Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeni Ekonomide AR-GE Ve İnovasyon

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeni Ekonomide AR-GE Ve İnovasyon"— Sunum transkripti:

1 Yeni Ekonomide AR-GE Ve İnovasyon
Ders:Ders:İnovasyon Teknikleri ve Yönetimi Öğrenci no: Hazırlayan ve sunan ; ALPER DURMUŞ

2 YENİ EKONOMİ Yeni ekonomi bir bilgiye dayalı ekonomi bilgi ekonomisi de diyebiliriz. Bu ekonomide artık bilgi hem nitelik hem de nicelik acısından daha önemli haldedir.

3 Araştırma-geliştirme (AR-GE), inovasyon için gereken en önemli faaliyetlerden biridir. Ancak girişimsel inovasyon yoksa diğer bir deyişle ARGE’ yi yapanların girişimcilik niteliği yoksa değer yaratılamaz; AR-GE sonuçları inovasyona dönüştürülemez.

4 Ar-ge ve inovasyon ilişkisi
Ar-Ge, inovasyonun ön koşuludur. Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yenilikçi yaklaşımlar, girişimci bir bakış açısıyla ticarileştirilmesi sonucunda inovasyon ortaya çıkar. Ticarileşmenin sağlanamadığı durumda, işletmeler ve şirkeler için kaynak israfı olmaktadır.

5 Ülkemizde Ar-Ge konusunda hibe, kredi veya diğer destekleri veren kuruluşlardan bazıları : TUBITAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) KOSGEB (Küçük ve Orta Boy Sanayi Geliştirme Başkanlığı) KGF (Kredi Garanti Fonu) BITAV ( Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı)

6 Bilgi teknolojileri artık hayatımızın ve şirketlerin olmasa olmazları arasında yer almaktadırlar. Şirketler bunları çok aktif olarak kullanmakta, bilgi akış hızını artırmakta şirket içi inovasyonlar dan başlamaktadır.

7 Ürün geliştirmek AR-GE ve İnovasyon sürecinde AR-GE in girdisini oluşturacak inovatif sistemleri kullanmak çıktının daha çok; *Kaliteli *Yenilikçi *Ucuz ve hızlı

8

9 İleri imalat teknolojileri; tasarım, üretim ve organizasyonel faaliyetler için kullanılmaktadır. İleri imalat teknolojilerine yatırım; değişik iş organizasyonları ve koruyucu bakım gibi destek mekanizmaları ile çeşitli teknolojilerle eşzamanlı olarak yapılmalıdır. (JONSSON, 2000:1476.) - Ürün yaşam süreleri kısalmaktadır. - Kalite ve güvenilirlik ön plana çıkmaktadır. - Standart ürünlerden uzaklaşılmaktadır. - Üretimde yeni malzemeler kullanılmaya başlanmıştır. - Stokların düşürülmesi ve hatta sıfır stokla yapılan üretim rekabet için zorunlu hale gelmiştir. - Tam zamanında üretim sisteminin kullanımı yaygınlaşmaktadır. - Kullanım noktasında üretim.

10 yeni ekonomide Ar-ge ve inovasyon üretimde kullanılması

11

12 Yeni Ekonomide ki Standartlaşmış Üretim İnovasyonları

13 Yeni ekonomi de var olmak artık AR-GE ve inovasyonlar dan tirendi yakalamak açısından çok önemli. Şirketler bunun farkında bilgiyi doğru prosesle kullanmak alıcılara sunmak hatta ihtiyacı olmasa bile ihtiyaç yaratmak trend oluşturmak aşamasın da inovasyonlar yapmaktalar . Girişimci düşünceyle inovasyon ve AR-GE rekabetçi bilgiyi ve bu bilgiyi somutlaştırmak tanıtmak başka bir trend ürünün trendini bitmesini sağlamak insanların yeni ihtiyaç olduğuna inandırmak.

14 4G Şebeke olmadan 3G tam kullanamaz iken 4G’li bir telefon satılması trendin yeni AR-GE ve inovasyon ürünlerine yönelmesi insanların ihtiyaç duymasa bile inovatif ürünleri tercih edip trendlerin yeni ekonomide bu yeni ürünlere dönmesidir.

15 Türkiyenin Ar-GE Harcamalarının Artışı
2012 yılı Ar-Ge Harcaması/GSYİH (%): 0,92

16 Sektörlere Göre Ar-Ge Harcamaları

17 Bireysel İnovasyon ve İhtiyaç: Debby Elnatan, beyin felci yüzünden yürüyemeyen kızı için yürütücü geliştirdi.

18 Gelişme için yeniliklere ve bilime açık olmalıyız
Kendinden akıllı bir kişiyle çalışmayan birinin ilerlemesi imkansız ve Ar-ge ve inovasyonda sabretmek önemlidir. Rekabet avantajının farkına varan işletmelerin inovasyona verdiği önemi ve bu sayede ihracatlarını artırmaları gerekmekte, bunun sonucunda ise ülkede refah ve zenginlik artacaktır.

19 'Yaratıcı süreç bir fikirle sona ermez; bir fikirle başlar
'Yaratıcı süreç bir fikirle sona ermez; bir fikirle başlar. Yaratıcı fikirler, düşünceleri gerçekliğe dönüştürmekle ilgili uzun sürecin yalnızca ilk adımlarıdır.' Alex Osborn-

20

21 Yeni Ekonomide AR-GE Ve İnovasyon
Ders:İnovasyon Teknikleri ve Yönetimi Öğrenci no: Hazırlayan ve sunan ; Semra ABASIZ

22 Ar-ge , küresel rekabetin hız kazandığı günümüzde, üretim de bir ülkenin küresel pazarda öne çıkabilmesi, adından söz ettirebilmesi için en önemli eylemdir. Ülkelerin üretimlerini durdurmadan artarak devam ettirebilmeleri; sürekli istihdamın sağlanabilmesi, ihracat kapasitesinin artırılması, üreticiye ve devlete kazanç sağlanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

23 Kalkınma Planı, Yıllık Program, Dönüşüm Eylem Programları gibi üst ölçekli plan ve programlara baktığımızda ülkemizin de bu seçeneği strateji olarak benimsediğini görmekteyiz. Bu meyanda son dönemde "Ar-Ge ve İnovasyon " alanında bir çok mali destekler de sunulmaktadır...Ancak sunulan mali destek mekanizmalarının "izleme-değerlendirme-etki analizi" aşamaları üzerinde ne derece durulduğu tartışılmaya değer bir konudur. 10.Kalkınma Planında işaret edildiği üzere "Ar-Ge desteklerinde koordinasyon sağlanacak ve mevcut destek programları etki analizi çalışmaları yapılarak gözden geçirilecektir" denilmek suretiyle bu konunun önemi hatırlatılmıştır.

24 YENİ EKONOMİDE ARGE VE İNOVASYON KULLANIMININ FAYDALARI
Ülke ekonomilerinde yapısal değişiklikler üretimin ve bilgi kullanımının her geçen gün daha da artan önemini ön plana çıkarmaktadır. Ülkeler de bilgi üretmek, diğer ülkelerden üretilen bilgileri nakletmek için artan bir ivmeyle daha fazla kaynak kullanmışlar ve kullanmaktadırlar. Hükümetleri gayri safi millî harcamalarından en büyük payı Ar- Ge ve inovasyona ayıran ülkeler günümüzde bilim ve teknolojide büyük fark yaratan ve rekabette önde olan ülkelerdir.

25 Hükümet yatırımları, kamu kuruluşlarının çalışmaları olmasına karşın Ar-Ge ve inovasyonda en büyük yatırımlar özel teşebbüslerindir. Bu yatırımlar sivil halkın ihtiyaçlarına göre yönlendirilmektedir. Bilgi ve bilimin büyüyen rolü network ve işbirliğinin gelişmesini sağlamıştır. Kurumlar arası, ülkeler arası işbirlikleri ve networkler bilginin üretilmesi, paylaşılması ve geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bununla beraber yabancı ortaklıklar, yabancı yatırımlar ile birlikte üniversite-sanayi işbirlikleri ülkelerin bilim teknoloji alanında gelişmesini sağlamıştır.

26 Hükümetlerin özel teşebbüsleri Ar-Ge ve inovasyon konusunda cesaretlendirme çabası politikalara yansımış ve uzun dönemli tedbirler ve kararlar almaya itmiştir. Bununla beraber özel teşvikler oluşturulmuş, Ar-Ge ve inovasyon alanında yapılacak yatırımlar için kolaylıklar sağlanmıştır. Yapılan bu yatırımlar makine, teçhizat ve sistemden ibaret olmadığı gibi bu yatırımların en pahalı ve en önemli kısmını yeni fikirleri üretebilecek beyinler olan insan kaynakları oluşturmaktadır. Ülkeler bilimsel makale sayılarının artırılması, bin kişiye düşen araştırmacı sayısı ile bilim ve mühendislik mezunu gençlerin sayısının artırılması konusunda önemli çalışmalar yapmışlar ve politikalarına bunu yansıtmışlardır. Ar-Ge ve inovasyon alanında başarılı olan ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Kore vb. ülkeler küresel piyasada fark yaratabilmiş ve rekabette öne çıkmış ülkeler olmuşlardır.

27 Türkiye bu yarışta geride kalan ülkeler arasında yer almakta, yapılan yatırımlar ve teşvikler yetersiz kalmaktadır. Üniversite ve sanayiyi bir araya getiren platformların etkin hale getirilmesi ve yaygınlaşması gerekmektedir. Özel teşebbüslerde Ar-Ge ve inovasyon hakkında farkındalık yaratılması özellikle KOBİler arasında bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ülkedeki Ar-Ge ve inovasyonun ivme kazanması isteniyorsa öncelikle gençlerin bilim ve teknolojiye yönlendirilmesi gerekmektedir. Daha sonra bu gençlerin uygulama yapabilecekleri alanların yaratılması gelmektedir.

28 ARGE VE İNOVASYON DA NEDEN GELİŞEMEMEKTEYİZ?
Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyonda en önemli eksikliğin geliştirme kısmında yer almakta *Farklı alanlardan korkulması, *Kültürel kırılmaların başarılamaması *Bireyler arası düello yerine pusunun hâkim olması, *Akıl yerine kurnazlığın oluşması, *Sabır yerine telaşın olaması, * Herkesin her şeyi biliyor oluşu, *Özgünlük yerine taklitçiliğin, * Kazan-kazan mantığı yerine kazan-kaybet mantığının olması *Türkiye’nin uzun yıllar enflasyonla mücadele etmesi ve fiyatların bu nedenle değişkenlik içinde olması *Şirketlerin gelirlerinin yarısından fazlasının faiz ve benzeri kaynaklardan sağlanması *Fason üretimin yıllar boyunca üretimin öncelikleri arasında yer alması *Lisanslı eğitimin yeterli oranda artırılamaması

29 Finansal Kaynaklar Ar-Ge ve inovasyondaki performansını ölçmek amaçlı kullanılan girdi kriterlerinin başında, Ar-Ge için yapılan harcamaların milli gelire oranı gelmektedir.

30

31

32 TÜRKİYE’DE AR-GE ÇIKTILARINA İLİŞKİN GÖSTERGELER
Ar-Ge çalışmalarının ürüne dönüşmesinde önemli bir gösterge olan patent başvurularının, Türkiye’nin son 10 yıllık döneminde önemli atılımlar yaptığını söylemek mümkündür. Nitekim 2001 yılında sayısı sadece 358 olan ulusal patent başvuruları ekonomik büyüme sürecinde hızlı bir şekilde artmış ve 2012 yılında seviyesine gelmiştir . Türki-ye 2012 yılında patent, marka ve tasarım kategorilerinin üçünde de, çift haneli büyüme rakamları kaydetmiştir. Bu sevindirici gelişmelerle beraber, bir teknolojik gelişmişlik göstergesi olan ve Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilip hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayan patent konusunda dünyayla yarışabilir bir hale gelmek için daha büyük hamleler yapmak gerektedir.

33 Ar-Ge çıktısı olan akademik yayın sayısı da, Türkiye’de arasındaki dönemde olmuş , Türkiye bu rakamla dünya sıralamasında 19. sırada yer almıştır. Türkiye’de ise Ar-Ge’ye aktarılan kaynak gelişmiş ülkelere nispeten düşük kalmış ve son yıllarda artmasına rağmen bu oran halen yüzde 1’in altında seyretmiştir .

34 Ar-Ge yatırımları uzun yıllardır büyük miktarda olan ülkeler günümüzde bilim ve teknoloji alanında büyük adımlar atmış, sanayi ve üretimleri ile küresel piyasada rekabet edebilirliklerini sağlamlaştırmıştır.

35

36 ‘ Yaratıcılık, yeni şeyler düşünmektir
‘ Yaratıcılık, yeni şeyler düşünmektir. İnovasyon, yeni şeyler yapmaktır.' Theodore Levitt-

37 KAYNAKÇA 1-Arge ve İnovasyon Programlarında Değerlendirme Kitabı Rasim AKPINAR http://geka.org.tr/yukleme/dosya/16f80581dc639ad5f68c7f3b891eccd0.pdf

38


"Yeni Ekonomide AR-GE Ve İnovasyon" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları