Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3. ÜNİTE: ÜCRETLER, SERBEST MESLEK KAZANÇLARI, GMSİ, MSİ, DİĞER KAZANÇ ve İRATLAR Doç. Dr. İrfan TÜRKOĞLU Zirve Üniversitesi Hukuk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3. ÜNİTE: ÜCRETLER, SERBEST MESLEK KAZANÇLARI, GMSİ, MSİ, DİĞER KAZANÇ ve İRATLAR Doç. Dr. İrfan TÜRKOĞLU Zirve Üniversitesi Hukuk."— Sunum transkripti:

1 1 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3. ÜNİTE: ÜCRETLER, SERBEST MESLEK KAZANÇLARI, GMSİ, MSİ, DİĞER KAZANÇ ve İRATLAR Doç. Dr. İrfan TÜRKOĞLU Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2 2  GVK Mad. 61: “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.”  Unsurları:  İşverene bağlı olma,  Belli bir iş yerine bağlı olma,  Hizmet Karşılığı olarak ödeme yapılması. (Ödenek, tazminat, zam, avans, aidat, prim, ikramiye...) ÜCRET

3 3 ÖZEL OLARAK ÜCRET SAYILAN GELİRLER  GVK Mad. 61  İstisna dışında kalan emeklilik, malüliyet, dul ve yetim aylıkları,  Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığı verilen para, mal ve sağlanan menfaatler,  Bazı meclis üyeleri ile komisyon üyelerine sağlanan imkanlar,  Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile tasfiye memurlarına yapılan ödemeler,  Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve jüri üyelerine yapılan ödemeler,  Sporculara yapılan ödemeler,  Yemek ve yatma giderleri karşılığında ödenen gündeliklerin istisna haddini aşan kısımları,  Emekli, dul ve yetimlere yapılan ödemelerin istisna haddini aşan kısımları,  İşten çıkarma tazminatlarının istisna haddini aşan kısımları.

4 4  ÜCRETİN STOPAJ USULÜYLE VERGİLENDİRİLMESİ  DİĞER ÜCRETLİLERİN VERGİ KARNESİ ÜZERİNDEN VERGİLENDİRİLMESİ  BAZI ÜCRETLİLERİN BEYANNAME ÜZERİNDEN VERGİLENDİRİLMESİ ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ

5 5  ÜCRETİN STOPAJ USULÜYLE VERGİLENDİRİLİMESİ:  Ücretin Vergilendirilmesinde Temel Yöntem Stopaj Usulüdür  %15-35 Stopaj Oranı Uygulanır  Safi Ücret Vergilendirilir  SAFİ ÜCRET = Gayri Safi Ücret – İndirimler (Para+Ayın+menfaat – GVK Mad.63)  GAYRİ SAFİ ÜCRET: Para: Borsa rayici, Ayın: Perakende fiyatı Menfaat: Emsal bedeli esas alınır.  İNDİRİMLER:  Kamu kurumları için yapılan yasal kesintiler,  Emekli sandıklarına ve Sosyal Sigorta Kurumlarına yapılan ödemeler,  Şahıs sigorta primleri,  Sendikalara ödenen aidatlar,  Asgari geçim indirimi (Asgari ücret %50-10-7,5-5),  Engellilik İndirimi (880-440-200).  Engelli Şahıs İndirimi (880-440-200). ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ

6 6  DİĞER ÜCRETLİLERİN VERGİ KARNESİ ÜZERİNDEN VERGİLENDİRİLMESİ:  GVK Mad. 64  Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret, sanat ve serbest meslek erbabı yanında çalışanlar,  Özel hizmetlerde çalışan şoförler,  Özel inşaat sahiplerinin inşaat işçileri,  Gayri menkul sermaye iradı elde edenlerin yanında çalışanlar,  Danıştay’ın olumlu görüşü ile Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.  Matrah: Asgari Ücretin Yıllık brüt tutarının % 25’i Safi Ücret Kabul edilir.  Bu Ücretler için Beyanname verilmez, Beyannameye dahil edilmez.  Şubat ve Ağustos Ödeme ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ

7 7  BAZI ÜCRETLİLERİN BEYANNAME ÜZERİNDEN VERGİLENDİRİLMESİ:  Tek işverenden elde edilen ücret beyan edilmez.  Stopaj yapılmamış bazı ücretler beyan edilir.  Stopaja tabi olmasına rağmen birden fazla işverenden elde edilen ve beyan sınırını aşan ücret gelirlerinin tümü beyan edilir.  İzleyen yıl Mart ayında beyan edilir, Mart ve Temmuz ayında ödenir.  Önceki stopajlar düşülür. ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ

8 8 ÜCRETLERDE MUAFİYET ve İSTİSNA  Diplomat Muaflığı (GVK Mad.15) (MSİ Hariç)  Elçilik Çalışanlarının Ücret İstisnası (GVK Mad.16)  Gider Karşılıkları (Harcırah, Yolluk, Yakacak, GVK Mad.24)  Tazminat ve Yardımlar (Emeklilik, Nafaka, Çocuk, GVK Mad.25)  Vatan Hizmetleri Yardımları (GVK Mad.26)  Teçhizat ve Tayın Bedelleri (İş elbisesi, Asker azığı GVK Mad.27)  Öğretim ve Uygulama Giderleri (GVK Mad.28)  Teşvik İkramiye ve Mükafatları (GVK Mad.29)  Diğer İstisnalar (Köy, Hizmetçi, Çırak, Yemek, Servis, Konut,…GVK 23; )

9 9 SERBEST MESLEK KAZANCI  GVK Mad.65 : “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır ”

10 10 SERBEST MESLEK FAALİYETİ  “Serbest Meslek Faaliyeti: Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” (GVK Mad: 65)  Sermaye ikinci plandadır,  Uzmanlığa dayanır,  Ticari nitelikte bir faaliyet olmamalıdır,  Bağımsızdır,  Şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılır,  Sürekli olmalıdır : (İşe Başlama Belirtileri :VUK 155)  İşyeri açmak  Tabela asmak  İlanlar yapmak  Mesleki kuruluşlara kayıt olmak

11 11 SERBEST MESLEK ERBABI Serbest Meslek Erbabı:  Gümrük Komisyoncusu, Borsa Ajan ve Acentesi, SMK Pay alanlar, SM faaliyetinde bulunan Kol. ve Adi Ş. Ortakları, AKŞ Komandite Ortağı,  Dava vekilleri, Müşavirler, Doktorlar, Noterler, Mühendisler, Rehberler, Veteriner Hekimler, Şair, Yazar, Ressam, Ticari ve mesleki işleri takip edenler,  Konser veren sanatçılar,  İşe başlama belirtilerinin en az ikisini taşıyan ebe,sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi meslek sahipleri (GVK Mad: 66)  Ayrıca Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin almış oldukları ücretler,  Telif Kazançları SM Kazancı sayılır. (GVK Mad.76)

12 12 SERBEST MESLEK KAZANCININ BAŞKA KAZANÇLARA DÖNÜŞMESİ  SERBEST MESLEK FAALİYETİ:  İş verene tabi olarak yapılırsa : Ücret  Sermaye konularak yapılırsa : Ticari Kazanç (Dr. Ecz. Diş Protezcisi)  Arızi Olarak Yapılırsa : DKİ  Telif eserleri başkalarınca Kiralanırsa: GMSİ  Telif eserleri başkalarınca Satılırsa: DKİ  Şirket kurularak yapılırsa: KV

13 13 SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİ  GVK Mad:67 “Bir hesap döneminde tahsil edilen para ve ayınlarla diğer suretlerle sağlanan parasal menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler düşüldükten sonra kalan fark Serbest Meslek Kazancıdır.”  Tahsil esası geçerli  Kazancın Tespiti Gerçek Usulde yapılmaktadır.  İşletme Defterine benzeyen SMK Defteriyle tespit edilir.

14 14 GİDERLER  İNDİRİLECEK GİDERLER :  Genel Giderler, Gayrimenkulün bir kısmı ikamet olarak kullanılıyorsa: Kiranın tamamı, diğer masrafların yarısı, Kendi mülkü ise, amortismanın yarısı gider olarak indirilir.  İşçi Giderleri,  Seyahat ve İkamet Giderleri,  Amortismanlar,  Taşıt Giderleri,  Mesleki yayın harcamaları,  Mal ve hizmet alım bedelleri,  Emekli ve Mesleki kuruluş aidatları,  Vergi, resim ve harçlar,  Tazminatlar,

15 15 GİDERLER  İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER :  Envantere dahil olmayan otomobillerin Giderleri,  Para ve vergi cezaları,  Gecikme zamları ve faizler

16 16 SMK’DA İNDİRİM, MUAFİYET VE İSTİSNA  ENGELLİLİK İNDİRİMİ: (Kendisi - Bakmakla Yükümlü olduğu kişi)  SMK MUAFLIĞI: Ebe, Sünnetçi, Sağlık Memuru, Arzuhalci, Rehberler (GVK:66/5)  İşe Başlama belirtilerinden sadece birini taşımalı  İşyeri açmak  Tabela asmak  İlanlar yapmak  Mesleki kuruluşlara kayıt olmak  Nüfusu 5000’ i aşmayan yerlerde faaliyet yürütenlerden bu şartlar aranmaz  TELİF KAZANÇLARI İSTİSNASI (GVK:18)  Yararlanıcılar: Müellif, Ressam, Heykeltraş, Bestekar, Mucit,…. ve Bunların Mirasçıları.  Eserler: Kitap, resim, heykel, nota, şiir, hikaye, roman, karikatür, senaryo…..gibi eserler.  Satma, devir, temlik, kiralama, istisna kapsamındadır.  Stopaja tabidir ( %17 )  Ödemeyi yapanla bir hizmet ilişkisi olmamalıdır.

17 17 SMK’DA VERGİLENDİRME  İzleyen yılın Mart ayında beyan, Mart ve Temmuz aylarında ödeme  Kendilerine yapılan ödemeler üzerinden %20 stopaj yaparlar.  Geçici vergi öderler

18 18  GVK Mad.70-74  GMSİ: Mal ve Hakların Kiralanmasından elde edilen gelir.  Arazi, Bina, Maden Suları, Gemi, Araç, Makina  Arama, İşletme ve İmtiyaz (Ayrıcalık) hakları, Marka, Unvan, Desen, Model, Film, Telif (Fikir ve sanat eseri) Hakları, İhtira (Buluş) Beratı  Mükellef (Mad.70): Gayrimenkuller ile bu nitelikteki hakların  Sahip,  Zilyet (Elinde tutan),  Mutasarrıf (Kullanım hakkı olan),  İrtifak Hakkı Sahibi (Yararlanma hakkı),  İntifa Sahibi (Kullanma- yararlanma hakkı),  Kiracı. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI

19 19 GMSİ’NIN BAŞKA KAZANÇLARA DÖNÜŞMESİ  Mal ve Haklar - Ticari veya Zirai bir işletmeye dahil olursa: Ticari – Zirai Kazanç  Telif (Fikir ve sanat eseri) Hakları ve İhtira (Buluş) Beratları Sahip ve Mirasçılarınca Kiralanırsa: SMK  Telif Hakları ve İhtira Beratları Sahip ve Mirasçıları Dışındakilerce Kiralanırsa: GMSİ

20 20  HASILAT: 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır.  Gelecek yıllara ait peşin kiralar ilgili yılın geliri sayılır.  GMSİ Stopaj yoluyla veya Beyan yoluyla vergilendirilir. GMSİ’NIN VERGİLENDİRİLMESİ

21 21  Kiralar ödenirken stopaj yapılır  Kiracının vergi kesme yükümlüsü olması gerekir.  Genellikle işyeri kiraları stopaja maruz kalmakta.  Kiralar üzerinden yapılacak stopaj oranı %20’dir. GMSİ’NIN STOPAJ YOLUYLA VERGİLENDİRİLMESİ

22 22  GMSİ Esas olarak Beyanname üzerinden vergilendirilir.  Beyanname Mart ayında verilir, Mart ve Temmuz ayında ödenir.  STOPAJI YAPILMIŞ OLAN GMSİ:  Beyanname Verme Sınırı Aşılmamışsa, GMSİ Beyan edilmez.  Beyanname Verme Sınırı Aşılmışsa, GMSİ tamamı beyan edilir, stopaj vergiden düşülür.  STOPAJI YAPILMAMIŞ OLAN GMSİ:  Stopajı yapılmayan GMSİ beyan edilmelidir.  Sadece Konut Kira geliri var ve istisna sınırını aşmamışsa beyan edilmez. Aşan kısım beyan edilir.  Birden çok konutu varsa sadece bir konut istisnasından yararlanır.  Ticari, Zirai ve Serbest Meslek Kazancı varsa Konut İstisnasından Yararlanamaz.  Beyan etmez veya eksik beyanda bulunursa istisnadan yararlanamaz GMSİ’NIN BEYAN YOLUYLA VERGİLENDİRİLMESİ

23 23 GİDERLER ve İSTİSNA  GMSİ’nda Safi İrat Vergilendirilir  Gerçek Giderlerin İndirilmesi (GVK Mad.74)  Genel giderler, İdare gideri, Sigorta, Borçların faizleri, Vergiler, Amortisman, Bakım, Kira, Zarar …  Götürü Giderler  Hasılatın %25’i  2 Yıl geçerli

24 24  Kiraya verilen mal ve hakların kira bedeli, emsal kira bedelinden düşük olamaz.  Emsal Kira Bedeli Uygulama Nedenleri:  Kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük gösterilmesi.  Bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması.  Kiraların düşük gösterilmesini önlemek amacıyla getirilmiştir. VERGİ GÜVENLİK MÜESSESESİ

25 25  Bina ve Arazide Emsal Kira Bedeli: Yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce tespit edilen bedel veya VUK’a göre belirlenen (EVK:29) vergi değerinin % 5’i.  Diğer Mal ve Haklarda Emsal Kira Bedeli: Bu mal ve hakların maliyet bedeli veya VUK’nun servetlerin değerlenmesi hakkındaki hükümlerine göre belirlenen değerin % 10’udur. EMSAL KİRA BEDELİNİN TESPİTİ

26 26 EMSAL KİRA BEDELİ ESASININ UYGULANMAYACAĞI DURUMLAR  Binaların usul, füru veya kardeşin ikametine tahsis edilmesi,  Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması,  Mal sahibi ile akrabalarının birlikte ikamet etmesi,  Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalar (GVK:73).

27 27 MENKUL SERMAYE İRADI  GVK Mad.75: “Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında, nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.”  Menkul: Mali Yatırım Sermayesi,  UNSURLARI:  Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinin dışındaki faaliyetlerden elde edilmiş olmalı.  Nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşmalı.  Yatırılan sermaye dolayısıyla temettü (kar), faiz, kira veya benzeri bir irat elde edilmiş olmalı.

28 28 ÖZEL OLARAK MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER GVK Mad: 75  1. Her nevi hisse senetlerinin kar payları,  2. İştirak paylarından doğan kazançlar,  3. Kurumların idare Meclisi Başkan ve üyelerine verilen kar payları,  4. Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmı,  5. Her türlü tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile gelir ortaklığı senetlerinden sağlanan gelirler,  6. Her nevi alacak faizleri,  7. Mevduat faizleri  8. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponların satışından elde edilen bedeller;  9. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar;  10. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri;  11. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları.  12. İkinci fıkranın 5 numaralı bendinde yer alan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler.  13. Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler,

29 29 MSİ’NIN BAŞKA KAZANÇLARA DÖNÜŞMESİ  Menkul kıymetlerin, ticari faaliyete dahil olması durumunda, Ticari Kazanç olur.  Ödünç para verme işi sürekli yapılıyorsa, Ticari Kazanç olur.  Bono, Tahvil ve Eurobond Vadesi gelmeden elden çıkarılırsa, Diğer Kazanç ve İrat (Değer Artışı Kazancı) olur.

30 30 MSİ’NIN VERGİLENDİRİLMESİ  MSİ’NIN STOPAJ YOLUYLA VERGİLENDİRİLMESİ  MSİ’NIN BEYAN YOLUYLA VERGİLENDİRİLMESİ

31 31 MSİ’NIN VERGİLENDİRİLMESİ  MSİ’NIN STOPAJ YOLUYLA VERGİLENDİRİLMESİ  Esas usul stopaj yoluyla vergilendirmedir.  Bono, Tahvil, Eurobond, Mevduat faizi, Repo Geliri, Kar Payları üzerinden yapılan tevkifat nihai vergidir.  Kurum kâr payları (Temettü) ödemesi üzerinden de stopaj yapılmaktadır.  Gerçek kişilerin stopajı yapılmış kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna edilmiştir. Kalan tutar beyanname verme sınırını aşıyorsa Mart ayında beyan edilir, Stopajların tamamı vergiden indirilir.

32 32 MSİ’NIN VERGİLENDİRİLMESİ  MSİ’NIN BEYANNAME ÜZERİNDEN VERGİLENDİRİLMESİ  Stopaj yapılmamış bazı iratlar Mart ayında beyan edilir.  Alacak Faizleri, vadesi gelmemiş kuponların satışı, iştirak hisselerinin ve tahakkuku etmemiş kar paylarının devri, senet iskonto bedelleri, Stopaj yapılmış olsa da Yurt dışında elde edilen mevduat ve devlet tahvili faizi için beyanname verilir.  GİDERLER:  Korunması için yapılan giderler (Depo ve Sigorta ).  Tahsil giderleri  Ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar (Gelir Vergisi Hariç)

33 33 STOPAJA TABİ OLAN MSİ MSİ TÜRÜ STOPAJ ORANI BEYAN DURUMU Mevduat faizi (TL-Döviz) % 15,12,10-18,15,13 Yok Kar zarar ortaklığı geliri % 15 Yok Repo geliri % 15 Yok Tahvil/bono faiz geliri % 10 (Tam M.) % 0 (Dar M.) Yok Yatırım fonu katılma belgesi %10Yok Emeklilik şirketleri ödemeleri % 5, %10, %15 Yok Kar payları (temettü) %15 Yarısı İstisna, İstisnanın düşülmesinden sonra kalan tutar 29.000 TL’yi geçiyorsa kalan tutar beyana tabi. Yarısı İstisna, İstisnanın düşülmesinden sonra kalan tutar 29.000 TL’yi geçiyorsa kalan tutar beyana tabi.

34 34 DİĞER KAZANÇ ve İRATLAR  GVK Mad: 80-82  Sürekli Olmayacak.  Gelir Vergisi yükümlülüğü doğuracak.  Ticari işletme tarafından elde edilirse ticari kazanç olur.  Değer Artışı Kazançları ve Arızi Kazançlardan Oluşur. * Menkul, Gayrimenkul ve * Arızi Ticari ve SMK * Hakların elden çıkarılması * GM Tahliyesi, Peştemaliye….

35 35 DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI  VERGİLENDİRİLECEK DAK GVK Mük. Mad. 80  Menkul Kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar,  GVK’nın 70/5. Maddesindeki Hakların elden çıkarılması,  Telif haklarının ve İhtira beratlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar,  Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar,  Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar,  GVK’nın 70. Maddesinin 1, 2, 4 ve 7. bentlerindeki GM ve hakların elden çıkarılması.

36 36 DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ  Matrah, Alış bedeli ile Satış bedeli arasındaki fark  DAK’nın STOPAJ YOLUYLA VERGİLENDİRİLMESİ  DAK’nın BEYAN YOLUYLA VERGİLENDİRİLMESİ

37 37 DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ  DAK’nın STOPAJ YOLUYLA VERGİLENDİRİLMESİ  Aracı kurum veya Banka Tarafından Stopaj Yapılır  Stopaj nihai vergidir  Beyanname verilmez

38 38 DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ  DAK’nın BEYAN YOLUYLA VERGİLENDİRİLMESİ  Borsada işlem görmeyen hisse senetleri,  Eurobond, Yabancı Hisse senedi ve tahvil,  GM ve Hakların 5 Yıl içinde elden çıkarılması  İstisna tutarını aşan kısım vergiye tabidir.  Menkul kıymet ve SP araçlarının satışından elde edilen kazançlara bu istisna uygulanmaz.  Mart ayında beyan edilir.  GİDERLER İNDİRİLİR:  Maliyet Bedeli  Giderler  Vergi ve Harçlar

39 39 DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI  VERGİLENDİRİLMEYECEK DAK GVK Mad. 81  Borsaya kayıtlı hisse senetleri,  Menkul kıymetler yatırım ortaklığı hisse senetleri,  Ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçılarca işletmenin faaliyetine devam etmesi,  Kazancı Bilanço Esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin sermaye şirketine devrolunması,  Kolektif veya adi komandit şirketlerin sermaye şirketine dönüşmesi halinde elde edilen kazançlar.

40 40 ARIZİ KAZANÇLAR  GVK Mad: 82  Süreklilik göstermeyen (Arızi) ticari ve serbest meslek faaliyetlerinin icrasından elde edilen kazançlar,  Ticari, Zira, ve Serbest Meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi karşılığında elde edilen kazançlar,  Gayrimenkullerin tahliyesi, kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ve peştemallıklar,  İstisna tutarının aşılmış olan kısmı vergilendirilir.  Ticari, Zirai, veya Mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi veya İhaleye katılmama karşılığında elde edilen gelir,  Terk ettiği işiyle ilgili sonradan elde ettiği gelir,  İlk üç bentte sınırın aşılması gerekir, son iki bentte İstisna öngörülmemiş, tutar beyan edilir.

41 41 Hatırlatma  GERÇEK USUL : Defter Tutulur Belge Alınır Belge Verilir  BASİT USUL : Defter Tutulmaz Belge Alınır Belge Verilir  ESNAF MUAFLIĞI : Defter Tutulmaz Belge Alınır Belge Verilmez TELİF HAKKI  Kendi veya MirasçılarıKİRALARSA SMK İSTİSNA  Diğerleri KİRALARSA GMSİ  Diğerleri SATARSA DKİ GMSİ + MSİ + ÜCRET  STOPAJ YAPILMIŞ29.000 YTL GeçilmemişBEYAN GEREKMEZ  STOPAJ YAPILMIŞ29.000 YTL GeçilmişBEYAN GEREKİR (Stopajlar Düşülür) GMSİ + MSİ  STOPAJ YAPILMAMIŞ1.500 YTL GeçilmişBEYAN GEREKİR  DEĞER ARTIŞI KAZANCI : 10.600 - ARIZİ KAZANÇ: 23.000 İSTİSNA

42 42 İyiki de katılmışım diyenlere teşekkürler....


"1 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3. ÜNİTE: ÜCRETLER, SERBEST MESLEK KAZANÇLARI, GMSİ, MSİ, DİĞER KAZANÇ ve İRATLAR Doç. Dr. İrfan TÜRKOĞLU Zirve Üniversitesi Hukuk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları