Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve İnsana Etkileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve İnsana Etkileri."— Sunum transkripti:

1 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve İnsana Etkileri

2 GDO Nedir?  Genetik mühendisli ğ inin çe ş itli teknikler kullanarak yaptı ğ ı müdahalelerle kalıtımsal de ğ i ş ikli ğ e u ğ rattı ğ ı organizmalar günümüzde, G.D.O. (geneti ğ i de ğ i ş tirilmi ş organizmalar) kısaltılmı ş adıyla ifade edilmektedir. Rekombinant DNA teknolojisi sayesinde DNA molekülleri tüpte (LN vitro), yani canlı organizmanın ya da hücrenin dı ş ında, yeni bir tür yaratmak üzere bir molekül içinde bir araya getirilebilmektedir. Bu DNA da bir organizmaya aktarıldı ğ ında de ğ i ş tirilmi ş özellikleri ya da kendine özgü özellikleri olan bir canlının ortaya çıkmasını sa ğ lamaktadır.

3 Genetigi Degistirmemizin Tarihi Gelisimi  1970'lerde tarımsal ilaçlar ve kimyasal gübrelerin çevre ve insan üzerindeki olumsuz etkileri tartı ş ılmaya ba ş lanmı ş tır. Bu maddelerin sa ğ lı ğ a zararı kanıtlanmı ş tır. Ancak bu durum çevre ve insan üzerindeki tahribata engel olamamı ş tır. Bunun üzerine artan insan nüfusuna besin maddesi ihtiyacı konusunda sıkıntılar ya ş anmı ş tır. Besin maddesi sıkıntısına yeni çözümler aranmasını beraberinde getirmi ş tir. 1972'de Paul Berg ilk kez geneti ğ i de ğ i ş tirilmi ş rekombinant DNA molekülü üretmi ş tir. Bir yıl sonra 1973’de ilk kez geneti ğ i de ğ i ş tirilmi ş bir bakteri yaratılmı ş tır.

4  Rekombinant DNA teknolojisini kullanan ilk ş irket Herbert Boyer tarafından kurulmu ş ve ş irket, 1978’de escherichia coli bakterisinin genetik manipülasyon yoluyla, insülinüreten bir türünü yarattı ğ ını açıklamı ş tır. 1983'te dört ayrı ekip geneti ğ i de ğ i ş tirilmi ş bitkiler üzerine çalı ş mı ş lardır. 1995'de geneti ğ i de ğ i ş tirilmi ş mısır ekimi yapılmı ş tır. Sonraki yıllarda bu alanda çalı ş maların hızı artarak devam etmi ş tir.1998 yılında geneti ğ i de ğ i ş tirilmi ş organizmalar hakkında etiketleme kuralları belirlenmi ş tir

5 GDO NUN İnsana zaraları


"Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve İnsana Etkileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları