Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mehmet Osman Çetiner Rehber Öğretmen (Okul Psikolojik Danışmanı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mehmet Osman Çetiner Rehber Öğretmen (Okul Psikolojik Danışmanı)"— Sunum transkripti:

1 Mehmet Osman Çetiner Rehber Öğretmen (Okul Psikolojik Danışmanı)

2 Ön ilkeler Mış gibi ve klişe değil sahici Sözcüklere az gereksinim duymak Enerjiyi ekonomik kullanmak Profesyonellik Planlı, sistemli ve bilimsel Model olmak Sezgisel ve bilimselin birleştirilmesi Yaratıcılık İlişkinin tüm tekniklerden öncelikli olması

3 Gündem-1 Yoklama ve kâtip seçimi Okul müdürünün konuşması RPD Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili bölümlerinin okunması Bölgesel ve karakteristik özellikleri göz önünde bulundurularak “Romanlar ve Eğitim” konusunun okulumuzun sorun ve ihtiyaçları bağlamında değerlendirilmesi Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinin dönem boyunca gerçekleştireceği çalışmalar hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesi

4 Gündem-2 Sınıf rehberlik etkinlikleri konusunda sınıf rehber öğretmenlerinin bilgilendirilmesi Öğretmen eğitimlerinin ve eğitim konularının planlanması için öğretmenlerinin önerilerinin alınması Krize Müdahale ve Şiddet Önleme Planlarının hazırlanması Öğrenci başarısının geliştirilmesi için izlenecek yol haritasının belirlenmesi BEP Geliştirme Birimi çalışmaları hakkında bilgi verilmesi

5 Gündem-3 Mesleki Rehberlik çalışma planının öğretmenlerle paylaşılması Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu ile ilgili politika geliştirilmesi Sosyal Kulüp çalışmalarının değerlendirilmesi Öğrenci Meclisi için gerekli planların ve görev paylaşımının yapılması Veli katılımının sağlanması için okul politikasının geliştirilmesi

6 Gündem-4 Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) işleyişi hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesi AB ve Trakya Kalkınma Ajansı vd. sunulacak projeler hakkında öğretmenlerin görüşlerinin alınması Dilek ve temenniler Kapanış

7 İçimizden bir ses Yoğun bir gündem / Yorgun bir beden / Uzaktır dinlenmek bu kadar neden? Haftanın yorgunluğunu üzerinizde tüm ağırlığıyla hissettiğiniz bir Cuma günü öğle aranızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ederim.

8 Kavramsal Bir Giriş Psikoloji ve eğitim bilimlerinin bir alt dalı olan okullarda yürütülen rehberlik hizmetleri, ciddi teorik derinliği bir yana; uygulamaya dönük bir öğretmen becerisidir. “Eğitim bir sanattır, bir uygulamalı ustalıktır, doğal olarak kitaplardan öğrenilmiş bazı kuralların bilgisinden daha başka bir şeyi gerektirir. Deneyimi, ahlaki nitelikleri, belli bir gönül sıcaklığını, zekanın gerçek bir esinini gerektirir.” akt: Afşar Timuçin

9 Rehberlik nedir? Rehberlik ve psikolojik danışma, normal kişilerle kişisel, mesleki, sosyal, eğitsel konularda kişileri yetkinleştirmeye yönelik, kuramsal temelli, yapılandırılmış oturumlarla sürdürülen danışanlara daha etkili düşünme, davranma ve hissetmeyi gösterme sürecini içeren profesyonel bir yardım sürecidir. Aynı / Benzer / Ayrı şeyleri mi anlıyoruz?

10 Rehberliğin Rolleri İstenmeyen davranışları önleme Bireyi çeşitli yönleri ile geliştirme Öğrencilerin çeşitli sorunlarına çare bulma ! Her bir rolü yerine getirmeye yönelik planlama yapmakla birlikte birlikte “geliştirme ve önleme” bakış açısının daha verimli sonuçlar kazandıracağını öngörmekteyim.

11 Okulda Rehberliğin İşlevleri Verimli çalışma ve sınav becerileri Zaman yönetimi alışkanlık ve becerisi Problem çözme ve plan yapabilme Kendini tanıma ve kabul Tehlike: İshalle yaşamayı öğret(n)mek! Meslekleri tanıma ve özellikleriyle (ilgi-yetenek) nesnel eşleştirme Öğrenmeye ve okula olumlu tutumlar geliştirme Toplumsal uyum ve başkalarına yardım bilinci

12 Rehberliği Kapsamı Oryantasyon: yeni gelenlerin uyumu Bireyi Tanıma: tüm gelişim yönleri ile Bilgi Toplama ve Yayma: geliştirici, gereksinimler temelinde Yönlendirme-Yerleştirme: nitelikler ve hedefler bağlamında İzleme ve Değerlendirme: etki ve verimin sınanması Müşavirlik (Konsültasyon): hizmetiçi paylaşımlar Psikolojik Danışma : bireysel ve profesyonel, yapılandırılmış

13 Rehberlik Hizmetlerinin Yürütücüleri Okul Müdürü Liderlik ve destek Programın organizasyonu Kaynak sağlama Okul Rehber Öğretmeni Sınıf Rehber Öğretmeni

14 Rehberliğin Doğası ve Sınıf Öğretmeni Sınıf öğretmeni hem otorite ve öğretici rolünü yerine getirip hem de rehberlik etkinlikleri nasıl yürütebilir? Öğretmen, otorite figürü olma işlevini belirli ölçülerde korumaksızın, öncelikli görevi olan öğretici rolünü yerine getirmesi olanaksızdır. Rehberlik etkinlikleri ile ulaşılmaya çalışılan amaçlar, öğretmenlerin öğreticilik işlevleri ile gerçekleştirmeye çalıştıkları amaçları özünde desteklemektedir. ! Popoya şaplağın oranı?!

15 Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri a) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını plânlar ve bu plânlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine verir. b) Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür. c) Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar. d) Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyaların rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği içinde inceler, değerlendirir.

16 Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri e) Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur. f) Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir. g) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla iş birliği yapar. h) Okul müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.

17 Romanlar ve Eğitim İçerici olmayan eğitim programı Öğrencilerin gündemine girmek ÖUÖU-AUAU Eğitişim Anlayışı Yoksulluk-varoşlar Sivil toplumla işbirliği Dostane olmayan sınıf ortamları Barınma, beslenme ve sağlık Şikayet eden öğretmen profili

18 Romanlar ve Eğitim Öğretmen sirkülasyonu İstikrar yokluğunun sonuçları ağır Okulun algılanması Kurallardan öte cazibe merkezi Olumlu rol modeller Söyleşi ve panolar Romanlarla ilgili belgeseller Kültürel farkındalık Öğretmenlere oryantasyon Hedeflerin gerçekçiliği

19 Romanlar ve Eğitim “Evlilik yaşım değil okul yaşım” kampanyası Ayrımcılıkla mücadele Bireysel farklılıkların tanınması Rehberlik hizmetlerinin etkililiği Şiddetin önlenmesi YSÖP Yaz kursları Sosyal faaliyet odaklı okul Müzik ve spor

20 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Okul Rehberlik Programı RAM’ın çerçeve planı temel alınarak, okulumuzun gereksinimleri doğrultusunda hazırlandı, zamanlama ve etkinlikler bağlamında esneklikler taşıyor.

21 Grup Rehberliği Çalışmaları Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma – 7 oturum Sosyal Beceri Eğitimi – 5 oturum Özgüven Artırma Programı- 5 oturum Engelli Ailelerine Yönelik Rehberlik – 7 oturum Mesleki Grup Rehberliği – 7 oturum Modüller, Daha etkili…

22 Okulun Tümüne Yönelik Etkinlikler Kitap kampanyası, okuma kültürünün geliştirilmesi İl içi-dışı geziler Edebiyat-sanat günleri Özel Eğitim Merkezi ziyaretleri Sinema Günleri Tuvalet kullanımı OPET Sponsor bulunması Fen labaratuarı İnternet ağ sistemi Öğrenci Gezileri

23 Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kazanımlar her bir sınıf düzeyi için ayrı ayrı. Kazanımlar sıralı olarak çerçeve programda ve sınıf rehberlik planlarında yer alıyor. Kazanımların sırası değiştirilemez; ancak o kazanıma karşılık gelen etkinliğin yerine başka bir etkinlik uygulanabilir. Rehberlik etkinlikleri iki haftada bir olmak üzere Perşembe günleri son ders saatinde gerçekleştirilir (hangi hafta sosyal etkinlik hangi hafta rehberlik etkinliği gerçekleştirileceği öğretmenler odasındaki panoda asılı olacak) Her ay gerçekleştirilen rehberlik etkinlikleri ile ilgili olarak aylık rapor rehber öğretmene iletilir. Sınıf rehberlik planları ve gerekli tüm belgelerin yer aldığı rehberlik dosyası en geç 28.09.2011 Çarşamba günü elinizde olacak.

24 Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Bu yaptığımız bir oyundur. Burada arkadaşlarımızın anlattıkları aramızda kalacak. Oyun sırasında herkesin söz hakkı olacaktır. Oyun sırasında arkadaşımızın canını yakmak, onunla alay etmek kesinlikle yasaktır. Bu bir ders değildir dileyen katılmayabilir. Birey merkezli! Modeller üretmek! Esnek olmak!

25 Sınıf Rehberlik Dosyası Sınıf yıllık çalışma programı Yönetmelik (sınıf öğretmenlerinin görevleri) Rehberlik faaliyetleri özet bilgi formu Sınıf listesi Oturma planı Sosyal kulüplerde görevli öğrenci listesi Öğrenci tanıma fişleri Uygulanan Rehberlik tekniklerinin uygulama kayıtları Sınıf rehberlik programı ekleri

26 Planlanan Öğretmen Eğitimleri Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ (Hacettepe Üniversitesi) Yaratıcı Drama, Yaratıcılığı Geliştirmek Yrd. Doç Dr. Ömer KUTLU (Ankara Üniversitesi) Öğrencileri Sınavlara Hazırlamak, Ölçme ve Değerlendirme Prof. Dr. Figen ÇOK (Başkent Üniversitesi) Ergenleri Anlamak, Cinsel Sağlık Eğitimi E-Kampüs (ÖRAV) Sanal dersler ve günceler

27 Krize Müdahale Krize müdahale, okul müdüründen hizmetlisine kadar tüm birimlerin etkin olarak katıldığı bir ekip işidir. Bu ekibin güvenli bir okul ortamı yaratmak, velilerle iletişim, basınla iletişim, okulda düzeni sağlamak, ders programını yeniden düzenlemek ve fizyolojik gereksinimleri gidermek gibi görevleri vardır. Planlı bir okulda kriz yönetimi yüksek düzeyde gerginlik altında bululan zamanlarda okulun işleyişinin tıkanmasını ve kararsızlığı önemli derecede azaltır ve kontrol edilebilir dehşet verici olayların okul çapında kaosa yol açmasını önleyebilir.

28 Şiddet Önleme Eğitim-öğretim süreçlerinin güvenli eğitim ortamları sağlayamaya dönük bir yönetim anlayışı ile işlemesi için ülke ve iller kapsamında hazırlanmış “Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planları”nın yanı sıra, bu planlarla koşut olarak hazırlanacak okul eylem planlarına da gereksinim duyulmaktadır.

29 Öğrenci Başarısının Güçlendirilmesi TABAP Mevcut durumun saptanması, düzey belirleme sınavı. Hedeflerin belirlenmesi Akademik motivasyonun artırılması Verimli çalışma alışkanlıkları Haftasonu kurslarının verimliliği Yardımcı kaynaklar

30 BEP Birimi Çalışmaları Öğrencinin farkına varma Gönderme öncesi süreç Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu RAM’a yönlendirme Kaynaştırma (2 / 25) BEP Geliştirilmesi Toplantı: Ekim ayının ikinci haftası

31 Mesleki Rehberlik Grup Rehberliği çalışması Gönüllü öğrenciler Yaratıcı drama ögeleri Mesleklerle danışma İlgi ve yetenekleri keşfetme Kariyer Panosu Siz nasıl başardınız? etkinliği Üst öğrenim kurumlarının gezilmesi Kendini Değerlendirme Envanteri (8. sınıf)

32 Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Disiplin?! Bir gereksinim olarak sınırların varlığı Sınırların genişleme ölçütü: olgunlaşma Gevşek sınırlar-kesin sınırlar Kuralların varlığı, tutarlılığı ve rollerin tanımlı olması Öğrenciler kurallardan haberdar mı? İlkeler Hak ve sorumluluklar dengesi Öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi Hukuku işletmenin önemi

33 Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Süreci Kuralların belirlenmesi için ön çalışma yapıldı, matbu hale getirildi. Verili olmanın önemi Yaptırımlar kadar olumlu davranışları teşvik edecek ödüllendirmeler Okul içi paylaşımın yaşamsal önemi Hizmetiçi eğitimler

34 i.Yaptırım Sistemi Kurallara aykırı davranışın öncelikle öğretmen ve öğrenci arasında yapılacak görüşmeler yoluyla giderilmesi beklenir. Bu görüşmeler sırasında öğretmen Psikolojik Danışma Rehberlik (PDR) servisinden gerekli danışmanlık hizmetini alır. Öğretmen, tüm çabalarına karşın çözüme ulaşmayan ve yinelenen olumsuz davranışla ilgili olarak PDR servisinden edineceği “Olay Kaydı Özetleme Formu” ile durumu tanımlar ve belgelendirir. Bu kayıt öğrenciye ilk uyarı yerine geçer. Kurallara aykırı davranış buna karşın yineleniyorsa, öğretmen ikinci uyarıyı yapar ve öğrenciye davranışının kurallara aykırılığını “Hatırlatma Formu” ile yazılı olarak bildirir. Bu formun bir örneği öğrenciye verilir, bir örneği öğretmende kalır.

35 i. Yaptırım Sistemi Yapılan iki bireysel uyarıya karşın istenmeyen davranış sürüyorsa öğretmen daha önce doldurmuş olduğu “Olay Kaydı Özetleme Formu” ve “Hatırlatma Formu”nu PDR servisine ileterek konu ile ilgili olarak servisi bilgilendirir. PDR servisi öğretmen tarafından bilgilendirildikten sonra istenmeyen davranışın nedenlerini araştıran çalışmalar yapar, davranışı işlevsel olarak değerlendirir. Bu aşamada öğrencinin davranışıyla ilgili görüşleri alınmakla birlikte öğrenci bir haftalık bir süreçte gözlemlenir. Gözlem sonucunda olumsuz davranışın gerçekleştiği ortam, davranışın nedenleri ve sonuçları ile ilgili olarak PDR servisinin görüşleri öğretmene iletilir. PDR servisi ve öğretmen işbirliği ile sorunun çözümüne dönük çalışmalar yapılır ve sonuçları değerlendirilir.

36 i. Yaptırım Sistemi PDR servisi ve öğretmen işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmaların sonuçsuz kalması durumunda okul yönetimi öğrenci velisini okula davet ederek öğrenci ile söz konusu davranışın yinelenmemesi konusunda velinin de tanıklığında “sözleşme” imzalar, öğrenci sözleşmeye uymakla yükümlüdür. Bu sürecin veli tarafından izlenmesi beklenir. Sözleşmeye uymayan öğrenciye uygulanacak yaptırımlara öğrencinin bireysel özellikleri, yaşı ve davranışının niteliğine göre karar verilir. Bu yaptırımların uygulanmasında amaç çocuğu olumsuz davranışı terk etmesi yönünde düşündürmektir ve bu konuda aile bilgilendirilir.

37 Yaptırımlar Tenefüsten alıkoyma, Okul etkinliklerinden mahrumiyet Okul temsil görevini erteleme, Okul gezilerinden mahrumiyet, Ailenin gözetiminde öğrenciye hatalı davranışı düşünmesi için süre tanıma (Uzaklaştırm). Problem davranış sergileyen öğrenciyi sınıftan atarak cezalandırmak”; ilgili mevzuat gereği yasaklanmıştır

38 Ödüllendirme Sistemi “Olumlu Davranış Kartları” uygulaması ile sorumluluklarını yerine getirmesinin yanı sıra derslerin işlenişine katkı sağlayan, okul içinde ve dışında sosyal ilişkilerinde örnek davranışlar sergileyen, okul etkinliklerinde sorumluluk almaya isteklilik gösteren ve olumsuz davranışlarını terk etmek için çaba gösteren öğrencilerimiz belge ve sertifikalarla takdir edilmektedir.

39 Sosyal Kulüp Çalışmaları Demokratik ve sivil bilinç Yerel sorunlara çözüm Liderlik – Toplum hizmeti Yapılması Gerekenler Kulüplerin tanıtılması Kulüplere öğrenci seçimi Kulüp başkanı seçilmesi Dosya oluşturulması (yıllık plan, yazışmalar, toplantı karar defteri, tutanaklar) İki haftada bir sosyal kulüp çalışmalarının gerçekleştirilmesi

40 Öğrenci Meclisi Çalışmaları Demokratik kültür Aidiyet duygusu Hak arama mekanizmalarını yerleştirmek Tanımlanmış roller Yapılması Gerekenler Sınıf temsilcilerinin seçimi Okul temsilcisi seçimi (sandıklar, propaganda, seçim)

41 Veli Katılımın Sağlanması Ev ziyaretleri Komisyon Planlama Uygulama Seminerler Bireysel görüşmeler Baba destek programı (AÇEV) Valilik ve Ar-Ge ile işbirliği

42 ADEY Öğrencinin devamsızlık yaparak riskli ortamlarda bulunmasının engellenmesine yönelik sistemli, yapılandırılmış bir yönetsel süreç. Amaç: Okul devamsızlığının erken tanınmasını, değerlendirilmesini, bireyselleştirilmiş müdahalelerin yapılmasını sağlamak. http://uzaktanegitim.meb.gov.tr

43 ADEY Süreç Özeti-1 Hazırlık çalışmaları Velilerin bilgilendirilmesi (Yönetim) E-okulda öğrenci, veli bilgilerinin güncellenmesi (Öğretmen) Belgelerin matbu hale getirilmesi (Yönetim) Okul RİTA’nın kurulması (Yönetim) RİDEF’in doldurulması (Öğretmen) Temel Uygulamalar Devamsızlıkların düzenli olarak e-okula işlenmesi (Yönetim) Bir ve ya yarım gün devamsızlıkta velilerin aranması (Yönetim) Riskli devamsızlığın e-okuldan izlenmesi (Öğretmen-Yönetim)

44 ADEY Süreç Özeti-2 Aşamalı Eylem Planları Ardışık Özürsüz Devamsızlık (2 gün) 3.gün> Veliyle görüşme / Ev ziyareti Okul RİTA’da öğrencinin durumunun görüşülmesi 6.gün> Eve mektup Veli görüşmesi / Ev ziyareti 9.gün> Ev ziyareti / Telefon Yaptırımlar hk. Bilgilendirme 12.gün> İlçe RİTA’ya bildirim Yasal yaptırım için dosyanın hazırlanması

45 ADEY Süreç Özeti-3 Aşamalı Eylem Planları Kesintili Özürsüz Devamsızlık (3 / 15 gün) 1. Aşama Devamsızlığın nedenleri Devamsızlık odaklı müdahale Eve mektup 2. Aşama (+1gün) RİDEF analizine uygun müdahaleler Veli görüşmesi / Ev ziyareti Okula devam sözleşmesi Okul RİTA’da öğrencinin durum değ. 3. Aşama (+1 gün) Velinin yaptırımlar hk. uyarılması 4. Aşama (+1 gün) İlçe RİTA’ya bildirim Yasal yaptırım için dosyanın hazırlanması

46 ADEY Süreç Özeti-4 Aşamalı Eylem Planları Gün İçi Devamsızlık(2x (1/2) / 15 gün) 1. Aşama Devamsızlığın nedenleri Devamsızlık odaklı müdahale Eve mektup 2. Aşama (+1gün) RİDEF analizine uygun müdahaleler Veli görüşmesi / Ev ziyareti Okula devam sözleşmesi Okul RİTA’da öğrencinin durum değ. 3. Aşama (+1 gün) Velinin yaptırımlar hk. uyarılması 4. Aşama (+1 gün) İlçe RİTA’ya bildirim Yasal yaptırım için dosyanın hazırlanması

47 Projeler AB Comenius Trakya Kalkınma Ajansı Proje Konuları: Romanların toplumsal entegrasyonu Suç potansiyeli taşıyan öğrenci ve velilerin reh. İstihdam odaklı projeler ( Meslek edindirme) Velilerin okula katılımı (Didar ZIHÇIKAN)

48 Bitirirken Sevgili arkadaşlarım, verimli-keyifli-anlamlı yaşantılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum… Mehmet Osman ÇETİNER 0507 984 05 22 mosmancetiner@yahoo.com mehmetosmancetiner@hotmail.com

49 Kaynakça Erkan S. ve Kaya Alim (2005), Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları 2 ve 3, PegemA Yayıncılık. Erkan, Serdar (2004), Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Hazırlanması, Nobel Yayıncılık. Yıldız, Muharrem (2006), Öğrenciyi Tanıma Teknikleri ve Sınıf İçi Rehberlik Etkinlikleri, Nobel Yayıncılık. Topses, Gürsen (2007), Psikolojik Yardım Hizmetleri, Nobel Yayıncılık.


"Mehmet Osman Çetiner Rehber Öğretmen (Okul Psikolojik Danışmanı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları