır. Dersin ilk 10 dakikasında öğrenen bilginin %70’ini, son 10 dakikasında %20’sini alır Ders ilerledikçe, öğrenenlerin baştaki ilgileri kaybolur ve dikkatleri azalır.

3 NEDEN?

4 Öğretime hazırlık için ne yapabiliriz?

5 Öğretim için gerekli koşulları sağladım mı?
Dikkati çekme, merak uyandırma Amaçları açıklama, beklentileri paylaşma Ön öğrenmeleri hatırlatma ve yenilerle ilişkilendirme Algılamayı ve farkındalığı geliştirecek uyarıcı materyalleri sunma Öğrenene gerekli düzenlemelerle rehberlik yapma, yol gösterme

6 Amaçlanan davranışları ortaya çıkarmak için gerekli olanakları ve ortamı sağlama
Geri bildirim-düzeltme sağlama ve öğrencinin gelişimini izleme/takip etme Öğrenilenleri değerlendirme ve olumlu pekiştirme kullanma Transfer ve kalıcılığı sağlama, gerçek yaşam durumları ile ilişki kurma-uygulama için ortam yaratma,

7 Yöntem Bir sorunu çözmek bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak seçilen ve izlenilen düzenli yoldur Amaca sağlıklı ve başarılı bir şekilde ulaşmak için kullanılan yol ve işlemlerdir. Yöntem seçimini sizce neler etkiler????

8 Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler
Ulaşılacak hedefler Öğretmenin yöntem konusundaki becerisi İçeriğin yapısı Süre, Maliyet Kullanım kolaylığı Öğrenci sayısı, derslik ve büyüklüğü Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyi

9 Sıklıkla kullanılan yöntemler başlıca
Anlatım Soru-cevap Tartışma Gezi-Gözlem İnceleme Laboratuvar Gösteri Proje Rol Oynama

10 ANLATIM YÖNTEMİ Öğretmenlerin en çok kullandıkları yöntemlerin başındadır Öğretmen merkezlidir. Öğretmenin konuyu öğrenciye sunması esasına dayanır Bir konuyla ilgili hazırlanmış metinin monoton bir şekilde okunması gibi olabilir ya da araya fıkralar yaşam hikayeleriyle zenginleştirilebilir. Kuramsal şekilde yürütülen derslerde kullanılır Sizce bu yöntemin verimli olabilmesi için neler gereklidir???

11 Anlatım yönteminden verim alınması
Öğretmenin kişiliğine Bilgisine Ses tonuna Konuşma gücüne Jest ve mimiklerine bağlıdır Öğretmenler, öğrencilerin neyi öğrenmelerini beklediklerini doğru bir şekilde açıkladığında ve belli bir akademik görevi başarmak için gerekli adımları gösterdiği zaman öğrenciler daha çok öğrenir.

12 Ne zaman kullanılır? Yeni bir konunun ortaya atılmasında, konunun geliştirilmesinde ve daha önce ele alınmış bir çalışmanın yeninden gözden geçirilmesinde Öğrencilerin yeni bir üniteye uyum ve teşvikinin sağlanacağı durumlarda Bir dersin özetlenmesi Rastlantı sonucu ortaya çıkan önemli bilgilerin verilmesi Bir sorunun çözümün gerektiği durumlarda Öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini çekmek istediğimizde Bazı fikirleri açıklamak gerektiğinde

13 Yararları Diğer yöntemlere göre zaman, emek ve maliyet bakımından daha ekonomiktir. Konu belli bir sırada sunulacağından zamanın iyi kullanılmasını sağlar. Konuların kalabalık sınıflarda sunulmasında etkilidir. Diğer yöntemlerin uygulanmasında anlatım yöntemi gerekli ve yararlıdır. Öğrencilerin başkalarını sabırla dinlemelerine ve gerektiğinde not tutmalarına yardımcı olur. Derste sürpriz bir bilgi ve soru ile karşılaşılmayacağından öğretmene güven verir

14 Sınırlılıkları Öğrencileri pasif yapar. Öğrencilere soru sorma imkanı verilmediğinden dönüt alınması zordur. Öğrencilerin anlatılanları dikkatle dinleme süreleri dakikayı geçmediği için, bilgilerin ayrıntılı sunulması güçtür. Öğrencilerin öğrenme ilgi ve isteklerini azaltır. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığını belirlemek zordur. Duyuşsal ve devimsel öğrenmeleri sağlamak güçtür. Öğrenciler pasif olduğundan kazanılan bilgiler özümsenemez ve kısa zamanda unutulur

15 Gösterip Yaptırma Yöntemi
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

16 Gösterip Yaptırma Yöntemi
Öğretmenin, sınıf önünde bir beceriyi öğretmek, bir işin nasıl yapılacağını, bir aracın nasıl çalışacağını önce gösterip açıklama; sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. Bu yöntemde öğretmen gösteriyi yaparken aktif, öğrenciler ise pasif durumdadır. Gösteride kazandırılmak istenen beceriyi öğrenciler uyguladıklarında aktif duruma geçerler. Bu yöntem, daha çok duyu organına hitap ettiği için öğrenmeyi kolaylaştıran bir yöntemdir. Devimsel davranışların kazandırılmasında etkindir. Özellikle, Beden Eğitimi, Fen Bilgisi, Müzik, gibi derslerde kullanılır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

17 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
A. Yararları Gösterme ve yaptırma tekniklerinin bir arada kullanıldığı bir yöntemdir. Öğrencilerin konuyu hem görerek hem de işiterek öğrenmesine imkân verdiği için anlamlı öğrenmeyi sağlamada yalnızca sözel sunulara dayanan yöntemlere göre daha etkilidir. Öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini çekerek öğrenmeyi kolaylaştırır. Daha çok sayıda duyu organına hitap eder. Deney önce öğretmen tarafından yapıldığından dolayı, öğrencinin deneyi yapma süresinde oluşabilecek güvenlik sorunları en aza indirgenebilir. Zamandan ve malzemeden ekonomiklik sağlar. Sözel ifadelerle anlatılması zor olan kavram, olgu veya olaylar bu yöntemle daha anlaşılır hale dönüştürülebilir. Devimsel becerilerin kazandırılmasında etkin bir yöntemdir. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

18 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
B. Sınırlılıkları Kalabalık sınıflarda uygulama zorluğu vardır. Öğretmen gösteriyi çok iyi hazırlaması gerekir. Çok zaman alıcı olabilir. Gösteride kullanılacak materyalleri bulmada zorluk çekilebilir. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

19 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
C. Etkili Kullanım İçin Rehber İlkeler Öğretmen dersten önce her şeyi ayrıntılı bir şekilde tasarlamalı ve hazırlamalıdır. Yapılacak işler bir akış çizelgesinde ya da yazı tahtası üzerinde gösterilmelidir. Öncelikle gösterinin amacı öğrencilere anlaşılır bir şekilde açıklanmalıdır. Gösterinin süresi ve zamanının uygulama başlamadan önce belirlenmiş olması gerekir. Öğretmen gösteriye başlamadan önce gerekli araç- gereci hazırlamalı ve sınıf içinde herhangi bir aksaklığın ortaya çıkmasını önlemek için gösteri en az bir kez denenmelidir. Gösteride daha çok basit araç-gereçler kullanılmalı ve gösteri günlük hayatla ilişkilendirilmelidir. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

20 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Gösteri tüm öğrencilerin görebileceği bir yerde yapılmalıdır. Öğretmenin gösteri sırasında; konuşma, uygulama ve gösterme davranışlarını aynı anda ve birbiriyle uyumlu bir şekilde yapması gerekir. Gösteri sırasında öğrencilerin dikkatlerini yapılan etkinliğe çekmek, sürdürmek için gösteriyi açıklama ve sorularla desteklemesi gerekir. Her öğrenciye istenilen beceriyi kazanması için yeterli zaman ve tekrar yapma şansı verilmelidir. Beceriler sırayla ve aşamalı olarak öğretilmeli, bir beceri tam öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir. Gösterinin bitiminde değerlendirme yapılmalıdır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

21 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Tartışma Yöntemi ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

22 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Tartışma Yöntemi Bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yönelten ve konu hakkında karşılıklı görüşlerin ortaya konulması amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Tartışma yöntemi öğrencilerin fikir üretme, yorum yapma ve kalabalık gruba sunuş yapma yeteneklerini geliştirebileceği bir yöntemdir. Bu yöntemin etkili öğrenilmesi ülkemiz okulları için oldukça önemlidir. Çünkü son yıllarda geliştirilen öğretim programlarının doğası tartışma yöntemi ile uyum göstermektedir. Münazara, Panel, Vızıltı Grupları, Fikir Taraması, Forum, seminer gibi çeşitleri vardır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

23 Grup Tartışmasında Aşağıdaki Süreç Takip Edilir
Her soruya grup üyelerinin verdiği cevaplar ve yorumlar diğer grup arkadaşlarınca dinlenir ve fikir birliğine varılan noktalar grup içinden seçilen sözcü tarafından not edilir. Grup tartışması sırasında öğretmen sınıfta gruplar arasında dolaşır, tartışmaların belirlenen konu etrafında olup olmadığına dikkat eder ve konu dışına çıkıldığını veya yanlış anlamaların olduğunu hissettiği durumlarda açıklamalarda bulunur. Öğretmen konunun tartışılmasının tamamlandığını ve gerekli notların alındığını hissettiği zaman tartışmayı sona erdirir. Tartışma bitiminde öğretmen her öğrenci grubuna görüşlerini sunması için belirli bir süre verir. Bu süreçte öğretmen tartışmadan çıkan önemli sonuçları ya tahtaya ya da tepegöz üzerindeki asetat kâğıdına not ederek bütün öğrencilerin dikkatine sunar. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

24 Tartışma Yönteminin Değişik Biçimleri
Büyük Grup Tartışması: Öğretmenin bir konu ya da problemi sınıftaki tüm öğrencilerin katılımı ile tartışmasıdır. Öğretmen sorularla ve kısa açıklamalarla tartışmayı yönetir. Tartışmanın amacının dışına çıkmaması ve konunun dağılmaması için ara özetlerle konu bütünlüğünü sağlar, tartışmaya yön verir. Tartışmaya herkesin katılımını sağlamaya çalışır. Münazara: Belirli bir konunun lehinde ve aleyhinde konuşmak için iki grup oluşturulur. Bir de konuşmaları değerlendiren jüri bulunur. Gruplar önceden verilen süre içinde gerekli hazırlıkları yaparlar ve konuyu izleyici bir grup önünde konuşurlar. Amaç kendi düşüncelerini savunmak karşı grubun öne sürdüğü düşünceleri çürütmektir. İzleyici grup beğendikleri grupların konuşmalarını alkışlayarak jüriyi etkilemeye çalışır. Münazara, öğrencilerin araştırma yapma, söz söyleme, bir düşünceyi savunma, düşüncelerini mantıksal bir tutarlılıkla ifade etme becerilerini geliştirir. Ayrıca öğretmen münazara sonunda konu üzerinde büyük grup tartışması yaptırabilir. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

25 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Panel: Bir konu ya da sorun üzerinde araştırma yapmak için bir grup vardır. Grup üyeleri sırasıyla araştırma yaptığı konuyu izleyicilere belirli bir süre içinde sunarlar. Panelde amaç bir düşünceyi karşılıklı tartışmak değildir. Amaç, bir konu ile ilgili araştırmaya dayanan bilgileri izleyicilere sunmaktır. Panelde grup üyeleri eşit sürelerde konuşma yaparlar. Panelin genellikle başkanı öğretmen olur. Panel başkanı grup üyelerinin belirli sürelerde konuşmalarını sağlar. Forum: Bir grup konuşmacının bir konuda dinleyici gruba bilgi vermesidir. Konuşmanın sonunda dinleyiciler konuşmacılara soru sorarlar. Konu ile ilgili düşüncelerini anlatabilirler. Forumun panelden farkı dinleyicilerin konuşmacılara soru sormasıdır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

26 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Seminer: Özellikle üniversitelerde derslerin işlenişinde kullanılır. Araştırılması istenen konu öğrencilere verilir. Grup veya tek olarak konu kaynaklardan hazırlanır ve öğrencilere sunulur. Sunu sonunda tartışılır. Vızıltı (Fısıltı) Grupları: Vızıltı grupları kısa süreli tartışma gruplarıdır. Süreleri 4 dakika ile 36 dakika arasında değişir. “Vızıltı 22” de iki öğrenci ikişer dakika konuşurken, “vızıltı 66” da ise altı öğrenci konu üzerinde altışar dakika konuşurlar. Burada sınıf öğretmen tarafından gruplara ayrılır. Tartışılacak sorun ya da konu öğrencilere verilir. Öğrenciler ön görülen süre içinde kendi aralarında konuyu tartışırlar ve vardıkları sonuçları tartışma sonunda öğretmene yazılı veya sözlü olarak bildirirler. Varılan sonuçlar üzerinde büyük grup tartışması yapılabilir. Sınıfça karar alınması gerektiği durumlarda vızıltı gruplarından yararlanılabilir. Ayrıca, grup tartışmasından önce vızıltı grupları oluşturarak tartışmaya başlamak etkili bir yol olabilir. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

27 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
A. Yararları Kendi fikirlerini ortaya koymasına fırsat verir. Sözlü iletişim becerilerini gelişmesine katkıda bulunur. Sınıf arkadaşlarını dinleyerek öğrenmeler gerçekleştirebilir. Grupla çalışma alışkanlığı kazanır. Öğrencilerin derslerde aktif olmasını sağlar. Üst düzey bilişsel düşünme beceri kazanmalarını sağlar. Eleştirel düşünmeyi öğrenir. Öğrencilerin bir birlerini daha sağlıklı bir şekilde tanımalarını sağlar. Tartışma yöntemi ile elde edilen bilgiler daha uzun süre hafızada kalırlar. Öğrenciler aktiftir. Öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme yapma gücü kazanmalarını sağlar. Öğrencilere eleştirel düşünce gücü kazandırır. Sınıf içinde çekingen öğrencilere cesaret verir ve kendilerini gerçekleştirmelerine fırsat sağlar. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

28 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
B. Sınırlılıkları Çok zaman alıcı bir yöntemdir. Kalabalık sınıflarda uygulanması güçtür. Tartışılacak sorun ya da konu önceden bir hazırlığı gerektirir. Sınıf düzeninin öğrencileri birbirlerini görecekleri şekilde düzenlenmesi gerekir. Tartışma istenilmeyen yönlere kayarak amaçtan uzaklaşılabilir. Tartışmanın yönetilmesinde yetersiz kalındığı durumlarda disiplinsizlikler ortaya çıkabilir. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

29 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
C. Etkili Kullanım İçin Rehber İlkeler Tartışmanın bir amacı olmalı ve amaç tartışma sırasında daima göz önünde bulundurulmalı. Tartışma konularının seçiminde özen gösterilmeli. Tartışma konuları bir hazırlığı gerektirdiğinden önceden tartışma gruplarına verilmeli. Tartışmada uyulacak kurallar önceden öğrencilere söylenmeli. Tartışma sınıf olarak yapılıyorsa tüm öğrencilerin, grup olarak yapılıyorsa tüm grubun katılımı sağlanmalı. Tartışma sonunda ortaya çıkan sonuçlar öğretmen tarafından özetlenmeli. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

30 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

31 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Örnek Olay Yöntemi ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

32 Örnek Olay Yöntemi/Vaka Yöntemi
Amaç, öğrencilere hayatta karşılaştıkları problemleri algılama ve çözme becerisi kazandırmaktır. Bu amaçla gerçek yaşamdan alınan veya gerçeğe uygun hayali bir olay sınıfa getirilir. Öğrenciler konuyu analiz ederler ve çözümüne ilişkin öneriler getirirler. Bu yöntem, gerçek yaşam sorunlarıyla, öğrencileri karşı karşıya getirir ve derslikte kuram ile uygulama arasındaki boşluğun doldurulmasına yardımcı olur (Sönmez, 1993: 265). Örnek olay yöntemiyle öğrenciler çevrelerindeki sorunları çözmede öğrendiklerini uygulama fırsatı elde ederler. Yaşam ile okulun bağlantısı kurulmuş olur. Bu yöntem daha çok buluş yoluyla öğretim yaklaşımında ve kavrama, uygulama, analiz, sentez ile değerlendirme düzeylerindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

33 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Örnek olay incelemesi yöntemi; (1) Genel biçim olarak örnek olay ve (2) Sunuş biçimi olarak örnek olay olarak iki başlık altında incelenebilir. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

34 1. Genel Biçim Olarak Örnek Olay
Tüm metin: Bu çeşit örnek olayda öğrenci, ihtiyaç duyacağı bütün bilgiyi bulur ve başka kaynaklara başvurma ihtiyacı duymaz. Bu tür örnek olaylar uzun yazılmış örnek olaylardır ve analiz edilmeleri uzun zaman alır. Öğrencilerden örnek olayları okumaları, analiz etmeleri, bir karara varmaları ve bu kararları arkadaşları önünde tartışmaları istenir. Bu metin türüne giren başka bir örnek olay biçimi de bir paragrafla birkaç sayfa arasında değişen “kısaltılmış örnek olaylardır”. Genelde tek bir probleme odaklı olan metin, dikkatin bir nokta üzerine toplanmasını sağlar. Bu tür örnek olaylar, kısa metinleri içerdiğinden öğretimin alt düzeyleri için uygun çalışma olabilir. Tüm metin türüne giren başka bir biçim de düzensiz örnek olaylardır. Düzensiz örnek olaylarda bilgiler bir düzen içinde sunulmadığından öğrenciler problemi çözmek için, bilgileri anlamlı bir biçime sokmak durumundadırlar. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

35 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Eksik metin: Burada öğrencilere sunulan örnek olaylar gerçek yaşamdan alınan sınırlı bilgiyi içerdiğinden öğrenciler gerek duyarlarsa çözüm için, gerekli olan bilgileri öğretmenden isteyebilirler. Bu metin türü, öğrencilerin analiz yapma, problem çözme ve doğru soru sorma yeteneklerini geliştirmek için düzenlenir. Etkileşim durumu: Öğrencilere eksik bilgi verildiğinden öğrenciler ihtiyaç duydukları gerekli bilgileri, bu konuda bilgi verebilecek birey veya kurumlara başvurarak toplayabilirler. Bu süreç, bir araştırma projesi hazırlamada etkili bir biçimde kullanabilir. Birbirini izleyen örnek olaylar: Çalışmaya çok sınırlı bir bilgi ile başlanır. Örnek olaylarla ilgili bilgiler, her basamak işlendikten sonra verilir. Bu tür örnek olaylar, özellikle yönetim ve sosyal bilimler eğitiminde etkili bir biçimde kullanılabilir. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

36 2. Sunuş Biçimi Olarak Örnek Olay
Örnek olaylar filmle, slâytla, videoteyple, levhalarla ya da sözel olarak da sunulabilir.Filmle sunulan örnek olaylarda, film karar verme noktasına kadar öğrencilere gösterildikten sonra kararın ne olacağı konusunda sınıfta tartışma açılır ve tartışma sonuçları da dikkate alınarak, filmin geri kalan bölümü gösterilir. Sonra öğrencilerin vardıkları nokta ile filmdeki sonuç karşılaştırılarak arasındaki uygunluk derecesi üzerine tekrar bir tartışma açılabilir. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

37 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Yöntemin Avantajları Öğrenci merkezli bir yöntemdir Öğrencinin olayla ilgili derinlemesine ve detaylı düşünmesini sağlar. Öğrencilerin ilgi ve güdülerini artırarak isabetli karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar Öğrenciler bildiklerini ya da kavradıklarını gerçek bir duruma uygulama şansına sahip olurlar. Öğrenciler ders kitabı dışındaki materyallerden de yararlanma imkânına kavuşurlar. Öğrenciler problemi çözmeyi, analiz edip sonuca ulaşmayı öğrenirler. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

38 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Öğrencilerin eleştirel düşünme ve karar verme becerileri gelişir. Örnek olay yöntemi izlendiğinde öğrencilerin çevrelerinde süre gelen olaylara duyarlılığı gelişebilir. Diğer öğrencilerle birlikte çalışma imkânı sağlar Öğrenciler, sorunları tartışarak çözme yeteneği geliştirirler. Konuları kavrama, anlama yeteneği geliştirilir ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

39 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Öğrencilerde problem çözme, tartışma, empati, kritik düşünme ve yaratıcılığı geliştirir. Bağımsız düşünme, orijinal fikir üretme ve bunu ortaya koyma ve tartışma özellikleri gelişir. Öğrenciler burada problem çözme tekniklerini, işbirliği içinde öğrenme, rol oynama gibi teknikleri de rahatlıkla kullanabilirler. Soyut düşünceler burada pratiğe, uygulamaya dönüştürülebilir. Öğrenciyi yaşantılarıyla karşı karşıya getirir ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

40 Yöntemin sınırlılıkları
Uzun zaman alır Öğretmenin çok iyi hazırlanması gerekir Öğretmenin grup liderliği yapamayacağı durumlarda olayın ayrıntısını bilen birine ihtiyaç duyulur Yeterli olgunluğa ulaşmamış öğrencilerle uygulanamaz yani öğrenciler yeterli bilgi ve tecrübelere sahip değil iseler katılım az olabilir ve değişik fikirler ortaya konamaz Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

41 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
İncelenecek olaya tam olarak uyan bir örnek yazmak bazen güç olabilir Tartışmaları yönetmede ve değerlendirmede zorlukla karşılaşılabilir Eğer çözümler öğrenci grubu için erişilmeyecek türden ise katılanların zorlanmaları söz konusudur Eğer örnek olaylar iyi seçilmez veya iyi ortaya konmaz ise, olaydaki çatışma ve tartışmalar sınıfa da aktarılabilir Olaylar öğrenci seviyesine uygun seçilmez ise (meselâ ilkokulda AIDS veya karmaşık bir ticarî mahkeme gibi), öğrenciler sağlıklı fikir üretemezler ve tartışamazlar ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

42 Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
Örnek olay öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimlerine uygun olmalıdır. Öğrencileri olumsuz etkileyecek içerikli örneklere yer verilmemelidir yani olaylar iyi seçilmeli, olay içinde sınıfı korkutacak dehşet sahneleri, tiksindirecek, ahlâkî değerlerini zedeleyecek unsurlar ayıklanmalıdır. Örnek olayda öğrenciye örnek olayın sunumunda dikkatli olunmalıdır. Örnek olay sözel olarak anlatılacaksa ve sözel anlatımın ve sözel anlatımın öğrenciler tarafından zor anlaşılacağı düşünülüyorsa televizyon, video, gazete gibi materyallerden de faydalanılmalıdır. Pedagojik olarak tartışılabilecek ve eğitsel sonuçlar çıkarılabilecek olaylar seçilmelidir. Seçilen olayların öğrencilerin seviyesine uygun olması sağlanmalıdır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

43 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Örnek olay mümkünse film olarak veya resim, ses kaydı vs. olarak sınıfa getirilmelidir. Olayın doğru aktarılması hususunda şüphe olmamalıdır. Olay güncel olmalı, sınıfın düşünme ve tartışmaya katılma güdülerini arttırmalıdır. Öğretmen olay üzerindeki mümkün tartışmaları önceden düşünebilmeli, gerektiği yerde konunun dağıtılmasını engelleyerek, gerektiğinde tartışmaları yumuşatarak konunun eğitsel değerini her zaman yüksek tutmalıdır. Zamandan tasarruf etmek için benzer olayların başka yerlerdeki gelişimleri ve çözüm yolları üzerinde ön bilgiler hazır tutulmalıdır. Bunun için gerektiğinde öğretmen ve bir grup öğrenci, olay üzerinde iyi bir ön araştırma yapmalıdırlar. Örnek olay üzerine ortaya konan fikirlerin uygulanma biçimleri de iyi tartışılmalı ve izlenmelidir (Meselâ trafik kurallarına uyma, hayvanlara eziyet etmeme, çevre sorunların karşı duyarlı olma gibi). ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

44 Öğretmenin yapması gerekenler
Öğrencilerin seviyelerine ve olgunluk düzeylerine uygun bir örnek olay oluşturma Örnek olayı açık bir biçimde yazma. Eğer öğretmen gerçek bir olayın sınıfta tartışılmasını istiyorsa, yer, zaman ve kişi isimlerini değiştirmemeyi unutmamalıdır. Olayın istenilen yönde tartışılmasına yarayacak kilit sorular hazırlama Olaya ilişkin yeterli materyallerin ve kaynakların sağlandığından emin olma ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

45 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Öğrencilerin bu etkinlikten yararlanabilmeleri için olayı iyice anladıklarından emin olma İstenilen yönde ilerlediklerinden emin olmak için öğrencileri periyodik olarak kontrol etme Öğrencilerin yanlış çözümlere gitmelerini önleme Olayın tüm olarak değerlendirmesini yapma Öğrencilerin tecrübeleri değerlendirmelerine yardım etme Olay münakaşaya açık bir konu ise idareyi önceden haberdar etme ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

46 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Problem Çözme Yöntemi ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

47 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Problem Çözme Yöntemi Bireyler yaşamları süresince bir çok problemle karşılaşırlar. Yaşama uyum sürecinde karşılaşılan bu problemleri çözdükleri sürece mutlu olurlar, kendilerine olan güvenleri gelişir. Okulun görevi problem çözme yeteneğini öğrencilere kazandırarak hayatta karşılaştıkları problemleri çözebilmelerine yardımcı olmaktır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

48 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Problem Çözme Süreci Rutin olan ve olmayan problemlerin çözümleri konusunda en çok kabul gören süreç George Polya (1887–1985) tarafından verilen dört basamaklı süreçtir. Bu basamakların bilinmesi, problem çözmeyi sağlamaz, ancak problem çözerken bu dört basamağa uygun çalışma biçimi çözümü kolaylaştırır. Bu basamaklar ve bu basamakların kapsamındaki başlıca etkinlikler şunlardır: Problemi anlama Çözüm ile ilgili stratejinin seçilmesi (problemin çözümü için plan yapma) Stratejinin uygulanması (planı uygulama) Çözümün değerlendirilmesi (doğrulama) ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

49 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Yönteminin Yararları Öğrencilerin öğretme-öğrenme etkinliklerine aktif olarak katılmalarını sağlar. Öğrencilere okul bilisi ile çevresinde karılaştığı problemleri ilişkilendirme fırsatı verir. Anlamlı ve sorun çözen bir yöntem olduğu için, öğrenmeye karşı olan ilgi ve istek her zaman üst düzeyde olabilir. Öğrenciler kendi ve toplumun sorunları ile ilgilendiğinden dolayı, çevresindeki problemlere karşı duyarlı olur. Bilim insanlarının çalışma ilkelerini ve yöntemlerini öğrenir ve karşılaştığı problemleri aynı veya benzer ilkeleri kullanarak çözmeye çalışır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

50 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Ortak akıl ile bireysel çalışma arasındaki farkı algılar ve işbirlikçi çalışma yaklaşımını gönülden desteklemeye başlar. Karşılaşılan bir durumla ilgili hipotezler ileri sürme yeteneğini geliştirir. Bilimsel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkı sağlar. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

51 Yönteminin Sınırlılıkları
Diğer yöntemlere oranla öğrenci kendi gayretleri ile bilgilere ulaştığından dolayı, bu süreçte birçok deneme ve yanılmalar yapar. Bu deneme-yanılma süreci oldukça fazla zaman alıcıdır. Bütün disiplinlere kolayca uygulanamaz. Problem çözme doğası gereği, araştırma ve denemeleri içerdiğinden dolayı, birçok durumda yeni araç-gereç ve kaynaklara ihtiyaç duyulur. Bunu birçok durumda öğretmenin veya öğrencilerin tek başına karşılaması olası değildir. Değerlendirme süreci birçok faktörü içerdiğinden dolayı, objektif değerlendirmesi oldukça zordur ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

52 Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
Öğrenciler bilişsel kapasitelerine uygun problemlerle karşı karşıya getirilmelerine dikkat edilmelidir. Problem çözme basamakları ve örnek problem çözme aşamaları öğrencilere öğretildikten sonra, öğrenciler benzer durumlarla karşı karşıya getirilmelidir. Problem çözme aşamaları ve özellikle araştırılacak bir problemin tanımlanması konusunda onlara destek sağlanmalıdır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

53 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Problem öğrencilerin olgunluk ve beceri düzeylerine uygun bir şekilde hazırlanarak sunulmalıdır. Seçilen problem öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Öğrencilere verilecek problemler yakın çevreden seçilmelidir. Problem çözüm ile ilgili aşamalar öğrencilere çok iyi anlatılmalıdır. Öğrencilere benzer birkaç problemle karşı karşıya bırakılmalıdır. Öğrencilerin de problem oluşturmalarına fırsat verilmelidir. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

54 İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

55 6. İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi (Kubaşık Öğrenme)
İşbirlikli öğrenme öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek, bir görevi yerine getirmek üzere ortak bir amaç uğruna birlikte çalışma yoluyla bir konuyu öğrenme yaklaşımıdır (Demirel, 2005). İşbirlikli öğrenme, klasik anlamda küme çalışmalarından farklıdır. İşbirlikli öğrenme yönteminde amaç, öğrencilere verilen görevin parçalarını bireysel olarak yapmasını sağlamak değil, gruptaki tüm üyelerin performanslarını sonuna kadar zorlamak ve ortak ürün oluşturmaktır. İşbirlikli öğrenmede öğrenciler kendilerinin ve grup arkadaşlarının öğrenmesinde daha fazla sorumluluk alırlar. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

56 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Bir grup çalışmasının işbirlikli öğrenme olabilmesi için gerekli koşullar 1. Grup Ödülü Bu koşulun gerçekleşmesinde iki kavram ön plana çıkmaktadır. Bunlar; işbirlikli ödül ve işbirlikli iş yapısının birlikte dikkate alınması. İşbirlikli iş yapısında verilen görevi yerine getirmek için bütün üyelerin çabalarının birleştirilmesi gerekir. İşbirlikli ödül yapısında ise, faaliyet sonucu üretilen ürünlerin bireysel olarak değil, grup ödülü ile ödüllendirilmesidir. 2. Olumlu Bağımlılık Grup üyelerinin her birinin üretime yapacağı katkının bireysel olarak değil, bütüncül olarak işe yarayacağı ve bu nedenden dolayı, gruptaki her bir bireyin önemini kavraması gerekir. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

57 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
3. Bireysel Değerlendirilebilirlik Grup başarısı bütün grup üyelerinin bireysel olarak gelişmesine bağlıdır. Gruptaki üyelerin bireysel olarak gelişmelerinin değerlendirilmesi önemlidir. 4. Yüz Yüze Etkileşim İşbirlikli öğrenme sürecinde öğrenciler bir arada bulunmalı ve grup üyeleri birbirlerinin çalışmalarını özendirmeli ve paylaşımda bulunmalıdırlar. 5. Sosyal Beceriler Kişiler arası ilişkilerin nasıl olması gerektiği öğrencilere öğretilmeli ve bütün öğrencilerin bunları kullanmaları özendirilmelidir. İşbirlikli öğrenme gruplarındaki öğrencilere öğretilebilecek sosyal davranışların bazıları, soru sormak, grup içindeki bireylerin fikrine saygı duymak, onları dinleyebilmek, açıklama gerektiren bir konuda açıklama yapmak, öğrenme boyunca dikkati canlı tutmak gibi bir takım sosyal becerilerdir (Açıkgöz, 1992; Kasap, 1996). ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

58 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
6. Grup Sürecinin Değerlendirilmesi Grup sürecinin değerlendirilmesi, işbirlikli öğrenmeyi diğer geleneksel grup öğrenmelerinden farklılaştıran en önemli etkenlerden biridir. Her öğrenci gücü oranında grubuna katkı sağlamalıdır. Grup sürecinin değerlendirilmesinde, grup üyelerinin hangi davranışlarının gruba katkı getirip hangi davranışların katkı getirmediğinin belirlenmesidir. Grup üyelerinin olumlu kazanımlarının sürmesi, yeterli düzeyde olmayanların ise değiştirilmesi gerekir. Grup sürecinin değerlendirilmesinde bu davranışlar ortaya konmalıdır (Açıkgöz, 1996; Ertekin, 2001). 7. Eşit Başarı Fırsatı İşbirlikli öğrenmede takım halinde çalışma ve takım halinde başarı vardır. Gruptaki üyeler her bir üyenin başarılı olmadan grubun başarılı olamayacağını bilmelidir. Bu nedenle üyeler birbirinin öğrenmesine katkıda bulunurlar ve her öğrencinin başarılı olması için fırsat yaratılmış olur. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

59 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Yöntemin Yararları Akademik Yararlar: Başarıyı arttırır, Üst düzey bilişsel stratejileri geliştirir, Sözel iletişim becerilerini geliştirir, Derse katılımı arttırır, şeklinde sıralanmaktadır. 2. Sosyal Yararlar: Sosyal becerileri geliştirir. Arkadaşlık ilişkilerini geliştirir. Farklılıklara karşı hoşgörüyü arttırır. 3. Psikolojik Yararlar: Benlik saygısını olumlu etkiler. Kaygıyı azaltır. Öğrenci doyumunu arttırır ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

60 Yöntemin Sınırlılıklar
Bazı grup üyeleri kendine düşen görevi yapmadan, diğerlerinin başarısından yararlanabilirler. Bazı üyeler grup sürecine katkı sağlamamış olabilir. Bu durumda “hazıra konma” ortaya çıkmaktadır. “Hazıra konma etkisi” beraberinde “sömürülme etkisi” oluşur. Geleneksel grupla öğrenmeden farklı olarak işbirlikli öğrenmede grup liderliği belirli öğrencilerin üstlendiği bir görev değildir. Bütün öğrenciler aynı zamanda grubun lideridir. Eğer bu farklılık çalışmalara yansıtılamaz, grup içinde çeşitli rol dağılımları ortaya çıkarsa, iyi olan öğrenciler daha da iyi duruma gelirken, zayıf öğrencilerin durumu kötüye gidebilir. Bu etki “zenginin daha da zenginleşmesi” olarak adlandırılmaktadır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

61 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Grup üyeleri arasında başarı, ilgi, yetenek vb dengeler kurulmaz, sosyal ilişkilerin nasıl olması gerektiği öğretilmez ise, özellikle iyi öğrencilerin diğerlerinin görüşüne saygı duymaması, zayıf öğrencilerinde kendi çalışmalarını yeterli görmemesi ve kendilerini başarısız görmelerine neden olabilir. İşbirliğini engelleyen bu etki “sorumluluğun karışması”dır. Ayrıca işbirlikli öğrenme çalışmalarında, bazı gruplarda eleştirel düşünme gibi yüksek düzeyde kazanımlar gözde ardı edilebilir ve düşük seviyede becerilere daha fazla önem verilebilir. Gruplara üst düzey düşünme becerileri geliştirecek yeterli zaman verilmeyebilir. Öğrencilerin öğrenme yöntemleri birbirinden farklıdır. Bazı öğrenciler grup içinde daha iyi öğrenebilirken bazıları yalnız çalışmaya daha yatkındır. Özellikle sınıfta başarılı öğrencilerin işbirlikli öğrenmeden hoşlanmadığı, sosyal yönü gelişmiş öğrencilerin yöntemden daha fazla kazanım sağladığı belirtilmektedir. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

62 Dikkat edilmesi gereken bazı noktalar
a) Öğrencinin yapması gerekenler: işbirlikli öğrenmede öğrencilerin sorumluluğu, hedeflenen kazanımlara kendisinin ve grup üyelerinin hepsinin birlikte ulaşmasını sağlamaktır. Bu süreçte, öğrenciler bütün grup elemanlarının belirlenen kazanımlara ulaşmadıkça kendilerinin de başarılı sayılmayacağının farkında olmalıdır. Ayrıca, grup içi ve dışı faaliyetlerinin tamamında, plan yapmadan gruba adı bulma gibi etkinliklerde öğrenciler etkin görevler alırlar ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

63 b) Öğretmenin yapması gerekenler:
Öğretmen çalışmalara başlamadan önce kazandırmak istediği becerileri belirlemelidir. Bu becerileri kazandırmada öğrencilere vereceği görevleri tespit ederek, uygun araç-gereçleri hazırlamalıdır. İşbirlikli öğrenme yönteminin konuya göre uygulanabilecek farklı teknikleri olduğundan, hedeflere ulaşmayı sağlayacak en uygun teknik veya teknikleri seçmelidir. İlk uygulamalarda grupları oluşturmalıdır. Grupların kendi içinde heterojen, sınıf genelinde homojen olmasını sağlamalıdır. Her grupta farklı ilgi alanı, yetenek ve başarı düzeyine sahip öğrenciler olmalıdır. Örneğin sınıf genelinde akademik başarısı yüksek öğrencilerin hepsi bir grupta yer almamalıdır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

64 b) Öğretmenin yapması gerekenler:
Bütün grubun başarılı olması gerektiği, grup içinde soru sorma, tartışma gibi sosyal ilişkiler öğrencilere uygulamaya başlamadan önce öğretilmelidir. İşbirlikli öğrenmede, grup ve bireysel değerlendirilebilirlik vardır. Bu nedenle değerlendirmenin nasıl yapılacağı, ölçütlerin neler olacağı öğretmen tarafından açıklanmalıdır. Öğrencilerin birbiri ile olan iletişimini, çalışmalarını çok iyi gözlemlemeli, gruplarının başarısı için çabalarının farkında olmalıdır. Grupların çalışması sırasında, grupların arasında dolaşarak isteyen gruba yardımcı olmalıdır. Geri dönüt vererek varsa eksik kısımların tamamlanmasını sağlamalıdır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

65 İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımında Kullanılan Teknikler
Öğrenci Takımları Takım-Oyun-Turnuva Ekip Destekli Bireyselleştirilmiş Öğretim Birleştirilmiş İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon Grupları Birlikte Öğrenme İkili Denetim Tekniği Ayrılıp-Birleşme Tekniği Karşılıklı Sorgulama ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

66 Proje Tabanlı Öğretim Yöntemi
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

67 7. Proje Tabanlı Öğretim Yöntemi
Çağdaş eğitim anlayışının temel hedefi öğrencilere bilgiyi bir kaynaktan aktarmak değil onlara bilgiye ulaşma yollarını öğretmek olmalıdır. Bu da ancak üst düzey zihinsel beceri faaliyetlerle mümkündür. Dolayısıyla karşılaşılan yeni bir durumda ezberlenen bilgiler bireye fazla yardımcı olamaz. Karşılaşılan yeni problemlere olası çözümler ancak problem çözebilme ve bilimsel süreç becerileri ile bulunabilir. Öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri günlük yaşama transfer edebilmeleri ve her gün karşılaştıkları yeni problemlerin çözümü için kullanılabilecek metotların başında proje tabanlı öğrenme yaklaşımı gelmektedir. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

68 7. Proje Tabanlı Öğretim Yöntemi
Proje çalışmalarının öğrencide var olan bağımsız çalışma yapabilme becerisi, yaratıcılık, çok yönlü düşünebilme becerilerinin bir dışa vurumu ve bu becerilerin gelişimi için bir fırsat olduğu hatırlanacak olunursa, proje çalışmalarının önemi daha iyi anlaşılacaktır. Yetenekli çocuklar okullarında diğer akranlarından bazı beceriler yönünden daha üst seviyededirler. Yapılacak olan esnek proje çalışmaları bireysel gelişime izin vermelidir. Bu çalışmalar öğrencide var olan becerileri öğrenme ortamına yansıtmasına imkân sağlamaktadır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

69 7. Proje Tabanlı Öğretim Yöntemi
Bu modellerde öğrencilerin sahip oldukları potansiyel yeteneklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Acaba proje nedir? Veya hangi tür çalışmalar proje adı ile adlandırılır? Gibi sorular aklımıza gelebilir. Proje kavramının tanımı birçok şekilde yapılmaktadır. Proje temelli öğrenmenin ilk çıkış noktası proje konusu için olaylara farklı boyutlardan bakabilmektir (Diffily, 2002). ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

70 7. Proje Tabanlı Öğretim Yöntemi
Çocuklar kendi ilgi alanlarında, işbirliği ile çalışabilecekleri ve bilginin farklı tiplerini kullanabilecekleri bir konu seçerler. Bu konu üzerinde uğraşarak güncel bir çalışma yaparlar. Öğrenme süreci ve içeriği ders kitabından ziyade dış dünya ile ilişkili olmalıdır. Sınıf projelerinde ders kitapları tamamen terk edilmez, ancak kaynak olarak kullanılırlar. Fakat belli bir zamanda öğrenilecek olan bilgi ders kitaplarından aynen dikte edilmemelidir. Proje çalışmalarında İnternet, yazılı kaynaklar ve insan kaynaklarından faydalanılabilir. Ayrıca, kişisel gözlemlere dayanan bir çalışma olduğu zaman gözlemlerde bilgi kaynağı olarak kullanılabilir. Geleneksel öğrenme deneyimlerinden farklı olarak projeler birkaç gün veya haftalarca sürebilir, ayrıca öğrenciler kendi sınıflarının dışından olan gerçek dinleyicilere çalışmalarını sunma imkânı bulurlar. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

71 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Özetle projeler: Öğrenci yönetiminde olmalıdır. Gerçek dünya ile ilişkili olmalıdır. Bilgi birden çok kaynaktan toplanmalıdır. Araştırma temeline dayanmalıdır. Bilgi ve beceriler iyice oturtulmalıdır. Zaman sınırlaması olmamalıdır (Diffily, 2002). ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

72 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Yöntemin yararları Öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirir ve zenginleştirir. Yaşam boyu öğrenmeyi sağlar. Grupla çalışma ve iş birliğine dayalı öğrenme etkinliklerine katılımı sağlar. Öğrencilerin bilgilerini yansıtmaları ve katılımları için çoklu yollar öğrenir. Zekânın farklı boyutlarının kullanımına izin verir (müziksel zekâ, uzamsal, mantıksal zekâ gibi). Öğrenci performansının bireysel olarak ölçülmesine izin verir. Öğrenciler gerçek yaşamla oluşturdukları ürünleri ve performansı birleştirirler. Problem çözme becerilerini ve probleme dayalı öğrenme becerilerini geliştirirler. Öğrencilere çeşitli beceriler kazandırır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

73 Proje Tabanlı Öğretimin Öğrenciye Kazandıracağı Beceriler
Yaşamsal beceriler: Bir toplantı yönetmek, bir bütçe hazırlamak, bir plan yapmak gibi Teknolojiyi kullanma becerisi: Bilgisayar kullanma televizyon, radyo, video vb araçları kullanma Bilimsel süreç becerileri: Karar vermek, eleştirisel düşünme becerileri, problem çözme becerileri Öz denetim becerileri: Hedefler oluşturmak, işlemleri organize etmek, zaman yönetimi Tutumlar: Öğrenmeye ilgi, gelecek için öğrenmeye merak Eğilimler: Öz denetim, başarı hissi İnançlar: Kendine güven duygusunu geliştirme ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

74 Yöntemin sınırlılıkları
Öğretmenin iş yükünü ve sorumluluklarını arttırabilir. Öğrenme için ayrılan süre artabilir Araştırmanın sınırları iyi çizilmezse, konuda aşırı bir sapma ve dağılma gözlenebilir. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

75 Proje Temelli Öğrenmede Öğretmen ve Öğrenci Rolleri
Geleneksel eğitimde öğretmen bilgi dağıtıcısı ve bütün soruları cevaplayan birey olarak kabul edilir. Proje tabanlı öğretim yaklaşımını benimseyen sınıflarda geleneksel öğretmenlerden farklı bir öğretim stratejisi kullanmalıdır. Bu süreçte bilgi aktarımından ziyade, bilgiye yönlendirme ön plana çıkmaktadır. Proje öğretmenleri özellikle yetenekli öğrencilerin sınıfında farklı soru teknikleri kullanmalıdırlar. Direk bir çocuğa soru sormaktan ziyade “ben merak ediyorum sen bu soruya nasıl cevap vereceksin?”gibi soru kalıpları kullanılabilir. Burada önemli olan öğrenciye yaklaşım ve hitap şeklidir. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

76 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Yetenekli öğrencilerle çalışan bir öğretmen planlanan bir proje çalışmasında yaratıcılık ve orijinallik yönlerinden üst standartları hedeflemelidir. Öğretmen proje çalışması boyunca öğrencileri tanır, onları izler ve karşılaştıkları problemlerin çözümünde yol göstericilik yaparlar. Proje temelli sınıflarda öğrenci rolleri diğer normal sınıflardan farklıdır. Proje çalışması boyunca öğrenciler öğretmenin direktiflerini harfiyen yerine getiren bireyler değil, karşılaştıkları problemlere kendi çözümlerini geliştirebilen bireyler olmalıdırlar. Öğretmen ve öğrenciler proje konusunun seçimi, araştırma için ihtiyaç duyulan etkinlikleri planlama ve öğrenme paylarını belirlemede birlikte çalışırlar. Proje çalışması esnasında kazanılan bilgi ve beceriler öğrenci merkezlidir. Öğretmen öğrencileri dikkatlice gözlemler. Onların proje çalışması esnasındaki en belirgin ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları problemlere çözüm bulmak için neler yaptıklarını gözlemler ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

77 Proje tabanlı öğrenmede öğrencinin rolü
Öğrenci öğrenme sürecinde kat ettiği aşamalar yardımı ile kendisini denetleyebilme imkânına sahip olur. Etkinlikleri bizzat uygular, Keşfedici ve birleştirici düşünceler sunar, Kendi işlemlerini tanımlar, Zamanın büyük bir kısmında bağımsız çalışır. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

78 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının planlanması ve uygulanması sırasında dikkate alınması gereken özellikler İstendik etkinlikleri kapsayıcı olmalı ve boş uğraşlardan arındırılmalıdır. Hazırlanması için ayrılan süre yeterli olmalıdır. İşlenilen konu ile ilgili olmalı, ulaşılması hedeflenen davranışlar açıkça belirtilmelidir. Elde edilecek sonuç araç-gereç ve kaynaklar için yapılan yatırımı karşılayabilecek nitelikte olmalıdır. Öğrencilere etkinlikler yolu ile sorunlarını çözebilme olanağı verilmelidir. Öğrencilerin yaratıcılık, sorumluluk ve başarı duygusunu tatmasına uygun olmalıdır. Öğrencilerin normal yaşam koşulları içinde çalışmalarına uygun olmalıdır. Öğrencileri düşünmeye, araştırma ve incelemeye yöneltmelidir. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

79 Proje planı hazırlanırken göz önüne alınması gereken planlama öğeleri:
Program: Projede yapılacak olan işler ve sürelerini gösteren iş takviminin hazırlanması. İş bölümü: Gruptaki her bir üyenin görev tanımın yapılması. Bütçe: Yapılacak işler için harcanacak paranın önceden belirlenmesi. Araştırma planı: Bilgi toplamak için kullanılacak olan yöntem, araç gereç, ve kaynakların listesi, araştırmayı tanımlamak için gerekli eylemlerin ve yapılacak araştırmalara ilişkin iş bölümünün yer aldığı bir planın hazırlanması ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

80 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Materyaller: Araştırma için gerekli olan araç gereçlerin kontrol listelerinin belirlenmesi ve hazırlanması. Yayın listesi: Araştırmada kullanılacak fotoğraf, gazete, video, radyo, televizyon vb, yayın araçlarının listesinin hazırlanması. Diğer: Proje süreci içerisinde ortaya çıkması muhtemel olasılıkların ve çözüm yollarının düşünülmesi gerekmektedir ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ


"Özel Öğretim Yöntemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları