Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FEN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FEN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER"— Sunum transkripti:

1 FEN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER

2 Öğretim sırasında göz önünde bulundurulması gereken belli başlı öğretim ilkeleri nelerdir?

3 Öğretim sırasında göz önünde bulundurulması gereken belli başlı öğretim ilkeleri nelerdir?
Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini göz önünde bulundurma: Öğretim, öğretmenin bildiği yerden değil, öğrencinin bulunduğu yerden başlar. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurma: Bir konuyu kimi insanlar daha hızlı, daha çabuk ve daha kolay öğrenirken, kimileri daha geç ve güç öğrenmekte, kimileri de hiç öğrenememektedir. Öğretim etkinliklerini öğrenci ilgilerine dayandırma: Bireyi öğrenmeye güdüleyen en önemli etmenlerden birisi onun ilgileridir. Bu nedenle öğrencilerin ilgileri belirlenerek öğretme-öğrenme etkinlikleri bu ilgilere dayandırılmalıdır. Öğretimi somuttan soyuta, basitten karmaşığa doğru gerçekleştirme: Soyut kavramlar, somut kavramlara göre daha güç öğrenildiğinden, kavramlar olabildiğince somutlaştırılarak öğretilmelidir.

4 Öğretim sırasında göz önünde bulundurulması gereken belli başlı öğretim ilkeleri nelerdir?
Öğretimde yaparak-yaşayarak öğrenme etkinliklerine yer verme: Öğretimde yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesinin uygulanması, öğrencilerde daha etkili ve kalıcı öğrenmelerin oluşmasına yol açmaktadır. Öğrencilerin öğrenmeye etkin katılımlarını sağlama: Öğrenciler, öğrenme sürecinde sorumluluk üstlendikleri ve öğrenmeye etkin olarak katıldıkları zaman, öğrenilecek konuları daha iyi öğrenmektedirler. Öğretim sırasında ekonomik olma: Öğretim sırasında kullanılacak zamanın, harcanacak çabanın ve gerekli malzemenin en azı ile amaca ulaşmaya çalışılmalıdır. Örneğin laboratuarda gerçekleştirilecek fen deneyleri fazla malzeme kullanılarak pahalıya mal edilebileceği gibi, aynı deneyler daha az malzeme kullanılarak daha ucuza mal edilebilir.

5 Öğretim sırasında göz önünde bulundurulması gereken belli başlı öğretim ilkeleri nelerdir?
Öğretimde araç-gereçlerden etkili olarak yararlanma: Öğretimde araç-gereçlerden yararlanma, konunun daha etkili olarak sunulması, öğrenmeye açıklık getirilmesi, gözlem olanaklarının artırılması ve öğrencilerin birkaç duyu organına bir anda hitap edilmesi gibi fırsatlar yaratmaktadır. Öğrenilen konuları güncel olaylarla ilişkilendirme: Öğrenilen konuların güncel olaylarla ilişkilendirilmesi, ilginin konular üzerinde yoğunlaşmasına yol açtığından öğrenciler konuları daha iyi öğrenmektedirler.

6 Öğretim Stratejileri Nelerdir?

7 Öğretim Stratejileri Öğretim stratejileri genel anlamda öğretim yolları olup, öğretim yöntemlerinin seçimine ışık tutarlar. Fen bilgisi öğretiminde yaygın olarak kullanılan belli başlıca öğretim stratejileri; • sunuş yoluyla öğretim, • buluş yoluyla öğretim, • araştırma yoluyla öğretimdir.

8 Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi
Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde, bilgiler dikkatlice düzenlenir, sıralanır ve algılanmaya hazır bir duruma getirildikten sonra öğrenciye sunulur. Sunuş yoluyla öğretimde, öğretmen ile öğrenci arasındaki iletişim daha çok sözel nitelik taşır. Sunuş yoluyla öğretimde, "tümdengelim yöntemi" kullanılır.

9 Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi
Buluş yoluyla öğretim, öğrenci etkinliklerine dayalı güdüleyici bir stratejidir. Buluş yoluyla öğretimde öğrenciyi buluşa götürecek tüm etkinlikler öğretmen tarafından planlanır. Öğretmen bilginin sağlanması ve verilerin çözümlenmesi sırasında öğrenci çalışmalarını yönlendirerek onların sonuca ulaşmalarını kolaylaştırır. Öğrencilerin sunulan bilginin ötesine geçmeleri ve sonuca ulaşmalarını sağlayacak etkinliklere yer verilir. Buluş yoluyla öğretim, öğrencide merak uyandıracak bir problemle başlar.

10 Araştırma Yoluyla Öğretim Stratejisi
Araştırma yoluyla öğretimde, öğrenciler kendi çabalarıyla bilimsel bilgileri edinmeye çalışırlar. Bu stratejiyi uygulayan öğretmen, öğrencileri araştırma ve incelemeye yönlendirir.

11 Öğretimde yöntem seçimini etkileyen etmenler nelerdir?

12 Öğretimde yöntem seçimini etkileyen etmenler nelerdir?
Amaçlar: Öğretim sırasında öğrencilere kazandırılacak davranışlar, o dersin ya da konunun hangi yöntemlerle işlenmesi gerektiği konusunda öğretmene çeşitli ipuçları verir. Örneğin, öğrencilerin yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı durumlarda problem çözme yönteminden yararlanma yoluna gidilir. Konunun özelliği: Öğrenilecek konular için bazı yöntemler uygun düşerken, bazı yöntemler uygun düşmeyebilir. Örneğin, fenle ilgili bilimsel genellemelerin öğretilmesinde buluş yoluyla öğretim stratejisi uygun düşerken, olgusal bilgilerin öğretilmesinde bu stratejinin kullanılması uygun düşmez. Öğrenci grubunun büyüklüğü: Öğrenci grubunun büyüklüğü, yöntem seçimini etkileyen önemli etmenlerden birisidir. Örneğin, çok kalabalık sınıflarda tartışma yönteminin uygulanması ya da gösteri deneylerinin yapılması hemen hemen olanaksızdır.

13 Öğretimde yöntem seçimini etkileyen etmenler nelerdir?
Zaman ve fiziksel ortam: Zaman, yöntem seçimini etkileyen en önemli etmenlerden birisidir. Örneğin, herhangi bir laboratuvar ya da gerekli araç-gereçleri bulunmayan bir eğitim kurumunda laboratuvar yönteminin uygulanması olanaksızdır. Maliyet: Eğitim ortamlarında düz anlatım ya da soru-yanıt yöntemlerine yer verilmesi, kuşkusuz ek bir mali yük getirmez. Ancak öğrencilere ilk elden somut öğrenme deneyimleri kazandırmak amacıyla öğretim sırasında ders gezileri yöntemine yer verilmesi, gerek okul yönetimi gerekse öğrenciler açısından ek mali yük getirir.

14 Fen Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Belli Başlı Yöntem ve Teknikler Nelerdir?

15 Fen Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Belli Başlı Yöntem ve Teknikler
Öğretmen-Merkezli Öğretim Yöntemleri Öğretmen-merkezli öğretim yöntemleri, öğretme-öğrenme sürecinde öğretmenin etkin, öğrencilerin ise edilgin oldukları yöntemlerdir. Bu tür yöntemlerde, tüm öğ-retme-öğrenme etkinlikleri öğretmen tarafından planlanır ve uygulanır. Fen bilgisi öğretiminde kullanılan belli başlı öğretmen-merkezli öğretim yöntemleri şunlardır: • Düz anlatım yöntemi • Soru-yanıt yöntemi • Gösteri yöntemi

16 Düz anlatım Yöntemi Öğretmen, öğretme-öğrenme etkinliklerinin merkezindedir. Bu, genelde öğretmenin etkin, öğrencilerin ise edilgin (pasif) dinleyici konumunda bulundukları bir yöntemdir. Düz anlatım yöntemi uyarınca, fen konuları öğretmen tarafından öğrencilere mantıksal bir sırayla aktarılır. Düz anlatım yönteminin üstünlükleri nelerdir? • Çok miktardaki doğru bilginin kısa zamanda düzenli olarak öğrencilere aktarılmasına olanak sağlar. • Kalabalık gruplara bilgi aktarmada rahatça kullanılan bir yöntemdir. Düz anlatım yönteminin sınırlılıkları nelerdir? •Öğretme-öğrenme sürecinde öğretmen etkin, öğrenci edilgin konumdadır. •Öğrenciler öğrenme sürecine etkin olarak katılmadıkları için üst düzeydeki bilişsel öğrenmeler gerçekleşmez. •Öğrencilerden dönüt alınamaması nedeniyle, nelerin öğrenildiği ya da öğrenilmediğinin belirlenmesi güçtür. •Öğretim sözel iletişime dayalı olduğundan öğrencilerde etkili ve kalıcı öğ-renmeler oluşmaz.

17 Soru-Yanıt Yöntemi Soru-yanıt yöntemi, öğretmenin sözel olarak düzenlediği soruların öğrenciler tarafından yanıtlanmasına dayanan bir öğretim yöntemidir. Genelde öğrencilere kapalı uçlu ve açık uçlu olmak üzere iki tür soru yöneltilir. Kapalı uçlu soruların tek bir doğru yanıtı vardır. Bu yanıt tek bir sözcük olabileceği gibi bir cümle de olabilir. Örneğin, "İnsan vücudunda kaç tane kemik bulunmaktadır?", "Dünyamıza en yakın gezegenin adı nedir? şeklindeki sorular kapalı uçlu soru türündedir. Açık uçlu soruların birden çok yanıtı vardır. Bu tür sorular ile öğrencilerin problem çözme becerileri geliştirilmeye çalışılır. Örneğin öğrencilere, "Limon niçin ekşidir?“.

18 Soru-yanıt yönteminin üstünlükleri nelerdir?
•Öğrencileri öğrenmeye güdüler. •Öğrencilerin düşünme yeteneklerinin gelişmesine olanak sağlar. •Öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. •Öğrenci her an kendisine soru yöneltileceğini bildiği için derse olan ilgisini canlı tutar. • Daha önce işlenmiş olan konuların tekrar edilmesine olanak sağlar. Soru-yanıt yönteminin sınırlılıkları nelerdir? •Öğretimin sadece soru-yanıt yöntemine dayalı olarak yürütülmesi durumunda, sınıftaki öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarının üzerine çıkılamaz. • Tüm öğrenciler tarafından anlaşılabilecek soruların sorulması her zaman olanaklı olmayabilir. • Bilgi vermek bakımından düz anlatım yöntemine göre daha yavaş bir yöntemdir.

19 Gösteri Yöntemi Fen bilgisi öğretiminde en sık kullanılan yöntemlerden birisidir. Bu yöntem ile öğrencilerin hem işitme hem de görme duyularına hitap edildiğinden öğrencilerde somut öğrenmeler oluşur. Özellikle fenle ilgili bilimsel genellemelerin öğretilmesinde gösteri yönteminden yararlanılır. Öğretim sırasında bol ve değişik araç-gereç kullanılarak öğrencinin konuya olan ilgisi canlı tutulmaya çalışılır. Bu yöntem uyarınca öğrencilerin önünde gösteriler gerçekleştirilir, bu gösteriler yoluyla öğrencilerin konuyla ilgili davranışları kazanmaları amaçlanır. Gösteri yönteminin üstünlükleri nelerdir? • Gösteri yöntemi, işlemlerin ve becerilerin görerek ve gözleyerek öğrenilmesini olanaklı kılar. • Gösteri, öğrencilere olayın oluşumunu hem görerek hem işiterek öğrenme olanağı sağlar. •Öğrencileri, konuyla ilgili tartışmaya yöneltir. • Becerilerin öğretilmesinde yararlanılabilecek ideal bir öğretim yöntemidir. Gösteri yönteminin sınırlılıkları nelerdir? • Gösterilerin planlanması ve hazırlanması fazla zaman alır. • Gösteri analiz, sentez ve değerlendirme gibi yüksek düzeydeki bilişsel öğrenmelerin gerçekleşmesinde pek etkili olmaz. • Gösteri yöntemi kalabalık sınıflarda etkili olarak uygulanamaz. • Gösterinin bütün öğrenciler tarafından aynı şekilde izlenmesi olanaklı değildir. • Gösteri yönteminde öğretmen etkin, öğrenci pasif izleyici konumundadır.

20 Öğrenci-Merkezli Öğretim Yöntemleri
Öğrenci-merkezli öğretim yöntemleri, öğrencilerin öğretme-öğrenme sürecinde sorumluluk üstlendikleri ve öğrenmeye etkin olarak katıldıkları yöntemlerdir. Fen bilgisi öğretiminde kullanılan belli başlıca öğrenci-merkezli öğretim yöntemleri şunlardır: • Tartışma yöntemi • Laboratuar yöntemi • Proje yöntemi • Ders gezileri yöntemi • Beyin fırtınası yöntemi

21 Tartışma Yöntemi Tartışma yöntemi, bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, anlaşılmayan noktaları açıklığa kavuşturmak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Tartışma yöntemi kapsamında hangi teknikler kullanılır? Tartışma yöntemi kapsamında kullanılan belli başlıca teknikler şunlardır: •Sınıftaki tüm öğrencilerin belli bir konuyu hep birlikte tartışması. • Belli bir konunun sınıfta oluşturulacak gruplarda ayrı ayrı tartışılması. • Belli bir konunun çeşitli boyutlarının sınıfta oluşturulabilecek farklı gruplarda ayrı ayrı tartışılması. •Sınıfta yapılan bir deneyden veya dönülen bir geziden sonra ilgili konunun hep birlikte tartışılması. Tartışma yönteminin üstünlükleri nelerdir? • Tartışma yöntemi tartışmaya katılan öğrencilerin tartışma süresince ilgi ve dikkatlerini canlı tutar. •Öğrencilerin dinleme, konuşma ve düşünme yeteneklerinin gelişmesine yardım eder. • Her öğrenciye konuyla ilgili düşünce ve görüşlerini açıklama olanağı sağlar. Tartışma yönteminin sınırlılıkları nelerdir? • Herhangi bir ön hazırlık yapılmaksızın hemen bir konunun tartışılmaya baş-lanması, tartışan öğrencilere o konuyla ilgili bildiklerinin dışında yeni bir şey öğretmez.

22 Laboratuar Yöntemi Laboratuar yöntemi, öğrencilerin fen bilgisi konularını laboratuar ya da özel dersliklerde bireysel ya da küçük gruplar halinde yaparak-yaşayarak öğrenmelerinde izledikleri bir yoldur. Laboratuar yönteminde, kullanılan araç ve yapılan deney çeşitlerine göre değişik teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikler şöyle sıralanabilir. • Kapalı uçlu deneylere dayalı laboratuar tekniği. •Açık uçlu deneylere dayalı laboratuar tekniği. • Denenceleri sınamaya yönelik laboratuar tekniği Kapalı Uçlu Deneylere Dayalı Laboratuar Tekniği Bu teknik, kitaplar ya da başka alan otoriteleri tarafından verilen fenle ilgili bilimsel bilgilerin doğru olup olmadığının kanıtlanmasında kullanılır. Kapalı uçlu deneylere dayalı laboratuar tekniğinin üstünlükleri nelerdir? •Öğrencinin fenle ilgili bilgileri bizzat deneyerek öğrenmesi mümkün olur. •Öğrencilerin, deney ve gözlem yapma, verileri toplayıp kaydetme gibi becerileri kazanmalarına olanak sağlar. •Öğrencilerin bazı bilimsel tutumlara sahip olmalarına yardımcı olur. Kapalı uçlu deneylere dayalı laboratuar tekniğinin sınırlılıkları nelerdir? • Her öğrenciye deney için gereksinim duyacakları araç-gereçlerin sağlanması her zaman olanaklı olmayabilir. • Bu tekniğin uygulanabilmesi okullarda laboratuarların ya da deneyler için ayrılmış özel dersliklerin bulunmasını gerektirir. • Deneyler için araç-gereçler sağlanmış, deneylerin nasıl yapılacağı ve hangi sonuçların alınacağı önceden belirlenmiş olduğundan bu teknik öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunmaz. • Yetenekli öğrenciler ve öğretmen için zaman kaybına neden olur.

23 Açık Uçlu Deneylere Dayalı Laboratuar Tekniği
Bu teknik, fenle ilgili bilimsel bilgilerin öğrenciler tarafından bulunup ortaya konulmasında kullanılır. Açık uçlu deneylere dayalı laboratuar tekniğinin üstünlükleri nelerdir? •Öğrencilerin bilimsel bilgileri yaparak-yaşayarak ve ilk elden somut yaşantılar geçirerek öğrenmelerini olanaklı kılar. •Öğrencilerin öğrenme-sürecinde bireysel hız ve yeteneklerine göre çalışmalarına olanak sağlar. •Öğrencilerde bilim adamlarında bulunması gereken bilimsel tutumların gelişmesine yardımcı olur. Açık uçlu deneylere dayalı laboratuar tekniğinin sınırlılıkları nelerdir? • Her öğrenciye deney sırasında gereksinim duyacağı araç-gerecin sağlanması parasal sorunlara yol açar. • Okullarda laboratuarların ya da deneylerin yapılabileceği özel dersliklerin bulunmasını gerektirir. •Öğrencilerin yaratıcılık yeteneğinin geliştirilmesine çok az katkıda bulunur. • Yetenekli öğrenciler ve öğretmen için zaman kaybına yol açar.

24 Denenceleri Sınamaya Yönelik Laboratuar Tekniği
Bu teknikte öğrenci, belli bir problem durumuyla ilgili olarak ya kendi kurduğu ya da kurulmuş olarak verilen bir denenceyle ilgili deneyler tasarlar . Denenceleri sınamaya yönelik laboratuar tekniğinin üstünlükleri nelerdir? • Öğrencilerin fen bilgisini yaparak-yaşayarak ve ilk elden somut yaşantılar geçirerek öğrenmelerine olanak sağlar. • Öğrencilerin bilim adamlarında bulunması gereken bilimsel tutumları kazanmalarına yardımcı olur. •Öğrencilerin, bilişsel süreç becerilerini yaparak-yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlar. •Öğrencilerde düşünme, tasarlama, araç-gereçleri sağlama ve karar verme gibi yeteneklerin gelişmesine yardımcı olur. Denenceleri sınamaya yönelik laboratuar tekniğinin sınırlılıkları nelerdir? • Deneyler sırasında gereksinim duyulan araç-gereçlerin sağlanması parasal sorunlara yol açar. • Okullarda laboratuarların ya da deneylerin rahatça yapılabileceği özel dersliklerin bulunmasını gerektirir. •Bağımsız çalışma alışkanlığı ve yeteneği kazanmamış öğrencilerin başarısız olmalarına yol açar. • Çok zaman alıcı bir teknik olduğundan, öğretmenin programını bitirmesini zorlaştırır, hatta olanaksız kılar. • Her öğrenci farklı denenceleri sınamaya yönelik deneyleri gerçekleştirmeye Çalışacağı için, öğretmenin öğrencileri kontrolü ve danışmanlık yapması güçtür.

25 Proje Yöntemi Bu, bireysel bir öğrenme yöntemidir. Proje yönteminde, öğrencilere öğrenilecek konuyla ilgili inceleme ödevleri verilir. Bunlar bireysel olabileceği gibi, grup ödevleri biçiminde de olabilir. Her öğrenci konu ile ya da onun belli bir boyutuyla ilgili inceleme yapar. Proje yönteminin üstünlükleri nelerdir? •Öğrencilerin fenle ilgili meraklarını gidermede yardımcı olur. •Öğrenciler, inceledikleri konularla ilgili olarak ilk elden somut yaşantılar geçirerek bilgi edinirler. •Öğrencilerde fen konularına karşı ilgi uyandırır. •Öğrencilere eleştirici düşünme alışkanlığı ve yeteneği kazandırır. •Öğrencilerde problem çözme becerilerinin gelişmesine olanak sağlar. •Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. •Öğrencilerin, bilim adamlarının çaba ve çalışmalarının değeri ve önemini anlayarak takdir etmelerini sağlar. Proje yönteminin sınırlılıkları nelerdir? • Bu yöntemde çalışma alışkanlığı ve yeteneği kazanmamış öğrenciler önemli sorunlarla karşılaşırlar. • Bu yöntem, öğrencilerin kazanacakları bilgi, beceri ve tutumlar bakımından aynı düzeyde tutulmalarını güçleştirir. • Grup projelerinde, her bir üyenin ne kadar çalıştığını ve projeye ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek güçtür.

26 Ders Gezileri Yöntemi Ders gezileri, sınıf ortamına getirilemeyen cisim, araç, olgu ve olayların yerinde ve planlı olarak incelenmesini gerektiren bir yöntemdir. Ders gezileri için yapılması gereken ön hazırlıklar nelerdir? Ders gezileri için yapılması gereken ön hazırlıklar şöyle sıralanabilir: • Gidilecek yeri, konunun amaçları bakımından inceleme. • Okul yöneticileri, öğrenci velileri ve gezi yerindeki yetkililerle görüşüp anlaşma. • Gezinin amaçlarını sınıfta öğrencilerle tartışarak belirleme. • Gezi sırasında görülecek, gözlenecek ve dikkat edilecek noktaları öğrencilerle tartışarak belirleme. • Gezi sırasındaki giyim şekli ile, gezinin güvenli olarak gerçekleşmesini sağlayacak önlemleri ve gezideki davranış biçimlerini belirleme. Ders gezisiyle ilgili ön hazırlıklar yapıldıktan sonra ilgili yere gezi düzenlenir. Gezi sırasında veriler toplanır, toplanan veriler işenir, elde edilen bulgular tartışılarak sonuçlara ulaşılmaya çalışılır. Ders gezileri yönteminin üstünlükleri nelerdir? •Öğrencilerin ilk elden somut öğrenme yaşantıları geçirmelerine olanak sağlar. •Öğrencilerin, gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri toplama ve işleme, yorumlama gibi bilişsel süreç becerilerini öğrenmelerine ve geliştirmelerine katkıda bulunur. • Okul ile çevre arasında sağlıklı ilişkilerin kurulmasına yardımcı olur. •Öğrencilerin gözleyerek, yaparak ve yaşayarak bilgi ve beceri kazanmalarını olanaklı kılar. Ders gezileri yönteminin sınırlılıkları nelerdir? • Ders gezileri iyi planlanmazsa, zaman, emek, ve para kaybına yol açar. • Gerekli önlemler alınmazsa, bazı disiplin sorunları çıkabilir, üzücü olaylar ve kazalar meydana gelebilir. •Öğretmene büyük sorumluluklar yükler. • Genelde çok fazla zaman alan bir yöntemdir.

27 Beyin Fırtınası Yöntemi
Beyin fırtınası, fen bilgisinde açıklanması gereken bir konunun, çözülecek bir problemin ya da bir deneyin sınıfta ortaya konulup, öğrencilerden açıklama, çözüm, sonuç, ya da işlem önerilmesinin istenmesi; yapılan önerilerin tartışılmaksızın kaydedilmesi; bir başka derste de önerilenlerin tartışılması biçiminde yürütülen bir yöntemdir. Beyin fırtınası yönteminin üstünlükleri nelerdir? •Öğrencilerin bilimsel yöntemin aşamalarıyla ilgili uygulamalar yapmasını olanaklı kılar. •Öğrencilerde konuya karşı merak ve ilgi uyandırır. • Geçmiş konularla ilgili değerlendirme yapmaya olanak sağlar. Beyin fırtınası yönteminin sınırlılıkları nelerdir? •Öğretmenin konuyla ilgili olarak iyi bir hazırlık yapmasını gerektirir. • Zaman alıcı bir yöntemdir.

28 Tartışma yöntemi nedir? yararları nelerdir?
Öğrencilerin fikir üretme, yorum yapma, yaptıkları yorumları paylaşma becerisini geliştiren yöntemdir. Yararlar: Öğrenci kendi fikirlerini ortaya koyar. Sözlü iletişim becerileri gelişir. Öğretmen ve arkadaşlarını dinleme becerisi gelişir. Ortak çalışmalara katılır. Soru: Örnek olay nedir? Nelere dikkat etmeliyiz? Belli bir konuda günlük hayatta karşılaşılan bir süreci, olay ya da problemi sınıf ortamında neden- sonuç ilişkisi açısından incelenmesidir. Dikkat edilecek noktalar: Seçilen örnek olayın gerçek veya gerçeğe uygun anlamlı, mantıklı, tutarlı, eğitim ve öğretim ilkelerine uygun olmalıdır.

29 Soru: Drama’nın Fen öğretimine yararları nelerdir?
İşlenen kavramlar günlük yaşamla daha etkili ilişkilendirilir. Olaylara deneyerek, görerek, yaşayarak, ve hissederek öğrenir. Kendine olan güveni artar. Kavramları ilişkilendirerek öğrenir. Sözlü iletişimi arttırır. Öğrenciler öğrenmeleri için sorumluluk alır. Deneyim kazanırlar. Soru: Beyin fırtınası nedir? Nelere dikkat edilmeli? Bir probleme çözüm yolları geliştirmek için atılacak adımlara karar vermek ve yeni fikirler üretmek için kullanılır. Öğrencilerin fikirleri eleştirilmemeli, fifir sayısı olabildiğince arttırılmalı, yeni fikirler ortaya atılmalıdır.


"FEN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları