Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GUIDELINES FOR CONVERTING EXISTING COURSES INTO WEB- BASED FORMAT Tülay DARGUT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GUIDELINES FOR CONVERTING EXISTING COURSES INTO WEB- BASED FORMAT Tülay DARGUT."— Sunum transkripti:

1 GUIDELINES FOR CONVERTING EXISTING COURSES INTO WEB- BASED FORMAT Tülay DARGUT

2 Özet  Bu çalışma, geleneksel derslerin Web-tabanlı formata dönüştürülmesi üzerine bir alanyazın incelemesi sunar.  Makale, dört bölümden oluşmaktadır.  İ lk bölüm, uzaktan e ğ itim ile hem yüz yüze sınıf ö ğ retiminin hem de uzaktan e ğ itimin özelliklerini bütünleştiren web-tabanlı ö ğ retim konularının tanıtımını yapmaktadır.  İ kinci bölüm, web tabanlı ö ğ retim için güncel ö ğ retim tasarımı modellerini tartışmaktadır.

3 Özet  Üçüncü bölümde, var olan derslerin web tabanlı formata dönüştürülmesi üzerine alanyazındaki bulgular tartışılmaktadır.  Bu üçüncü bölüm, web tabanlı ö ğ retime dönüştürme nasıl başlar; ö ğ renci ve e ğ itimci deste ğ i; tasarım konuları; insanlar arasındaki etkileşim ve de ğ erlendirme kategorilerinde bilgi vermektedir.  Son bölümde de, dersleri web tabanlı formata dönüştürmek için sistemli bir süreç öneren bir model açıklanacaktır.

4 Önerilen Tasarım Modeli  Tasarım modelleri iki şekilde oluşturulabilir; kavramsal olarak ve deneysel olarak.  Burada anlatılacak olan model, bu konuda alanyazında sunulan bilginin ve yazarın web tabanlı ö ğ retim tasarımına ilişkin önceki deneyiminin bir kombinasyonudur.  Dolayısıyla, hem kavramsal hem deneysel ö ğ eleri kapsayan bir modeldir.  Model 9 aşamadan oluşmaktadır.

5 Önerilen Tasarım Modeli  Modeli kullanan kişilerin 1. Aşamadan 9. Aşamaya do ğ ru gitmeleri tavsiye edilmektedir.  Bununla birlikte, farklı adımlar aşamaların her birinde yer almış olabilir.  Ayrıca, aşamalardaki adımların her birini uygulamanız gerekmemektedir.  Örne ğ in, dersinizde ses ve video ö ğ elerini kullanmayı planlamadıysanız, ses ve video dosyalarını kaydetme, dijitalleştirme ve düzenleme için bir olanak sunmanıza gerek olmayabilir. Bu nedenle bu adımı atlayabilirsiniz.

6 Önerilen Tasarım Modeli  Indiana Üniversitesi, Ö ğ retim Sistemleri Teknolojisi (Instructional Systems Technology (IST)), bölümü, çalışanlara ö ğ retim sistemleri teknolojisi alanında bir yüksek lisans derecesi alma fırsatı veren 3 yıllık bir yüksek lisans programı başlatmıştır.  Bu girişimin parçası olarak, ilk programdaki yerleşik dersler web tabanlı ö ğ retim formatına dönüştürülmektedir.  “Ö ğ retim Teknolojisinin Temelleri I” dersi, yerleşik formattan web tabanlı ö ğ retim formatına dönüştürmede temel alınmaktadır. Bu dersin amacı, ö ğ retim teknolojisi alanını ve mesle ğ ini tanıtmaktır.

7 Önerilen Tasarım Modeli  Bu dersi web tabanlı ö ğ retim formatına dönüştürmek için bir tasarım takımı ile birlikte başarılı bir şekilde önerilen tasarım modelindeki yönergeler kullanılmıştır.  Dolayısıyla, model, kavram ve bilgi ö ğ retimini amaçlayan bir dersi dönüştürmek için yüksek e ğ itim ortamında kullanılmıştır.  Bununla birlikte, modelden başka ortamlarda ve ö ğ renme alanlarında da yararlanılabilir.

8 Aşama 1- Web Tabanlı Ö ğ retim (WTÖ) Tasarımı Ön Çalışmaları 1. WTÖ’den önce teknolojiyi dersin içine aşıla. Bu, kelime işleme kullanımı, e-posta kullanımı, Web kullanımı, vb. formatlarda olabilir. 2. Geleneksel programın içeri ğ ini, yapısını ve gerekliliklerini yakından göster. Akademik kesinlik ba ğ lamında, geleneksel ders ile WTÖ dersi arasında denklik olmak zorundadır. 3. Mevcut Web tabanlı dersleri Internet üzerinde modelle. Mevcut web tabanlı dersler, bu konuda tasarımcılara fikir sunabilir.

9 4. Bölüme ait programlar için (bir yüksek lisans programı gibi), temel dersler ile başla ve zamanla di ğ er dersleri ekle. Bu amaçla, fakülteyi incele ve aşa ğ ıdaki iki soruyu sor:  Hangi derslerin bir WTÖ dersine dönüştürülme olasılı ğ ı var? Bazı dersler, web aracılı ğ ıyla etkili bir şekilde verilemeyebilir.  Dersi vermek için kullanılabilecek en iyi yöntemler hangileridir? Aşama 1- Web Tabanlı Ö ğ retim (WTÖ) Tasarımı Ön Çalışmaları

10 1. Daimi bir teknik destek ekibi oluştur. Bu ekibin amaçları:  Mevcut tüm teknolojiyi ve düzgün çalışmasını sa ğ lamak,  Ders verme sürecinde arızaları gidermek ve teknik destek sunmak,  Problemleri belirlemek ve çözüm önerileri sunmak,  İ letişim a ğ ını devam ettirmek,  Donanım ve yazılım güncellemelerini yapmak,  Web tasarımı ve geliştirme çalışmalarını yürütmek. Aşama 2- Çevrimiçi Ders Geliştirme Çalışmalarını Desteklemek İ çin Bir Kaynak Merkezi Oluştur

11 2. Daimi bir ö ğ retim tasarımı ekibi oluştur. Tasarım ekibi iki alt ekibi kapsayabilir:  Bir grup analiz ve tasarıma yo ğ unlaşabilir.  Di ğ er grup geliştirme ve üretime yo ğ unlaşabilir. Aşama 2- Çevrimiçi Ders Geliştirme Çalışmalarını Desteklemek İ çin Bir Kaynak Merkezi Oluştur

12 3. Teknoloji e ğ itimi sa ğ la. WTÖ uygulaması süresince kullanılan teknoloji hem fakülte hem ö ğ rencileri için anlaşılır olmalıdır Ö ğ renciye e ğ itim ver. Kampüste çalıştaylar düzenle. Web tabanlı çalıştaylar düzenle Fakülteye e ğ itim ver. Da ğ ıtım sürecinde kullanılan teknoloji fakülteyi işinden alıkoymamalıdır (dikkatini da ğ ıtmamalıdır). Onların görevi müfredat konularını adreslemek olmalıdır. Kampüste çalıştaylar düzenle. Web tabanlı çalıştaylar düzenle. Aşama 2- Çevrimiçi Ders Geliştirme Çalışmalarını Desteklemek İ çin Bir Kaynak Merkezi Oluştur

13 4. Teknoloji kaynakları sa ğ la Yazılımları temin et. Aşa ğ ıdaki yazılım türleri sunulabilir: Sunucu yazılımı Web sunucu FTP sunucusu Di ğ er sunucu yazılımları Ofis uygulamaları Kelime işleme yazılımı Elektronik tablo yazılımı Veritabanı yazılımı Web tasarım yazılımı Grafik yazılımı Aşama 2- Çevrimiçi Ders Geliştirme Çalışmalarını Desteklemek İ çin Bir Kaynak Merkezi Oluştur

14 4.2. Donanımı sa ğ la. Aşa ğ ıdaki donanım türleri sunulabilir: Sunucular Web yazarlık istasyonları ( web authoring stations) 4.3. Ses ve video dosyalarını kayıt etme, dijitalleştirme ve düzenleme olana ğ ı sa ğ la. Aşama 2- Çevrimiçi Ders Geliştirme Çalışmalarını Desteklemek İ çin Bir Kaynak Merkezi Oluştur

15 Aşama 3- Analiz yap. Analiz, olası ya da kayıtlı ö ğ rencilere anket uygulayarak gerçekleştirilebilir. 1. Gereksinimleri belirle. Gereksinimlerin eksiksiz ortaya çıkarılması, olası ö ğ rencilerin bu tür bir ö ğ renme ortamının kendileri için uygun olup olmadı ğ ı konusunda bilgiye dayalı bir karar vermeleri adına yardımcı olacaktır.  Bilgi teknolojisine yönelik gereksinimleri belirle.

16 2. Ö ğ renen analizi gerçekleştir. Olası veri kaynakları, ö ğ renci tanıtımları ya da önceki dersler için yapılan öz-raporlar (self- reports), önceki ders de ğ erlendirmelerinde ifade edilen ö ğ renen tercihleri ve dersin dikkat çeken karakterlerine ilişkin e ğ itimci izlenimleridir Ö ğ renenlerin sahip oldukları teknoloji analizi yap Ö ğ renenlerin donanım biçimini analiz et. Bellek boyutu İ şlemci hızı Ses kartı bulunma durumu Hoparlör bulunma durumu CD-ROM sürücüsü bulunma durumu CD- yazıcı bulunma durumu Aşama 3- Analiz yap.

17 Ö ğ renenlerin yazılım durumunu analiz et. Tarayıcılar Tarayıcı eklentileri Yardımcı uygulamalar Ofis uygulamaları Kelime işleme yazılımı Elektronik tablo yazılımı Veritabanı yazılımı İ statistik yazılımı Ö ğ renenlerin Internet erişimini analiz et. Ba ğ lantı hızı Aşama 3- Analiz yap.

18 2.2. Ö ğ renenlerin ö ğ renme gerçekleştirdikleri ortamları analiz et. Ev İ ş yeri Okul 2.3. Ö ğ renenlerin bilgi teknolojilerine ilişkin önceki deneyimlerini analiz et. Kelime işleme deneyimi E-posta deneyimi Internet deneyimi Video konferans deneyimi Bilgi teknolojisi kullanımına ilişkin öz güven seviyesi Aşama 3- Analiz yap.

19 3. Kurumda (bölümde, üniversitede vb.) sunulan önceki web tabanlı ö ğ retim derslerinin ilgili kişileri (tasarımcılar, e ğ itimciler, yöneticiler vb.) tarafından yapılan tavsiyeleri analiz et. 4. Dönüştürülmüş olan dersi analiz et. Yerinde yapılan bir derse ilişkin önceki yıllardan ö ğ rencinin de ğ erlendirme verisini (e ğ er mevcutsa) analiz et. Dersin yerleşik versiyonunda kullanılan önceki içerik ve yaklaşımın açıklamasını temin et (En kolay yolu ders izlencesini temin etmek). Aşama 3- Analiz yap.

20 5. Var olan ö ğ renme yönetim sistemini (örn., SiteScape, WebCT, BlackBoard, Oncourse, vb.) analiz et ve ders içeri ğ ine ve ders etkinliklerine göre en uygun olan birini seç. 6. E ğ itim bilimine karar ver (Problem tabanlı, grup çalışması vb.). Aşama 3- Analiz yap.

21 Ö ğ rencilere, web tabanlı derslerde edindikleri bilgileri anlamlı şekillerde uygulayabilecekleri yollar sa ğ la. 1. Ö ğ renciyi ö ğ renme sürecinde aktif bir katılımcı yap Ö ğ retmen merkezli model yerine ö ğ renci merkezli bir modeli takip et E ğ itimciyi web tabanlı ö ğ retim modelinde bir danışman/yardımcı olarak kullan. Aşama 4- Ö ğ retim Stratejierini belirle

22 Aşama 4- Ö ğ retim Stratejierini belirle Uzaktan e ğ itimdeki yalnızlı ğ ın üstesinden gelmek için işbirlikli ö ğ renme seçenekleri sa ğ la. Farklı formlar kullanarak etkileşim sa ğ la. Çoklu bilgi kaynakları kullan. Kaynak paylaşımı için ortaklıklar geliştir. Güvenilir araştırma veritabanlarına erişim sa ğ la. Başka üniversitelerin e ğ itim kaynaklarına erişim sa ğ la.

23 1.4. Katılımcılar arasında birden çok iletişim hattından yararlan. Uzak taraflar arasında eş zamanlı iletişim olana ğ ı sa ğ la. Bu amaçla aşa ğ ıdaki Internet araçları kullanılabilir: Sohbet araçları Anlık mesajlaşma araçları Sesli konferans araçları Video konferans araçları Uzak taraflar arasında eş zamansız iletişim olana ğ ı sa ğ la. Bu amaçla aşa ğ ıdaki Internet araçları kullanılabilir: E-posta Kılavuzlu tartışma grupları Aşama 4- Ö ğ retim Stratejierini belirle.

24 1.5. Ö ğ renenleri aralarında işbirli ğ i yapmaya ve etkileşim kurmaya teşvik et Ö ğ rencilerin profesyonel olarak ve kişisel olarak birbirlerini desteklemeleri için resmi olmayan (informal) a ğ lar oluşturmalarına olanak sa ğ la. Bu amaçla aşa ğ ıdaki araçlar kullanılabilir: Elektronik kafe Telefon Aşama 4- Ö ğ retim Stratejierini belirle.

25 2. Çoklu ö ğ renme stillerini destekle.  Ö ğ rencilerin bilgiyi görerek ve duyarak ö ğ renmelerine olanak sa ğ la.  Ö ğ rencilerin aktif ö ğ renme görevlerini yaparak ö ğ renmelerine olanak sa ğ la.  Ö ğ rencilerin materyal okuyarak ö ğ renmelerini sa ğ la. 3. Problem-çözme etkinlikleri sa ğ la. Aşama 4- Ö ğ retim Stratejierini belirle.

26 Aşama 5- İ yi planlanmış bir yönetimsel yapı sa ğ la.  Bu yapı, üniversite, bölüm ve uzaktan ö ğ renci arasındaki iletişimleri ve karşılıklı alıp vermeyi kolaylaştırmalıdır. Web tabanlı ö ğ retim ö ğ rencilerinin, geleneksel ö ğ retimden daha az sıklıkta kurumla iletişim kurmalarına ra ğ men etkileşim daha anlamlıdır.

27 1. Sekreterlik için personel sa ğ la. 2. Yazı işleri ile ilgili (clerical) personel sa ğ la. 3. Para-professional personeli sa ğ la. Aşama 5- İ yi planlanmış bir yönetimsel yapı sa ğ la.

28 Aşama 6- Web tabanlı ö ğ retim tasarım ve geliştirme 1. Tasarım ekibi üyeleri, bu dönüştürme projesinin nasıl ortak bir noktada buluşması gerekti ğ ine ilişkin paylaşımlı bir görüşe sahip olmalılar 2. Aşa ğ ıdaki etiketler ile geliştirme çalışmalarını organize et:  İ çerik materyalleri (müşteri tarafından sunulan kaynaklar)  Ö ğ retim tasarımı belgeleri (geliştirme ekibi tarafından geliştirilen ö ğ retim üniteleri)  Arayüz tasarım belgeleri (şablonlar, web site modelleri, taslaklar)  Çoklu ortam kaynakları (dersin çoklu ortam ö ğ eleri)  Örnek belge (önceki web tabanlı ö ğ retim derslerinden ö ğ retim tasarımı belgesi ve gezinim örnekleri)  Proje yönetimi belgesi (üretim planları, roller, ara raporlar)

29 3. Aşa ğ ıdaki roller çerçevesinde tasarım ve geliştirme ekibini organize et.  Proje yöneticisi  Teknoloji yöneticisi  Belgeleme yöneticisi  İ çerik yöneticisi  Daimi üye 4. Temel kararları almak ve tasarım sürecinde onları güncellemek için belirli aralıklarla müşteri ile görüş. Aşama 6- Web tabanlı ö ğ retim tasarım ve geliştirme

30 5. Genel bir şablon hazırla ve ders modüllerinin her biri için onu kullan. 6. İ çerik eklemeyi azaltarak dersin yerleşik içeri ğ ini dengede tut. 7. Web tabanlı ö ğ retim web sitesinde aşa ğ ıdaki ö ğ eler yer alsın:  Bir ana sayfa  Detaylı bir ders izlencesi  Ö ğ rencilerin beklentileri  Son teslim tarihleri  Derecelendirme ölçütleri  Ders amaçları  Ders prosedürleri ve ilkeleri  Ders programı  Ders içeri ğ i ba ğ lantıları (linkler)  Kaynaklar Aşama 6- Web tabanlı ö ğ retim tasarım ve geliştirme

31 8. Çoklu ortam ö ğ eleri ile ders içeri ğ ini tamamla. 9. Format (örn., aynı power point formatı) ve ifade etme ba ğ lamında web site boyunca tutarlı ol. 10. Ders e ğ itimcisine belge ver. Aşama 6- Web tabanlı ö ğ retim tasarım ve geliştirme

32 Aşama 7- Gerçek web tabanlı ö ğ retim dersi başlamadan önce mümkün oldu ğ unca teknolojik engelleri ortadan kaldır. 1. Ö ğ rencileri çevrimiçi dersler için e ğ it ve destekle. Geleneksel sınıf ö ğ retiminde, ö ğ renciler derse katılmaya hazırdır. Bununla birlikte, bir web tabanlı ö ğ retim dersinde ö ğ renme, bazı ö ğ rencilerin hazırlıklı olmadı ğ ı bir takım bilgi, beceri ve yetenek gerektirir. Hem teknik boyutta hem de uzaktan ö ğ renme yöntemi için hazırlık gereklidir. Bu ba ğ lamda, aşa ğ ıdakiler uygulanmalıdır:

33 1.1. Asıl sınıfın başlamasından önce ö ğ rencilere bir oryantasyon süreci (çevrimiçi e ğ itim ve uygulama oturumları) sa ğ la. Bu oturumlar, web tabanlı ö ğ retim dersi başlamadan önce ö ğ rencilerin, çevrimiçi ö ğ renme araçlarına ve tekniklerine aşina olmalarına yardımcı olacaktır Ö ğ rencilere temel bilgisayar okuryazarlı ğ ı dersi sa ğ la. Bu ders aşa ğ ıdaki konuları içerebilir: Çoklu ortam yazılımı Web yazarlı ğ ı yazılımı Konferans araçları E-posta gönderme 2. E ğ itimcileri e ğ it ve destekle. Aşama 7- Gerçek web tabanlı ö ğ retim dersi başlamadan önce mümkün oldu ğ unca teknolojik engelleri ortadan kaldır.

34 1. De ğ erlendirme süresince içerik edinmeye vurgu yapmak yerine uygulama boyutuna yo ğ unlaş. Özgün de ğ erlendirme görevleri ile ö ğ renci başarısını de ğ erlendir. Bu özgün de ğ erlendirme görevleri şunlar olabilir:  Ödev teslimine dayalı (Deliverable driven)  Tartışma odaklı  Sunum odaklı 2. Biçimlendirici de ğ erlendirme teknikleri sa ğ la.  Kısa cevaplı testlerden yararlan. Aşama 8- Ö ğ rencileri de ğ erledir.

35 3. Sonuç özetleyici de ğ erlendirme teknikleri sa ğ la. Geleneksel durumlardan daha az nesnel testler kullan.  E ğ er geleneksel de ğ erlendirme tekniklerinden yararlanıyorsan, akademik sahtekarlı azaltmak için ö ğ renenlere bir kopya ka ğ ıdı kullanma olana ğ ı ver. 4. Ö ğ rencilerin sadece kendi notlarına erişebilmeleri için parola güvenli ğ i ile notları göster. 5. Tüm ödev türlerinde tam vaktinde geri bildirim ver. Aşama 8- Ö ğ rencileri de ğ erledir.

36 Aşama 9- Web tabanlı ö ğ retimi de ğ erlendir. 1. Devam eden biçimlendirici de ğ erlendirme sa ğ la. Kullanışlılı ğ ı kabul edilen özellikleri sakla, di ğ erlerini ya tamamen çıkart ya da üzerinde de ğ işiklik yap. Düzenli olarak web sitesinin bakımını yap. Programdaki hataları ortadan kaldır. Site içeri ğ ini gözden geçir, yazım hatalarını bulup düzelt. Kısa süreli sonuçlarla memnun ol ve web tabanlı ö ğ retimi geliştirmeye devam etmek için ilk geri bildirimi kullan. Ö ğ rencilerin web tabanlı ö ğ retime ilişkin algılarına yönelik araştırma yap. Bu amaç için, web tabanlı ö ğ retim çalışma halindeyken, ö ğ rencilerin isimsiz olarak yorum yapmalarına olanak veren bir yöntem kullan. Farklı tarayıcılarda ve bilgisayar platformlarında siteyi test et.

37 2. Dersleri web tabanlı ö ğ retim moduna dönüştürmeyle olası birikimleri ve yatırım karlılı ğ ını hesapla. Etkili web tabanlı ö ğ retim dersleri, çeşitli kaynakları paylaştırmayı gerektirir. Bu kaynaklar web tabanlı ö ğ retim dersinin tüm maliyetini kapsar. Buna karşılık, kurum yatırımın sonucu olarak yararlar bekler. E ğ er yararlar maliyeti aşarsa, web tabanlı ö ğ retim dersi uygulanabilir bir akademik alternatif olarak düşünülebilir. Aşama 9- Web tabanlı ö ğ retimi de ğ erlendir.

38 Kaynak Tuzun, H. (2001). Guidelines for converting existing courses into web-based format. Annual Proceedings of Selected Research and Development Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology (pp ).

39 Teşekkürler…


"GUIDELINES FOR CONVERTING EXISTING COURSES INTO WEB- BASED FORMAT Tülay DARGUT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları