Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SEFER ERKEÇOĞLU ŞUBE MD./İŞVEREN VEKİLİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SEFER ERKEÇOĞLU ŞUBE MD./İŞVEREN VEKİLİ."— Sunum transkripti:

1 Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SEFER ERKEÇOĞLU ŞUBE MD./İŞVEREN VEKİLİ

2 6331 İSG KANUNU Kanun tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren özel ve resmi tüm kurum ve kuruluşlara bazı yükümlülükler getirmiştir. Yapmamız gereken bazı iş ve işlemleri kısaca anlatmak istiyorum.

3 E-BİLDİRGE YETKİLİSİ Bütün Kurum Müdürleri 6331 sayılı İSG kanuna göre İşveren olarak kabul edildiğinden, sorumluluğunda ki kurumun SGK işyeri tescil yetkisini üzerine alması gerekmektedir. Eğer E-Bildirge yetkilisi değilseniz bağlı olduğunuz SGK müdürlüğüne resmi yazı ile talepte bulunmanız gerekir.

4

5 İSG-KATİP

6 İSG-KATİP

7

8 E-DEVLET ŞİFRESİ İSG-KATİP sistemine e-devlet şifresi ile giriş yapılabilmektedir. Kurumunuzun İSG Hizmetleri durumu ve İSG Profesyonelleri ile kurumunuz adına yapacağınız sözleşme vb. işlemler bu program üzerinden yapılacaktır

9 OKULLARIN TEHLİKE SINIFLARI VE NACE KODLARI

10 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ 6331 (MADDE 20) – (1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir:

11 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir. b) Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. c) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. ç) Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. d) Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. e) İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

12 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ (2) Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir. (3) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

13 (4) Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır. (5) İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.

14 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ

15 DESTEK ELEMANI

16 DESTEK ELEMANI

17 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
6331 (MADDE 22) – (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

18 KURULUN OLUŞUMU MADDE 6 – (1) Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur: a) İşveren veya işveren vekili, b) İş güvenliği uzmanı, c) İşyeri hekimi, ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

19 KURULUN OLUŞUMU (2) Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.

20 KURULUN OLUŞUMU

21 RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
6331 (MADDE 10) – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. (2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

22 RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır. (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

23 EKİBİN OLUŞUMU MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur. a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

24 EKİBİN OLUŞUMU c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

25 RİSK DEĞERLENDİRME (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir. (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

26 RİSK DEĞERLENDİRME (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz. (5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

27 EKİBİN OLUŞUMU

28 RİSK DEĞERELENDİRME AŞAMALARI
Tehlikelerin tanımlanması Risklerin belirlenmesi Risklerin analizi Risk kontrol adımları Dokümantasyon

29 RİSK DEĞERELENDİRME AŞAMALARI

30 ONAYLI DEFTER  Onaylı defter: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defteri ifade eder.

31 ONAYLI DEFTER Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır. Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.

32 ONAYLI DEFTER Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.

33 ONAYLI DEFTER

34 İSG KURUL KARAR DEFTERİ
Noter’e onaylattırılır.

35 ACİL DURUM PLANLARI MADDE 11 – (1) İşveren;
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

36 ACİL DURUM PLANLARI c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar. ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

37 ACİL DURUM PLANLARI

38 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ 6331 (MADDE 17) – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

39 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

40 BÜYÜKÇEKMECE İLÇE MEM İSG BÜROSU
TEŞEKKÜRLER…


"Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SEFER ERKEÇOĞLU ŞUBE MD./İŞVEREN VEKİLİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları