Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETKİLEŞİMLİ SINIF YÖNETİMİNDE BT ARAÇLARININ AKTİF KULLANIMI İlyas ÖLMEZ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAHRAMAN Resim Adres-1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETKİLEŞİMLİ SINIF YÖNETİMİNDE BT ARAÇLARININ AKTİF KULLANIMI İlyas ÖLMEZ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAHRAMAN Resim Adres-1."— Sunum transkripti:

1 ETKİLEŞİMLİ SINIF YÖNETİMİNDE BT ARAÇLARININ AKTİF KULLANIMI İlyas ÖLMEZ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAHRAMAN Resim Adres-1

2  Teknolojinin Eğitime Entegrasyonu  Eğitimde Teknoloji Kullanımı  Bilgisayar Destekli Eğitim  İnteraktif (Etkileşimli) Bilgisayar Destekli Öğretim  Teknolojinin Öğretime Etkisi  FATİH Projesi  Akıllı Sınıf(smart classrooms)  Etkileşimli Sınıf Yönetimi (v-sınıf )

3 İçinde yaşadığımız toplum sürekli değişmektedir. Bilgi çağında ilerledikçe, teknolojik gelişmeler çoğu organizasyonunu n iş yapma biçimini köklü bir şekilde değiştirmektedir. Eğitim de bu gelişme ve değişmelerden etkilenmektedir. Okullar, teknolojiyi yeterli derecede kullanmazlarsa, öğrencilerinin akademik başarısını ya da öğretim programlarının değerini artıramazlar. ( Samancıoğlu, 2011:1) Resim Adres-2

4 Dünyada ve ülkemizde teknolojilerin öğrenme-öğretme süreçlerinde de kullanılması tartışılmakta ve çeşitli projeler ile teknolojinin sunabileceği fırsatlar araştırılmaktadır. Resim Adres-3a Devam

5 Resim Adres-3b (Pamuk vd. 2013:1800) ABD başta olmak üzere birçok gelişmiş ülke teknolojinin eğitim ortamlarına entegrasyonunu sağlamak için geniş bütçeli projeler hayata geçirmiştir. Bu projelere; 1980’lerde Apple’s Classrooms of Tomorrow (ACOT) – Apple’ın Geleceğin Sınıfları, 2000’li yıllarda yine ABD’de Preparing Tomorrow’s Teachers to Use Technology (PT3) – Geleceğin Öğretmenlerini,Teknoloji Kullanımına Hazırlama projeleridir.

6 Portekiz’in 2008’de hayata geçirdiği ve her öğrenciye bir dizüstü bilgisayar verilmesini hedefleyen Macellan projesi, Güney Kore’de henüz pilot olarak uygulamaya başlayan okul kitaplarının elektronik hale çevrilmesi ve öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılması örnek verilebilir. Bu projelerin hayata geçirilmesi ile ilgili olarak ciddi bütçeler ayrılmıştır. Devam Resim Adres-3c (Pamuk vd. 2013:1800)

7 Türkiye de benzer şekilde bu eğilimleri takip etmekte olup, eğitim teknolojilerine yatırımlar yapmaktadır. Örneğin, Temel Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında 1998-2007 yılları arasında Türkiye’deki okullara Bilgi İletişim Teknolojileri sınıfları kurulmuştur. Bu sınıflarda bilgisayarlar, projeksiyon cihazları ve çoklu ortam cihazları bulunmaktadır. (Pamuk vd. 2013:1800). Devam s Resim Adres-3

8 Öğrenciler derslerde, sınıf ortamında, teknoloji kullanımının ilgilerini, çalısma isteklerini, kendilerine olan güvenlerini, öğrenme hızlarını, kelime haznelerini ve kendini değerlendirme durumlarını artırdığını; dersi daha iyi anladıklarını, başarılarının daha yüksek olduğunu, daha rahat bir ortamda dersi daha çok sevdiklerini belirtmislerdir. (Arabacı ve Polat, 2013:18-19) Resim Adres-4

9 Amerika'da Cornell universitesinde yapılan bir calısmada bir sınıf oğrenciyi iki gruba ayırmıstır. Bir grubun işlenen ders esnasında internet kullanımına izin verilirken diğer grubun ders esnasında dizustu bilgisayarlarının kapalı olması istenmistir. interneti kullanan gruptaki öğrencilerin dersle ilgili sitelerle birlikte, ilgisiz sitelere de girmis oldukları, e-posta ve cesitli video sitlerini kontrol ettikleri görülmüstur. Daha sonra iki grup dersten öğrendiklerini tespit amaclı olusturulan bir teste tabi tutulmus ve arastırmacılar interneti kullananların öğrenilmesi gerekenleri hafızaya almaları konusunda çok zayıf kaldıklarını görmüşlerdir (Arabacı ve Polat, 2013:16) Devam Resim Adresi-29

10 BDE kısaca, öğretimsel içerik ve faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır. Daha açık bir ifade ile BDE, “öğrencilerin bilgisayarda programlanan dersler ile etkileşimde bulunduğu, öğretmenin rehber konumunda olduğu ve bilgisayarın ortam rolünü üstlendiği etkinlikler” olarak tanımlanabilir. (Ekici ve Yılmaz, 2013:319) Resim Adres-5

11 Sözlük anlamı, “birbirini karşılıklı etkileme işi” olan “etkileşim” BDE' de bilgisayarla kullanıcı arasında gerçekleşir. Etkileşim, kullanıcının çalıştığı konuyu diğer klasik yöntemlere göre daha kolay ve kavrayarak öğrenmesini hedeflemektedir. (Kaya, 2008:60-61) Resim Adres-6

12 A- Akademik Başarıya Etkisi B- Motivasyona Etkisi C- Genel Yeteneklere ve İstihdam Becerilerine Etkisi Resim Adres-7

13 A- Akademik Başarıya Etkisi Literatürde, teknolojinin öğrencilerin akademik başarılarına olumlu katkılarının olduğunu gösteren çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Wenglinsky (1998) çalışmasında, 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik puanları üzerinde,simülasyon teknolojinin “pozitif etkilerinin” olduğu sonucuna ulaşmış, buradan hareketle teknolojinin doğru kullanıldığı zaman öğrencilerin akademik başarılarına olumlu katkı yaptığını ifade etmiştir. Resim Adres-8 (Samancıoğlu, 2011:25)

14 A- Akademik Başarıya Etkisi Devam  BİT ve öğrenci kazanımları ile ilgili, geniş bir literatür taraması sonucunda BİT’in, Amerikan müfredatının hemen her alanında, öğrencilerin başarılarını olumlu etkilediği bulunmuştur. (Samancıoğlu, 2011:25) Resim Adres-8

15 B- Motivasyona Etkisi Eğitim teknolojileri doğru şekilde kullanıldıklarında, öğrencilerin başarısının yanında öz-güvenlerini, motivasyonlarını ve derse katılımlarını da artırmaktadır. (Samancıoğlu, 2011:25) Resim Adres-9

16 C- Genel Yeteneklere ve İstihdam Becerilerine Etkisi Eğitimleri sırasında iyi bir BİT eğitimi almış olan öğrenciler modern iş yaşamın da yaygın olarak kullanılan BİT’leri önceden tanıyor olmanın avantajlarından faydalanacaklardır. (Samancıoğlu, 2011:25) Resim Adres-10

17 MEB gelişen teknolojilere ayak uydurabilmek amacıyla FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi’ni 2011 yılında başlatmıştır. (Altun vd.2015:177) Resim Adres-11

18 A-FATİH Projesinin Hedefi B- FATİH Projesi ve Bileşenleri C- Finansal Olarak FATİH Projesi D-FATİH Projesinden Beklentiler E-Fatih Projesinin Üniversitelere Yansıması F- Dünyadaki Benzer Uygulamalar G-FATİH projesi ile ilgili yapılan çalışmalar

19 FAT İ H projesinin temel amacı: 1- Eğitim ve öğretimde coğrafya farkı gözetmeksizin fırsat eşitliğini sağlamak, 2- okullarda kullanılan teknolojiyi geliştirip iyileştirmek ve 3- B İ T araçlarını öğrenme ortamının merkezine yerleştirerek öğrencilerin öğrenmelerini desteklemektir. (Pamuk vd. 2013: 1802) A-FATİH Projesinin Hedefi Resim Adres-4

20 Proje 5 temel bileşenden oluşmaktadır:  Donanım ve yazılım altyapısının sağlanması,  Eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi,  Öğretim programlarında etkin BT kullanımı,  Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi ve  Bilinçli, güvenli, yönetilebilir, ölçülebilir BT kullanımı. B- FATİH Projesi ve Bileşenleri Resim Adresi-12,13,14

21 FATİH projesinin toplam bütçesi hakkında kaynaklarda 1,5 Milyar TL ile 3 Milyar TL arasında değişen farklı rakamlar telaffuz edilmektedir. (Akgün vd.,2011:120) C- Finansal Olarak FATİH Projesi Resim Adresi-15

22 D-FATİH Projesinden Beklentiler  Öğrencinin akademik başarısında artış,  Öğrenci devamsızlıklarında azalma,  Mesleki yönden iyi yetişmiş öğrenciler,  Yönetim süreclerinin iyileştirilmesi  Öğretmen ve diğer çalışanların tükenmişlik ya da bıkkınlık duygusunda azalma beklenmektedir. (Karataş ve Sözcü,2013:46). Resim Adres-8

23 FATİH Projesi’nin uygulanmaya başlanması beraberinde ülkemizde teknoloji kullanımında yetersizlikler olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle öğretmenlerin eğitimi büyük önem kazanmıştır. Bu tür sorunların üniversitedeki öğretim elemanlarında da ortaya çıktığı görülmektedir. Bu teknolojinin Türkiye’de yaygınlaşması için her ne kadar uğraşılsa da, öğretmen ve öğrenci tutumunu ölçen çalışmalar göstermiştir ki, öğretmenlerin yeterince eğitilmeden akıllı tahtaların sınıflara yerleştirilmesi, bu teknolojinin amacına uygun, etkin bir biçimde kullanılmadığını göstermektedir. Benzer durum üniversitelerde de görülmektedir. Üniversitelerde öğretim elemanlarının teknolojiyi takip etmemesi, sınıf içerisinde ve dışarısında kabul etmemesi gibi problemler söz konusudur. Bu durum alanda aşırı uzmanlık gerektiren hocaların ileri yaş seviyesi ve akademisyenlerin araştırma görevliliğinden profesörlüğe kadarki sürecinde yer alan kendine has kemikleşmiş eğitim anlayışından kaynaklanmaktadır. (Balcı vd, 2013:21) E-Fatih Projesinin Üniversitelere Yansıması

24 Türkiye’nin FATİH projesine benzer çalışmalar dünyanın birçok ülkesinde yürütülmektedir. ABD öğretmen ve öğrencilere dizüstü bilgisayarlar dağıtılmıştır. 2002 yılında Maine Eyaleti’nde “Her Öğrenciye Bir Bilgisayar” sloganıyla eyalet çapında tüm ortaokul öğrencileri ile öğretmenlerine dizüstü bilgisayarlar verilerek büyük bir proje başlatılmıştır. 2003 yılında North Carolina Eyaleti’nde ortaokul öğrencilerine 1700 dizüstü bilgisayar dağıtılırken, 2004 yılında New Hampshire Eyaleti’nde okulların bütün 6. sınıf öğrencilerine dizüstü bilgisayarlardan verilmiştir. F- Dünyadaki Benzer Uygulamalar

25 Portekiz’de 2008’de başlatılan ve ülke genelinde ilköğretim öğrencilerine yönelik 480.000 dizüstü bilgisayar dağıtılması amaçlanmıştır. Tayland’da, Mart 2012’de “Her Çocuğa Bir Tablet Bilgisayar” adlı projeyle toplamda 1.000.000 öğrenciye internet bağlantısı olan tablet dağıtılması amaçlamıştır. Güney Kore 2015 yılına kadar “Akıllı Eğitim” projesi adı altında 7.5 milyon ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisine tablet dağıtılmasını ve e-ders kitaplarının geliştirilmesini amaçlamaktadır (Pamuk vd. 2013:1801-1802) F- Dünyadaki Benzer Uygulamalar

26 Devecioğlu ve Kaymakçı (2014), öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımı ile araştırmasına göre; öğretmenlerin çoğunlukla teknik ve pedagojik bilgi eksikliğinden kaynaklanan problemlerinin olduğu belirlenmiş, bunlara ek olarak etkileşimli tahta özellikleri etkin bir şekilde kullanıldığında, kavramsal öğrenmeyi ve öğrenme- öğretme etkinliklerine karşı olumlu tutum geliştireceği tespit edilmiştir. Dündar ve Akçayır’ın (2014), tablet PC ile ilgili öğrenci görüşlerini incelediği çalışmasına göre, tablet PC’lerin olumlu ve olumsuz boyutlarını analiz edilmiştir. Buna göre tablet PC’lere olan öğrenci tutumlarının olumlu yönde olduğunu göstermektedir. G-FATİH projesi ile ilgili yapılan çalışmalar

27 Pamuk ve arkadaşlarının (2013), FATİH projesi ile ilgili yaptıkları çalışmalarında, öğrenci ve öğretmenlerin etkileşimli tahta ile ilgili genel olarak olumlu bir tutum sergiledikleri ve tahtayı kullandıkları; ancak tablet PC kullanımının çok düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir Salman (2013), FATİH projesi kapsamında öğretmen ve öğrenci görüşlerini incelediği çalışmasında, e-içeriğin ders öğretiminde kullanımının öğrenmeyi kolaylaştırdığı belirtmiştir.(Karataş ve Sözcü,2013:46). G-FATİH projesi ile ilgili yapılan çalışmalar

28 Dinçer (2007, s.4) akıllı sınıfları geleneksel sınıflardan farklı olarak teknolojinin elverdiği ölçüde, sınıfın mikrofon, kamera, akıllı tahta gibi çoklu ortam cihazlarıyla donatılmış hali olarak tanımlamıştır. Akıllı sınıf fiziksel olarak farklı mekânlarda bulunan eğitmen ve öğrencileri video konferans ve canlı yayın teknolojisi ile etkileşimli bir ortamda birleştiren bir yapıdır. (Karakuş, 2014:7-8) Resim Adresi-16

29 Dünyada ilk defa  KANADA  McGill Üniv.  ABD  Chicago Üniv.  Ohio-State Üniv.  San Diego Eyalet Üniv.  JAPONYA  Kyoto Üniv. Uygulamıştır. (İnternet adresi 4) A-Dünyada İlk Akıllı Sınıf Uygulamaları Resim Adresi-17

30 Türkiyede ilk defa  Orta Doğu Teknik Üniv.  Süleyman Demirel Üniv.i  Harran Üniv.  Bahçeşehir Üniv.  Mersin Üniv.  18 Mart üniv. 'de uygulanmaya başlanmıştır. (İnternet adresi 2) B-Türkiye'de İlk Akıllı Sınıf Uygulamaları Resim Adresi-18

31 Dijital Yerliler: Yeni bin yıl veya milenyum (2000 yılı ve sonrası) olarak isimlendirilen çağın öğrenen ve öğrencilerini tanımlamakta kullanılmaktadır. Yani teknoloji temelli bir dünyaya doğan ve çok küçük yaşlardan itibaren teknolojiyle tanışarak kendilerine teknolojik bir öğrenme dili geliştiren yeni nesil öğrencilere dijital yerliler denilmektedir. (Arabacı ve Polat, 2013:13-17) Resim Adresi-20

32 Devam Dijital Göçmenler: Milenyum öncesinde doğan, teknoloji ve ürünleriyle ergenlik sonrası dönemde tanışmıs olan bireyler için dijital göçmenlik kavramı kullanılmaktadır. Günümüz okullarında görev yapmakta olan kıdemli öğretmenleri bir anlamda birer dijital göçmen olarak görebiliriz. (Arabacı ve Polat, 2013:13-17) Resim Adresi-21

33 Sınıf lideri olan öğretmenin değişen öğrenci özelliklerini, beklentilerini göz önüne almadan bir yönetim gerçekleştirmesi, birçok çatışmayı da beraberinde getirecektir. Bu nedenle yeni yüzyılda değişen öğrenci ve öğretmen tanımlarıyla birlikte sınıf yönetimini de yeniden düşünme zorunluluğu doğmuştur. Dijital yerli olan öğrencilerin bilgi edinme yolları gerçek yaşantılardan çok sanal yaşantılar aracılığı ile gerçekleşmektedir. Devam Resim Adresi-22

34 Günümüz öğretmen ve öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımında en basta ev ortamlarında olmakla birlikte yoğun bir etkileşime maruz kaldıkları düşünülebilir. Dolayısıyla günümüz sınıf yönetiminde internet ve diğer teknolojilerin etkileri kaçınılmazdır. (Arabacı ve Polat, 2013:13-17) Devam Resim Adresi-23

35 Sözel paylaşımların yüzde 80’inde öğretmenin katkıda bulunduğu geleneksel bir sınıfa kıyasla, çevrimiçi bilgisayar ortamında bu katkı yüzde 10 ve 15 düzeyinde bulunmuştur. Yani sınıf yönetimi sürecine teknolojinin entegrasyonu öğretmenlere, fiziksel ve öğretimsel yararlar sağlamaktadır. (Arabacı ve Polat, 2013:13-17) Devam Resim Adresi-24

36  Günümüz öğretmenleri dijital göçmenler olarak:Eğitim ve Öğretim teknolojilerini iyi derecede kullanabilmelidirler. (Arabacı ve Polat, 2013:13-17) Devam Resim Adresi-25

37 Okul ve sınıflarda teknoloji kullanımının bir zorunluluk olduğu görülmektedir. MEB öğretmenler için yeterlik göstergeleri belirleyerek öğretmenlerin teknolojiyi öğrenme surecinde etkili olarak kullanmalarını beklemektedir. (Arabacı ve Polat, 2013:13-17) Devam Resim Adresi-26

38 tabletleri etkileşimli tahta ile iletişime geçirebiliyor ve soru, anket gönderip sonuçlarını kendi tabletinde değerlendirebiliyor. Bu sistemle ayrıca, ders istenildiği anda başlatılıp bitirilebiliyor, otomatik yoklama yapılabiliyor, sınıfa ya da seçilen öğrencilere mesaj gönderilebiliyor. (İnternet adresi 1) Öğretmenlerin sınıf içinde derslerini verimli işleyebilmelerine olanak sağlayan V-Sınıf çözümü, etkileşimli tahta ve diğer cihazlarla entegre çalışacak biçimde hazırlanmıştır. Sınıf yönetimi ile öğretmen; öğrenci tabletlerini kontrol edebiliyor, gerektiğinde tabletlere belirli kısıtlamalar getirebiliyor, Resim Adresi-28

39 Devam Öğretmen etkileşim sırasında tabletleri yönetir. Sistemin kontrol mekanizması, öğretmene, öğrencilerin dikkatini dağıtacak uygulamaları kısıtlayabilme imkânı tanır. ESY ile tabletler arası görüntü paylaşımı ve sınıf içinde anlık oylamalar yapılabilir. Bu yazılım sayesinde öğrenciler, öğretmen rehberliğinde, bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları gerçekleştirebilir, özgün projeler ortaya koyabilirler. ESY’nin sınıf yönetimi özellikleri sayesinde sınıf içi etkileşimin üst düzeyde tutulması, öğrenci öğretmen iletişiminin artırılması amaçlanmıştır. (İnternet adresi 5) Resim Adresi-27

40 Sınıf yönetiminin temel amacı, öğrencilerin öğrenme sürecinin keyifli hale getirilmesi ve daha iyi bir öğrenmenin sağlanabilmesidir. (Turan 2012). Devam Resim Adresi-24

41 Araştırmalar sınıf yönetimi becerilerini etkili bir biçimde sergileyen öğretmenlerin, öğrencilerin akademik başarılarında olumlu etkileri olduğunu göstermektedir (Peker ve İnandı 2011) Devam Resim Adres-4

42 Öğretmenin yeterlilikleri artırılmadıkça ve bu yeterlilikleri kullanabilmek için ihtiyaç duyduğu mesleğine karşı olumlu bir tutum geliştirmediği sürece iyi bir sınıf yönetimi sergilemesi beklenemez (Başar 2011). Devam Resim Adresi-29

43  SAMANCIOĞLU, Mustafa.2011, Mesleki Ve Teknik Eğitim Kurumlarında Teknoloji Entegrasyonunun Değerlendirilmesi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Gaziantep  EKİCİ, Selda ve YILMAZ, Bülent “FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339  KAYA, Nilgun 2008, Sosyal Bilgiler Öğretiminde İnteraktif ( Etkileşimli ) Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,  İstanbul.  ALKAN Tunay, BİLİCİ, Arzu AKDUR, Tunç Erdal, TEMİZHAN Oğuz, ÇİÇEK Harun, Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (Fatih) Projesi, 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011 Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY  KARAKUŞ, Songül. 2014, Öğretmen Adaylarının Akıllı Sınıf Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ  PAMUK Sönmez, ÇAKIR Recep, ERGUN Mustafa, H. YILMAZ Bayram, AYAS Cemalettin, Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 ©2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.  ARABACI, İ. Bakır ve POLAT, Murat Dijital Yerliler, Dijital Göcmenler Ve Sınıf Yonetimi Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz-2013 Cilt:12 Sayı:47 (11-20) Autumn-2013 Volume:12 Issue:47  ALTIN, Hüseyin Melih, KALELİOĞLU, Filiz, Fatih Projesi ile ilgili Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri, BAŞKENT UNIVERSITY,2015, 2(1), 89-105  ALTUN Sadegül Akbaba, AVCI YÜCEL Ümmühan, ERGÜN Esin, Öğretmenlerin Tablet Bilgisayarlara Yönelik Görüşleri, Başkent University,Ankara,Turkey, Karabük University,Karabük,Turkey, 2015, 2(2), 176-187 ISSN 2148-3272

44  ASLAN Erdinc, Dijital Eğitim ve FATİH Projesine Genel Bir Bakış, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (Aralık 2012)  KARATAŞ, İbrahim Hakan. SÖZCÜ Ömer Faruk, Okul Yoneticilerinin Fatih Projesine İliskin Farkındalıkları, Tutumları Ve Beklentileri: Bir Durum Analizi Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Guz-2013 Cilt:12 Sayı:47 (41-62)  İSLAMOĞLU Hakan, URSAVAŞ Ömer Faruk, REİSOĞLU İlknur,Fatih Projesi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi,EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Kuram ve Uygulama Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2015  AKGÜN Ergün, YILMAZ Erdi O., SEFEROĞLU S. Sadi Vizyon 2023 Strateji Belgesi ve Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya  AKTAŞ İdris, GÖKOĞLU Seyfullah, TURGUT, KARAL Y. Emrah Hasan, Öğretmenlerin FATİH Projesine Yönelik Görüşleri: Farkındalık, Öngörü ve Beklentiler NEF-EFMED Cilt 8, Sayı 1, Haziran 2014/ NFE-EJMSE Vol. 8, No. 1, June 2014  BAŞLANTI Uğur, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN FATİH PROJESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, İstanbul Enstitüsü Yayınları, Birinci Basım: Ağustos 2015, Ağustos 2015  İSLAMOĞLU Hakan, URSAVAŞ Ömer Faruk, REİSOĞLU İlknur,Fatih Projesi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi,EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Kuram ve Uygulama Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2015  AYVACI Hakan Şevki, BAKIRCI Hasan, BAŞAK Mehmet Hulki, Fatih Projesinin Uygulama Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunların İdareciler, Öğretmenler Ve Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty),2014,Cilt:XI, Sayı:I,21-47 http://efdergi.yyu.edu.trhttp://efdergi.yyu.edu.tr  BALCI Eylem Özlem, GÖKKAYA Zeynep.KAR Abdülkerim Fatih Projesinin Üniversiteler Yüzü, İstanbul Journal of Social Sciences (2013) Fall: 5

45  Sebit (2013). “Basın Bülteni” [g. t. 06.05.2013] (e. t. 28.11.2015). https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=26&cad =rja&uact=8&ved=0ahUKEwixs4X_zrPJAhVrp3IKHfp8CHI4FBAWCDowBQ&url=h ttp%3A%2F%2Fsebit.com.tr%2Fassets%2Fbasin_bulteni%2F2013%2F2013-05- 06.docx&usg=AFQjCNEDn8CK-96_E410VeK6j2bMfGqAsQ&sig2=FxfFgl7Sx- pc4RfRdSqW2w&bvm=bv.108194040,d.bGQ https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=26&cad =rja&uact=8&ved=0ahUKEwixs4X_zrPJAhVrp3IKHfp8CHI4FBAWCDowBQ&url=h ttp%3A%2F%2Fsebit.com.tr%2Fassets%2Fbasin_bulteni%2F2013%2F2013-05- 06.docx&usg=AFQjCNEDn8CK-96_E410VeK6j2bMfGqAsQ&sig2=FxfFgl7Sx- pc4RfRdSqW2w&bvm=bv.108194040,d.bGQ  http://akillisinif.blogspot.com.tr/2008_02_01_archive.html [g. t. YOK] (e. t. 28.11.2015). http://akillisinif.blogspot.com.tr/2008_02_01_archive.html  http://deltoid.com.tr/18/cozumler[g. t. YOK] (e. t. 28.11.2015). http://deltoid.com.tr/18/cozumler  http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Ak%C4%B1ll%C4%B1_s%C4%B1n%C4%B1flar [g. t. YOK] (e. t. 28.11.2015). http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Ak%C4%B1ll%C4%B1_s%C4%B1n%C4%B1flar

46 1- http://www.scoop.it/t/love-india/?tag=digital+classroomhttp://www.scoop.it/t/love-india/?tag=digital+classroom 2- http://www.teknolojioku.com/haber/fatih-projesinin-galibi-belli-oldu-15074.htmlhttp://www.teknolojioku.com/haber/fatih-projesinin-galibi-belli-oldu-15074.html 3- http://english.doe.gov.taipei/public/Attachment/91081882182.jpghttp://english.doe.gov.taipei/public/Attachment/91081882182.jpg 4- http://egitimteknoloji.net/2013/04/samsung-smart-school-sinif-yonetim-sistemi/http://egitimteknoloji.net/2013/04/samsung-smart-school-sinif-yonetim-sistemi/ 5- http://www.mebpersonel.com/haberleri/e%C4%9Fitimininhttp://www.mebpersonel.com/haberleri/e%C4%9Fitiminin 6- http://www.zygo-usa.com/usa/index.php?page=shop.product_ details&flypage=vmj_naru.tpl&category_id=183&product_id=484&option=com_virtu emart&Itemid=11http://www.zygo-usa.com/usa/index.php?page=shop.product_ details&flypage=vmj_naru.tpl&category_id=183&product_id=484&option=com_virtu emart&Itemid=11 7-http://yenilikciegitim.com/teknoloji-nesline-egitim-verenlerin-platformuna- yabanci-kalmayin/http://yenilikciegitim.com/teknoloji-nesline-egitim-verenlerin-platformuna- yabanci-kalmayin/ 8-http://evangelicalfocus.com/lifetech/974/Better_access_to_technology_ does_not_improve_students_gradeshttp://evangelicalfocus.com/lifetech/974/Better_access_to_technology_ does_not_improve_students_grades

47 9- http://www.aljodada.com/2014/09/blog-post_80.html 10- http://images.wisegeek.com/two-little-girls-in-classroom-looking-at-computer.jpghttp://images.wisegeek.com/two-little-girls-in-classroom-looking-at-computer.jpg 11- http://drumityasarakyol.meb.k12.tr/tema/icerik.php?KATEGORINO=412158http://drumityasarakyol.meb.k12.tr/tema/icerik.php?KATEGORINO=412158 12- https://lh3.googleusercontent.com/NAP9E62p89tAkOf5dHEUReaIMMh7bLwiSzHfwhH3B Z5I9WTHXOYYmJeQ2LXkvLitYBXEWw=s136 https://lh3.googleusercontent.com/NAP9E62p89tAkOf5dHEUReaIMMh7bLwiSzHfwhH3B Z5I9WTHXOYYmJeQ2LXkvLitYBXEWw=s136 13-http://www.memurhaber.com/yeni-sinav-sisteminde-tablet-donemi-h21011.htmlhttp://www.memurhaber.com/yeni-sinav-sisteminde-tablet-donemi-h21011.html 14-http://habersefi.com/haber/eba-e-kurs-kayitlari-icin-son-saatler-3484.htmlhttp://habersefi.com/haber/eba-e-kurs-kayitlari-icin-son-saatler-3484.html 15-http://www.alasehirmanset.com/alasehir-fen-lisesi-ogrencilerine-tablet-2-3390.htmlhttp://www.alasehirmanset.com/alasehir-fen-lisesi-ogrencilerine-tablet-2-3390.html 16-https://plus.google.com/111041891379356723132/posts 17-http://www.iguardsolution.com/smart.phphttp://www.iguardsolution.com/smart.php 18-http://kingmedia.co.th/solutions/smartclassroom/http://kingmedia.co.th/solutions/smartclassroom/

48 19-https://www.dartconsulting.co.in/DARTBlogs/the-digitization-of-the-indian-education-sector- finally-a-reality-2/https://www.dartconsulting.co.in/DARTBlogs/the-digitization-of-the-indian-education-sector- finally-a-reality-2/ 20-http://www.shutterstock.com/video/clip-3534110-stock-footage-lonely-sad-sitting-a-bank-steady- cam-shoot.htmlhttp://www.shutterstock.com/video/clip-3534110-stock-footage-lonely-sad-sitting-a-bank-steady- cam-shoot.html http://www.pressherald.com/2011/07/24/tablets-replace-books-as-nations-create-digital-school- system_2011-07-24/ 21-http://speedy-112-sma.blogspot.com.tr/2010_05_01_archive.htmlhttp://speedy-112-sma.blogspot.com.tr/2010_05_01_archive.html 22- http://www.haberler.com/milli-egitim-bakanligi-ndan-tablet-bilgisayarlarin-4425139-haberi/ http://www.haberler.com/milli-egitim-bakanligi-ndan-tablet-bilgisayarlarin-4425139-haberi/ 23-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vscs.educationhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.vscs.education 24-https://thejournal.com/~/media/EDU/THEJournal/Images/2013/04/20130408Samsung.jpghttps://thejournal.com/~/media/EDU/THEJournal/Images/2013/04/20130408Samsung.jpg 25-http://sksit.com/educational-solutions.htmlhttp://sksit.com/educational-solutions.html 26-http://shop.elementaryuk.com/mimio-interactive-projector-1865050/http://shop.elementaryuk.com/mimio-interactive-projector-1865050/ 27- http://egitimteknoloji.net/2013/04/windows-8-ve-v-sinif-ile-sinif-tablet-yonetimi/shttp://egitimteknoloji.net/2013/04/windows-8-ve-v-sinif-ile-sinif-tablet-yonetimi/s 28-http://s1.dmcdn.net/CE0F0.jpghttp://s1.dmcdn.net/CE0F0.jpg 29- http://www.tuexperto.com/2014/10/16/samsung-school-la-solucion-tecnologica-para-el-sector- educativo/


"ETKİLEŞİMLİ SINIF YÖNETİMİNDE BT ARAÇLARININ AKTİF KULLANIMI İlyas ÖLMEZ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAHRAMAN Resim Adres-1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları