Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Ahmet DOĞAN Uzman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Ahmet DOĞAN Uzman."— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Ahmet DOĞAN Uzman

2 GÖREVLERİMİZ Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili; Mevzuatı hazırlamak, Politika ve strateji belirlemek, Standart geliştirmek, Ölçüm, tespit ve kalite ölçütlerini belirlemek, Hava Kalitesi, Su Kaynakları, Denizler ve Toprağın korunması, Atıksular ve Atıkların Yönetimi, İklim Değişikliği ile mücadele, Kimyasalların Yönetimi, Çevresel Gürültü kontrolü, Belediyelerin çevresel altyapılarının desteklenmesi, AB çevre müktesebatı uyum çalışmalarının koordinasyonu,

3 Atıksu Yönetimi Atıksu yönetimine ilişkin politika, bertaraf yöntemleri, deşarj standartlarının belirlenmesi, Atıksuların çevre ile uyumunu sağlamak üzere gerekli ekonomik araçları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak, Atıksuların yeniden kullanımlarının sağlanması için usul ve esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, Atıksu arıtma tesislerinin tasarım esasları ve proses onayları Arıtma çamurlarının bertarafına ilişkin politika belirleme

4 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU (2872-1983) (5491-2006) Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (2006) Tebliğler ve Genelgeler  Numune Alma ve Analiz Metotları  Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği  İdari Usuller Tebliği  İş Termin Planı Genelgesi  Proje Onay Genelgesi  Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği  Ergene Havzasındaki KOİ Deşarjı Standartlarının Kısıtlanması Genelgesi  Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (2005)  Atıksu Tarifelerinin Belirlenmesi Yönetmeliği(2010)  Teşvik Yönetmeliği (2010) Tebliğ  Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği Atıksu Mevzuatı

5  İlk yayımı 1988  Son hali 31.12.2004 tarih ve 25687 Sayılı R.G.Kapsamı;  Atıksuların alıcı ortama boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını,  Atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsar. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

6 Endüstriler üretim tiplerine göre gruplandırılmış ve onaltı tane sektör oluşturulmuştur.  Gıda sanayi  İçki sanayi  Maden sanayi  Cam sanayi  Kömür hazırlama işleme ve enerji üretimi  Tekstil sanayi  Petrol sanayi  ……. Endüstriyel Atıksu Deşarj Standartları

7 Endüstriyel atıksu kaynakları için belirlenen atıksu deşarj standartları Tablo 5 ten Tablo 20 ye kadar Tablosu bulunmayan sektörler için;  İşletmenin proses türü  Kullanılan hammaddeler  Kimyasallar ve benzeri hususlar  Benzer sektörler  Tablo 19 esas alınarak deşarj standartları ilgili idarece belirlendikten sonra Bakanlığın uygun görüşü alınarak uygulanır. Endüstriyel Atıksu Deşarj Standartları

8  Atıksu altyapı yönetimleri ve sorumlulukları bölgelerinde oluşan atıksuların toplanması, iletilmesi ve bertaraf edilmesi işlemlerini yerine getirirler.  Atıksuların altyapı sistemlerine bağlantı esasları.  Ön arıtma, numune alma Atıksu Altyapı Tesislerindeki Uygulamalar

9  Evsel nitelikli atıksu deşarj standartları Tablo 21’de verilmiştir.  Nüfusu 84 kişinin altında olan atık suları fosseptikte toplanır ve vidanjör vasıtası ile AAT’ye verilir.  Atık sularını vidanjör vasıtası ile taşıyan atıksu kaynakları, aldıkları belgeleri beş yıl süreyle saklamak zorundadırlar. Evsel Nitelikli Atıksular İçin Deşarj Standartları

10 Kentsel Atıksular

11 Gri Su Arıtımı ve Yaygınlaştırılması “Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi” 2. bileşen olarak Atıksuların geri kazanımı ve yeniden kullanımı uygulamalarının kullanılarak turizm potansiyelinin artırılması, ekonomiye katkı hedeflenmektedir. Projenin Kapsamı: Seçilen bir turizm tesisinden oluşan atıksuyun (gri, kahverengi ve sarı su) ve yağmur suyunun geri kazanılması ve yeniden kullanılmasına yönelik araştırma yapılması ve atıksuyun kaynağında giderilmesi ile ilgili en iyi yönetim modelinin ve uygulama projesinin hazırlanmasını kapsamaktadır. Kullanılmış Suların Arıtılarak Yeniden Kullanımı

12

13 Su tüketiminin azaltılması, Arıtma tesislerinin ve septik tankların yükünün azaltılması, Enerji ve kimyasal kullanımının azaltılması, Sulama yapıldığında nütrientlerin tekrar kullanımı ve bitki gelişiminin Atıksuların Yeniden Kullanımı

14 Su kalitesini yükseltmesi ve koruması amacıyla mevzuata uygun çalışan atıksu arıtma tesislerine elektrik giderleri %50 sine kadar Bakanlıkça geri ödenmektedir. Bu kapsamda; 2011 yılında: 172 tesise 22,8 Milyon TL 2012 yılında: 212 tesise 26,6 Milyon TL 2013 yılında: 207 tesise 30,2 Milyon TL ödeme işlemi yapılmıştır. 2014 yılı için yaklaşık 30,7 Milyon TL Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Uygulaması

15 Atıksu Yönetimi

16 YÜRÜTÜLEN PROJELER Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi (UÇES) Belgesinin Güncellenmesi Projesi 2015-2023 yıllarına yönelik Atıksu Arıtımı Eylem Planının hazırlanması Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı ve Bertarafı Projesi Ergene Havzası’nda Arıtma Çamuru Yönetim Planı hazırlanacaktır. 2015-2023 yıllarına yönelik Türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planı hazırlanacaktır. Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetim Projesi

17 Deniz Kirliliği Deniz kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesine ilişkin usul ve esasları tespit edilmesi, uygulamanın takibi, acil müdahale planları, uygun teknolojileri ve bu amaçla kurulacak tesislerin vasıflarının tespiti, bu çerçevede gerekli tedbirlerin alınması Deniz kirliliğine ilişkin; İzleme Balık çiftlikleri Gemilerden kaynakalı kirlilik ve atık alımı Acil Müdahale Planları

18 Atık Yönetimi Atık yönetimine ilişkin hedef, politika, ölçüt ve ekonomik araçları belirlemek belirlemek, standartlar geliştirmek. Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında politika ve strateji belirlemek ve mevzuat oluşturmak. Atıkların ithalat, ihracat ve taşınma lisanslarına ilişkin esasları ve ölçütleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak, izlemek.

19 Atık Yönetimi

20 * 81 ilde yaklaşık 700 adet 8-10 ha büyüklüğünde düzensiz depolama sahası * Rehabilitasyonun tahmini maliyeti yaklaşık 5.3 milyar TL 2003 yılından itibaren rehabilite edilen düzensiz depolama sahası sayısı 52’dir. Düzensiz Depolama Sahaları Atık Yönetimi

21 Belediye Atıkları Maden Atıkları Ambalaj Atıkları Tıbbi Atıklar Atık Yağlar Tehlikeli Atıklar Elektronik Atıklar ve Piller

22 Hava Yönetimi Hava kirliliğinin azaltılması ve önlenmesi için hedef ve ilkeleri belirlemek, ölçüt ve standartları belirlemek, temiz hava eylem planları yapmak/yaptırmak. Temiz üretim ve entegre kirlilik önleme çalışmalarına yönelik politika ve stratejileri belirlemek ve ilgili mevzuatı hazırlamak. Yenilenebilir enerji ve temiz enerji kullanımını teşvik etmek.

23 İklim Değişikliği İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik plan, politika ve stratejileri belirlemek Taraf olunan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine ve Kyoto Protokolü'ne ilişkin iş ve işlemler, 2012-2023 yıllarını kapsayan Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi, uyum stratejisi ve İklim Değişikliği Eylem Planı İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulunun başkanlığı ve sekretaryası

24 Kimyasallar Yönetimi Kimyasalların yönetimine ilişkin hedef, politika, ölçüt ve ekonomik araçları belirlemek. Yasaklanacak ve kısıtlanacak kimyasalların ithalat ve ihracatına ilişkin ölçütleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak.

25 YÜRÜTÜLEN PROJELER Türkiye’de Maden Atıklarının Yönetimi Projesi Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC) Direktifinin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi: Büyük Yakma Tesisleri Direktifinin Uygulanması İle Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması (MRV) Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi İklim Değişikliği Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Projesi Çevre Dostu Balık Çiftliklerinin Geliştirilmesi Projesi Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Projesi Katı Atık Toplama ve Bertaraf Maliyetlerinin Bölgesel Bazda Belirlenmesi Projesi Ülkemizdeki Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonuna Yönelik Envanter Çalışmasının Hazırlanması Projesi

26 YÜRÜTÜLEN PROJELER Entegre Çevre İznine Tabi Çimento Üretim Tesislerinin Uyum Durumları Ve Gerekliliklerinin Belirlenmesi Projesi Entegre Çevre İznine Tabi Otomotiv Sanayi Tesislerinin Uyum Durumlarının ve Teknik Gerekliliklerinin Belirlenmesi Projesi İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Derin Deniz Deşarjı Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi Kara Kökenli kirleticilere İlişkin Ulusal Eylem Planının (UEP) Güncellenmesi Projesi Batık, Yarı Batık ve Sahipsiz Gemilerin Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi Projesi

27 TEŞEKKÜRLER


"ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Ahmet DOĞAN Uzman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları