Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Kavramlar EKONOMETRİ İktisat Matematik İstatistik İktisatçılar için İstatistik Matematiksel İstatistik Matematiksel İktisat EKONOMETRİ NEDİR?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Kavramlar EKONOMETRİ İktisat Matematik İstatistik İktisatçılar için İstatistik Matematiksel İstatistik Matematiksel İktisat EKONOMETRİ NEDİR?"— Sunum transkripti:

1

2 Temel Kavramlar

3 EKONOMETRİ İktisat Matematik İstatistik İktisatçılar için İstatistik Matematiksel İstatistik Matematiksel İktisat EKONOMETRİ NEDİR?

4 Ekonometri: –E–Ekonomi –M–Matematik –İ–İstatistik Bilimlerinin ara kesitidir. Yani, İktisat teorisinin, matematik ve istatistik yöntemlerle kanıtlanması çabalarıdır.

5 EKONOMETRİNİN GAYESİ Ekonometrinin gayesi, iktisadi ili ş kilerin katsayılarını gerçe ğ e en yakın bir ş ekilde tahmin etmektir. Burada iktisadi ilişkiler "iktisadi modelleri" ilgilendirirken, "gerçeğe en yakın" ifadesi ise "istatistik tümevarım" konusunu ilgilendirmektedir.

6 İKTİSADİ MODEL İktisadın bize sağladığı ön bilgilerden hareketle, değişkenler arasında kurulan matematiksel ilişkiye "iktisadi model" denir. İktisadi ilişki veya modeller genellikle bir ana kütleden alınan "örnek" verilerine göre tahmin edilir.

7 İSTATİSTİKİ TÜMEVARIM Örnekten hareketle istatistiki analiz metotlarıyla ana kütlenin özelliklerinin tanımlanması istatistiki tümevarımdır. Örnekten elde edilen sonuçlar ise, ana kütleyi yani gerçeği tam göstermediğinden, ekonometrik çalışmalarda istatistikî tümevarım metodları ile ana kütle değerleri gerçeğe en yakın tahmin edilmeye çalışılır.

8 Temel Kavramlar Veri: Analizi yapılacak sayı veya gerçeklerdir. Örneğin 1. tüketiciye ait aylık gelir olan 750, veridir. Veri seti: Bir araştırma için toplanan verilerdir. Yanda, 10 tüketiciye ait veri setidir Denek (Öğe): Hakkında veri toplanan birey veya nesnedir. Her tüketici, bir denektir. Buna göre 10 denek bulunmaktadır Değişken: Söz konusu deneklerin bir özelliğidir. Çizelgede 4 değişken bulunmaktadır: Cinsiyet (Kadın, Erkek), Aylık Gelir (Milyon TL), Yıllık Giyim Harcaması (Milyon TL), Evdeki Birey sayısı Gözlem: Tek bir deneğe ait tüm değişkenlere ait veriler, bir gözlemdir. Örneğin 2 no’lu tüketiciye ait; cinsiyeti, aylık geliri, yıllık giyim harcaması ve evdeki birey sayısı verileri, bu tüketiciye ait gözlemdir Tüketici No Cinsiyet (K: Kadın, E: Erkek) Aylık Gelir (Milyon TL) Yıllık Giyim Harcaması (Milyon TL) Evdeki Birey Sayısı 1E E K E K K E E K K

9 Değişkenler 1. Nicel de ğ i ş ken 2. Nitel de ğ i ş ken 3. Kesikli de ğ i ş ken 4. Sürekli de ğ i ş ken

10 Değişkenler Nicel de ğ i ş ken: Ne kadar veya kaç tane sorusunun kar ş ılı ğ ıdır. Sayısal olarak ifade edilir. Örne ğ in aylık gelir, bir nicel de ğ i ş kendir. Fiyat, arazi geni ş li ğ i, süt verimi birer nicel de ğ i ş kendir. Nitel de ğ i ş ken: Deneklerin herhangi bir niteli ğ idir. Cinsiyet, renk, bölge, grup gibi özellikler, nitel de ğ i ş kenlere örnek olarak verilebilir. Nitel de ğ i ş kenler ekonometrik modellerde kullanılabilir. Ancak bunun için nitel verilere sayısal kar ş ılıklar verilmesi gerekir. Örne ğ in tüketicinin cinsiyeti erkek ise 1, kadın ise 0 olarak sayısalla ş tırılabilir.

11 Değişkenler Kesikli de ğ i ş ken: Sadece tamsayısal de ğ erler alan de ğ i ş kenlerdir. Örne ğ in ailedeki birey sayısı tam sayısal verilerden olu ş mak zorundadır. Sürekli de ğ i ş ken: Sayı ekseni üzerinde tüm noktalarda de ğ er alabilen de ğ i ş kenlerdir. Örne ğ in aylık gelir, sayı ekseni üzerinde her noktada de ğ er alabildi ğ inden, sürekli bir de ğ i ş kendir.

12 Veri ölçekleri 1. Nominal, 2. Sıralama (Ordinal), 3. Aralık (Interval), 4. Oran (Ratio),

13 Nominal Ölçek Nominal : Verileri birbirinden ayırmaya yarayan bir numaralama veya sayısal etiketleme sistemidir. Bir ba ş ka ifadeyle, veriler nitel özelliklerine göre sınıflandırılır. Veriler arasında büyüklük küçüklük ili ş kisi yoktur. Örne ğ in; SSK numarası, okul numarası, futbolcuların sırt numarası gibi. Sayısal büyüklük ifade etmeyen kategorik veriler de nominal veri tipine girer. Örne ğ in; meslek, 1: Memur, 2: İş çi, 3: Esnaf, 4: Çiftçi gibi.

14 Sıralama Ölçek Sıralama (Ordinal): Verilerin belli bir ölçüte göre büyükten küçü ğ e veya küçükten büyü ğ e sıralanmasıdır. Yarı ş malardaki sıralama bunun bir örne ğ idir. Yaygın olarak kullanılan Likert Ölçe ğ i de, sıralama verilerine sahiptir. Likert ölçe ğ inde, be ğ enme veya önem verme dereceleri azdan ço ğ a veya çoktan aza do ğ ru sıralanır. Örne ğ in; 1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Biraz katılıyorum, 3: Ne katılıyorum ne katılmıyorum (nötr), 4: Büyük ölçüde katılıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum.

15 Aralık Ölçek Aralık (Interval): Veriler belli iki de ğ er arasında tüm de ğ erleri alabilir. Bu ölçekte, 0 yokluk anlamına gelmez. Örne ğ in hava sıcaklı ğ ı 0  C iken, sıcaklık yok denemez. Bunun yanında 2, 1’in 2 katı demek de ğ ildir.

16 Oransal Ölçek Oran (Ratio): Gözlemlerin aldı ğ ı de ğ erlerin, oransal olarak kar ş ıla ş tırılabildi ğ i veri tipidir. Bu veri tipinde; 10, 2’nin 5 katıdır; 0’ın anlamı ise, yokluktur. Fiyat, üretim miktarı, boy, a ğ ırlık, oran veri tipine verilebilecek örneklerdir.

17 Veri tipleri Uygulamalı ekonometrik ara ş tırmalarda üç tip veri söz konusudur: Zaman serileri Kesit verileri Karma (panel) veri

18 Zaman serileri Birbirini izleyen periyodik dönemlere ait verilere, zaman serisi denir. Günlük Haftalık Aylık Üç aylık Altı aylık Yıllık veriler, zaman serilerine örnek olarak verilebilir. Zaman serilerinde hiç bir döneme ait veri, eksik olmamalıdır.

19 Zaman serisi: Örnek Dönem Tarımsal işgücüDönem Tarımsal işgücü

20 Zaman serisi: Örnek DönemFiyatTalepGelirDönemFiyatTalepGelir

21 Zaman serisi: Örnek YılGELIR TÜKETİ MYılGELIR TÜKETİ M

22 Kesit verileri: Zamanın belli bir diliminde veya noktasında; bireylerden, hanehalklarından, firmalardan veya tarım i ş letmelerinden toplanan veriler, kesit verileridir. Anket yoluyla toplanan veriler, kesit verileridir. Nüfus sayımı buna iyi bir örnektir. İ llere, co ğ rafi bölgelere, ülkelere göre belli bir zaman dilimi için toplanan veriler de kesit verileridir.

23 Kesit veri: Örnek Firma noÜretimKapasite

24 Kesit veri: Örnek Ev noFiyat Alan (m 2 )

25 Kesit veri: Örnek İl noGini katsayısıGelir İşsizlik oranı

26 Kesit veri: Örnek Öğrenci noVizeFinal

27 Karma veri: Zaman serisi ve kesit verilerinin bir araya getirilmesiyle, karma veri elde edilir. Örne ğ in yılları arasında bölgelere göre bu ğ day verimleri, yılları arasında firmalara göre süt üretim miktarları ve süt maliyetleri, karma verilere örnek olarak verilebilir.

28 Karma veri: Örnek EgeMarmaraAkdenizİç Anadolu YIL ÜretimFiyatÜretimFiyatÜretimFiyatÜretimFiyat arasında bölgelere göre süt üretimleri ve reel fiyatları

29 Karma veri: Örnek YILKanadaFransaAlmanyaİtalyaJaponyaİngiltereABD arasında 7 ülkenin tüketici fiyatları indeksi

30 VERİ KAYNAKLARI Birincil veriler Deneme verileri Kesit verileri Anket Posta Telefon İnternet İkincil veriler Zaman serileri Karma (panel) veri

31 VERİ TİPLERİNİN KULLANIM ALANLARI Zaman serileri Öngörümleme Pazar analizi Yapısal analiz Dönemler arası ilişkiler Kesit verileriKarma (panel) veri Üretim deseni Tüketim deseni Tüketici davranışı Yapısal analiz Hedef grup politikaları Pazar analizi Yapısal analiz Dönemler arası ilişkiler Pazar analizi

32 İKTİSADİ MODELLER Mikro Ekonomik Modeller Sektörel Modeller Makro Ekonomik Modeller

33 Çok Denklemli Makro Ekonometrik Modeller r= Faiz haddi (oranı), L= Likit aktifler, M D = Para talebi, M S = Para arzı

34 Ekonometrinin Konusu ve Ekonometrik Araştırmada Takip Edilen Aşamalar

35 EKONOMETRİNİN KONUSU İktisadi İlişkilerin Tahmin Edilmesi, İktisat Teorisi ile Gerçeklerin Karşılaştırılması ve İktisadi Davranışların Test Edilmesi, Ekonomik Değişkenlerin Gelecekte Alabilecekleri Değerlerin Önceden Tespit edilmesi,

36 Bağımlı Değişken: Otomobil tamir masrafı (TL/Yıl) Otonun yaşı+++++ Bağımsız Değişkenİşareti

37 Bağımlı Değişken: Otomobil tamir masrafı (TL/Yıl) Yaptığı km Bağımsız Değişkenİşareti

38 Bağımlı Değişken: Otomobil tamir masrafı (TL/Yıl) Yaptığı km+++++ Bağımsız Değişkenİşareti Otonun yaşı +++++

39 Bağımlı Değişken: Patent sayısı (Adet/Yıl) Araştırma Geliştirme harcamaları Bağımsız Değişkenİşareti Bilim adamı sayısı +++++

40 Bağımlı Değişken: İşlenen Suç Sayısı (Adet/Yıl) Verilen Ceza (adet/yıl) Bağımsız Değişkenİşareti

41 Bağımlı Değişken: Ölüm (1000 Kişi/yıl) Sigara içen (1000 kişi/yıl) Bağımsız Değişkenİşareti

42 Bağımlı Değişken: Bina Sayısı Nüfus Yoğunluğu Bağımsız Değişkenİşareti Nüfus artış oranı Işsizlik Oranı

43 Bağımlı Değişken: Ev Alımı Milli Gelir Bağımsız Değişkenİşareti G.Menkul Kr.Faiz Or

44 Bağımlı Değişken: Ev Fiyatı (milyon TL) Evin alanı Bağımsız Değişkenİşareti Oda sayısı+++++ Yatak odası sayısı Banyo alanı +++++

45 Bağımlı Değişken: Otobüsle seyahat süresi (Saat) Bilet fiyatı Bağımsız Değişkenİşareti Akaryakıt fiyatı+++++ Kişi başına gelir Kentin nüfusu Nüfus yoğunluğu Kentin yerleşim alanı +++++

46 Bağımlı Değişken: Çalışan kadın oranı (%) Ortalama Kadın maaşı+++++ Bağımsız Değişkenİşareti Ortalama Erkek maaşı Üniv. mezunu kadın oranı İşsizlik oranı Evli kadın Oranı Boşanma oranı

47 Bağımlı Değişken: İle Göç Oranı (%) Hayat Standardı indeksi Bağımsız Değişkenİşareti İl geliri/Ülkegeliri İl istihdam oranı / Ülke istihdam oranı Eğitim indeksi Kişi Başınagelir Sağlık indeksi +++++

48 Bağımlı Değişken: Yurtiçi Pamuk Talebi (t) Tekstil ve konfeksiyon ihracatı (t) Bağımsız Değişkenİşareti Dünya pamuk fiyatı (t) Kişi başına gelir değişimi (t)-(t-1) Pamuk fiyatı (t)

49 Bağımlı Değişken: Ürün Ekiliş Alanı (t) Dekara gelir (t-1) Bağımsız Değişkenİşareti Ekiliş Alanı (t-1)

50 Bağımlı Değişken: Süt tüketimi (t) Fiyat (t) Bağımsız Değişkenİşareti Süt Tüketim (t-1) Gelir (t) +++++

51 Kesin (Deterministik) Model Arz teorisne göre, arz, fiyatın bir fonksiyonudur. Böyle durumda ilk soru ş u olmalıdır: Bu iki de ğ i ş ken arasında kesin bir ili ş kinin var oldu ğ unu dü ş ünebilir miyiz?

52 Kesin (Deterministik) Model... Cevabımız, hayır olmalıdır. Zira modele çok sayıda de ğ i ş ken dahil edilse bile, yine de arz miktarını kesinlikle kestirmemiz mümkün de ğ ildir. Biz biliyoruz ki arz miktarı, fiyat dı ş ında pek çok de ğ i ş kene ba ğ lı olup, örne ğ in di ğ er malların fiyatları, girdi fiyatları, gelece ğ e ili ş kin görü ş ler, teknoloji düzeyi gibi de ğ i ş kenler de arz miktarını etkileyecektir.

53 Kesin (Deterministik) Model... De ğ i ş kenler arasında kesin bir ili ş ki oldu ğ unu varsayan modeller, kesin (deterministic) modeller olarak adlandırılmaktadır. Örne ğ in arz miktarı y'nin, fiyat düzeyi x'in tam bir buçuk katı oldu ğ una inanıyorsak: y=1.5x Bu denklem, x ve y de ğ i ş kenleri arasındaki kesin bir ili ş kiyi temsil etmektedir. Bu kestirimde hata payı yoktur.

54 Olasılıklı Model... E ğ er arz miktarında belki de önemli fakat ele alınmayan de ğ i ş kenlerin veya tesadüfi olguların yol açtı ğ ı açıklanmayan de ğ i ş imlerin olaca ğ ına inanıyorsak, kesin model yerine tesadüfi hataya yer veren modelden yararlanmamız gerekir. Olasılıklı model hem kesin ögeyi hem de tesadüfi hata ögesini içerir. Örne ğ in e ğ er arz miktarı y'nin, fiyat düzeyi x ile: y = 1.5x + Tesadüfi Hata ş eklinde bir ili ş kisi oldu ğ unu dü ş ünüyorsak, x ile y arasında olasılıklı bir ili ş ki oldu ğ unu anlarız. Görüldü ğ ü gibi, olasılıklı modelin kesin ögesi 1.5x’tir.

55 Kesin (Deterministik) ve Olasılıklı Model... Bu kez grafikten yararlanalım: Kesin Model: y=1.5xOlasılıklı Model: y=1.5x + Tesadüfi hata

56 İKTİSADİ MODEL Y = a + b X EKONOMETRİK MODEL Y = a + b X + u

57 U U HATA TERİMİNİN KAYNAKLARI ÖLÇME HATALARI TOPLAMA HATALARI ÖRNEKLEME HATALARI TANIMLAMA HATALARI

58 İktisat TeorisiYaşam Model Tanımlaması Ekonometrik Model Ham Veri İşlenmiş Veri İstatistik Teorisi Ekonometrik Teknikler Model Tahmini Modelin Kullanılması Yapısal Analiz Geleceğin Tahmini Devlet veya Firma Kararlarında Ekonometrik Yaklaşım

59 Ekonomi teorisi, diğer araştırmalar, deneyimler, sezgiler Ekonometrik araştırmanın aşamaları

60 Model tanımlama Ekonomi teorisi, diğer araştırmalar, deneyimler, sezgiler Model Değişkenlerinin belirlenmesi Bağımlı, Bağımsız Değişken Ayrımının Yapılması Model katsayılarının İşaret ve Büyüklüklerinin tartışılması Modelin Matematiksel Şeklinin Belirlenmesi Ekonometrik araştırmanın aşamaları

61 Model tanımlama Ekonomi teorisi, diğer araştırmalar, deneyimler, sezgiler Veri toplama Zaman serileri Kesit verileri Karma (panel) veri Ekonometrik araştırmanın aşamaları

62 Model tanımlama Ekonomi teorisi, diğer araştırmalar, deneyimler, sezgiler Veri toplama Modelin tahmin edilmesi En küçük kareler yöntemi (EKK) Dolaylı en küçük kareler yöntemi (DEKK) 2 Aşamalı EKK Doğrusal olmayan EKK Ekonometrik araştırmanın aşamaları

63 Model tanımlama Ekonomi teorisi, diğer araştırmalar, deneyimler, sezgiler Veri toplama Modelin tahmin edilmesi Hipotezlerin test edilmesi Olumsuz Ekonometrik araştırmanın aşamaları

64 Model tanımlama Ekonomi teorisi, diğer araştırmalar, deneyimler, sezgiler Veri toplama Modelin tahmin edilmesi Hipotezlerin test edilmesi Sonuçların yorumlanması Olumlu Ekonometrik araştırmanın aşamaları

65 Model tanımlama Ekonomi teorisi, diğer araştırmalar, deneyimler, sezgiler Veri toplama Modelin tahmin edilmesi Hipotezlerin test edilmesi Sonuçların yorumlanması ÖngörümlemePolitika kararları Olumsuz Olumlu Ekonometrik araştırmanın aşamaları


"Temel Kavramlar EKONOMETRİ İktisat Matematik İstatistik İktisatçılar için İstatistik Matematiksel İstatistik Matematiksel İktisat EKONOMETRİ NEDİR?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları