Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GUIDELINES FOR CONVERTING EXISTING COURSES INTO WEB- BASED FORMAT Tülay DARGUT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GUIDELINES FOR CONVERTING EXISTING COURSES INTO WEB- BASED FORMAT Tülay DARGUT."— Sunum transkripti:

1 GUIDELINES FOR CONVERTING EXISTING COURSES INTO WEB- BASED FORMAT Tülay DARGUT

2 Özet  Bu çalışma, geleneksel derslerin Web-tabanlı formata dönüştürülmesi üzerine bir alanyazın incelemesi sunar.  Makale, dört bölümden oluşmaktadır.  İ lk bölüm, uzaktan e ğ itim ile hem yüz yüze sınıf ö ğ retiminin hem de uzaktan e ğ itimin özelliklerini bütünleştiren web-tabanlı ö ğ retim konularının tanıtımını yapmaktadır.  İ kinci bölüm, web tabanlı ö ğ retim için güncel ö ğ retim tasarımı modellerini tartışmaktadır.

3 Özet  Üçüncü bölümde, var olan derslerin web tabanlı formata dönüştürülmesi üzerine alanyazındaki bulgular tartışılmaktadır.  Bu üçüncü bölüm, web tabanlı ö ğ retime dönüştürme nasıl başlar; ö ğ renci ve e ğ itimci deste ğ i; tasarım konuları; insanlar arasındaki etkileşim ve de ğ erlendirme kategorilerinde bilgi vermektedir.  Son bölümde de, dersleri web tabanlı formata dönüştürmek için sistemli bir süreç öneren bir model açıklanacaktır.

4 Önerilen Tasarım Modeli  Tasarım modelleri iki şekilde oluşturulabilir; kavramsal olarak ve deneysel olarak.  Burada anlatılacak olan model, bu konuda alanyazında sunulan bilginin ve yazarın web tabanlı ö ğ retim tasarımına ilişkin önceki deneyiminin bir kombinasyonudur.  Dolayısıyla, hem kavramsal hem deneysel ö ğ eleri kapsayan bir modeldir.  Model 9 aşamadan oluşmaktadır.

5 Önerilen Tasarım Modeli  Modeli kullanan kişilerin 1. Aşamadan 9. Aşamaya do ğ ru gitmeleri tavsiye edilmektedir.  Bununla birlikte, farklı adımlar aşamaların her birinde yer almış olabilir.  Ayrıca, aşamalardaki adımların her birini uygulamanız gerekmemektedir.  Örne ğ in, dersinizde ses ve video ö ğ elerini kullanmayı planlamadıysanız, ses ve video dosyalarını kaydetme, dijitalleştirme ve düzenleme için bir olanak sunmanıza gerek olmayabilir. Bu nedenle bu adımı atlayabilirsiniz.

6 Önerilen Tasarım Modeli  Indiana Üniversitesi, Ö ğ retim Sistemleri Teknolojisi (Instructional Systems Technology (IST)), bölümü, çalışanlara ö ğ retim sistemleri teknolojisi alanında bir yüksek lisans derecesi alma fırsatı veren 3 yıllık bir yüksek lisans programı başlatmıştır.  Bu girişimin parçası olarak, ilk programdaki yerleşik dersler web tabanlı ö ğ retim formatına dönüştürülmektedir.  “Ö ğ retim Teknolojisinin Temelleri I” dersi, yerleşik formattan web tabanlı ö ğ retim formatına dönüştürmede temel alınmaktadır. Bu dersin amacı, ö ğ retim teknolojisi alanını ve mesle ğ ini tanıtmaktır.

7 Önerilen Tasarım Modeli  Bu dersi web tabanlı ö ğ retim formatına dönüştürmek için bir tasarım takımı ile birlikte başarılı bir şekilde önerilen tasarım modelindeki yönergeler kullanılmıştır.  Dolayısıyla, model, kavram ve bilgi ö ğ retimini amaçlayan bir dersi dönüştürmek için yüksek e ğ itim ortamında kullanılmıştır.  Bununla birlikte, modelden başka ortamlarda ve ö ğ renme alanlarında da yararlanılabilir.

8 Aşama 1- Web Tabanlı Ö ğ retim (WTÖ) Tasarımı Ön Çalışmaları 1. WTÖ’den önce teknolojiyi dersin içine aşıla. Bu, kelime işleme kullanımı, e-posta kullanımı, Web kullanımı, vb. formatlarda olabilir. 2. Geleneksel programın içeri ğ ini, yapısını ve gerekliliklerini yakından göster. Akademik kesinlik ba ğ lamında, geleneksel ders ile WTÖ dersi arasında denklik olmak zorundadır. 3. Mevcut Web tabanlı dersleri Internet üzerinde modelle. Mevcut web tabanlı dersler, bu konuda tasarımcılara fikir sunabilir.

9 4. Bölüme ait programlar için (bir yüksek lisans programı gibi), temel dersler ile başla ve zamanla di ğ er dersleri ekle. Bu amaçla, fakülteyi incele ve aşa ğ ıdaki iki soruyu sor:  Hangi derslerin bir WTÖ dersine dönüştürülme olasılı ğ ı var? Bazı dersler, web aracılı ğ ıyla etkili bir şekilde verilemeyebilir.  Dersi vermek için kullanılabilecek en iyi yöntemler hangileridir? Aşama 1- Web Tabanlı Ö ğ retim (WTÖ) Tasarımı Ön Çalışmaları

10 1. Daimi bir teknik destek ekibi oluştur. Bu ekibin amaçları:  Mevcut tüm teknolojiyi ve düzgün çalışmasını sa ğ lamak,  Ders verme sürecinde arızaları gidermek ve teknik destek sunmak,  Problemleri belirlemek ve çözüm önerileri sunmak,  İ letişim a ğ ını devam ettirmek,  Donanım ve yazılım güncellemelerini yapmak,  Web tasarımı ve geliştirme çalışmalarını yürütmek. Aşama 2- Çevrimiçi Ders Geliştirme Çalışmalarını Desteklemek İ çin Bir Kaynak Merkezi Oluştur

11 2. Daimi bir ö ğ retim tasarımı ekibi oluştur. Tasarım ekibi iki alt ekibi kapsayabilir:  Bir grup analiz ve tasarıma yo ğ unlaşabilir.  Di ğ er grup geliştirme ve üretime yo ğ unlaşabilir. Aşama 2- Çevrimiçi Ders Geliştirme Çalışmalarını Desteklemek İ çin Bir Kaynak Merkezi Oluştur

12 3. Teknoloji e ğ itimi sa ğ la. WTÖ uygulaması süresince kullanılan teknoloji hem fakülte hem ö ğ rencileri için anlaşılır olmalıdır. 3.1. Ö ğ renciye e ğ itim ver. Kampüste çalıştaylar düzenle. Web tabanlı çalıştaylar düzenle. 3.2. Fakülteye e ğ itim ver. Da ğ ıtım sürecinde kullanılan teknoloji fakülteyi işinden alıkoymamalıdır (dikkatini da ğ ıtmamalıdır). Onların görevi müfredat konularını adreslemek olmalıdır. Kampüste çalıştaylar düzenle. Web tabanlı çalıştaylar düzenle. Aşama 2- Çevrimiçi Ders Geliştirme Çalışmalarını Desteklemek İ çin Bir Kaynak Merkezi Oluştur

13 4. Teknoloji kaynakları sa ğ la. 4.1. Yazılımları temin et. Aşa ğ ıdaki yazılım türleri sunulabilir: 4.1.1. Sunucu yazılımı Web sunucu FTP sunucusu Di ğ er sunucu yazılımları 4.1.2. Ofis uygulamaları Kelime işleme yazılımı Elektronik tablo yazılımı Veritabanı yazılımı 4.1.3. Web tasarım yazılımı 4.1.4. Grafik yazılımı Aşama 2- Çevrimiçi Ders Geliştirme Çalışmalarını Desteklemek İ çin Bir Kaynak Merkezi Oluştur

14 4.2. Donanımı sa ğ la. Aşa ğ ıdaki donanım türleri sunulabilir: Sunucular Web yazarlık istasyonları ( web authoring stations) 4.3. Ses ve video dosyalarını kayıt etme, dijitalleştirme ve düzenleme olana ğ ı sa ğ la. Aşama 2- Çevrimiçi Ders Geliştirme Çalışmalarını Desteklemek İ çin Bir Kaynak Merkezi Oluştur

15 Aşama 3- Analiz yap. Analiz, olası ya da kayıtlı ö ğ rencilere anket uygulayarak gerçekleştirilebilir. 1. Gereksinimleri belirle. Gereksinimlerin eksiksiz ortaya çıkarılması, olası ö ğ rencilerin bu tür bir ö ğ renme ortamının kendileri için uygun olup olmadı ğ ı konusunda bilgiye dayalı bir karar vermeleri adına yardımcı olacaktır.  Bilgi teknolojisine yönelik gereksinimleri belirle.

16 2. Ö ğ renen analizi gerçekleştir. Olası veri kaynakları, ö ğ renci tanıtımları ya da önceki dersler için yapılan öz-raporlar (self- reports), önceki ders de ğ erlendirmelerinde ifade edilen ö ğ renen tercihleri ve dersin dikkat çeken karakterlerine ilişkin e ğ itimci izlenimleridir. 2.1. Ö ğ renenlerin sahip oldukları teknoloji analizi yap. 2.1.1. Ö ğ renenlerin donanım biçimini analiz et. Bellek boyutu İ şlemci hızı Ses kartı bulunma durumu Hoparlör bulunma durumu CD-ROM sürücüsü bulunma durumu CD- yazıcı bulunma durumu Aşama 3- Analiz yap.

17 2.1.2. Ö ğ renenlerin yazılım durumunu analiz et. Tarayıcılar Tarayıcı eklentileri Yardımcı uygulamalar Ofis uygulamaları Kelime işleme yazılımı Elektronik tablo yazılımı Veritabanı yazılımı İ statistik yazılımı 2.1.3. Ö ğ renenlerin Internet erişimini analiz et. Ba ğ lantı hızı Aşama 3- Analiz yap.

18 2.2. Ö ğ renenlerin ö ğ renme gerçekleştirdikleri ortamları analiz et. Ev İ ş yeri Okul 2.3. Ö ğ renenlerin bilgi teknolojilerine ilişkin önceki deneyimlerini analiz et. Kelime işleme deneyimi E-posta deneyimi Internet deneyimi Video konferans deneyimi Bilgi teknolojisi kullanımına ilişkin öz güven seviyesi Aşama 3- Analiz yap.

19 3. Kurumda (bölümde, üniversitede vb.) sunulan önceki web tabanlı ö ğ retim derslerinin ilgili kişileri (tasarımcılar, e ğ itimciler, yöneticiler vb.) tarafından yapılan tavsiyeleri analiz et. 4. Dönüştürülmüş olan dersi analiz et. Yerinde yapılan bir derse ilişkin önceki yıllardan ö ğ rencinin de ğ erlendirme verisini (e ğ er mevcutsa) analiz et. Dersin yerleşik versiyonunda kullanılan önceki içerik ve yaklaşımın açıklamasını temin et (En kolay yolu ders izlencesini temin etmek). Aşama 3- Analiz yap.

20 5. Var olan ö ğ renme yönetim sistemini (örn., SiteScape, WebCT, BlackBoard, Oncourse, vb.) analiz et ve ders içeri ğ ine ve ders etkinliklerine göre en uygun olan birini seç. 6. E ğ itim bilimine karar ver (Problem tabanlı, grup çalışması vb.). Aşama 3- Analiz yap.

21 Ö ğ rencilere, web tabanlı derslerde edindikleri bilgileri anlamlı şekillerde uygulayabilecekleri yollar sa ğ la. 1. Ö ğ renciyi ö ğ renme sürecinde aktif bir katılımcı yap. 1.1. Ö ğ retmen merkezli model yerine ö ğ renci merkezli bir modeli takip et. 1.2. E ğ itimciyi web tabanlı ö ğ retim modelinde bir danışman/yardımcı olarak kullan. Aşama 4- Ö ğ retim Stratejierini belirle

22 Aşama 4- Ö ğ retim Stratejierini belirle. 1.3. Uzaktan e ğ itimdeki yalnızlı ğ ın üstesinden gelmek için işbirlikli ö ğ renme seçenekleri sa ğ la. Farklı formlar kullanarak etkileşim sa ğ la. Çoklu bilgi kaynakları kullan. Kaynak paylaşımı için ortaklıklar geliştir. Güvenilir araştırma veritabanlarına erişim sa ğ la. Başka üniversitelerin e ğ itim kaynaklarına erişim sa ğ la.

23 1.4. Katılımcılar arasında birden çok iletişim hattından yararlan. Uzak taraflar arasında eş zamanlı iletişim olana ğ ı sa ğ la. Bu amaçla aşa ğ ıdaki Internet araçları kullanılabilir: Sohbet araçları Anlık mesajlaşma araçları Sesli konferans araçları Video konferans araçları Uzak taraflar arasında eş zamansız iletişim olana ğ ı sa ğ la. Bu amaçla aşa ğ ıdaki Internet araçları kullanılabilir: E-posta Kılavuzlu tartışma grupları Aşama 4- Ö ğ retim Stratejierini belirle.

24 1.5. Ö ğ renenleri aralarında işbirli ğ i yapmaya ve etkileşim kurmaya teşvik et. 1.6. Ö ğ rencilerin profesyonel olarak ve kişisel olarak birbirlerini desteklemeleri için resmi olmayan (informal) a ğ lar oluşturmalarına olanak sa ğ la. Bu amaçla aşa ğ ıdaki araçlar kullanılabilir: Elektronik kafe Telefon Aşama 4- Ö ğ retim Stratejierini belirle.

25 2. Çoklu ö ğ renme stillerini destekle.  Ö ğ rencilerin bilgiyi görerek ve duyarak ö ğ renmelerine olanak sa ğ la.  Ö ğ rencilerin aktif ö ğ renme görevlerini yaparak ö ğ renmelerine olanak sa ğ la.  Ö ğ rencilerin materyal okuyarak ö ğ renmelerini sa ğ la. 3. Problem-çözme etkinlikleri sa ğ la. Aşama 4- Ö ğ retim Stratejierini belirle.

26 Aşama 5- İ yi planlanmış bir yönetimsel yapı sa ğ la.  Bu yapı, üniversite, bölüm ve uzaktan ö ğ renci arasındaki iletişimleri ve karşılıklı alıp vermeyi kolaylaştırmalıdır. Web tabanlı ö ğ retim ö ğ rencilerinin, geleneksel ö ğ retimden daha az sıklıkta kurumla iletişim kurmalarına ra ğ men etkileşim daha anlamlıdır.

27 1. Sekreterlik için personel sa ğ la. 2. Yazı işleri ile ilgili (clerical) personel sa ğ la. 3. Para-professional personeli sa ğ la. Aşama 5- İ yi planlanmış bir yönetimsel yapı sa ğ la.

28 Aşama 6- Web tabanlı ö ğ retim tasarım ve geliştirme 1. Tasarım ekibi üyeleri, bu dönüştürme projesinin nasıl ortak bir noktada buluşması gerekti ğ ine ilişkin paylaşımlı bir görüşe sahip olmalılar 2. Aşa ğ ıdaki etiketler ile geliştirme çalışmalarını organize et:  İ çerik materyalleri (müşteri tarafından sunulan kaynaklar)  Ö ğ retim tasarımı belgeleri (geliştirme ekibi tarafından geliştirilen ö ğ retim üniteleri)  Arayüz tasarım belgeleri (şablonlar, web site modelleri, taslaklar)  Çoklu ortam kaynakları (dersin çoklu ortam ö ğ eleri)  Örnek belge (önceki web tabanlı ö ğ retim derslerinden ö ğ retim tasarımı belgesi ve gezinim örnekleri)  Proje yönetimi belgesi (üretim planları, roller, ara raporlar)

29 3. Aşa ğ ıdaki roller çerçevesinde tasarım ve geliştirme ekibini organize et.  Proje yöneticisi  Teknoloji yöneticisi  Belgeleme yöneticisi  İ çerik yöneticisi  Daimi üye 4. Temel kararları almak ve tasarım sürecinde onları güncellemek için belirli aralıklarla müşteri ile görüş. Aşama 6- Web tabanlı ö ğ retim tasarım ve geliştirme

30 5. Genel bir şablon hazırla ve ders modüllerinin her biri için onu kullan. 6. İ çerik eklemeyi azaltarak dersin yerleşik içeri ğ ini dengede tut. 7. Web tabanlı ö ğ retim web sitesinde aşa ğ ıdaki ö ğ eler yer alsın:  Bir ana sayfa  Detaylı bir ders izlencesi  Ö ğ rencilerin beklentileri  Son teslim tarihleri  Derecelendirme ölçütleri  Ders amaçları  Ders prosedürleri ve ilkeleri  Ders programı  Ders içeri ğ i ba ğ lantıları (linkler)  Kaynaklar Aşama 6- Web tabanlı ö ğ retim tasarım ve geliştirme

31 8. Çoklu ortam ö ğ eleri ile ders içeri ğ ini tamamla. 9. Format (örn., aynı power point formatı) ve ifade etme ba ğ lamında web site boyunca tutarlı ol. 10. Ders e ğ itimcisine belge ver. Aşama 6- Web tabanlı ö ğ retim tasarım ve geliştirme

32 Aşama 7- Gerçek web tabanlı ö ğ retim dersi başlamadan önce mümkün oldu ğ unca teknolojik engelleri ortadan kaldır. 1. Ö ğ rencileri çevrimiçi dersler için e ğ it ve destekle. Geleneksel sınıf ö ğ retiminde, ö ğ renciler derse katılmaya hazırdır. Bununla birlikte, bir web tabanlı ö ğ retim dersinde ö ğ renme, bazı ö ğ rencilerin hazırlıklı olmadı ğ ı bir takım bilgi, beceri ve yetenek gerektirir. Hem teknik boyutta hem de uzaktan ö ğ renme yöntemi için hazırlık gereklidir. Bu ba ğ lamda, aşa ğ ıdakiler uygulanmalıdır:

33 1.1. Asıl sınıfın başlamasından önce ö ğ rencilere bir oryantasyon süreci (çevrimiçi e ğ itim ve uygulama oturumları) sa ğ la. Bu oturumlar, web tabanlı ö ğ retim dersi başlamadan önce ö ğ rencilerin, çevrimiçi ö ğ renme araçlarına ve tekniklerine aşina olmalarına yardımcı olacaktır. 1.2. Ö ğ rencilere temel bilgisayar okuryazarlı ğ ı dersi sa ğ la. Bu ders aşa ğ ıdaki konuları içerebilir: Çoklu ortam yazılımı Web yazarlı ğ ı yazılımı Konferans araçları E-posta gönderme 2. E ğ itimcileri e ğ it ve destekle. Aşama 7- Gerçek web tabanlı ö ğ retim dersi başlamadan önce mümkün oldu ğ unca teknolojik engelleri ortadan kaldır.

34 1. De ğ erlendirme süresince içerik edinmeye vurgu yapmak yerine uygulama boyutuna yo ğ unlaş. Özgün de ğ erlendirme görevleri ile ö ğ renci başarısını de ğ erlendir. Bu özgün de ğ erlendirme görevleri şunlar olabilir:  Ödev teslimine dayalı (Deliverable driven)  Tartışma odaklı  Sunum odaklı 2. Biçimlendirici de ğ erlendirme teknikleri sa ğ la.  Kısa cevaplı testlerden yararlan. Aşama 8- Ö ğ rencileri de ğ erledir.

35 3. Sonuç özetleyici de ğ erlendirme teknikleri sa ğ la. Geleneksel durumlardan daha az nesnel testler kullan.  E ğ er geleneksel de ğ erlendirme tekniklerinden yararlanıyorsan, akademik sahtekarlı azaltmak için ö ğ renenlere bir kopya ka ğ ıdı kullanma olana ğ ı ver. 4. Ö ğ rencilerin sadece kendi notlarına erişebilmeleri için parola güvenli ğ i ile notları göster. 5. Tüm ödev türlerinde tam vaktinde geri bildirim ver. Aşama 8- Ö ğ rencileri de ğ erledir.

36 Aşama 9- Web tabanlı ö ğ retimi de ğ erlendir. 1. Devam eden biçimlendirici de ğ erlendirme sa ğ la. Kullanışlılı ğ ı kabul edilen özellikleri sakla, di ğ erlerini ya tamamen çıkart ya da üzerinde de ğ işiklik yap. Düzenli olarak web sitesinin bakımını yap. Programdaki hataları ortadan kaldır. Site içeri ğ ini gözden geçir, yazım hatalarını bulup düzelt. Kısa süreli sonuçlarla memnun ol ve web tabanlı ö ğ retimi geliştirmeye devam etmek için ilk geri bildirimi kullan. Ö ğ rencilerin web tabanlı ö ğ retime ilişkin algılarına yönelik araştırma yap. Bu amaç için, web tabanlı ö ğ retim çalışma halindeyken, ö ğ rencilerin isimsiz olarak yorum yapmalarına olanak veren bir yöntem kullan. Farklı tarayıcılarda ve bilgisayar platformlarında siteyi test et.

37 2. Dersleri web tabanlı ö ğ retim moduna dönüştürmeyle olası birikimleri ve yatırım karlılı ğ ını hesapla. Etkili web tabanlı ö ğ retim dersleri, çeşitli kaynakları paylaştırmayı gerektirir. Bu kaynaklar web tabanlı ö ğ retim dersinin tüm maliyetini kapsar. Buna karşılık, kurum yatırımın sonucu olarak yararlar bekler. E ğ er yararlar maliyeti aşarsa, web tabanlı ö ğ retim dersi uygulanabilir bir akademik alternatif olarak düşünülebilir. Aşama 9- Web tabanlı ö ğ retimi de ğ erlendir.

38 Kaynak Tuzun, H. (2001). Guidelines for converting existing courses into web-based format. Annual Proceedings of Selected Research and Development Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology (pp. 360- 370).

39 Teşekkürler…


"GUIDELINES FOR CONVERTING EXISTING COURSES INTO WEB- BASED FORMAT Tülay DARGUT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları