Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Düz ünlülerYuvarlak ünlüler Geniş DarGeniş Dar a ı o u e i ö ü Kalın ünlüler İnce ünlüler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Düz ünlülerYuvarlak ünlüler Geniş DarGeniş Dar a ı o u e i ö ü Kalın ünlüler İnce ünlüler."— Sunum transkripti:

1 Düz ünlülerYuvarlak ünlüler Geniş DarGeniş Dar a ı o u e i ö ü Kalın ünlüler İnce ünlüler

2 Büyük Ünlü ( Sesli ) Uyumu  Türkçe bir sözcüğün ilk ünlüsü kalınsa sonraki ünlüleri de kalın, ilk ünlüsü ince ise sonraki ünlüleri de ince olur. Bu uyuma büyük ünlü (sesli) uyumu adı verilir.  Bu uyuma “ kalınlık – incelik ” uyumu da denir. İlk hece sonraki heceler kalın ( a, ı, o, u ) ( a, ı, o, u ) ince ( e, i, ö, ü ) ( e, i, ö, ü )

3 Uyarılar Aslında Türkçe asıllı olan bazı sözcükler İstanbul ağzında değişikliğe uğrayarak büyük ünlü uyumuna aykırı hale gelmişlerdir. Bu sözcüklerin asıl biçimleri bu kurala uyar :  hangi ------------- kangı  anne ------------- ana  elma ------------- alma  kardeş ------------- karındaş

4  Sözcüklerin sonlarına gelen ekler genellikle bu kurala uyum sa ğ lar. Ancak a ş a ğ ıdaki ekler bu kurala uymaz :  - yor  bekliyor  - ken  koşarken  - leyin  akşamleyin  - ki  yarınki  - daş  meslektaş  - gil  dayımgil  ( - i )mtırak  ekşimtırak

5 Birle ş ik sözcüklerde kalınlık – incelik uyumu kuralı aranmaz. Bu sözcüklerde birle ş ik sözcü ğ ü olu ş turan sözcüklerde ayrı ayrı bu uyum aranmalıdır. Çanak + kale Çanakkale bilgi + sayar bilgisayar Bakır + köy Bakırköy gece + kondu gecekondu

6 Küçük ünlü ( sesli ) uyumu  Türkçe sözcüklerdeki ünlülerin düzlük – yuvarlaklık bakımından gösterdi ğ i duruma küçük ünlü uyumu denir. Küçük ünlü uyumu kuralı iki ş ekilde incelenir :  Türkçe sözcüklerde düz ünlülerden ( a, e, ı, i ) sonra yine düz ünlüler gelir. Bu takip sırasında kalınlık – incelik uyumu da dikkate alınır. gemici ----- ( e – i – i ) pencere ---- ( e – e – e ) tanıdık ----- ( a – ı – ı ) arkada ş ----- ( a – a – a )

7 Bir sözcüğün ilk hecesinde yuvarlak ünlü bulunuyorsa ( o, ö, u, ü ) diğer hecede veya hecelerde ya düz – geniş ( a, e ) ya da dar – yuvarlak ( u, ü ) ünlülerinden biri olur. o, ö, u, ü ilk hece / düz - geniş : a – e İlk hece / dar – yuvarlak : u - ü

8 o, u → a: ö, ü → e: o, u → u: ö, ü → ü:

9 o, u → a: orman, ozan, oba, ova, çoğalmak, uğramak, ulaşmak, uzak, ö, ü → e: öyle, ötmek, öte, ödenek, söyle, gölge ürkek, üleşmek, güreş, kürek, süslenmek o, u → u: ordu, boğul, doğu, dokuz, oğuz, bozuk uğur, suçlu, burun, durum, kuruluş ö, ü → ü: ölüm, bölüm, çözüm, döküntü üzüntü, büzüşük, dürüm, yüzücü

10 Uyarı  Küçük ünlü uyumu hecelerin birbiriyle uyumudur. İ kiden fazla heceli sözcüklerde küçük ünlü uyumu aranırken ; birinci hece ile ikinci heceyi, ikinci hece ile üçüncü heceyi… birbirlerine ba ğ layarak ünlülerin uyumuna bakmak gerekir.

11  koyunları ko yun la rı 1. hece2. hece3. hece4. hece 1+2 2+3 3+4 4+5

12 Örnek : öğ – ren – ci – le – ri – miz ö: Yuv. e: Düz- Geniş i: Düz e: Düz i: Düz i: Düz

13 so – run – la – rı - mız u: Yuv. u: Yuv.- Dar a: Düz Geniş ı: Düz ı: Düz

14  uykusuzlar uykusuzlar 1.hece2. hece3. hece4. hece 1 + 2 2 + 3 3 + 4

15  “-yor” eki, büyük ünlü uyumu- na da küçük ünlü uyumuna da uymaz. geliyor veriyor seviyor

16  Türkçe sözlerin ilk hecesi dışında ( o, ö ) sesleri bulunmaz. Bu özellikte olmayan sözcükler yabancı kökenlidir : boya = Türkçe çocuk = Türkçe yuva = Türkçe tampon = yabancı kordon = yabancı banyo = yabancı

17 Türkçe  Ünsüz ( Sessiz ) Harfler

18 Ünsüzlerin Özellikleri Boğumlanma noktalarına göre Ses tellerinin durumuna göre Yumuşak m,vj,l,n,r,z yğbc, dg Sert fs,şhpç, tk SürekliSüreksiz Sürekli söylenip söylenmemesine göre

19 a. Boğumlanma noktalarına göre ünsüzler: Dudak ÜnsÜzleri: b, f, m, p, v Diş ünsüzleri: c, ç, d, j, l, n, r, s, ş, t, z Damak ünsüzleri: g, ğ, k, y Gırtlak ünsüzleri: h

20 d. Sürekli söylenip söylenmemelerine göre ünsüzler: Sürekli ünsüzler: f, ğ, h, j, I, m, n, r, s, ş, v, y, z Süreksiz ünsüzler: b, c, ç, d, g, k, p, t

21 c. Ses tellerinin duruma göre ünsüzler: Yumuşak ünsüzler: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z Sert ünsüzler: ç, f, h, k, p, s, ş, t

22  ünsüzler  Süreksiz  Sürekli Ünsüz p, ç, t, k f, h, s, ş b, c, d, g ğ, j, l, m, n, r, v, y, z Sert ünsüz Yumuşak ünsüz

23 Ses Bilgisi Ses Olayları

24 ÜNSÜZLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI ÜNLÜLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI ÜNSÜZ YUMUŞAMASI (ÜNSÜZ DEĞİŞİMİ) ÜNLÜ DÜŞMESİ ÜNSÜZ BENZEŞMESİ (ÜNSÜZ SERTLEŞMESİ) ÜNLÜ DARALMASI ÜNSÜZ TÜREMESİ ÜNLÜ TÜREMESİ ÜNSÜZ DÜŞMESİ ÜNLÜ DEĞİŞİMİ

25 Onun ardından giden ve zifiri karanlıkta kaybolan gönlüm daracık bir sokakta, her şeyi göze alarak küçücük bir umut ışığının peşinden ilerliyor.

26

27 Işıktan bir tarlayı andıran kehkeşandan çevremize yağan ışık huzmeleriyle ağarmış saçları alnına döküldü. Sararmış yapraklarla dolu daracık sokaklar ve maşukundan ayrıldığı için yüreği sızlayan yalnız bedenlerin bir anlık uyku hatırına sığındığı küçücük odalar da kararmaya başladı. Gönlümüz susunca dil de lal olurmuş elbet. Diyecek lafım yok; ama yanlışlıklar kavşağında girdaba kapılanlar için zaman balığın kılçığından sıyrılışı gibi dir. (Dinliyor, dinleyeler, anlıyor, anlayanlar.)

28

29 ÜNSÜZLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI ÜNSÜZ YUMUŞAMASI ( ÜNSÜZ DEĞİŞİMİ ) kitap > kitabı ; sebep-i>sebebi; a ğ aç > a ğ acın, a ğ aca; kıskançın kanat > kanadı; kilitin > kilidin renk > rengi; sokak > soka ğ ı; ço ğ unluk ÜNSÜZ SERTLEŞMESİ (ÜNSÜZ BENZEŞMESİ) Sert ünsüzle (ç, f, h, k, p, s, ş, t ) biten bir sözcük “c, d, g” ünsüzleriyle başlayan bir ek alırsa; c, ç’ ye dönüşür : taş - taşçı / simit – simitçi d, t’ ye dönüşür : sokak – sokakta g, k’ ye dönüşür : seç – seçkin / çalış - çalışkan ÜNSÜZ TÜREMESİ af etmek>affetmek; hal etmek> halletmek; zan etmek> zannetmek; his-i>hissi; red-i>reddi ÜNSÜZ DÜŞMESİ Sonu “k” ile biten bazı sözcükler küçültme eki (-cik, -cek) aldıklarında “ k” sesi dü ş er. küçükcük; ufakcık; minikcik; sıcakcık; alçakcık; çabukcak; yumu ş akcık

30 ÜNSÜZ YUMUŞAMASI ( ÜNSÜZ DEĞİŞİMİ ) kitap > kitabı ; sebep-i>sebebi; a ğ aç > a ğ acın, a ğ aca; kıskançın > kıskancın

31 ÜNSÜZ YUMUŞAMASI ( ÜNSÜZ DEĞİŞİMİ ) kanat > kanadı; kilitin > kilidin renk > rengi; sokak > soka ğ ı;

32 ÜNSÜZ YUMUŞAMASI ( ÜNSÜZ DEĞİŞİMİ ) çoğunluk Ağarmış saçlar Göğün rengi

33 ÜNSÜZ YUMUŞAMASI ( ÜNSÜZ DEĞİŞİMİ ) “-dık” sıfat-fiil eki “-ecek” sıfat-fiil eki “-ecek” gelecek zaman kipi “-cek” küçültme eki

34 ÜNSÜZ YUMUŞAMASI ( ÜNSÜZ DEĞİŞİMİ ) “-dık” sıfat-fiil eki Hasta oldu ğ unu duymu ş tum. Benim bildi ğ imi bilseydiniz… Onun öldü ğ ünü yeni ö ğ rendim. Aldı ğ ınızı vermeyi de bilmelisiniz.

35 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi ünsüz değişimi ne örnek olamaz? (1986 öys) A) Hadi seni yemeğe götüreyim. B) Bu havada dağa tırmanmak istiyorum. C) Sabahları balığa çıkarlar. D) Çoğunun ruh sağlığı bozulmuştu. E) Böbreğinin birini ameliyatla aldılar.

36 Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden (p, ç, t, k) biri bulunan sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ses yumuşar? 1993/1- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uymaz? A) Araç B) Tabak C) Söğüt D) Dolap E) Koç

37 Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden (p, ç, t, k) biri bulunan sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ses yumuşar. 1993- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uymaz? A) araç B) tabak C) söğüt D) dolap E) koç

38 Özel isimlerde sözcü ğ ün sonundaki sert ünsüzde söyleyi ş te uygulanan yumu ş ama yazım sırasında gösterilmez: Ahmet’ e Gaziantep’ e Zonguldak’ a

39  Çift ünsüzle biten tek heceli sözcük- lerin ço ğ unda yumu ş ama olmaz : üst - üstü çark - çarkı halk - halka

40  Tek heceli sözcüklerin ço ğ unda yumu ş ama olmaz : Süt → sütü Top → topu Ot → otu Saç → saçı Sap → sapı İ p → ipi

41  Yabancı sözcüklerin birço ğ unda ünsüz yumu ş aması olmaz: hukuk - hukuku millet - millete cumhuriyet - cumhuriyete

42

43 ÜNSÜZ BENZEŞMESİ (ÜNSÜZ SERTLEŞMESİ) Sert ünsüzle (ç, f, h, k, p, s, ş, t ) biten bir sözcük “c, d, g” ünsüzleriyle başlayan bir ek alırsa; c, ç’ ye dönüşür : taş - taşçı / simit – simitçi d, t’ ye dönüşür : sokak – sokakta g, k’ ye dönüşür : seç – seçkin / çalış - çalışkan

44 Bir uğultu başlıyor söz dağarcığımda, sözcükler üşüşüyor zihnime; acılı(I), ezik, buruk(II), yorgun(III), çekingen, kırgın(IV), suçlayıcı, küskün(V) Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? (2011 ygs) A) II. B) III. C) IV. D) I E) V

45 “de, da” ba ğ lacı, sert ünsüzlerin benze ş mesi kuralından etkilenmez : Ahmet te aramızda olacak. Yanlı ş Ahmet de aramızda olacak. Do ğ ru

46  Ek olan “ – de / - da”, kendisinden önce gelen sözcükten etkilenerek “ – te / - ta” olur : 1983 + de 1983’te 1983’de 1954 + de 1954’te 1954’de ses + den sesten sesden süt + cü sütçü sütcü a ğ aç + da a ğ açta a ğ açda DO Ğ RU YANLI Ş

47 ÜNSÜZ TÜREMESİ af etmek>affetmek; hal etmek> halletmek; zan etmek> zannetmek; his-i>hissi; red-i>reddi

48 ÜNSÜZ DÜŞMESİ Sonu “k” ile biten bazı sözcükler küçültme eki (-cik, -cek) aldıkların- da “k” sesi dü ş er. küçücük: küçükcük; ufacık: ufakcık; minicik: minikcik;

49 ÜNSÜZ DÜŞMESİ sıcacık: sıcakcık; alçacık: alçakcık; çabucak: çabukcak; yumu ş acık: yumu ş akcık; büyücek: büyükcek

50 1994- Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük ek alırken bu sözcüğün ünsüzlerinden biri düşmüştür? A) Susuzluktan balkondaki tüm çiçekler sararmış. B) Yazar, bu romanında çok fazla devrik cümle kullanmış. C) Soğuktan burnu kıpkırmızı olmuş. D) Bu konuda senin de fikrini almak istiyorum. E) Otobüsümüz, adını bilmediğim büyücek bir kasabadan geçti.

51  Kural : “ ast, üst” sözcükleriyle kurulan bazı birle ş ik sözcüklerde “ t ” sesi dü ş er : ast + te ğ men asteğmen üst + te ğ men üsteğmen ast + subay assubay

52 ÜNLÜLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI ÜNLÜ DÜŞMESİ a ğ ız+ı; boyun+u; o ğ ul+um; sarı+ar-; sızı+la-; koku+la-; ileri+le devir+il-; ayır+ıl-; sıyır+ıl- çevir+e; kavu ş +ak; uyu+ku; yanıl+ı ş ş ükür+et-; fetih+etmek; zikir+etmek) ne+için; ne+asıl; kahve+altı ÜNLÜ DARALMASI Düz–geni ş (a, e) ile biten fiiller “–yor” ekini aldı ğ ında, düz–geni ş ünlüler daralarak “ ı, i, u, ü” ye dönü ş ür. ba ş la–yor> ba ş lıyor; iste–yor> istiyor; u ğ ra-yor>u ğ ruyor; dü ğ ümle-yor>dü ğ ümlüyor; al-mıyor, git-meyor; bak-mıyor; diyecek, yiyecek, diyen, yiyen, diye, ÜNLÜ TÜREMESİ “Bir, dar, az, genç” gibi bazı tek heceli sözcükler “-cik” ekini aldı ğ ında araya bir ünlünün girdi ğ i görülür. Biricik; daracık; azıcık; gencecik… ÜNLÜ DEĞİŞİMİ Birinci kişi zamiri “ben” ile ikinci kişi zamiri “sen”, adın “-e” durumuna girince, yani yönelme hal ekini aldıklarında “e” sesi yerini “a” sesine bırakır: ben-e > bana, sen-e > sana.

53 ÜNLÜ DÜŞMESİ a ğ zı: a ğ ız+ı; boynu: boyun+u; o ğ lum: o ğ ul+um; burnun: burunun ba ğ rın: ba ğ ırın alnımız: alınımız

54 ÜNLÜ DÜŞMESİ sarar-: sarı+ar-; sızla-: sızı+la-; kokla-: koku+la-; ilerle-: ileri+le devril-: devir+il-; ayrıl-: ayır+ıl-; sıyrıl-: sıyır+ıl-

55 ÜNLÜ DÜŞMESİ çevre: çevir+e; kav ş ak: kavu ş +ak; uyku: uyu+ku; yanlı ş : yanıl+ı ş yalnız: yalınız

56 ÜNLÜ DÜŞMESİ ş ükret-: ş ükür+et-; fethet-: fetih+etmek; zikret-: zikir+etmek

57 ÜNLÜ DÜŞMESİ niçin: ne+için; nasıl: ne+asıl; kahvaltı: kahve+altı

58 2007- Aşağıdakilerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ses düşmesi vardır? A. Akla gelen başa gelir. B. Keskin sirke kabına zarar verir. C. Kırlangıcın zararını biberciden sor. D. Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar. E. Kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır baş keser.

59 ÜNLÜ DARALMASI Düz–geni ş (a, e) ile biten fiiller “–yor” ekini aldı ğ ında, düz–geni ş ünlüler daralarak “ı, i, u, ü” ye dönü ş ür.

60 ÜNLÜ DARALMASI ba ş la–yor > ba ş lıyor; iste–yor > istiyor; u ğ ra-yor > u ğ ruyor; dü ğ ümle-yor > dü ğ ümlüyor;

61 ÜNLÜ DARALMASI almayor > al-mıyor, git-me-yor; > git-mi-yor bak-ma-yor > bak-mı-yor;

62 ÜNLÜ DARALMASI diyecek (de-y-ecek) yiyecek (ye-y-ecek) diyen (de-y-en) yiyen (ye-y-en) diye (de-y-e)

63 ÜNLÜ TÜREMESİ “Bir, dar, az, genç” gibi bazı tek heceli sözcükler “-cik” ekini aldığında araya bir ünlünün girdiği görülür. Biricik; (bir-cik) daracık; (dar-cık) azıcık; (az-cık) gencecik; (genç-cik)

64 ÜNLÜ DEĞİŞİMİ Birinci kişi zamiri “ben” ile ikinci kişi zamiri “sen”, adın “-e” durumuna girince, yani yönelme hal ekini aldıklarında “e” sesi yerini “a” sesine bırakır: ben-e > bana, sen-e > sana.

65 Kaynaştırma ( Kaynaşma )  Türkçe kökenli sözcüklerde iki ünlü yan yana gelmez.  Saat  Faaliyet  Fiil  Maarif

66  Ünlü ile biten bir sözcük ünlüyle ba ş layan bir ek alırsa (iki ünlü yan yana gelemeyece ğ inden) iki ünlü arasına “n, s, ş, y” ünsüzlerinden biri girer. Bu dört ünsüze “kayna ş tırma ünsüzü” (yardımcı ses) denir. Bu olaya da “ kayna ş ma, kayna ş tırma” adı verilir.

67  Kayna ş tırma Harfleri ( Yardımcı Sesler ) n Ay ş e – n – in / ev – i – n – i o – n - a / bu – n – u s teyze – s – i / anne – s – i boya – s – ı / kapı – s – ı ş iki – ş – er / altı – ş – ar yedi – ş – er y Ebru – y – a / kapı – y – ı oda – y – a / oku – y – an

68 “ n ” ve “ y ” kayna ş tırma ünsüzleri, ünlüyle biten bir sözcü ğ ü ünsüzle ba ş layan bir ekle de kayna ş tırır. Bu iki kayna ş tırma ünsüzüne “ koruyucu ünsüz” de denmektedir. n bu –n – da / bu – n – ca / ş u – n – da / öteki – n – de / seninki – n - de y karde ş i – y – le / evi – y – le arabası – y – la / ailesi – y – le

69 2. ki ş i iyelik eki “ n ” ile kayna ş tırma ünsüzü olan “ n ” karı ş tırılmamalıdır. Bunu anlamak için sözcü ğ ün ba ş ına “senin” sözcü ğ ü getirilmelidir. ( senin ) Evi – n - de parti varmı ş. 2. ki ş i iyelik eki Evi – n – i güzel dö ş emi ş. kayna ş tırma harfi

70 Eskiden ülkelerin zenginliğinin ölçütü, sahip olunan toprak ve doğal kaynakların miktarıydı; zenginleşmenin yolu, daha geniş topraklara hükmetmekten geçiyordu. 20. yüzyılın ikinci yarısında bilimsel araştırmalara ağırlık vermesiyle bu anlayış değişti, bilgi üretimi önem kazandı. 2013- Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz yumuşaması C) Ulama D) Ünsüz benzeşmesi E) Ünlü türemesi

71 Eskiden ülkelerin zenginliğinin ölçütü, sahip olunan toprak ve doğal kaynakların miktarıydı; zenginleşmenin yolu, daha geniş topraklara hükmetmekten geçiyordu. 20. yüzyılın ikinci yarısında bilimsel araştırmalara ağırlık vermesiyle bu anlayış değişti, bilgi üretimi önem kazandı. 2013- Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz yumuşaması C) Ulama D) Ünsüz benzeşmesi E) Ünlü türemesi

72 Verdiği her uzun aranın ardından yeni albümüyle gönlümüzü fethetmeyi başaran pop müziği sanatçısı, bu kez eski şarkılarını yeniden yorumlayarak geçmişe bugünün penceresinden bakıyor ve dinleyiciyi yine oldukça etkiliyor. 2012- Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü daralması B) Ünlü düşmesi C) Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz türemesi E) Ünsüz benzeşmesi

73 Verdiği her uzun aranın ardından yeni albümüyle gönlümüzü fethetmeyi başaran pop müziği sanatçısı, bu kez eski şarkılarını yeniden yorumlayarak geçmişe bugünün penceresinden bakıyor ve dinleyiciyi yine oldukça etkiliyor. 2012- Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü daralması B) Ünlü düşmesi C) Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz türemesi E) Ünsüz benzeşmesi

74 Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan, sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan; köylümün titreterek bağrı yanık toprağını inliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı 2001- Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz düşmesi C) Sert ünsüz yumuşaması D) Ünlü daralması E) Ünsüz benzeşmesi

75 Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan, sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan; köylümün titreterek bağrı yanık toprağını inliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı 2001- Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz düşmesi C) Sert ünsüz yumuşaması D) Ünlü daralması E) Ünsüz benzeşmesi

76 Örttü üstüne yıldızlı yorganını gece Bir başından bir başına göğün 1998- Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ses düşmesi B) Ünsüz yumuşaması C) Kaynaştırma harfi D) İyelik eki almış bir sözcük E) Ünsüz benzeşmesi

77 Örttü üstüne yıldızlı yorganını gece Bir başından bir başına göğün 1998- Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ses düşmesi B) Ünsüz yumuşaması C) Kaynaştırma harfi D) İyelik eki almış bir sözcük E) Ünsüz benzeşmesi

78  “ y ” kayna ş tırma ünsüzünün darla ş tırma etkisi Düz – geni ş (a – e) ünlülerle biten bir sözcü ğ e ünlüyle ba ş layan bir ek getirildi ğ inde, iki ünlü arasında kulla- nılan “y” kayna ş tırma ünsüzünün kendinden önce gelen “a” ve “e” ünlüleri üstünde bir darla ş tırma bas- kısı var ise de bu yazıda kesinlikle uygulanmaz.

79 gelme – y - enGelmeyen gelmiyen anlama – y – ananlamayan anlamıyan sorma – y - acaksormayacak sormuyacak oyna – y - alımoynayalım oynıyalım söyle – y - ensöyleyen söyliyen bilme – y - enbilmeyen bilmiyen Do ğ ruYanlı ş

80


"Düz ünlülerYuvarlak ünlüler Geniş DarGeniş Dar a ı o u e i ö ü Kalın ünlüler İnce ünlüler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları