Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bakanlığımız yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazlar ;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bakanlığımız yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazlar ;"— Sunum transkripti:

1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TAŞINMAZLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI Berrin USTA APK Uzmanı

2 Bakanlığımız yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazlar ;
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44, 45 ve 60 ıncı maddeleri ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 13/09/2006 tarihinde kararlaştırılan ve aşağıda belirtilen yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde kayıt altına alınacaktır.

3 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

4 İlgili yönetmelikler çerçevesinde kayıt altına alınması gereken taşınmazlar
1- Bakanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla edinilen taşınmazlar (arazi, arsa ve bina) sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmazlar sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında turizm amaçlı değerlendirilmek üzere tasarruf hakkı Bakanlığımıza verilen taşınmazlar

5 Kayıt altına alınacak taşınmazlar
Yurt içi ve yurt dışı idari ve hizmet binaları Sit alanları, tarihi ve kültürel yapılar Turizm amaçlı tahsisli arazi, arsa ve binalar Müzeler, resim heykel müzeleri, sanat galeriler senfoniler, müzik toplulukları/korolar Kütüphaneler Kültür merkezleri Danışma büroları Lojmanlar (kamu konutları)

6 Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri harcama birimi bazında gerçekleştirilecek olup, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek taşınmaz kayıt ve kontrol görevlisi tarafından gerçekleştirilecektir. Merkez birimleri ile merkez birimlere bağlı taşra ve yurtdışı birimlerin taşınmaz işlemleri Bakanlığımız merkez birimleri aracılığıyla yürütülecektir.

7 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
Bu Yönetmelik, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve Kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

8 Bakanlığımız genel bütçe kapsamındaki kamu idaresi olması nedeniyle, taşınmaz mülkiyeti söz konusu değildir. Kamulaştırma vb. nedenle edinilen taşınmazlar tapuda hazine adına tescil edilir.

9 Kayıt ve kontrol işlemleri
Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri, kamu idarelerine ait taşınmazların mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden çıkarılanların miktar ve değer olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına alınmasıdır. Kayıtların belgeye dayanması esastır.

10 -Kayıt işlemleri; taşınmaz giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması ve ilgili cetvellere kaydedilmesi süreçlerini kapsar. -Kayıtların yenilenmesi halinde kapatılan kayıtlar da dahil olmak üzere eski kayıtların tamamı yeni kayıtlara işlenir.

11 -Tapuya kayıtlı olan taşınmazlar maliyet bedeli üzerinden, maliyet bedeli belirlenemeyenler ise rayiç değeri üzerinden kayıtlara alınır. -Tapuya kayıtlı olan taşınmazlardan maliyet bedeli ve rayiç bedeli belirlenemeyen taşınmazlar, -Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar

12 -Orta Mallar, -Genel Hizmet Alanları, -Bakanlık (Maliye Bakanlığı) tarafından iz bedeli ile takip edilmesine karar verilen taşınmazlar iz bedeli üzerinden kayıtlara alınır.

13 -Taşınmazların rayiç değeri; maliki kamu idaresince, başka bir kamu idaresinin yönetiminde veya kullanımında olanlar ise bu idarelerce tespit edilir. -Taşınmazların kayıtlara alınan değeri, 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre güncellenir.

14 Mevcut taşınmazların kaydına ilişkin işlemler
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre maliyet bedeli veya rayiç değeri üzerinden muhasebe kayıtlarına alınması gereken taşınmazlar bu değerler üzerinden kayıtlara alınıncaya kadar emlak vergi değeri üzerinden kayıt altına alınır.

15 Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri ile görevli birim ve personel
Kayıtların mevzuata uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını ve bu kayıtlara ilişkin bilgisayar programı, defter ve belgelerin denetime hazır şekilde muhafaza edilmesini sağlamakla, Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda kayıt, defter ve belgelerini devir ve teslim etmek, göreve başladıklarında devir ve teslim almakla,

16 -Yapılan kayıt ve işlemlerden dolayı harcama yetkililerine karşı sorumlu olup, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatı gereğince harcama yetkilisi adına hazırlayacakları Ek 1’deki Kayıt Planına göre oluşturulan formları, en geç yedi gün içinde muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimine ve mali hizmetler birimine; işlemin yapıldığı ayı takip eden ay sonuna kadar, Aralık ayı içinde işlem yapılanlar ise aynı ayın sonuna kadar, maliki kamu idaresine göndermekle, yükümlüdür.

17 Dosyalama Kamu idarelerince bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre kaydedilen her taşınmaz için taşınmaz ile aynı numarayı taşıyan ve aşağıdaki belgeleri içeren birer dosya düzenlenir; -Kiralanan taşınmazlarda, kira sözleşmesi, -İrtifak hakkı tesis edilmek suretiyle kullanılan taşınmazlarda irtifak hakkı sözleşmesi (resmi senet), kullanma izni verilen taşınmazlarda kullanma izni sözleşmesi,

18 Bağımsız ve sürekli nitelikli hak tesis edilmek suretiyle kullanılan taşınmazlarda ise sözleşme (resmi senet) ve tapu senedi örneği, Kanunun 47 nci maddesi veya mevzuatta tahsise imkan tanıyan diğer hükümler uyarınca kamu idarelerine tahsis edilen taşınmazlarda, tahsis eden idarenin tahsis kararı, - Taşınmaza ilişkin yazışmalar.

19 kayıt şekli Ek 1’deki Kayıt Planı -Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar -Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar -Orta Malları -Genel Hizmet Alanları

20 kayıt için kullanılacak form EK- 6

21 İletişim bilgileri Kültür ve Turizm Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Taşınmaz Merkez Konsolide Birimi) /


"Bakanlığımız yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazlar ;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları