Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ABANT İ ZZET BAYSAL ÜN İ VERS İ TES İ ZIYA GÜNEŞ – 130122021 SAFA SEZEN – 130122039 KEREM UZUN – 130122044 Bilgisayar ve Ö ğ retim Teknolojileri Ö ğ retmenli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ABANT İ ZZET BAYSAL ÜN İ VERS İ TES İ ZIYA GÜNEŞ – 130122021 SAFA SEZEN – 130122039 KEREM UZUN – 130122044 Bilgisayar ve Ö ğ retim Teknolojileri Ö ğ retmenli."— Sunum transkripti:

1 ABANT İ ZZET BAYSAL ÜN İ VERS İ TES İ ZIYA GÜNEŞ – 130122021 SAFA SEZEN – 130122039 KEREM UZUN – 130122044 Bilgisayar ve Ö ğ retim Teknolojileri Ö ğ retmenli ğ i Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi 2016 İ LER İ

2 MATERYALIMIZ VE IÇERI Ğ I Ön lisans, lisans ve yüksek lisans ö ğ renimi gören yaş grupları için Ruth Clark’ın bütün e-ö ğ renme ilkelerini ö ğ retmeyi amaçlayan, ö ğ retilmek istenen bilgilerin test edildi ğ i ve cevaplara göre kişinin dönüt almasını sa ğ lamak amacıyla geliştirilmiş bir materyaldir. İ LER İ GER İ

3 E-Ö Ğ RENME NEDIR? Bireysel ve örgütsel hedeflere yönelik bilgi ve beceri geliştirmek için tasarlanmış bilgisayar aracılı ğ ı ile da ğ ıtılan içerik ve ö ğ retimsel yöntemlerdir. Ruth Clark’ın e-ö ğ renme ilkeleri : 1- Çoklu ortam (Multimedia) İ lkesi 2- Yakınlık (Contiguity) İ lkesi 3- Yöntem (Modality) İ lkesi 4- Gereksizlik (Redundancy) İ lkesi 5- Tutarlık (Coherence) İ lkesi 6- Kişilik kazandırma (personalization) İ lkesi 7- Bölümleme ve Ön bilgilendirme(Segmenting and Pretraining Principles) İ lkesi GER İ LER İ DE Ğ ERLEND İ RME SORULARI

4 ÇOKLU ORTAM (MULTIMEDIA) İ LKESI İ nsanlar görsel ve işitsel bilgileri işlemek için iki ayrı kanalı kullanırlar. Bu kanallardan biri, metin ve seslendirilmiş kelimeler gibi sözel bilgileri işlerken, di ğ eri de görsel sunum ya da ses gibi sözel olmayan bilgileri işlemektedir. Duyular yoluyla algılanan bilginin, bu iki kanalda beraberce işlenmesi durumunda, hatırlama daha kolay olur. 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 GER İ LER İ

5 YAKıNLıK (CONTIGUITY) İ LKESI Kelimeleri tanımladıkları görsellerin hemen yanına yerleştirmek veya sözleri buna karşılık gelen bir görselle aynı anda sunmak yakınlık prensibinin temel kuralıdır. Görsel bir ekranda, görselle ilgili metin farklı ekranda gelmemelidir. Görselle ilgili yapılan açıklamalar, görselin altında liste halinde vermek yerinde üzerinde gösterilmelidir. Seslendirilen grafikte, anlatılan grafik parçaları anlatımla senkronize olmalıdır. GER İ LER İ 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

6 YÖNTEM (MODALITY) İ LKESI Görselleri ses ile açıklamak ö ğ renmeyi arttırır. E ğ er görsel oldukça karışıksa veya ö ğ renciye yeni bir konu ise görseli ses ile açıklamak daha çok işe yaramaktadır. GER İ LER İ 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

7 GEREKSIZLIK (REDUNDANCY) İ LKESI Ekrandaki görseli ses ve gereksiz metinle açıklamaya çalışmak ö ğ renmeyi köreltir. Görsellerin hem sesle hem metinle anlatılmaya çalışılması, çalışan hafızaya fazla yükleme yapacak ve geriye ö ğ renme için ayrılması gereken çalışan hafıza kalmayacaktır. GER İ LER İ 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

8 TUTARLıK (COHERENCE) İ LKESI Ö ğ renenler, konuyla ilgisi olmayan sözcük, resim ve seslerin ortamın dışında tutuldu ğ u ortamlarda daha iyi ö ğ renirler. Ö ğ renme yeni bilginin var olan bilgiyle ilişkilendirilmesiyle gerçekleşti ğ inden dolayı gereksiz bilgilerin yeniden hatırlanması ö ğ renmeyi azaltır. GER İ LER İ 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

9 KIŞILIK KAZANDıRMA (PERSONALIZATION) İ LKESI Ö ğ renmeyi arttırmak için etkileşimli bir ses tonu ve e ğ itsel ajan kullanılmalıdır. Çalışmalar göstermiştir ki; ö ğ renci bir dersle etkileşimli bir dil ve resmi olmayan bir yardımcı ile sosyal olarak iletişime geçti ğ inde daha iyi ö ğ renme gerçekleşmiştir. GER İ LER İ 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

10 BÖLÜMLEME VE ÖN BILGILENDIRME (SEGMENTING AND PRETRAINING PRINCIPLES) İ LKESI Karmaşık bir dersi bölümlere ayırmak. Yani sürekli bir dersi küçük parçalara ayırarak işlenmesine bölümleme diyoruz. Bölümleme ve Ön bilgilendirme İ lkesi hakkında daha tıklayınız. tıklayınız. fazla bilgi edinmek için tıklayınız.tıklayınız. GER İ DE Ğ ERLEND İ RME SORULARI İ Ç İ N TIKLAYINIZ DE Ğ ERLEND İ RME SORULARI İ Ç İ N TIKLAYINIZ 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

11 DE Ğ ERLENDIRME SORULARı 10 -5 Testimizde 10 soru bulunmaktadır. Do ğ ru cevaplarınız 10 puan olarak, yanlış cevaplarınız ise -5 puan olarak de ğ erlendirilecektir. Başarılar dileriz.. BAŞLA Testimizin güvenirli ğ i için sorular arasında geçiş sa ğ lanmamaktadır !

12 SORU 1 Ses, metin, grafik, video veya animasyonların birden fazlasının bir arada kullanılmasına ne ad verilir? A- A- Çoklu Tasarım B- B- Çoklu Ortam C- C- Çoklu Nesne D- D- E-ö ğ renme

13 SORU 2 Aşa ğ ıdakilerden hangisi yakınlık ilkesine aykırıdır? A- A- Görsel ve metin birbirine uzak olmamalıdır. B- B- Görsel ve metin aynı ekran üzerinde bulunmalıdır. C- C- Görselin tek başına gösterilmesi daha etkilidir. D- D- Görsel ve metin ekranın zıt köşelerinde bulunmalıdır.

14 SORU 3 Ö ğ renme ortamlarında birbiriyle ilişkili olmayan ses ve resimlerin kullanılması hangi ilkeye ters düşmektedir? A- A- Tutarlık İ lkesi B- B- Gereksizlik İ lkesi C- C- Yakınlık İ lkesi D- D- Yöntem İ lkesi

15 SORU 4 Aşa ğ ıdakilerden hangisi yöntem ilkesinin özelliklerinden biridir? A- A- Sadece görsel a ğ ırlıklı olmalıdır B- B- Sadece ses a ğ ırlıklı olmalıdır. C- C- Görsel ses ile açıklanmalıdır. D- D- Sadece metin olmalıdır.

16 SORU 5 Aşa ğ ıdakilerden hangisi Çoklu Ortam İ lkesine uygundur? A- A- Metin ön plandadır. B- B- Görseller bir ekranda, görselle ilgili metin farklı bir ekranda olmamalıdır. C- C- Görsel, ö ğ retimsel mesajla tutarlıdır. D- D- Sebepsiz görsel, metin ve ses kullanmak

17 SORU 6 Aşa ğ ıdakilerden hangisi Kişiselleştirme İ lkesine uygundur ? A- A- Ö ğ renmeyi arttırmak için etkili bir ses tonu ve e ğ itsel ajan kullanılması. B- B- Ö ğ renci bir dersle etkileşimli bir dil ve resmi olmayan bir yardımcıyla sosyal olarak iletişime geçti ğ inde daha yavaş ö ğ renme gerçekleşir. C- C- Metinlere görseller eklemek, ö ğ renmeyi geliştirebilir. D- D- Ekrandaki görseli ses ve gereksiz metinle açıklamaya çalışmak ö ğ renmeyi köreltir

18 SORU 7 Aşa ğ ıdakilerden hangisi “Karmaşık ve zor bir dersi daha rahat anlayabilmek için daha küçük parçalara ayırmada ……… kullanılır.” cümlesindeki noktalı yere uygun olur? A- A- Bölümleme ve Ön Çalışma İ lkesi B- B- Kişiselleştirme İ lkesi C- C- Yakınlık İ lkesi D- D- Tutarlık İ lkesi

19 SORU 8 Aşa ğ ıdakilerden hangisi yöntem ilkesinin temel amacıdır ? A- A- Sebepsiz görsel, metin ve ses kullanmak B- B- Görseli ses ile açıklayarak ö ğ renmeyi arttırmak C- C- Görseli ses ve metinle açıklamayı önlemek D- D- Görsel bir ekranda, görselle ilgili metin farklı bir ekranda gelmemelidir

20 SORU 9 Aşa ğ ıdakilerden hangisi çoklu ortam ilkesine göre ö ğ renmede daha etkilidir ? A- A- Metin ve ba ğ lantılı resimler B- B- Resimler C- C- Videolar D- D- Sözlü sunumlar

21 SORU 10 Aşa ğ ıdakilerden hangisi kişiselleştirme ilkesine uygundur ? A- A- Ekrandaki görseli ses ve gereksiz metinle açıklamaya çalışmak ö ğ renmeyi köreltir B- B- Görsel bir ekranda, görselle ilgili metin farklı bir ekranda gelmemelidir C- Ö ğ renmeyi arttırmak için etkileşimli bir ses tonu ve e ğ itsel ajan kullanılmalıdır D- D- Ö ğ renci bir dersle etkileşimli bir dil ve resmi olmayan bir yardımcıyla sosyal olarak iletişime geçti ğ inde daha yavaş ö ğ renme gerçekleşir.

22 TEBR İ KLER Do ğ ru Cevap Sayısı : Yanlış Cevap Sayısı : Toplam Puanınız : 0 0 0


"ABANT İ ZZET BAYSAL ÜN İ VERS İ TES İ ZIYA GÜNEŞ – 130122021 SAFA SEZEN – 130122039 KEREM UZUN – 130122044 Bilgisayar ve Ö ğ retim Teknolojileri Ö ğ retmenli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları