Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HARCAMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HARCAMA."— Sunum transkripti:

1 HARCAMA

2 HARCAMA YETKİLİSİ Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

3 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI HARCAMA YETKİLİLERİ (1 Nolu Genel Tebliğ)
Harcama Birimleri Harcama Yetkilisi Kurul Başkanlığı Kurul Başkanı Genel Müdürlük Genel Müdür Başkanlık Başkan Müstakil Daire Başkanlığı Daire Başkanı Müşavirlik Müşavir Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü Savunma Sekreterliği Savunma Sekreteri İl Müdürlüğü İl Müdürü olarak tespit edilmiştir.

4 HARCAMA YETKİLİSİ Merkez dışı birimlerde harcama yetkilileri, ödenek gönderme belgesiyle ödenek gönderilen merkez dışı birimlerin en üst yöneticisidir. Merkez dışı birimlerin en üst yöneticisi konumunda olan İl kültür ve Turim Müdürleri taşra teşkilatı harcama yetkilileridir.

5 Merkez Dışı Birimlerde Harcama Yetkilisi
Bakanlık ve Kuruluşlara bağlı birimlere Ödenek Gönderme Belgesi ile Ödenek Gönderilmesi Halinde; Müze ve Kütüphanelerde en üst yönetici harcama yetkilisidir.(Müdür)

6 HARCAMA YETKİLİSİ Sorumlulukları (5018/33)
Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına uygun olmasından, Harcama talimatlarının kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından, Tahsis edilen kamu kaynağının, tahsis ediliş amacına uygun olarak, yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludurlar.

7 Merkez Teşkilatı Harcama Yetkilileri
Harcama yetkisini yardımcılarına Yardımcıları yok ise de hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilerine Merkez Dışı Harcama Yetkilileri *Yardımcılarına. Harcama yetkilerini devredebilirler.

8 HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİ
Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla belirlenen sınırlar dahilinde harcama yetkisini yardımcılarına kısmen veya tamamen devredebilirler. Her bir harcama işlemi itibarıyla: Mal ve hizmet alımlarında iki yüz elli bin TL Yapım işlerinde ise bir milyon TL’yi aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisinin devredilmesi mümkün değildir.

9 HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİ
Harcama yetkisinin devredilmesinde aşağıdaki şartlara uyulması gerekmektedir: Yetki devri yazılı olmak zorundadır. Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır. Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alındığı üst yöneticiye, Strateji Geliştirme Başkanlığına ve muhasebe yetkilisine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ise muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

10 BİRLEŞEMEYECEK GÖREVLER
Harcama Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez Mali Hizmetler Biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem sürecinde görev alamazlar.

11 HARCAMA YETKİLİLERİ GENEL TEBLİĞ (2)
İdarelerin ilçe sınırları dahilinde bulunan birimlerinin harcama işlemlerini gerçekleştirecek yeterli sayıda personel bulunmaması nedeniyle harcama yetkililerinin belirlenmesinde ve harcama işlemlerinin yürütülmesinde güçlük bulunan idarelerde; Söz konusu birimlerin harcama yetkililiği görevi Kaymakam veya İl müdürü tarafından yürütülür

12 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ
Harcama yetkilisinin kendisine en yakın üst kademe yöneticiler arasından görevlendirdiği, ödeme belgesi düzenleyen ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrolü yapan kişidir.

13 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ
Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.(5018/33)

14 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ
Giderin gerçekleştirilmesinde; İşin yaptırılması Mal veya hizmetin alınması Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması Belgelendirilmesi Ödeme emri belgesi düzenlemekle (imzalayanlar) verilen harcama talimatı üzerine Harcama Yetkilisince Görevli kişiler Gerçekleştirme Görevlileridir.

15 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ
Harcama yetkilisi ve mali kontrolü yapanlar hariç; İhtiyacı tespit eden, Yaklaşık maliyeti hesaplayan, Piyasa fiyat araştırması yapan, İhale dokümanını hazırlayan, İhale, muayene ve kabul komisyonlarında yer alan, Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürüten, Harcama yetkilisi mutemedi görevini yerine getiren, Ödeme emri belgesini düzenleyen dahil bir giderin gerçekleştirilmesi sürecinde yer alan tüm görevlilerdir.

16 ÖN MALİ KONTROL (5018/58)   Harcama Birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile Malî Hizmetler Birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar. Ön malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

17 ÖN MALİ KONTROL FAALİYETLERİ
İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerin; İdarenin bütçesi, Bütçe tertibi, Kullanılabilir ödenek tutarı, Ayrıntılı harcama programı, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Yatırımların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontroldür.

18 Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları Ödenek gönderme belgeleri,
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞINDA ÖN MALİ KONTROL Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları Ödenek gönderme belgeleri, Ödenek aktarmaları, Kadro dağılımları, Seyahat kartları, Seyyar görev tazminatı, Geçici işçi pozisyonları, Yan ödeme cetvelleri, Sözleşmeli personelin sözleşmeleri, Yurtdışı kira katkıları zorunlu ön mali kontrole tabi tutulmuştur. **Ön mali kontrole tabi tutulacak diğer mali karar ve işlemler üst yönetici tarafından belirlenebilir.

19 ÖN MALİ KONTROLÜN NİTELİĞİ
Danışma ve önleyici niteliktedir. Bağlayıcı değildir. Harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.


"HARCAMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları