Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gümrük Kanunu Gümrük Yönetmeliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gümrük Kanunu Gümrük Yönetmeliği."— Sunum transkripti:

1 Gümrük Kanunu Gümrük Yönetmeliği

2 Amaç Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir. (GK Md. 1) “Eşya” deyimi, her türlü madde, ürün ve değeri ifade eder. (GK Md. 3/23)

3 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi (Türkiye Gümrük Bölgesi / Gümrük Bölgesi)
Türkiye gümrük bölgesi veya gümrük bölgesi deyimi; Türkiye cumhuriyeti topraklarını, karasularını, iç sularını, hava sahasını kapsayan Türkiye Cumhuriyeti bölgesini ifade etmektedir. (GK Md. 2)

4 GÜMRÜK BÖLGESİ

5 Karasuları Karasuları, bir devletin kıyıları boyunca hakimiyeti altında bulunan belirli genişlikteki su şerididir. tarihli 466 Sayılı Kanunla kabul edilen Karasuları Kanunu ile karasularımızın genişliği prensip olarak 6 deniz mili olarak kabul edilmiştir. Bir deniz mili 1852 metredir.

6 Gümrük İdaresi veya İdareleri
Gümrük idaresi veya idareleri; gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını ifade eder. (GK Md. 3/2-a)

7 Giriş gümrük idaresi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresini ifade eder. (GK Md. 3/2-b)

8 İthalat gümrük idaresi, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini ifade eder. (GK Md. 3/2-c)

9 İhracat gümrük idaresi, Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini ifade eder. (GK Md. 3/2-d)

10 Çıkış gümrük idaresi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce sunulmasının gerekli olduğu ve çıkış işlemlerinin tamamlanması ile ilgili gümrük kontrolleri ve risk analizine dayalı kontrollere tabi tutulduğu gümrük idaresini ifade eder. (GK Md. 3/2-e)

11 TGB

12 Kişi “Kişi”, gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığını ifade eder. (GK Md. 3/3) Tüzel kişi, hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan varlık.

13 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde Yerleşik Kişi
“Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi” Bu bölgede yerleşim yeri olan bütün gerçek kişileri, Bu bölgede kayıtlı işyeri, kanuni iş merkezi veya şubesi bulunan bütün tüzel kişi veya kişiler ortaklığını İfade eder. (GK Md. 3/4)

14 Karar Karar, bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri de dahil olmak üzere, gümrük idaresinin, gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak idari tasarrufunu ifade eder. (GK Md. 3/5)

15 Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya
“Serbest dolaşımda bulunan eşya” deyimi; Gümrük Kanunu’nun 18 inci maddesi hükümlerine göre tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya Şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik değer taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde, yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı (GK Md:3/6-a)

16 Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşya
“Serbest dolaşımda bulunmayan eşya” deyimi; Serbest dolaşımda bulunan eşya dışında kalan eşya ile Transit hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesini fiilen terk eden eşyayı İfade eder. (GK Md:/6-b)

17 Gümrük statüsü Gümrük statüsü, eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden durumunu, İfade eder. (GK Md. 3/7)

18 Gümrük Vergileri Gümrük Vergileri, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü (GK Md. 3/8)

19 İthalat vergileri İthalat vergileri deyimi;
Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri, Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri İfade eder. (GK Md. 3/9-a)

20 İhracat vergileri İhracat vergileri deyimi;
Eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri, Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri İfade eder. (GK Md. 3/10)

21 Gümrük yükümlülüğü, yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi zorunluluğunu. (GK Md. 3/8-b)
Yükümlü, gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişileri İfade eder. (GK Md. 3/11)

22 Gümrük Gözetimi Gümrük gözetimi, gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemleri, (GK Md. 3/12)

23 Gümrük Gözetimi İhracat rejimi , Hariçte işleme rejimi ,
Transit rejimi , Antrepo rejimi için beyan edilen serbest dolaşımda bulunan eşya, gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden itibaren Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkıncaya veya imha edilinceye ya da gümrük beyannamesi iptal edilinceye kadar gümrük gözetimi altında kalır. (GK Md. 58/2)

24 Gümrük kontrolü Gümrük kontrolü, Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımını ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumunu düzenleyen gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için gümrük idareleri tarafından yürütülen; Eşyanın muayenesi, Beyanname verileri ile elektronik veya yazılı belgelerin varlığının ve gerçekliğinin doğrulanması, İşletmelerin hesap ve diğer kayıtlarının incelenmesi, Taşıma araçlarının kontrolü, Bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları diğer eşyanın kontrolü ile Resmi araştırmalar ve diğer benzeri uygulamaları (GK Md. 3/13)

25 Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulması
Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasını, Eşyanın bir serbest bölgeye girmesini, Eşyanın Türkiye gümrük bölgesi dışına yeniden ihracını, (eşyanın yeniden ihracı ifadesi serbest dolaşımda olmayan eşya için kullanılır.) Eşyanın imhasını, Eşyanın gümrüğe terk edilmesini İfade eder. (GK Md. 3/14)

26 Gümrük Rejimi “Gümrük Rejim” deyimi; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimini,
Transit Rejimini, Gümrük Antrepo Rejimini, Dahilde İşleme Rejimini, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimini, Geçici İthalat Rejimini, Hariçte İşleme Rejimini, İhracat Rejimini, İfade eder. (GK Md. 3/15)

27 Beyan ve Beyan Sahibi Gümrük beyanı deyimi, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasını ifade eder (GK Md. 3/16) Beyan sahibi deyimi, kendi adına beyanda bulunan kişiyi veya adına beyanda bulunulan kişiyi ifade eder. (GK Md. 3/17)

28 Eşyanın Gümrüğe Sunulması
Eşyanın gümrüğe sunulması, eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan bildirimini ifade eder. (GK Md. 3/18)

29 Eşyanın Gümrüğe Sunulmasında Esas Alınacak Tarih
Eşyanın gümrüğe sunulmasında esas alınacak tarih, taşıt aracının gümrük işlemlerinin yürütüldüğü alanlara girişine ilişkin gümrük veya gümrük muhafaza yetkililerince tutulan ilk kayıt tarihidir. (GY Md. 73)

30 Eşyanın teslimi, eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda gümrük idareleri tarafından ilgilisine teslimini ifade eder. (GK Md. 3/19)

31 Rejim hak sahibi, kendi adına ve hesabına gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı yapılan kişi veya bu kişilere ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin devredildiği kişiyi, (GK Md. 3/20-a) Asıl sorumlu, transit rejiminde rejim hak sahibini, (GK Md. 3/20-b) İzin hak sahibi, kendisine bir izin verilen kişiyi (GK Md. 3/21)

32 Elleçleme, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden;
İstiflenmesi, Yerinin değiştirilmesi, Büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, Kapların yenilenmesi veya tamiri, Havalandırılması, Kalburlanması, Karıştırılması Ve benzeri işlemleri İfade eder. (GK Md. 3/22 – GY 63 No.lu Ek)

33 Risk Deyimi “Risk” deyimi, Türkiye Gümrük Bölgesi ve diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımına ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilişkin olarak, Ulusal ya da uluslararası düzeyde alınmış önlemlerin doğru bir şekilde uygulanmasını engelleyen, Ülkenin mali çıkarlarını tehlikeye düşüren, Ülkenin güvenlik ve emniyetine, kamu güvenliği ve kamu sağlığına, çevreye veya tüketicilere yönelik tehdit oluşturan, Bir olayın ortaya çıkma ihtimalini ifade eder. (GK Md. 3/24)

34 Risk Yönetimi Deyimi “Risk yönetimi” deyimi, riskin sistematik olarak tanımlanması ve riskin en aza indirilmesi için gerekli olan tüm önlemlerin uygulanması amacıyla; Ulusal ve uluslararası kaynak ve stratejilere dayanılarak veri ve bilgi toplanmasını, Risk analizi ve değerlendirilmesini, Alınacak önlemlerin belirlenmesini ve uygulanmasını, Bu sürecin işleyiş ve sonuçlarının düzenli olarak izlenmesi ve gözden geçirilmesini (GK Md. 3/25)

35 Risk Analizi Tanımlanmış risklerin ne kadar sıklıkla ortaya çıkabileceğinin ve bunların sonuçlarının büyüklüğünün belirlenmesi için mevcut bilginin sistematik kullanımını ifade eder. (GY-Md. 3/1-m)

36 Gümrüklenmiş Değer Gümrüklenmiş değer deyimi, Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını (GK-Md. 3/26)

37 ATA Karnesi: ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi ile Geçici İthalat Sözleşmesi çerçevesinde düzenlenen belgedir. ATA Karnesi; taşıma araçları hariç olmak üzere, Eşyanın geçici ithali için kullanılan, Ayniyet tespitine yarayan İthalat vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerin uluslararası alanda geçerli şekilde teminata bağlandığını gösteren, Gümrük beyannamesi olarak kabul edilen, Uluslararası bir gümrük belgesidir. (GY Md. 3)

38 Yasal Dayanak 2004/7905 sayılı BKK eki “Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi” ( tarihli, sayılı R.G) 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (GM tarihli, sayılı R.G)

39 ATA Karnesi Kapsamında İthal Edilebilecek Eşya
Geçici İthalat Sözleşmesi ve 4 seri No.lu Tebliğ ekinde 10 ayrı başlık altında toplanan eşyanın, anılan sözleşmede belirtilen şekilde düzenlenmiş ATA karnesi kapsamında ithali mümkündür. ATA Karnesi, beyanname yerine geçen bir belge olduğundan, ayrıca geçici ithalat beyannamesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

40 ATA Karnesi Düzenlenebilecek Eşya Türleri
Sergi, Fuar, Toplantı ve Benzeri Etkinliklerde Teşhir Edilecek veya Kullanılacak Eşya Mesleki Malzeme Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve Ticari Bir İşlemle İlgili Olarak İthal Edilen Diğer Eşya İmalat Amacıyla İthal Edilen Eşya Eğitsel, Bilimsel veya Kültürel Amaçlarla İthal Edilen Eşya Yolcu Zati Eşyası ve Sportif Amaçlarla İthal Edilen Eşya Turistik Tanıtım Malzemeleri Sınır Ticareti Kapsamında İthal Edilen Eşya İnsani Amaçlarla İthal Edilen Eşya Hayvanlar.

41 ATA Karnesi İle Beyan Gümrük idaresi, eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi veya Geçici İthalat Sözleşmesine taraf bir ülke tarafından düzenlenmiş, Kapak sayfasının ilgili bölümü çıkış ülkesi gümrük yetkilileri tarafından onaylanmış, Türkiye Gümrük Bölgesinde geçerli olduğu anlaşılan karneleri kabul eder. (GY Md. 382)

42 ATA Karnesi Kapsamında Geçici İthalat
Geçici ithalatın ATA karnesi kapsamında yapılması halinde, ayrıca başka bir belge ve teminat aranmaksızın işlem yapılır. (GY Md. 382) ATA Karnesi kapsamındaki eşya için özet beyan aranmaz. (GY Md. 61)

43 ATA Karnesinde İzin Talebi ve İzin
Taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümlerine göre; Düzenlenmiş ATA karnesinin ibrazı rejim için izin talebi Karnenin tescili ise, geçici ithalat rejimine giriş izni olarak kabul edilir. (GY Md. 382)

44 ATA Karnesinde İzin Talebi ve İzin
ATA Karnesi, gümrük beyannamesi yerine kullanılır, ancak bu belge gümrük idarelerine verilen beyannameler mahiyetinde değildir.(GY Md. 131)

45 ATA Karnesinin Kabul Şartları
Eşyayı beraberinde getiren kişi tarafından ibraz edilen ATA Karnesinin kabul edilmesi için; Geçici İthalat Sözleşmesi eki Ek A uyarınca düzenlenmiş olması, Türkiye Gümrük Bölgesinde geçerli olması, Eşyanın tarihli 4 Seri No.lu Tebliğ ekinde yer alan ülkemizin taraf olduğu Geçici İthalat Sözleşmesi ekleri kapsamında getirilebilecek eşya listesinde bulunması ve söz konusu ekteki şartları taşıması ATA karnesinde (A)’dan (G)’ye kadar olan kutulardaki bilgilerin doğru olması, Karnenin ithal sayfası (Importation) üzerindeki “F. Geçici İthalat Beyanı” bölümünün beyan sahibi tarafından doldurulup, imzalanmış olması Gerekmektedir.

46 ATA Karnesinin Tescili
Karne hamilinden veya temsilcisinden açık tebligat adresinin ve kimlik bilgilerinin bildirilmesi istenir Karnenin geçerlilik süresi içerisinde olmak kaydıyla tescili yapılır. Defter aydı yapılır, Karnenin ithal sayfası (Importation) ve ithalat koçanı üzerine tescil sıra numarası ve tarihi konulur. Eşyanın getiriliş amacı ile Geçici İthalat Sözleşmesi’nin hangi eki kapsamında ithal edildiği yazılır. Eşyanın yeniden ihraç edileceği son günün tarihi, karnenin geçerlilik tarihini aşmamak üzere ithal sayfasının (H/b) kutusuna yazılır.

47 İmza ve resmi mühürle mühürlenerek tescil işlemi tamamlanır.
Tescil edilen ATA Karnesi gümrük idare amirince incelenerek, muayene ile görevli memura havale edilir. Muayene ile görevli memur, karnede kayıtlı eşya ile geçici ithali talep edilen eşyanın birbirine uygunluğunu inceler. Eşyanın yurt dışına çıkışı sırasında hiçbir anlaşmazlığa yer verilmemesi açısından, eşyanın ayniyetini tespite yarayacak ayrıntılarını, varsa özel seri numaralarını ve diğer ayırt edici alametlerini bir tutanağa bağlamak suretiyle tespit eder.

48 Eşyanın yurtta kalma süresi sonu ile tahsis yeri ve tahsis amacı açıkça belirtilir.
Düzenlenen ayniyet tespit tutanağının bir örneği çıkış işlemlerine esas olmak üzere ATA Karnesinin çıkış parçasına eklenir. ATA Karnesinin ilgili bölümlerine meşruhat verilir, mühür ve imza tatbik edildikten sonra ithal sayfası koparılır. ATA Karnesi kapsamı eşyanın gümrüklü sahadan ayrılmasına izin verilir.

49 Bilgisayar sistemi veya sistem: Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin yürütüldüğü yerel veya geniş alan ağı ile birbirine bağlı entegre bilgisayar sistemini ifade eder. (GY-Md. 3/b)

50 Dökme eşya: Levha, kangal, profil, kütük, firkete, her türlü boru, rulo sac, pik gibi ambalajlı olarak sayılabilen veya ambalajlanmış eşya dışında kalan; maden cevheri, mineraller, hurda demir, kömür, hububat, hayvan yemi, küspe, çimento, klinker, ponza, suni gübre, mucur gibi ambalajlanmamış ve genellikle yükleme ve boşaltması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi gaz, sıvı ve katı maddelere verilen addır. (GY-Md. 3/c)

51 Elektronik veri değişimi: Kabul görmüş mesaj standartlarına göre yapılandırılmış verilerin bir bilgisayar sistemi ile diğer bir bilgisayar sistemi arasında elektronik olarak aktarılmasıdır. (GY-Md. 3/ç)

52 Eşyanın kayıt yoluyla rejime geçişi: Eşyanın rejime geçişine ilişkin gümrük işlemlerinin;
Gümrük idaresi yerine, yükümlünün kendi tesislerinde, yerinde gümrükleme yoluyla gerçekleştirilmesi ve Gümrük idaresince uygun bulunması halinde, beyanın beyanname verilmesi yerine ticari kayıtlara giriş yoluyla yapılmasıdır. (GY-Md. 3/d)

53 Grup ihracatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini ifade eder. (GY-Md. 3/e)

54 Grup imalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmayı ifade eder. (GY-Md. 3/f)

55 Grup ithalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini ifade eder. (GY-Md. 3/g)

56 Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD): Ticari ve özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belgedir. (Carnet de passages en douane) (GY Md. 3/ğ) (Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No.lu GGT /27913 R.G.)

57 Gümrük işlemlerinin bitirilmesi:
Eşyaya ait vergilerin ödenmesini veya kaldırılmasını veya teminata bağlanmasını veya Beyannamenin iptal edilmesini veya Eşyanın gümrüğe terk edilmesini veya İmhasını veya Müsadere edilmesini İfade eder. (GY-Md. 3/h)

58 Gümrüklü Saha Gümrüklü saha: Gümrük idaresinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda bulunan; Kara, gümrük kapıları, Demiryolu gümrük kapıları , Hava gümrük kapıları, İç gümrükler ile Diğer yer ve sahalarda fiziki olarak etrafından ayrılmış veya böyle addedilen yerleri; Deniz gümrük kapılarında ise bu yerlerle birlikte ilgili liman yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanlarını İfade eder. (GY-Md. 3/ı)

59 İdare Amiri Gümrük mevzuatı çerçevesindeki bir işlemin yerine getirildiği gümrük idaresinin en üst amirini ifade eder. (GY-Md. 3/i)

60 İhracata Bağlı Önlemlerden Yararlanan Eşya veya Ürün
İhracı halinde bir geri ödeme veya benzeri ekonomik fayda sağlayan eşya veya ürünleri ifade eder. (GY-Md. 3/j)

61 İhracata Bağlı Önlemlerden Yararlanan Tarım Ürünü
Herhangi bir işleme tabi tutulmadan ihracı kaydıyla, ihraç edilmeden önce bir ihraç geri ödemesine eşdeğer bir ödeme konusu olan tarım ürünlerini ifade eder. (GY-Md. 3/k)

62 Ticaret Politikası Önlemleri
Gözetim, Korunma önlemleri, Miktar kısıtlamaları İthalat veya ihracat yasaklamaları Gibi eşyanın ithal ve ihracı ile ilgili hükümlerle belirlenmiş tarife dışı önlemleri ifade eder. (GY-Md. 3/n)

63 Ticaret Politikası Önlemleri
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Mevzuat Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat İkili Anlaşmalar ve Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Mevzuat Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat Sayılı İthalat Rejimi Kararı ( /22510-M RG)

64 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
Dampinge konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması Sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması

65 Gözetim Uygulaması Bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin yakından izlenmesi amacıyla yapılan düzenlemedir.

66 Gözetim Belgesi düzenlenmesi yoluyla ileriye yönelik olarak
Gözetim Kararının Uygulanması Gözetim Belgesi düzenlenmesi yoluyla ileriye yönelik olarak Gerçekleşen ithalatı değerlendirmek üzere geçmişe dönük olarak

67 Korunma Önlemi Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edilmesinin önüne geçmek için alınan tedbirlerdir.

68 Gümrük Kanunu Gümrük Yönetmeliği

69 Amaç Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir. (GK Md. 1) “Eşya” deyimi, her türlü madde, ürün ve değeri ifade eder. (GK Md. 3/23)

70 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi (Türkiye Gümrük Bölgesi / Gümrük Bölgesi)
Türkiye gümrük bölgesi veya gümrük bölgesi deyimi; Türkiye cumhuriyeti topraklarını, karasularını, iç sularını, hava sahasını kapsayan Türkiye Cumhuriyeti bölgesini ifade etmektedir. (GK Md. 2)

71 GÜMRÜK BÖLGESİ

72 Karasuları Karasuları, bir devletin kıyıları boyunca hakimiyeti altında bulunan belirli genişlikteki su şerididir. tarihli 466 Sayılı Kanunla kabul edilen Karasuları Kanunu ile karasularımızın genişliği prensip olarak 6 deniz mili olarak kabul edilmiştir. Bir deniz mili 1852 metredir.

73 Gümrük İdaresi veya İdareleri
Gümrük idaresi veya idareleri; gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını ifade eder. (GK Md. 3/2-a)

74 Giriş gümrük idaresi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresini ifade eder. (GK Md. 3/2-b)

75 İthalat gümrük idaresi, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini ifade eder. (GK Md. 3/2-c)

76 İhracat gümrük idaresi, Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini ifade eder. (GK Md. 3/2-d)

77 Çıkış gümrük idaresi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce sunulmasının gerekli olduğu ve çıkış işlemlerinin tamamlanması ile ilgili gümrük kontrolleri ve risk analizine dayalı kontrollere tabi tutulduğu gümrük idaresini ifade eder. (GK Md. 3/2-e)

78 TGB

79 Kişi “Kişi”, gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığını ifade eder. (GK Md. 3/3) Tüzel kişi, hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan varlık.

80 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde Yerleşik Kişi
“Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi” Bu bölgede yerleşim yeri olan bütün gerçek kişileri, Bu bölgede kayıtlı işyeri, kanuni iş merkezi veya şubesi bulunan bütün tüzel kişi veya kişiler ortaklığını İfade eder. (GK Md. 3/4)

81 Karar Karar, bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri de dahil olmak üzere, gümrük idaresinin, gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak idari tasarrufunu ifade eder. (GK Md. 3/5)

82 Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya
“Serbest dolaşımda bulunan eşya” deyimi; Gümrük Kanunu’nun 18 inci maddesi hükümlerine göre tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya Şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik değer taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde, yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı (GK Md:3/6-a)

83 Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşya
“Serbest dolaşımda bulunmayan eşya” deyimi; Serbest dolaşımda bulunan eşya dışında kalan eşya ile Transit hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesini fiilen terk eden eşyayı İfade eder. (GK Md:/6-b)

84 Gümrük statüsü Gümrük statüsü, eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden durumunu, İfade eder. (GK Md. 3/7)

85 Gümrük Vergileri Gümrük Vergileri, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü (GK Md. 3/8)

86 İthalat vergileri İthalat vergileri deyimi;
Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri, Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri İfade eder. (GK Md. 3/9-a)

87 İhracat vergileri İhracat vergileri deyimi;
Eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri, Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri İfade eder. (GK Md. 3/10)

88 Gümrük yükümlülüğü, yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi zorunluluğunu. (GK Md. 3/8-b)
Yükümlü, gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişileri İfade eder. (GK Md. 3/11)

89 Gümrük Gözetimi Gümrük gözetimi, gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemleri, (GK Md. 3/12)

90 Gümrük Gözetimi İhracat rejimi , Hariçte işleme rejimi ,
Transit rejimi , Antrepo rejimi için beyan edilen serbest dolaşımda bulunan eşya, gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden itibaren Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkıncaya veya imha edilinceye ya da gümrük beyannamesi iptal edilinceye kadar gümrük gözetimi altında kalır. (GK Md. 58/2)

91 Gümrük kontrolü Gümrük kontrolü, Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımını ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumunu düzenleyen gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için gümrük idareleri tarafından yürütülen; Eşyanın muayenesi, Beyanname verileri ile elektronik veya yazılı belgelerin varlığının ve gerçekliğinin doğrulanması, İşletmelerin hesap ve diğer kayıtlarının incelenmesi, Taşıma araçlarının kontrolü, Bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları diğer eşyanın kontrolü ile Resmi araştırmalar ve diğer benzeri uygulamaları (GK Md. 3/13)

92 Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulması
Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasını, Eşyanın bir serbest bölgeye girmesini, Eşyanın Türkiye gümrük bölgesi dışına yeniden ihracını, (eşyanın yeniden ihracı ifadesi serbest dolaşımda olmayan eşya için kullanılır.) Eşyanın imhasını, Eşyanın gümrüğe terk edilmesini İfade eder. (GK Md. 3/14)

93 Gümrük Rejimi “Gümrük Rejim” deyimi; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimini,
Transit Rejimini, Gümrük Antrepo Rejimini, Dahilde İşleme Rejimini, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimini, Geçici İthalat Rejimini, Hariçte İşleme Rejimini, İhracat Rejimini, İfade eder. (GK Md. 3/15)

94 Beyan ve Beyan Sahibi Gümrük beyanı deyimi, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasını ifade eder (GK Md. 3/16) Beyan sahibi deyimi, kendi adına beyanda bulunan kişiyi veya adına beyanda bulunulan kişiyi ifade eder. (GK Md. 3/17)

95 Eşyanın Gümrüğe Sunulması
Eşyanın gümrüğe sunulması, eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan bildirimini ifade eder. (GK Md. 3/18)

96 Eşyanın Gümrüğe Sunulmasında Esas Alınacak Tarih
Eşyanın gümrüğe sunulmasında esas alınacak tarih, taşıt aracının gümrük işlemlerinin yürütüldüğü alanlara girişine ilişkin gümrük veya gümrük muhafaza yetkililerince tutulan ilk kayıt tarihidir. (GY Md. 73)

97 Eşyanın teslimi, eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda gümrük idareleri tarafından ilgilisine teslimini ifade eder. (GK Md. 3/19)

98 Rejim hak sahibi, kendi adına ve hesabına gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı yapılan kişi veya bu kişilere ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin devredildiği kişiyi, (GK Md. 3/20-a) Asıl sorumlu, transit rejiminde rejim hak sahibini, (GK Md. 3/20-b) İzin hak sahibi, kendisine bir izin verilen kişiyi (GK Md. 3/21)

99 Elleçleme, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden;
İstiflenmesi, Yerinin değiştirilmesi, Büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, Kapların yenilenmesi veya tamiri, Havalandırılması, Kalburlanması, Karıştırılması Ve benzeri işlemleri İfade eder. (GK Md. 3/22 – GY 63 No.lu Ek)

100 Risk Deyimi “Risk” deyimi, Türkiye Gümrük Bölgesi ve diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımına ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilişkin olarak, Ulusal ya da uluslararası düzeyde alınmış önlemlerin doğru bir şekilde uygulanmasını engelleyen, Ülkenin mali çıkarlarını tehlikeye düşüren, Ülkenin güvenlik ve emniyetine, kamu güvenliği ve kamu sağlığına, çevreye veya tüketicilere yönelik tehdit oluşturan, Bir olayın ortaya çıkma ihtimalini ifade eder. (GK Md. 3/24)

101 Risk Yönetimi Deyimi “Risk yönetimi” deyimi, riskin sistematik olarak tanımlanması ve riskin en aza indirilmesi için gerekli olan tüm önlemlerin uygulanması amacıyla; Ulusal ve uluslararası kaynak ve stratejilere dayanılarak veri ve bilgi toplanmasını, Risk analizi ve değerlendirilmesini, Alınacak önlemlerin belirlenmesini ve uygulanmasını, Bu sürecin işleyiş ve sonuçlarının düzenli olarak izlenmesi ve gözden geçirilmesini (GK Md. 3/25)

102 Risk Analizi Tanımlanmış risklerin ne kadar sıklıkla ortaya çıkabileceğinin ve bunların sonuçlarının büyüklüğünün belirlenmesi için mevcut bilginin sistematik kullanımını ifade eder. (GY-Md. 3/1-m)

103 Gümrüklenmiş Değer Gümrüklenmiş değer deyimi, Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını (GK-Md. 3/26)

104 ATA Karnesi: ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi ile Geçici İthalat Sözleşmesi çerçevesinde düzenlenen belgedir. ATA Karnesi; taşıma araçları hariç olmak üzere, Eşyanın geçici ithali için kullanılan, Ayniyet tespitine yarayan İthalat vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerin uluslararası alanda geçerli şekilde teminata bağlandığını gösteren, Gümrük beyannamesi olarak kabul edilen, Uluslararası bir gümrük belgesidir. (GY Md. 3)

105 Yasal Dayanak 2004/7905 sayılı BKK eki “Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi” ( tarihli, sayılı R.G) 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (GM tarihli, sayılı R.G)

106 ATA Karnesi Kapsamında İthal Edilebilecek Eşya
Geçici İthalat Sözleşmesi ve 4 seri No.lu Tebliğ ekinde 10 ayrı başlık altında toplanan eşyanın, anılan sözleşmede belirtilen şekilde düzenlenmiş ATA karnesi kapsamında ithali mümkündür. ATA Karnesi, beyanname yerine geçen bir belge olduğundan, ayrıca geçici ithalat beyannamesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

107 ATA Karnesi Düzenlenebilecek Eşya Türleri
Sergi, Fuar, Toplantı ve Benzeri Etkinliklerde Teşhir Edilecek veya Kullanılacak Eşya Mesleki Malzeme Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve Ticari Bir İşlemle İlgili Olarak İthal Edilen Diğer Eşya İmalat Amacıyla İthal Edilen Eşya Eğitsel, Bilimsel veya Kültürel Amaçlarla İthal Edilen Eşya Yolcu Zati Eşyası ve Sportif Amaçlarla İthal Edilen Eşya Turistik Tanıtım Malzemeleri Sınır Ticareti Kapsamında İthal Edilen Eşya İnsani Amaçlarla İthal Edilen Eşya Hayvanlar.

108 Bilgisayar sistemi veya sistem: Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin yürütüldüğü yerel veya geniş alan ağı ile birbirine bağlı entegre bilgisayar sistemini ifade eder. (GY-Md. 3/b)

109 Dökme eşya: Levha, kangal, profil, kütük, firkete, her türlü boru, rulo sac, pik gibi ambalajlı olarak sayılabilen veya ambalajlanmış eşya dışında kalan; maden cevheri, mineraller, hurda demir, kömür, hububat, hayvan yemi, küspe, çimento, klinker, ponza, suni gübre, mucur gibi ambalajlanmamış ve genellikle yükleme ve boşaltması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi gaz, sıvı ve katı maddelere verilen addır. (GY-Md. 3/c)

110 Elektronik veri değişimi: Kabul görmüş mesaj standartlarına göre yapılandırılmış verilerin bir bilgisayar sistemi ile diğer bir bilgisayar sistemi arasında elektronik olarak aktarılmasıdır. (GY-Md. 3/ç)

111 Eşyanın kayıt yoluyla rejime geçişi: Eşyanın rejime geçişine ilişkin gümrük işlemlerinin;
Gümrük idaresi yerine, yükümlünün kendi tesislerinde, yerinde gümrükleme yoluyla gerçekleştirilmesi ve Gümrük idaresince uygun bulunması halinde, beyanın beyanname verilmesi yerine ticari kayıtlara giriş yoluyla yapılmasıdır. (GY-Md. 3/d)

112 Grup ihracatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini ifade eder. (GY-Md. 3/e)

113 Grup imalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmayı ifade eder. (GY-Md. 3/f)

114 Grup ithalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini ifade eder. (GY-Md. 3/g)

115 Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD): Ticari ve özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belgedir. (Carnet de passages en douane) (GY Md. 3/ğ) (Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No.lu GGT /27913 R.G.)

116 Gümrük işlemlerinin bitirilmesi:
Eşyaya ait vergilerin ödenmesini veya kaldırılmasını veya teminata bağlanmasını veya Beyannamenin iptal edilmesini veya Eşyanın gümrüğe terk edilmesini veya İmhasını veya Müsadere edilmesini İfade eder. (GY-Md. 3/h)

117 Gümrüklü Saha Gümrüklü saha: Gümrük idaresinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda bulunan; Kara, gümrük kapıları, Demiryolu gümrük kapıları , Hava gümrük kapıları, İç gümrükler ile Diğer yer ve sahalarda fiziki olarak etrafından ayrılmış veya böyle addedilen yerleri; Deniz gümrük kapılarında ise bu yerlerle birlikte ilgili liman yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanlarını İfade eder. (GY-Md. 3/ı)

118 İdare Amiri Gümrük mevzuatı çerçevesindeki bir işlemin yerine getirildiği gümrük idaresinin en üst amirini ifade eder. (GY-Md. 3/i)

119 İhracata Bağlı Önlemlerden Yararlanan Eşya veya Ürün
İhracı halinde bir geri ödeme veya benzeri ekonomik fayda sağlayan eşya veya ürünleri ifade eder. (GY-Md. 3/j)

120 İhracata Bağlı Önlemlerden Yararlanan Tarım Ürünü
Herhangi bir işleme tabi tutulmadan ihracı kaydıyla, ihraç edilmeden önce bir ihraç geri ödemesine eşdeğer bir ödeme konusu olan tarım ürünlerini ifade eder. (GY-Md. 3/k)

121 Ticaret Politikası Önlemleri
Gözetim, Korunma önlemleri, Miktar kısıtlamaları İthalat veya ihracat yasaklamaları Gibi eşyanın ithal ve ihracı ile ilgili hükümlerle belirlenmiş tarife dışı önlemleri ifade eder. (GY-Md. 3/n)

122 Ticaret Politikası Önlemleri
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Mevzuat Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat İkili Anlaşmalar ve Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Mevzuat Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat Sayılı İthalat Rejimi Kararı ( /22510-M RG)

123 Alınacak Önlemin Kapsamı
Tespit edilen zarar veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak üzere; Söz konusu zarar veya zarar tehdidiyle sınırlı ve Geçici olmak kaydıyla, Uluslararası yükümlülükler ve ülke yararı göz önüne alınarak korunma önlemleri alınmasıdır. (Gümrük vergisinde artış yapılması, Ek mali Mükellefiyet, Miktar ve değer kısıtlaması)

124 Kota ve Tarife Kontenjanı Dağıtım Yöntemi, Başvuru ve kullanım Esasları
Kota ve tarife kontenjanı dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları; Ülkenin ekonomik yapısı, Sanayinin geliştirilmesi, İthalatın seyri, İthal şartları ve ithalatın yerli üreticiler üzerindeki etkisi gibi kriterler göz önüne alınarak Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

125 İthal Lisansı Tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firmalar adına Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından iki nüsha ithal lisansı düzenlenir. Bu kapsamda ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

126 Veri İşleme Tekniği 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak elektronik imza içeren elektronik veri değişimi standart mesajlarının gümrük idareleri ile değişimini ve/veya gümrük işlemlerinin tamamlanması için gerekli bilgilerin gümrük idaresinin bilgisayar sistemine girilmesini ifade eder. (GY-Md. 3/ö)

127 Yolcu Ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi veya turizm gibi herhangi bir amaçla kısa veya uzun bir süre kalmak üzere, Yabancı bir ülkeden kara, demiryolu, deniz veya hava yollarından biriyle Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabancı bir ülkede oturan Türkler ile yabancılar ve herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönen, Türkiye’de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye’den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden benzeri Türk ve yabancıları, ifade eder. (GY-Md. 3/p)

128 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası: Gümrük Kanunu’nun 5/A maddesine uygun olarak, ilgili mevzuat uyarınca aranan koşulları sağlayan yükümlülere; Gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalar ile Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere verilen Belge. (GY-Md. 3/e)

129 Gümrük İdareleriyle Muhatap Olan Kişilerin Sorumlulukları
Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak; Gümrük idarelerinin gerek bu Kanunda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim ve kontrollere tabi olmak Bu idarelerin kendi adına veya başka idareler nam veya hesabına tahsil edeceği her tür vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek veya bunları teminata bağlamak Kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemleri yerine getirmekle Sorumludurlar. (GK-Md:4)

130 Temsilci Tayini Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler. Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere, temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir. (GK Md:5)

131 Dolaylı Temsilci / Gümrük Müşaviri
Gümrük Kanunu’nun 225 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen kişiler gümrük idarelerinde dolaylı temsilci olarak iş takip edebilirler. Bu maddeye göre; Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır. (GK-Md:225)

132 INF FORMLARI

133 INF 1 Bilgi Formu : Dahilde işleme rejiminde vergi tutarları, faiz, teminat ve ticaret politikası önlemlerine dair bilgilerin bildirimi için düzenlenir. (GY-Md: 327) Dahilde İşleme rejimi kapsamında İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma sokulmaları ve gümrük vergilerinin belirlenmesi durumunda düzenlenir. (GY-Md: 358/2) .

134 INF 5 Bilgi Formu: Dahilde İşleme Rejiminde ithal eşyasında vergi muafiyetinden yararlanmak için üçgen trafikte önceden yapılan ihracata ilişkin bilgilerin bildirimi için düzenlenir. (GY-Md: 327)

135 INF 6 Bilgi Formu: Geçici ithalat rejiminde, yer değiştirmiş eşyanın gümrük yükümlüğünün tespitine veya halihazırda tahakkuk ettirilmiş vergilere ilişkin bilgilerin bildirimi için düzenlenir. (GY-Md: 327)

136 INF 7 Bilgi Formu: Dahilde İşleme Rejiminde geri ödeme sisteminde, vergilerin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin bilgilerin bildirimi için düzenlenir. (GY-Md: 327)

137 INF 9 Bilgi Formu: Dahilde İşleme Rejiminde üçgen trafikte başkaca bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tahsis edilecek işlem görmüş ürünlere dair bilgilerin bildirimi için düzenlenir. (GY-Md: 327)

138 INF 2 Bilgi Formu : Hariçte işleme rejiminde üçgen trafikte, işlem görmüş ürünlerde kısmi veya tam muafiyetten yararlanmak için, geçici ihraç eşyasına ilişkin bilgilerin bildirimi için düzenlenir. (GY-Md: 327) INF 2 Bilgi Formu: Hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girişine imkan veren belgedir. (Türkiye ile AT- GB 2006/10895 sayılı Karar.)

139 INF 3 Bilgi Formu: İhracatın yapıldığı Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından diğer parçasına geri gelen eşyanın gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi amacıyla ihracatçının talebi üzerine ihracatçı gümrük idaresi tarafından düzenlenen belgedir. (Türkiye ile AT- GB 2006/10895 sayılı Karar.)

140 INF 4 Bilgi Formu: Tedarikçi beyanının gerçekliğinin ve tedarikçi beyanında yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla menşe ispat belgesinin düzenleneceği gümrük idaresinin talebi üzerine tedarikçinin yerleşik olduğu veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği ülke gümrük idaresince düzenlenen, tedarikçi tarafından ihracatçı ülke gümrük idaresine verilmek üzere ihracatçıya sunulan belgedir. (Türkiye ile AT- GB 2006/10895 sayılı Karar.)

141 INF 8 Bilgi Formu: Gümrük antrepo rejiminde, elleçleme işlemlerinden önce eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğünün tespitini sağlayacak bilgilerin bildirimi için, (GY-Md: 327) Serbest bölgeye konulan ve elleçleme işlemlerine tabi tutulan eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımı yönünde yapılan beyanda gerekli vergilendirme unsurlarının belirlenmesi amacıyla düzenlenir. (GY-Md:426)

142 Gümrük Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Kararlar
Herkes gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin karar verilmesini gümrük idarelerinden yazılı olarak isteyebilir. İstenilen kararın verilebilmesi için gerekli bütün bilgi ve belgelerin ibrazı zorunludur. Gümrük idareleri, talebin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde karar alırlar. Gerekirse bu süre uzatılabilir. Verilen kararlar başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilir. Başvurunun reddi veya muhatabının aleyhine verilen karalara Gümrük Kanunu’nda belirtilen itiraz yolları açıktır. Alınan kararlar gümrük idareleri tarafından derhal uygulanır. (GK Md: 6)

143 Kararın İptali Gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan kararları aşağıdaki hallerin bir arada bulunması durumunda iptal edilir. Kararın yanlış veya eksik bilgilere dayanılarak verilmesi halinde, Başvuru sahibinin bu yanlışlık veya eksikliği bilmesi veya bilmesi gerektiği hallerde, Kararın doğru veya tam bilgilere dayanılarak verilmesinin mümkün olmamasının tespiti halinde, Kararın iptal işlemi iptal kararının verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Kararın iptali, muhatabına tebliğ edilir. (GK Md: 7)

144 Kararının Değiştirilmesi veya İptali
Karara esas teşkil eden bir veya birden fazla koşulun gerçekleşmemiş veya gerçekleşemez olması, Lehine olan bir kararda öngörülen bir yükümlülüğe ilgilinin uymaması halinde. İlgilinin lehine olan karar değiştirilir veya iptal edilebilir. Verilen iptal veya değiştirme kararı tebliğ tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Kararın iptali, muhatabına tebliğ edilir. (GK Md: 7)

145 Değiştirme veya İptal Kararlarının Uygulanmayacağı Haller
Değiştirme ya da iptal kararları, bu kararların yürürlüğe girdiği tarihte, iptal edilen ya da değiştirilen kararlar uyarınca bir gümrük rejimine tabi tutulmaya başlanmış eşya için uygulanmaz. Bununla birlikte, gümrük idareleri belirlenecek bir dönem içinde bu eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işleme ya da kullanıma tabi tutulmasını isteyebilir. (GY Md: 27)

146 Bilgi Kişiler gümrük idarelerinden gümrük mevzuatının uygulanması hakkında bilgi talep edebilirler. Bilgiler, talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar, talepte bulunan tarafından karşılanır. (GK-Md. 8)

147 Bilgilerin Gizliliği Gizli nitelikli bilgiler, bu bilgilerin edinilmesini gerektiren işlemlerle doğrudan ilgili olması koşuluyla ve bu işlemlerle sınırlı olarak kullanılır. Kendi görev ve yetki alanları ile ilgili olması kaydıyla, veri değişiminde bulunabilir. Gümrük işlemleriyle ve bu işlemlerin denetimiyle görevli memurlar, görevleri dolayısıyla yükümlünün kendisine ve yükümlüyle ilgili olanların şahıslarına, ilişkin olarak öğrendikleri sırları ve gizli kalması gereken diğer hususları açıklayamaz ve bunları kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz. Bu yasak yukarıda belirtilen kişilerin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder. (GY-Md. 30)

148 Bağlayıcı Tarife ve Menşe Bilgisi
Yazılı talep üzerine Gümrük Müsteşarlığı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) veya yetkilendirdiği gümrük idaresi tarafından bağlayıcı tarife veya bağlayıcı menşe bilgileri verilir. Bağlayıcı tarife veya bağlayıcı menşe bilgisi, gümrük idarelerini, hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu veya eşyanın menşeinin tespiti konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. (GK-Md. 9)

149 Bağlayıcı Tarife Bilgisi
Bağlayıcı Tarife Bilgisi, eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya anılan birim tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce verilen idari karardır. (GY-Md.28/1, 10 Seri No.lu GGT-Tarife)

150 BTB Düzenleme Yetkisi Bulunan Bölge Müdürlükleri
Bağlayıcı Tarife Bilgisi, İstanbul, İzmir (Ege), Ankara (Orta Anadolu), Mersin (Orta Akdeniz), İzmit (Doğu Marmara) Bursa (Uludağ) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince düzenlenir. (10 Seri No.lu GGT-Tarife)

151 BTB Başvurusu “Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Formu” ile yetkili Bölge Müdürlüğüne yapılır. (GY EK-1) Başvurunun sadece bir kalem eşya için yapılması gerekir. Bir kalem eşya deyiminden Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonu alt açılımında bulunan ve aynı yasal ya da tercihli vergi oranına tabi olan eşya anlaşılır. (GY-Md.28/2) BTB talebi yetkilendirilmiş Bölge Müdürlüğe sunulur. (10 Seri No.lu GGT)

152 BTB başvuru alındıktan sonra üç ay içinde başvuru sahibine bildiriminin mümkün olmadığı durumlarda, gümrük idaresi, bu sürenin bitiminden önce, gecikmenin nedenini açıklayarak bilginin verilmesi için gerekli gördüğü ek süreyi belirtir. (GY-Md.28)

153 BTB bildiriminde; Gizlilik esasına göre verildiği kabul edilen hususlar ve Verilen BTB’ne karşı Gümrük Kanunu’nun 242 nci maddesi hükümleri çerçevesinde itiraz yolunun açık olduğu belirtilir. (GY Md.28)

154 Bir kişi, aynı eşya için sadece bir BTB müracaatında bulunabilir
Bir kişi, aynı eşya için sadece bir BTB müracaatında bulunabilir. Aksi tespit edilirse söz konusu BTB’ler verildiği tarihten başlayarak hükümsüz olur. Hak sahibi için GK’nun 241/1 maddesi hükmü uygulanır. (10 Seri No.lu GGT)

155 BTB başvurusu fiilen tasarlanan bir ithalat ya da ihracat işlemine dayanmıyorsa reddedilir. (10 Seri No.lu GGT)

156 Gümrük Yönetmeliğinin (Ek-23)’de yer alan Laboratuar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Listesi'nde kayıtlı eşya için BTB başvurusu yapılamaz. Bu listede kayıtlı bir eşya için yapılan talepler reddedilir. (10 Seri No.lu GGT)

157 Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmuş eşyaya ait belgelerle BTB talebinde bulunulamaz. Böyle bir durumun varlığı sonradan tespit edilirse, söz konusu BTB verildiği tarihten başlayarak hükümsüzdür. Hak sahibi için 4458 GK’nun 241/1 maddesi hükmü uygulanır. (10 Seri No.lu GGT)

158 Marka, model adı, seri numarası ve ürün kodu gibi eşyanın ticari tanımlamasına yarayacak bilgileri haiz olmayan veya nihai şeklini almamış eşyaya dair başvurular ile demonte hale getirilen eşyaya ilişkin birden fazla BTB talebi şeklinde yapılan başvurular reddedilir. (10 Seri No.lu GGT)

159 BTB’den sadece hak sahibi yararlanabilir.
BTB, veriliş tarihinden itibaren Altı yıl geçerlidir. (10 Seri No.lu GGT)

160 BTB, gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için bilgi alan kişinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur. (10 Seri No.lu GGT)

161 Sahip olduğu BTB’den yararlanmak isteyen hak sahibi, gümrük işlemleri sırasında gümrük beyannamesinin 44 nolu kutusuna BTB’nin referans numarasını yazacaktır. (10 Seri No.lu GGT)

162 Gümrük idaresi eşyanın gümrükten çekilmesi sırasında BTB sahibi kişiden gümrük işlemlerini tamamlarken sahip olduğu BTB’yi gümrük idaresine ibraz etmesini isteyebilir. (10 Seri No.lu GGT)

163 BTB üç halde geçerliğini kaybeder
- Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması, - Verilen bilginin söz konusu değişikliklerle getirilen hükümlere uymaması DGÖ’nün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomankaltür, izahname, tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması Yanlış ve eksik bilgiye istinaden verildiği anlaşılan BTB’nin iptal edilmesi Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder İptal ya da değişiklik kararının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren geçerliliğini kaybeder

164 Bağlayıcı Menşe Bilgisinin Verilmesi
Bağlayıcı Menşe Bilgisi, kişinin yazılı talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilen ve eşyanın tercihli veya tercihli olmayan menşeinin tespitine ilişkin idari karardır. (GY-Md.29)

165 BMB Verilmesi ve İtiraz Hakkı
Bağlayıcı Menşe Bilgisi, Gümrük Yönetmeliği’nin ekinde yer alan örneğe uygun bir formla başvuru sahibine bildirilir. Bu bildirimde gizlilik esasına göre verildiği kabul edilen hususlar ve BMB’ne karşı Gümrük Kanunun 242 nci maddesi hükümleri çerçevesinde itiraz yolunun açık olduğu belirtilir. (GY-Md.29)

166 BMB’nin Kapsamı Bağlayıcı Menşe Bilgisi başvurularının sadece bir kalem eşya için yapılması gerekir. Bir kalem eşya deyiminden Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonu alt açılımında bulunan ve aynı yasal ya da tercihli vergi oranına tabi olan eşya anlaşılır. (GY-Md.29)

167 BMB Kararının Verilmesi
Bağlayıcı Menşe Bilgisine idarece karar verilebilmesi için gereken tüm belgelerin temin edildiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuru sahibine bildirilmesi gerekir. (GY-Md.29)

168 BMB verilmesinde Esas Alınan Mevzuat
Bağlayıcı Menşe Bilgisinin verilmesinde Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nin eşyanın menşeinin belirlenmesine ilişkin hükümleri esas alınır. (GY-Md.29)

169 BMB üç halde geçerliğini kaybeder
- Menşe bilgilerinde bir mevzuat düzenlemesi, - Uluslararası anlaşma gereğince bir değişiklik yapılması Nedeniyle verilen bilgiyle uyumsuzluk DTÖ’nün uymakla yükümlü bulunduğumuz menşe kuralları anlaşmasına ve anlaşmaya ilişkin izahname ve karardaki değişikliğe uymaması Yanlış ve eksik bilgiye istinaden verildiği anlaşılan BMB’nin iptal edilmesi ve ilgiliye tebliği Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder İptal ya da değişiklik kararının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren geçerliliğini kaybeder

170 BTB ve BMB’nin Geçerliliğini Kaybetme Uygulamasında İstisnalar
Geçerliliğini kaybeden BTB ve BMB’nin hak sahibi; Verilen bağlayıcı bilginin geçerliliğini kaybetmesinden önce bu bilgiye dayanarak, ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığı takdirde, geçerliliğini kaybeden tarife veya menşe bilgisini, söz konusu yayımın ya da tebligatın yapıldığı tarihten itibaren altı aylık bir süre boyunca kullanabilir. Ancak, gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrüğe verilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır. (GK-Md.9)

171 Geçerliliğini Kaybeden BTB veya BMB’nin Kullanılma Şekli
Geçerliliğini kaybeden BTB veya BMB ancak; İthalat ya da ihracat vergilerinin belirlenmesi, Tarım politikası kapsamında ihracat vergi iadeleri ile ithalata ya da ihracata verilen diğer bütün ödemelerin hesaplanması, Belgelerin, söz konusu tarife veya menşe bilgisine istinaden verilmiş olması koşuluyla, eşyaya ait gümrük beyannamesinin tescili için gümrük işlemlerinin yürütülmesi sırasında verilen ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin kullanımı Amaçlarıyla kullanılabilir. (GK-Md.9)

172 Tarife Bilgisi (TB) Talepleri
Tarife bilgisi (TB), eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen tarife sınıflandırma görüşüdür. Bu Konudaki düzenleme tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile yapılmıştır. (11 Seri No.lu GGT-Tarife)

173 Tarife Bilgisi Taleplerinin değerlendirilmesi
Tasarlanan bir ithalat veya ihracat işlemine dayanmayan tarife bilgi talepleri Tasarlanan bir ithalat veya ihracat işlemine dayanan tarife bilgi talepleri Olarak ayrı ayrı değerlendirmeye alınmaktadır. (11 Seri No.lu GGT-Tarife)

174 Tasarlanan Bir İthalat veya İhracat İşlemine Dayanmayan Tarife Bilgi Talepleri
Bu tür talepler normal çalışma saatleri dışında karşılanır. Başvuru sahibinin bağlı olduğu vergi dairesinin bulunduğu ildeki Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne, yoksa en yakın Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılır. (11 Seri No.lu GGT-Tarife)

175 Tasarlanan bir ithalat veya ihracat İşlemine Dayanan Tarife Bilgi Başvurusu
Tasarlanan bir ithalat veya ihracat işlemine dayanan Tarife bilgisi başvurusu; ithalat veya ihracatın yapılacağı gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır. (11 Seri No.lu GGT-Tarife)

176 Tarife Bilgisinin Hukuki Etkisi
Tarife bilgisinin mevzuat uygulamaları bakımından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Tarife bilgisi verilmiş olması, kamu kurumlarınca yürütülecek uygulamalarda, ilgili kurumun inceleme ve denetim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bilgi konusu numunenin doğru alınması ve gümrük idaresine teslimine kadar geçen süreçte uygun saklama koşullarının sağlanmasından başvuru sahibi sorumludur. (11 Seri No.lu GGT-Tarife)

177 GTB Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Yapılabilecek Düzenlemeler
(GK Md:10) Gümrük Mevzuatında yer alan; - İzin süreleri, - Teminat uygulamaları, - GV muafiyet ve istisna uygulamaları, - Beyanın düzeltilmesi ile ilgili sorunların giderilmesi - Tabii afetler - Tehlikeli ve salgın hastalıklar, - Büyük yangınlar, - Radyasyon ve hava kirliliği, - Büyük nüfus hareketleri Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin bir takım işlerin, belirleyeceği niteliklere sahip gümrük müşavirleri eliyle yapılmasını sağlamak üzere düzenleme yapmak

178 Gümrük Kontrollerinin Yapılması
Gümrük idareleri, mevzuatın belirlediği şartlar çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın; Giriş, Çıkış, Transit, aktarma Nihai kullanımını Serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumunu Düzenleyen gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için gerekli görülen gümrük kontrollerini yerine getirir. (GK-Md.10/A)

179 Gümrük Kontrollerinde İzlenecek Yöntem
Ani ve rastgele yapılanlar dışındaki gümrük kontrolleri; risklerin tespiti ve risk derecesinin ölçülmesi ile ulusal ve gerekli görüldüğü takdirde uluslararası düzeyde riskleri değerlendirerek gerekli önlemleri oluşturmak amacıyla bilgisayarlı veri işleme tekniklerini kullanan risk analizi esas alınarak yapılır. Gümrük idareleri dışındaki yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilecek kontroller, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 19 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla gümrük idarelerinin koordinasyonunda ve mümkün olduğu ölçüde aynı yer ve zamanda yapılır. (GY-Md.10/A)

180 Gümrük İdareleri ve Diğer Yetkili Kurumların Bilgi Paylaşımı
Gümrük Kanunu’nun 10/A Maddesinde öngörülen kontroller kapsamında, gümrük idareleri ile diğer yetkili kurumlar, Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, aktarma ve nihai kullanımı ile serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumu ile ilgili alınan bilgileri riskin en az düzeye indirilebilmesi için kendi aralarında paylaşabilirler. Gümrük Kanunu’nun 12 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gizli bilgilerin diğer ülkelerin gümrük idarelerine ve güvenlik güçleri gibi diğer kurumlarına iletilmesine sadece uluslararası bir anlaşma çerçevesinde izin verilebilir. (GK-Md.10/A)

181 Gümrük İdarelerince Gümrük İşlemleri ile ilgili Bilgi ve Belgelerin İstenilmesi
Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın veya gümrük idarelerinin talebi üzerine gümrük işlemleri ile sınırlı olmak kaydıyla belirlenen süreler içinde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlüdür. Kendilerinden bu konularda bilgi istenilen kişiler, özel kanunlarda yazılı gizlilik hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten kaçınamazlar. (GK-Md.11)

182 Gizli Nitelikli Belgelerin Saklanması ve Talep Halinde İlgili Mercilere Verilmesi
Gümrük idareleri ve diğer yetkili kurumlar gizli nitelikteki veya gizlilik esasına göre elde edilen bütün bilgileri saklamak zorundadır. Bu bilgileri veren kişinin veya makamın açık izni olmaksızın söz konusu bilgiler açıklanamaz. Ancak gümrük idareleri verilerin korunmasına ilişkin yasal hükümler veya yargı kararlarının gereği olarak söz konusu bilgileri ilgili mercilere verirler. (GK-Md.12)

183 Gizli Nitelikli Belgelerin Usulsüz Kullanımı
Gümrük işlemleri nedeniyle elde edilen gizli nitelikteki bilgilerin; Toplanması, Kullanılması, Saklanması, Üçüncü kişilere verilmesine İlişkin Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülüğe uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 239 ve 258 inci maddeleri gereğince gerekli işlemler yapılır. (GY-Md.30)

184 Belge Saklama Süresi ve Süre Başlangıç Tarihleri
İlgili kişiler, gizli nitelikteki veya gizlilik esasına göre elde edilen belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla beş yıl süre ile saklamak zorundadırlar. Belge saklama süresi; Nihai Kullanım işlemleri dışında, serbest dolaşıma girmek veya ihraç edilmek üzere beyan edilen eşya ile ilgili olarak, serbest dolaşıma giriş veya ihracat beyanlarına ilişkin belgelerin tescil edildiği yılın, Nihai kullanımları nedeniyle indirimli veya sıfır ithalat vergisi ile Türkiye'de serbest dolaşıma giren eşya için, gümrük gözetimine tabi olmalarının sona erdiği yılın, Başka bir gümrük rejimine tabi tutulan eşya için, söz konusu gümrük rejiminin sona erdiği yılın, Serbest bölgeye konulan eşya için, buralardan çıktıkları yılın, Sonundan itibaren işlemeye başlar. (GK-Md.13)

185 Gümrük Kanununda Belirtilen Süreler
Gümrük Kanunu’nda belirtilen süreler, tarih veya vadeler, aksine özel bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz veya ertelenemez. (GK-Md.14) Ancak, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar bu süreler işlemez. (GY-Md.31)

186 Süre Sonunun Resmi Tatil Gününe Rastlaması
Süre, tarih veya vadelerin bitim tarihinin resmi tatil gününe rastlaması halinde, bu süreler ilk işgününün resmi çalışma saatleri sonunda biter. (GK-Md.14)

187 Hafta veya Ay Olarak Belirlenen Süreler
Süre hafta veya ay olarak belli edilmiş ise; başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde sona erer. Sürenin bittiği ayda tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer. (GK-Md.14)

188 Gümrük İdaresine yapılacak Başvuruların Posta Yoluyla Yapılması
Gümrük Kanunu’na göre gümrük idaresine yapılacak yazılı başvurular posta ile taahhütlü olarak gönderilebilir. Bu takdirde başvurunun postaya verildiği tarih gümrük idaresine verilme tarihi yerine geçer. (GK-Md.14)

189 Mücbir Sebep veya Beklenmeyen Haller Nedeniyle Ek süre Verilmesi
Süresi dışında yapılan müracaatlarda, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin süresi içerisinde meydana geldiğini kanıtlayan belge ibrazı halinde ilgili gümrük idaresince mücbir sebep ve beklenmeyen hallere ilişkin olarak ibraz edilen belgelere göre ek süre verilir. (GY-Md.31)

190 Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Haller
Mücbir sebep ve beklenmeyen haller şunlardır; a) Doğal afetler (yangın, yer sarsıntısı, su basması, don, fırtına, kasırga v.b.) b) Kanuni grev ve lokavtlar, c) Genel salgın hastalık, ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, d) Devletçe konulan yasaklar, abluka veya savaş hali, terör, e) Ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk, f) Yükümlü firmanın iflası veya şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü, g) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması, ğ) Yükümlünün iradesi dışında meydana gelen ve müdahalesiyle önlenemeyecek diğer durumlar. (GY-Md. 31)

191 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

192 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası
Basitleştirilmiş uygulamalardan ve/veya emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilen kişiler adına düzenlenen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasıdır.

193 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Sertifikası Alabilecekler
Serbest Bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler - Resmî daireler, - Sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri - Kamu iktisadi kuruluşları - Sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseseler

194 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası
(AEO-authorized economic operator) YYS Basitleştirilmiş Uygulamalar Emniyet ve Güvenlik Basitleştirilmiş Uygulamalar / Emniyet ve Güvenlik

195 Sertifika Kapsamında Faydalanılacak Uygulamalar
İzinli gönderici, Onaylanmış ihracatçı, Eksik beyan, Kısmi teminat, Götürü teminat uygulamaları, Emniyet ve güvenlik yönlü kolaylaştırmalar

196 Talebe gerek kalmaksızın yararlanılabilecek kolaylıklar
Yetkilendirilmiş Sertifikası Sahiplerinin Yararlanabilecekleri Basitleştirilmiş Uygulamalar Talebe gerek kalmaksızın yararlanılabilecek kolaylıklar 1. Eksik Beyan Usulü 2. Kısmi teminat Uygulaması Talep halinde yararlanılabilecek Kolaylıklar 1. Götürü Teminat Uygulaması 2. Onaylanmış İhracatçı Yetkisi kapsamında; - İhracatta yerinde gümrükleme İzni - A.TR Dolaşım Belgesinin onay ve vize zorunluluğu olmadan düzenleme izni - Fatura bey./EUR.MED Fatura Bey. 3. İzinli gönderici yetkisi

197 Yetkilendirilmiş Sertifikası Sahiplerinin ayrıca talebe gerek kalmaksızın Yararlanabilecekleri Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine İlişkin Kolaylaştırmalar 1. Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı, 2. Mavi Hat Uygulaması, 3. Beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulması halinde, kontrollerin öncelikle yapılması, 4. Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde, muayenenin öncelikle yapılması,

198 Basitleştirilmiş İşlemlere İlişkin Kolaylıklar
İhracatta yerinde gümrükleme (ihracat eşyasını ihracat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme), İzinli gönderici (transit eşyasını hareket gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerinden sevk edebilme), Teminatlı işlemlerinde götürü teminat uygulaması kapsamında tutarı önceden belirlenmiş süresiz ve düşümsüz teminat verebilme Teminatlı işlemlerinde kısmi oranda teminat verebilme, Odalarca onay ve gümrük müdürlüklerince vize işlemlerine gerek kalmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme, Eşyanın kıymetine bakılmaksızın Fatura Beyanı ve EUR. MED Fatura Beyanı düzenleyebilme, Eksik belgeyle beyanda bulunabilme

199 Emniyet ve Güvenliğe İlişkin Kolaylıklar
Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme, İthalatta ve ihracatta gümrük işlemlerinin eşyanın tesliminden önce fiziki muayene ve belge kontrolünün olmadığı hat olan mavi hatta işlem görebilme, Taşıt üstü işlemlerde de mavi hattan yararlanabilme, Daha az belge kontrolü veya muayeneye tabi tutulabilme, Belge kontrolü veya muayenenin yapılacak olması halinde, bu işlemleri öncelikle gerçekleştirebilme

200 YYS Başvuru Yeri Başvurular şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır. Resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır.

201 YYS Başvuru İçin Aranılan Koşullar
Basitleştirilmiş İşlemler/Emniyet Ve Güvenllik Güvenilirlik Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir Olması Mali Yeterlilik Emniyet ve Güvenlik YYS

202 Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler
Başvuru Formu Adli Sicil Belgeleri Beyan Formu Vergi Usul Kanunu’na göre ‘Borcu Yoktur’ yazısı SGK Borcu olmadığına dair yazı veya belge, Mali yapıya ilişkin YMM Raporu, Üç yıldan az süredir faaliyette bulunanlar için YMM Raporu, ISO 9001 – ISO Sertifikası, Soru Formu

203 Talep Edilen Ek İzin ve Yetkiler İçin Verilecek Belgeler
Götürü Teminat Yetkisi Başvuru Formu Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru Formu Grup İmalatçısı Tespit Formu İzinli Gönderici Yetkisi Başvuru Formu Uluslararası Taşımacı Yetki Belgesi

204 Onaylanmış Kişi Statüsü Verilebilecek Kişiler
Gümrük mevzuatı kapsamında gümrük işlem ve uygulamalarının kolaylaştırılması amacıyla belirlenen basitleştirilmiş usul, uygulama ve yetkilerden yararlanmak üzere Gümrük Yönetmeliğinde belirlenmiş genel ve özel koşulları sağlayan, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere Talep etmeleri halinde A, B veya C sınıfı onaylanmış kişi statüsü verilir. Resmi daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait müesseselerce onaylanmış kişi statüsü talep edilmesi durumunda Gümrük Yönetmeliğinde belirlenmiş genel ve özel koşullar aranmaz. (GY-Md. 22)

205 Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Verileceklerde Aranılan Şartlar
Genel Şartlar (Gümrük Yönetmeliğinin 23. Maddesi) Özel Şartlar (Gümrük Yönetmeliğinin 24. Maddesi)

206 Genel Şartlar OKS için, GY’dnin 23. Maddesinde sayılan koşulların tamamının sağlanması gerekir. Adli sicil Belgesi veya yurt dışında ikamet edenlerden taahhütname, GK’na göre verilmiş ceza sınırının aşılmamış olması, Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması, Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması, Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması, İhracatçılar için Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince ilgili mevzuatı çerçevesinde performans ve güvenilirliğinin onaylanmış olması, DTSŞ, grup ihracatçıları, grup ithalatçıları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç imalatçı olması, Mali yapısının YMM tarafından olumlu görüşle raporla bağlanmış olması,

207 Özel Şartlar Gümrük Yönetmeliğinin 23. Maddesinde sayılan 10 koşulun tamamına ilaveten yine aynı yönetmeliğin 24. Maddesinde A, B ve C sınıfı onaylanmış kişi statüsü için başvuruların her biri için ayrı ayrı belirlenmiş özel şartların da sağlanmış olması gerekir.

208 A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Başvurularında Aranan Özel Şartlar
A sınıfı onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin 23 üncü maddede belirtilen genel koşullara ek olarak aşağıdaki koşullardan, performansa ilişkin olan iki koşuldan sadece bir tanesi ile istihdama ilişkin olan koşulun sağlaması gerekir. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, dış ticaret performansına ilişkin olarak aşağıdaki koşullardan en az birinin sağlanması - On ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari yirmi beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması, - On ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari yüz milyon ABD doları tutarında olması. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde en az iki yüz elli işçi istihdam ediyor olması.

209 B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Başvurularında Aranan Özel Şartlar
B sınıfı onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin 23 üncü maddede belirtilen genel koşullara ek olarak aşağıdaki koşullardan, performansa ilişkin olan iki koşuldan sadece bir tanesi ile istihdama ilişkin olan koşulun sağlaması gerekir.. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, dış ticaret performansına ilişkin olarak aşağıdaki koşullardan en az birinin sağlanması - On ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması, - On ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari yirmi milyon ABD doları tutarında olması. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde en az yüz işçi istihdam ediyor olması.

210 C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Başvurularında Aranan Özel Şartlar
C sınıfı onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin 23 üncü maddede belirtilen genel koşullara ek olarak aşağıdaki koşullardan, performansa ilişkin olan iki koşuldan sadece bir tanesi ile istihdama ilişkin olan koşulun sağlaması gerekir. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, dış ticaret performansına ilişkin olarak aşağıdaki koşullardan en az birinin sağlanması - On ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari bir milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması , - on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari altı milyon ABD doları tutarında olması Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde en az 15 işçi istihdam ediyor olması.

211 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Aracılığıyla Yapılan İhracatlar
Dış ticaret sermaye şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapılması durumunda, bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince onaylı belgede kayıtlı ihracat tutarlarından dış ticaret sermaye şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapıldığı tespit edilen ihracat tutarları da imalatçı kişinin ihracatı olarak kabul edilir ve imalatçı kişinin başvurusunda dikkate alınır. Gümrük Yönetmeliğinin “Özel şartlar” başlıklı 24. Maddesinde aranılan ihracat-ithalat performansı ve işçi istihdamı koşulları, dış ticaret sermaye şirketleri için aranmaz.

212 Grup İhracatçıları ve Grup İthalatçılarının İşçi İstihdamı
Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları için işçi istihdamına ilişkin özel koşul aranmaz. Ancak, grup ihracatçıları veya grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda, dış ticaret işlemlerinde adlarına aracılık yapıldığı bildirilen grup imalatçıları tarafından asgari işçi istihdamı koşulunun sağlanması zorunludur. Bu koşulun sağlanmasında, grup imalatçılarının sigortalı çalışan sayıları toplamı dikkate alınır.

213 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca "Onaylanmış İhracatçı" yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişilere, gümrük idareleri ya da bu idarelerce yetki verilen kişi ve kuruluşlar tarafından düzenlenip, gümrük idaresine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan, A.TR Dolaşım Belgeleri düzenleme yetkisi verilebilir. (2006/10895 BKK-Md.19)

214 Onaylanmış İhracatçı Olabilme Şartları
Türkiye ile Topluluk arasındaki ticarette, "Onaylanmış İhracatçı" yetkisi; Sık sık A.TR Dolaşım Belgeleri düzenlenmesini gerektiren sevkiyat yapan, Eşyanın Türkiye’de serbest dolaşım halinde olduğunun saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idaresine veren, Gümrük Kanunu’na dayanılarak basitleştirilmiş usullerden yararlanmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen genel ve özel koşulları taşıyan, Gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkan verecek kayıtlara sahip olan, Gerçek ve tüzel kişilere verilebilir. Bu kişiler Basitleştirilmiş İşlemlerden yararlanır. (2006/10895 BKK-Md.19)

215 Gümrük Mevzuatında Dört Temel Unsur
Dört Ayak Üzerine Yapılandırılmıştır. TARİFE MENŞE Gümrükçe onaylanmış İşlem ve Kullanım KIYMET

216 Gümrük Vergisi Hesaplanmasında Üç Temel Ölçüt
Gümrük vergisi hesaplanırken üç temel ölçüt dikkate alınır. Eşyanın tanımı (tarife pozisyonu) - uygulanacak vergi oranı, eşyanın cins ve niteliğine göre farklık göstereceğinden eşyanın tanımlanabilmesi gerekir. Eşyanın menşei - uygulanacak vergi oranının menşe ülkeye göre farklılık göstermesi nedeniyle dikkate alınmalıdır. Eşyanın kıymeti - vergi oranının uygulanacağı matrahın tespiti açısından önemlidir.

217 Gümrük Tarifesi Gümrük Tarifesi, uluslararası ticarette konu bir eşyaya; Gümrük vergisinin, Dış ticaret politikası önlemlerinin Doğru olarak uygulanabilmesi amacıyla, bu eşya için belirlenmiş ve uluslararası kabul görmüş ortak bir tanım ve kodlama sistemidir.

218 Armonize Sistem Nomankaltürü
Her ülkenin tarife cetvelinin esasını Armonize Sistem Nomenklatürü (AS) oluşturmaktadır. Nomenklatür, uluslararası ticarette eşyanın sistematik sınıflandırma sistemidir. Armonize, karşılaştırmalı uyumlaştırılmış tarife sınıflandırma sistemidir.

219 Armonize Sistem Kodlaması
Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The Harmonized Commodity Descripton and Coding Sytems) olarak ta bilinen armonize sistem 6 haneli koddan oluşur. Armonize sistem kodu eşyanın gümrük işlemlerinde kimlik numarası görevi görür.

220 Kombine Nomanklatürü AB ülkelerinde kullanılan Kombine Nomanklatürü (Combined Nomenclature - CN) 8 haneli koddan oluşur. 6 haneli Armonize Sistem Nomanklatürüne iki hane daha eklenerek AB’de kullanılan Kombine Nomanklatürü oluşturulmuştur. CN = HS Code + 2 hane

221 Türk Gümrük Tarife Cetveli
Türk Gümrük Tarife Cetveli, eşyanın cins ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda yer alan gümrük vergisi oranlarının gösterildiği Bakanlar Kurulunca kabul edilen cetveldir.

222 GTİP GTİP; Türk Tarife Cetvelinde 12 haneli Türk Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun kısaltılmış halidir. GTİP; ülkemizde ürünlerin en detay bazda sınıflandırılarak, hem istatistiksel veri toplamada hem de vergilendirmede esas alınan bir kodlama sistemidir.

223 GTİP Kapsamı Uluslararası eşya sınıflandırma sistemidir
21 bölüm, 99 fasıldan oluşur. 99 fasıldan 77 ve 98 nci fasıllar AS Nomanklatüründe ileride kullanılmak üzere saklı tutulmuştur. Hammaddeden mamule doğru sıralanır. İlk altı rakamı tüm üye ülkelerde kullanılır. Anlaşmazlıkları Dünya Gümrük Örgütü sonuçlandırır. Tüm dış ticaret düzenlemelerinde kullanılır.

224 Bölüm Bölüm; Türk Gümrük Tarife Cetvelinde birbirine benzeyen aynı nitelikteki veya çoğunlukla aynı hammaddeden yapılan eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan grupları ifade eder. Örnek: Bölüm XI : Dokumaya Elverişli Maddeler ve Bunlardan Mamul Eşya 50 ila 63 ncü fasıllar bu bölüm altında toplanmıştır.

225 Fasıl Fasıl; bölümlerden daha alt düzeyde ve bölümlere nazaran daha çok birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı içine alan ve altı basamaklı Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamını oluşturur. Örnek 52. Fasıl : Pamuk

226 Tarife pozisyonu Tarife pozisyonu; Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen grupları ifade eder. Örnek Tarife Pozisyonu 5202 : Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)

227 Tarife Alt Pozisyonu Tarife alt pozisyonu; Türk Gümrük Tarife Cetvelinde pozisyon numarasını izleyen iki rakam ile birlikte altılı rakamlarla ifade edilen grupları anlatır. Örnek: Tarife Alt Pozisyonu : : - Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri dahil)

228 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
Gümrük tarife istatistik pozisyonu; Türk Gümrük Tarife Cetvelinde, oniki rakamdan oluşan pozisyona denir. Örnek: Tarife Alt Pozisyonu : : Penye telefi

229 Tarife Cetvelinin Okunuşu
Tarife Cetvelinde ürünler yatay ve dikey olarak; Hammaddeler ve doğal ürünler İşlenmemiş ürünler Yarı işlenmiş ürünler İşlenmiş ürünler Şeklinde sıralandırılmıştır.

230 Tarife Cetvelinin Okunuşu
Fasıl Eşya İsmi 01 Canlı hayvanlar 02 Etler ve yenilen sakatatlar 06 Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökleri ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları 11 Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday guluteni, 25 Tuz kükürt, topraklar ve taşlar 29 Organik kimyasal ürünler 39 Plastikler ve mamulleri, kauçuk ve mamulleri 72 Demir ve Çelik

231 Tarife Cetvelinin Okunuşu
Pozisyon No Eşyanın Tanımı 52 Pamuk 5208 Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)(m2 ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler): - - Bez ayağı (m2 ağırlığı 100 gr. ı geçenler): - - - Bez ayağı (m2 ağırlığı 100 gr. ı geçen fakat 130 gr.ı geçmeyenler): Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler : Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) Fasoneli

232 Türk Gümrük Tarifesi 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Fasıl Pozisyon
6 Fasıl Pozisyon Alt açılım Pozisyonu İstatistik Pozisyonu Ulusal Farklı Vergi Uygulamaları Ulusal İstatistik Kodları TARİFE POZİSYONU AB NOMANKLATORÜ ULUSAL İSTATİSTİK KODLARI ARMONİZE SİSTEM NOMANKLATORÜ Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu

233 Eşyanın Menşei Eşyanın menşei, eşyanın ekonomik kimliği, diğer bir deyişle ekonomik milliyetidir.

234 Eşyanın Menşeinin Bilinmesinin Önemi
Menşe kuralları, eşyanın hangi ülke kökenli olduğunun belirlenmesini sağlayan spesifik kurallar bütünüdür. Eşyanın Menşei; Gümrük vergilerinin hesaplanmasında, Dış ticaretin kontrolü amacıyla kullanılan kota, anti-damping ve bunun gibi araçların uygulanmasının izlenmesinde, Dış ticaret istatistiklerinin derlenmesinde, Önemli bir rol oynar.

235 İstatistiki Veriler Açısından Eşyanın Menşeinin Önemi
Dış ticaret üzerinde herhangi bir kısıtlamanın veya tercihli tarife uygulamasının bulunmadığı durumlarda, eşyanın menşei yalnızca istatistiki verilerin tutulabilmesi açısından önem taşımaktadır.

236 Bir Ülkenin Diğer Ülkelere Karşı uyguladığı Menşe Kuralları
Tercihsiz Menşe Tercihli Menşe

237 Tercihsiz Menşe Uygulaması
Tercihsiz menşe kuralı, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi ülkelere tavizli vergi uygulanabilmesi için esas alınan menşe kurallarıdır. Tercihsiz (tercihli olmayan) menşe, eşyanın sadece ekonomik milliyetini ifade etmekte olup, kural olarak eşyanın ithalatında tercihli rejimden yani gümrük vergisi indirimi veya muafiyetinden yararlanabilmesi bakımından bir anlam ifade etmez.

238 Tercihsiz Menşe Kuralının Belirlenme Amacı
Gümrük Kanunu’na göre bir eşyanın Tercihsiz Menşeinin uygulanmasında ülke ayrımı yapılamaz.

239 Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Eşyanın İthalatında Menşe Şahadetnamesi İbrazı
Dampinge karşı vergi, Telafi edici vergi, Gözetim ve miktar kısıtlaması-kota, Gibi Menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın, serbest dolaşıma girişinde mevzuatta öngörülen önlemin uygulanmaması için; Eşyanın önlem uygulanan ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere Menşe ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir. (GY-Md. 38, 205)

240 Menşe Şahadetnamesi Aranmayacak Eşya
Ticari mahiyette olmayan ve CIF kıymeti 430 Avro’yu geçmeyen eşya için menşe şahadetnamesi aranmaz. Aynı gönderici tarafından Türkiye’deki bir alıcı adına gönderilen kap ve kolilerin hepsi bir bütün teşkil eder ve tamamın kıymeti birlikte dikkate alınır. (GY-Md.39)

241 İhracatta Menşe Şahadetnamesi İbrazı
Menşe şahadetnamesi ihracatçının veya ihracatçının sorumluluğundaki yetkili temsilcisinin dolduracağı başvuru formuna istinaden, ilgili Ticaret Odası tarafından onaylanır. İlgili Oda tarafından onaylanmış olan Menşe Şahadetnamesinin ayrıca gümrük idaresine onaylatılması gerekmemektedir.

242 Gümrük Kanununa Göre Eşyanın Menşeinin Belirlenmesi
Nihai ürünün elde edilme şekli Tümüyle bir ülkede elde edilen Birden fazla ülkede gördüğü işlem ve işçilik sonucu elde edilen

243 Tümüyle Bir Ülkede Elde Edilen Ürün
Gümrük Kanunu’na göre bir eşyanın, o ülkede elde edilen eşya olabilmesi için; O ülke menşeli ürün dışında bir başka ülke menşeli girdinin olmaması veya kullanılmaması, Ya doğal olarak ve başka yabancı bir katkı olmadan O ülkeden elde edilmiş olması, Yada bir üretim sürecinden geçerek elde edilmiş olsa dahi, üretimde kullanılan girdilerin doğal olarak, O ülkede üretilmiş olması gerekir.

244 Üretimi Birden Fazla Ülkede Gerçekleştirilen Eşya
Gümrük Kanunun 19. maddesinde; üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşyanın “ bir ülke menşeli sayılabilmesi” için, o ülkede; yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede bu amaçla donatılmış işletmelerde yapılması Gerektiği belirtilmektedir.

245 Gümrük Kanunu’na Göre ‘’Esaslı İşçilik ve Eylem’’ Kavramı
Esaslı işçilik ve eylem kavramından ne anlaşıldığı, Ne tür işçiliğin esaslı bir işçilik sayıldığı, Buna ilişkin değerlendirmeyi kimin ve hangi kriterleri kullanarak yapacağı, Uygulamanın hangi esaslara dayandırılacağı Hususları Gümrük Yönetmeliğinde açıklanmıştır. Gümrük Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde; “menşe kazandıran işlem veya işçiliğin”, Bu yönetmeliğin 4 No.lu ekinde yer alan “yorumlama kuralları” esas alınarak uygulanacağı belirtilmiştir.

246 Gümrük Yönetmeliğinde Tercihsiz Menşe Belirleme Yöntemleri
Gümrük Yönetmeliğine göre meşe belirlerken Eşya iki ana gruba ayrılır. Tekstil Ürünleri (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin XI nci bölümünde yer alan) Diğer eşya (Tekstil Ürünleri dışındaki tüm eşya)

247 Tekstil Ürünlerde Menşe Kazandıran İşlem veya İşçilik ile İlgili 5 No
Tekstil Ürünlerde Menşe Kazandıran İşlem veya İşçilik ile İlgili 5 No.lu Liste Tarife Pozisyonu Ürün Tanımı Yabancı Menşeli Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşçilik veya İşlemler I II III y 5103 Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri, karbonize edilmiş Kullanılan karbonize edilmemiş döküntülerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmediği imalat

248 Tekstil Ürünleri Dışında Kalan Ürünlerde Menşe Kazandıran İşlem veya İşçilik ile İlgili 6 No.lu Liste Tarife Pozisyonu Ürün Tanımı Yabancı Menşeli Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşçilik veya İşlemler I II III 0201 Sığır eti (taze veya soğutulmuş) En az üç aylık bir besi döneminden sonraki kesim Y 1404 Linter pamuğu beyazlatılmış Kullanılan ham pamuğun kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmediği imalat

249 Gümrük Yönetmeliğinin 5 No.lu Eki Listede yer alıyorsa
Pozisyon değişikliği olup olmadığına bakılmaksızın listenin üçüncü sütununda belirtilen işlemin gerçekleşmesi şartı aranır. Bu şart gerçekleşmediği sürece pozisyon değişikliği olsa bile elde edilen ürün menşe kazanmış sayılmaz Tekstil Gümrük Yönetmeliğinin 5 No.lu Eki Listede yer almıyorsa Pozisyon değişikliği Kuralına Tabidir. Gümrük Yönetmeliğinin 6 No.lu Eki Listede yer alıyor Listenin üçüncü sütununda belirtilen işlemin gerçekleşmesi şart aranır. Diğer Ürünler Yer Almıyor Gümrük Kanununda öngörülen en son işlem ve işçilik

250 Tercihli Menşe Kuralı Tercihli Menşe Kuralları; bazı ülke veya ülke gruplarına tanınan özel uygulamalara olanak tanıyan ve esasları özel anlaşmalarla belirlenen kurallardır. Tavizli vergi uygulaması talep eden ithalatçının ithal etmek istediği eşyanın, tercihli menşe kuralları tabir edilen bu özel kuralları karşılaması gerekir.

251 Gümrük Kanunu’nda Tercihli Tarife
4458 sayılı Gümrük Kanunun 22 inci maddesi; Tercihli tarife uygulamalarından yararlandırılmak istenen eşyanın tercihli menşe kurallarını; bu konuda karşılıklı olarak imzalanan anlaşmalar ile, Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkelere tanınan tercihli tarifeler için Bakanlar Kurulu Kararı ile Tespit edileceğini belirtmektedir.

252 Tercihli menşe Kuralında Kapsam
Teorik olarak menşe kriterlerini sağlayan bütün ürünler tercihli menşeden yararlanabilirler. Pratikte ise bir ülke kendi pazarı için hassas gördüğü ürünlerde tarife tercihi tanımamaktadır. Tercihli menşe kuralları, anlaşma kapsamında olan ürünlere uygulanabildiğinden, kural olarak tavize konu edilmeyen ürünlerin tercihli menşe statüsünden bahsedilemez. Anlaşmalar kapsamında düzenlenecek tercihli rejim ile bundan yararlanacak ürünler, müzakereler sonunda belirlenmektedir. Bu itibarla ticarete konu olabilecek ürünlerin, ülkemiz ile ticaret ortağımız arasında imzalanan anlaşmanın kapsamında yer alıp almadığının bilinmesi önem arz etmektedir.

253 Türkiye Özgülünde Tercihli Ticaret Anlaşmalarının Kapsamı
Türkiye’nin imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları, kural olarak 1 ila 97 nci fasıllar kapsamı ürünlerin tercihli ticaretine ilişkin olmakla beraber; 25 ila 97 nci fasıllardaki sanayi ürünlerinin hemen hemen tamamı tercihli rejim dahilinde yer almakta, 1 ila 24 üncü fasıllardaki tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinden, sadece seçilmiş ürünlerde karşılıklı tavizler tanınmakta, Tarafların hassas kabul ettikleri ürünler ise tavize konu edilmemektedir.

254 Tercihli Ticaret Anlaşmaları
Serbest Ticaret Anlaşması Yasal Dayanak Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik / RG Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik / RG İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar / RG 2006/10895 BKK

255 Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Uygulanan Menşe Kuralı
BKK ile Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Belirlenen Tercihli Tarife Uygulamaları Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Uygulanan Menşe Kuralı Yasal Dayanak Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar / (M) RG 2001/3485 Sayılı BKK

256 Menşeli Ürünün Tanımı Bir ürünün Tercihli rejimden yararlanabilmesi için; Anlaşma kapsamında olması, Anlaşma uyarınca menşe statüsüne sahip veya menşe statüsünü kazanmış olması, Menşe ispat belgesine sahip olması, Nakliyatının “doğrudan nakliyat” kuralına uyularak gerçekleştirilmiş olması, Girdi ithalatı sırasında ödenen veya ödenmesi gereken hiç bir verginin iadesinden veya bir muafiyetten yararlanmamış olması Gereklidir.

257 Bir ürünün Menşeli Kabul Edilebilmesi İçin Taşıması Gereken Nitelikler
Bir ürünün menşeli kabul edilebilmesi, dolayısıyla bu ürünün ihracı sırasında Menşe Dolaşım Belgesi düzenlenebilmesi için; İhracatın yapılacağı ülke ile aramızda ikili veya çok taraflı bir “Serbest Ticaret Anlaşması” Buna bağlı olarak bu konuda ulusal mevzuatımızda yapılmış bir düzenlemenin mevcut olması, İhracata konu eşyanın anlaşma kapsamında yer alması Gerekir.

258 Eşyanın Tercihli Menşeinin Belirlenmesi
İhracat eşyasının üretiminde kullanılan tüm girdilerin “Türk Menşeli” olması halinde, nihai ürün “Türk Menşeli” sayılır. İhracat eşyasının üretiminde kullanılan girdilerin bir bölümü “Türk Menşeli”, bir bölümü “taraf ülke” menşeli ise; “Türk Menşeli” eşya dışındaki taraf ülke menşeli eşyanın “yetersiz işçilik ve işlemin” ötesinde bir işlemden geçmiş olması halinde, nihai ürün “Menşeli” sayılır. İhracat eşyasının üretiminde kullanılan girdilerin bir bölümü anlaşmaya taraf olmayan üçüncü ülke menşeli ise; Nihai Ürünün ‘‘Menşeli’’ sayılabilmesi için üçüncü ülke menşeli eşyanın, ilgili menşe anlaşmasında belirtilen “Yeterli İşçilik veya İşlemden’’ geçmiş olması gerekir.

259 Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi (PAMK)
AT (27 ülke), EFTA (İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn), Türkiye Arasında mevcut olan Serbest Ticaret Anlaşmalarına dayanan bir çapraz menşe kümülasyon sistemidir.

260 PAMK AB Üyesi 27 ülke EFTA İNGİLTERE İSVEÇ MACARİSTAN DANİMARKA
SLOVAKYA FİNLANDİYA FRANSA SLOVENYA POLONYA G.KIBRIS AVUSTURYA ALMANYA LİTVANYA ÇEK.CUM. EFTA İZLANDA HOLLANDA BELÇİKA YUNANİSTAN NORVEÇ İTALYA LETONYA ROMANYA ESTONYA LİHTENŞTAYN LUXENBURG MALTA İSVİÇRE İRLANDA İSPANYA PORTEKİZ BULGARİSTAN

261 Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi (PAAMK)
AT (27 ülke), EFTA (İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn), Akdeniz Ülkeleri Faroe Adaları Türkiye Arasında mevcut olan Serbest Ticaret Anlaşmalarına dayanan bir çapraz menşe kümülasyon sistemidir.

262 Barselona Deklarasyonuna Avrupa Akdeniz ortaklığına
PAAMK PAMK Barselona Deklarasyonuna dayanarak Avrupa Akdeniz ortaklığına katılan Ülkeler LÜBNAN MISIR CEZAYİR ÜRDÜN FAS FİLİSTİN B.ŞERİA-GAZZE TUNUS İSRAİL FAROE ADALARI SURİYE

263 İkili Kümülasyon İkili kümülasyon; Serbest Ticaret Anlaşmasına, yalnızca iki ülkenin taraf olduğu ve herhangi bir başka anlaşmanın söz konusu kümülasyonla ilişkilendirilmediği durumlarda geçerli olan kümülasyon türüdür. Diğer bir deyişle kümülasyon, yalnızca anlaşmaya taraf iki ülke arasında işler. Bu durumda, yalnızca Serbest Ticaret Anlaşmasına taraf bir ülke menşeli girdiler, diğer taraf ülkede yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçerlerse o ülkenin menşe statüsünü kazanabilirler.

264 Menşe Kümülasyonu Menşe kümülasyonu, aralarında bir Serbest Ticaret Alanı oluşturan bir anlaşmaya taraf olan ve/veya bu tür anlaşmalara dayanan bir sisteme dahil olan ülkelerin, birbirleri menşeli girdileri kullanmalarına olanak tanıyan bir sistemdir. Kümülasyon olanağı genel olarak, anlaşmaya taraf ülkelerden biri menşeli ürünlerin diğer taraf menşe statüsünü kazanmaları için orada yeterli işleme tabi tutulmalarına gerek kalmamasıdır.

265 EUR.I Dolaşım Belgesi EUR.1 Dolaşım Belgesi;
Tercihli menşe kuralları çerçevesinde Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yaptığımız ülkelerden ithal edilen eşya ile Avrupa Birliği’nden ithal edilen tarım ürünleri ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünlerinin İlgili anlaşma hükümlerinden faydalanmasını sağlayan bir Menşe belgesidir.

266 EUR.I Dolaşım Belgesinin İşlevi
EUR.1 Dolaşım Belgesi, muhteviyatı eşyanın; İlgili anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösterir. İhracatçı tarafından doldurulmasını müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilen kişi/kurum/kuruluş tarafından onaylanır. Gümrük Müdürlüğünce vize edilmesini müteakip geçerlilik kazanır.

267 EUR.MED Dolaşım Belgesi
EUR.1 Dolaşım Sertifikası ile aynı şekilde düzenlenen, Ancak sadece Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK) sistemi çerçevesinde kullanılan Menşe Belgesidir.

268 Fatura Beyanı Bir fatura muhteviyatı eşyanın ilgili anlaşma kurallarına göre menşeli olduğunun ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerinde yazılı olarak beyan edilmesiyle oluşturulan; İhracatçı tarafından düzenlenen ve imzalanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilen kişi/kurum/kuruluş veya gümrük müdürlüğünde herhangi bir onay prosedürüne tabi tutulmayan, Toplam kıymeti Avro’yu geçmeyen ve menşeli ürünler ihtiva eden bir sevkiyat için herhangi bir ihracatçı tarafından, 6.000 Avro’yu geçen tutarlar için ise onaylanmış ihracatçılar tarafından düzenlenen ve Eşyanın menşeinin ispatını sağlayan Belgedir.

269 Form A Belgesi Gelişme Yolunda Ülkeler ve En Az Gelişmiş Ülkeler menşeli ürünlerin, Türkiye'ye ithalatında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak düzenlenen menşe ispat belgesi GTS kapsamında ülkemizden yapılan ve Türkiye’nin faydalanan ülke konumunda olduğu durumlarda ise Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca vize edilen ancak gümrük müdürlüklerince ayrıca vize edilmeyen Menşe ispat belgeleri

270 Tedarikçi Beyanı Tedarikçi Beyanı: Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan ve Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemine taraf ülkelerden biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsünü kanıtlayan beyandır.

271 INF 4 Formu INF 4 Formu: Tedarikçi beyanının gerçekliğinin ve tedarikçi beyanında yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla menşe ispat belgesinin düzenleneceği gümrük idaresinin talebi üzerine tedarikçinin yerleşik olduğu veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği ülke gümrük idaresince düzenlenen, tedarikçi tarafından ihracatçı ülke gümrük idaresine verilmek üzere ihracatçıya sunulan belgedir.

272 Tamamen Elde Edilmemiş Eşyada Menşe Tespiti
Anlaşmaya Taraf Diğer Ülke Menşeli Girdiler kullanılmış Üçüncü Ülke Menşeli Girdiler kullanılmış Yetersiz İşlem ve işçiliğin Ötesinde İşlem Yapılmışı mı? Yapılan İşlem ve İşçilik Yönetmelik Eki Listede gösterilen şartları sağlıyor mu? EVET HAYIR EVET HAYIR Türk Menşeli Türk Menşeli Değil Kendi Menşeini Korur Türk Menşeli Türk Menşeli Değil Kendi Menşeini Korur

273 Türkiye PAAMK Eşya Ticareti
Anlaşmaya taraf ülke eşyasının yanı sıra Türkiye’de yapılan işlem ve işçilik, “yetersiz işlem ve işçiliğin” ötesinde mi? EVET HAYIR Türk Menşeli Türkiye’de eklenen katma değer PAMK menşeli girdilerin kıymetinden fazla mı? EVET HAYIR En yüksek kıymete Sahip taraf ülke girdisi ile AYNI MENŞELİ Türk Menşeli

274 Üçüncü Ülkeler Menşeli Girdiler Kullanılan Üretimde Menşe Tespiti
Üçüncü ülke menşeli girdi, yönetmelik eki listede belirtilen “yeterli işlem ve işçilikten” geçmiş mi? Türk Menşeli Türk Menşeli Değil

275 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Gümrük Yönetmeliği
Gümrük Kıymeti 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Gümrük Yönetmeliği

276 Eşyanın Kıymeti Kıymet, Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlükte ‘’değer’’ olarak tanımlanmıştır. Bir eşyanın kıymeti, o eşyanın elde edilmesi ile ortaya çıkar. Gümrük Kıymeti; eşyanın bir ülkeden diğerine fiziksel hareketi sonucunda, ithalatçı ya da alıcının, ithalatın yapılacağı ülkenin gümrük idaresine, vereceği “kıymet beyanı ile başlar

277 Gümrük Kıymetinin Tespiti
Gümrük Kıymeti üç şekilde tespit edilebilir; Ad valorem: Gümrük kıymetinin belli bir yüzdesi üzerinden vergi alınmasıdır. GATT VII nci Maddesinde Gümrük Kıymeti; ad valorem gümrük vergisi tarh edilecek kıymet” olarak tanımlanır Spesifik: Birim, ağırlık veya miktar esaslı gümrük vergisi uygulamasıdır. Birleşik: Spesifik ve ad valorem verginin bir arada kullanılmasıdır.

278 İthal Eşyasının Gümrük Kıymeti
İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Gümrük Vergisinin tespitinde ithal ülkesine ihraç amacıyla yapılan satışta Gümrük Kanunu’nun; 27 nci Maddesine göre ilave edilmesi gereken ilaveler yapılmış, 28 nci Maddesi gereğince çıkarılması gereken giderler çıkarılmış olarak ortaya çıkan gerçekte ödenen veya ödenecek fiyattır.

279 İthal Ülkesine İhraç Amaçlı Satış
Satışın ithal ülkesine ihraç amacıyla her hangi bir ülkeden satış niteliği taşıması gerekir.

280 Gerçekte Ödenen veya Ödenecek Fiyat
Gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat, satıcıya doğrudan veya satıcı yararına dolaylı olarak üçüncü kişilere yapılan ve toplam ödemeyi ifade eden fiyattır. İhraç amacıyla satılan eşyanın; Toplam fiyatının, Ödeme zamanının, Ödeme türünün Gerçekte ödenen veya ödenecek fiyatın belirlenmesinde bir rolü bulunmamaktadır.

281 ‘Satış’ İfadesinin Anlamı
Satış, belli bir edim karşılığında eşyanın mülkiyetini değişmesi olarak tanımlanabilir. Satış belli bir fiyat karşılığında eşyanın mülkiyetinin devretmeyi kabul eden satıcı ile aynı eşyayı belirlenen fiyata almayı kabul eden alıcı arasındaki anlaşmayla geçerlik kazanır.

282 Gümrük Kıymeti Eşyanın gümrük vergisine esas kıymeti; maliyet, taşıma masrafı (navlun) ve sigortadan oluşur. (CIF) Gümrük Kıymeti, altı kıymet belirleme yönteminin sırasıyla uygulanmasıyla tespit edilir. Bir önceki yöntem bitmeden bir sonraki yönteme geçilmez. Döviz beyannamenin tescil tarihindeki kurdan Türk Lirasına çevrilir.

283 Kıymet Belirleme Yöntemleri
Satış Bedeli Yöntemi, Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi, Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi, İndirgeme Yöntemi, Hesaplanmış Kıymet Yöntemi, Son Yöntem

284 Satış Bedelinin Uygulanmasında Üç Temel Unsur
Satış Bedelinin Uygulamasında üç temel unsur önem arz etmektedir. 1. Satışın Varlığı, 2. Satışın ihraç ülkesine ihraç amaçlı yapılmış olması, 3. Gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat olması

285 Satış ve Satışın Varlığı
Satış Bedelinin tespiti için; Kıymeti belirlenecek eşyanın ithal edilmeden önce ihraç amacıyla satılmış olması gerekir. Çünkü ithali sırasında henüz satılmamış olan eşya için “satış bedelinden” söz edilemez.

286 Satış Bedeli Yöntemi Uygulanmayacak İşlemler
Bedelsiz eşya, Ayrı Bir tüzel kişiliği bulunmayan bağlı Şubeler tarafından ithal edilen eşya, Kira ve Leasing sözleşmesi altında ithal edilen eşya, İhracatçının mülkü olan eşyanın ödünç verilmesi Atık yada hurda eşyanın ithal ülkesinde imha edilmek üzere İthal edilmesi Takasa konu eşya

287 Teşekkür eder, Başarılar dilerim. yusuf.olcen@2eygm.com.tr Yusuf ÖLÇEN


"Gümrük Kanunu Gümrük Yönetmeliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları