Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CANLILARIN YA Ş AM ALANI TÜM CANLILARIN YA Ş AM ALANI DÜNYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CANLILARIN YA Ş AM ALANI TÜM CANLILARIN YA Ş AM ALANI DÜNYA."— Sunum transkripti:

1 CANLILARIN YA Ş AM ALANI TÜM CANLILARIN YA Ş AM ALANI DÜNYA

2 Canlılar, ya ş amlarını devam ettirebilecekleri ortamlarda ya ş arlar. Canlılar, ya ş amlarını devam ettirebilecekleri ortamlarda ya ş arlar. Bir canlının ya ş adı ğ ı ve üreyebildi ğ i yere ya ş am alanı denir. Bir canlının ya ş adı ğ ı ve üreyebildi ğ i yere ya ş am alanı denir. Ya ş am alanlarında canlı ve cansız varlıklar bir arada bulunur. Ya ş am alanlarında canlı ve cansız varlıklar bir arada bulunur. Nedeni beslenme ve üreme ihtiyaçlarını kar ş ılamak istemeleridir. Nedeni beslenme ve üreme ihtiyaçlarını kar ş ılamak istemeleridir. Dünya’da, okyanus dibinde 1000 metre derinli ğ e ve deniz seviyesinden 6 bin metre yüksekli ğ e kadar uzanan, canlıların ya ş ayabildi ğ i hava, toprak ve su canlıların ya ş am alanlarıdır. Dünya’da, okyanus dibinde 1000 metre derinli ğ e ve deniz seviyesinden 6 bin metre yüksekli ğ e kadar uzanan, canlıların ya ş ayabildi ğ i hava, toprak ve su canlıların ya ş am alanlarıdır.

3 Saksıdaki bir bitki ve solucan icin toprak, Saksıdaki bir bitki ve solucan icin toprak, Bir ta ş ın üzerindeki kara yosunu için ta ş, Bir ta ş ın üzerindeki kara yosunu için ta ş,

4 Çalının altındaki böcek için ise çalılık, ya ş am alanıdır. Çalının altındaki böcek için ise çalılık, ya ş am alanıdır. Penguen, sıcak ortamlarda ya ş ayamadı ğ ı için ya ş am alanı kutuplardır.

5 Su, balıklar için en uygun ya ş am ortamıdır. Sudan çıkarılan balık bir süre sonra ölür. Su, balıklar için en uygun ya ş am ortamıdır. Sudan çıkarılan balık bir süre sonra ölür. Karada ya ş ayan bir hayvanda suda ya ş ayamaz. Örne ğ in koyun, keçi suda ya ş ayamaz, bo ğ ulur. Balık, su yosunu, midye, balina, sünger gibi canlılar suda ya ş ar. Bu canlılar da suda ya ş amaya uyum sa ğ lamı ş lardır. Örne ğ in, balıklar solungaçlarıyla solunum yaparlar, vücutları pullarla kaplı ve kaygandır.

6 Birçok a ğ aç ve çiçek, at, ayı, geyik, inek, kedi vb. hayvanlar karada ya ş ar. Bu canlılar kara ya ş amına uyum sa ğ lamı ş tır. Bir kaplan suda ya ş ayamaz. Akci ğ erleri olan kaplan sudaki oksijeni kullanamaz. Geyik, antilop gibi hayvanları yiyerek beslendi ğ i için suda beslenemez. Birçok a ğ aç ve çiçek, at, ayı, geyik, inek, kedi vb. hayvanlar karada ya ş ar. Bu canlılar kara ya ş amına uyum sa ğ lamı ş tır. Bir kaplan suda ya ş ayamaz. Akci ğ erleri olan kaplan sudaki oksijeni kullanamaz. Geyik, antilop gibi hayvanları yiyerek beslendi ğ i için suda beslenemez. Bir canlı kendi ya ş ama ortamından alınıp farklı bir ortama konuldu ğ unda uzun süre ya ş ayamaz.

7 Hem karada hem de suda ya ş ayabilen canlılar var mıdır? Tabi ki vardır. Kurba ğ alar ya ş amlarının belirli bir döneminde suda ya ş arken yeti ş kin olduktan sonra hem suda hem karada ya ş amlarını devam ettirebilirler. Hem karada hem de suda ya ş ayabilen canlılar var mıdır? Tabi ki vardır. Kurba ğ alar ya ş amlarının belirli bir döneminde suda ya ş arken yeti ş kin olduktan sonra hem suda hem karada ya ş amlarını devam ettirebilirler. Su kaplumba ğ ası, kurba ğ a, su yılanı, timsah, kaz, ördek, martı, pelikan, karabatak ve penguen hem suda hem de karada ya ş ayan hayvanlara örnek verilebilir. T İ MSAH

8 Ku ğ u, ördek, kurba ğ a gibi hayvanlar ise hem karada hem de suda ya ş arlar. Bu canlıların ayakları suda hareket etmelerini sa ğ layacak ş ekilde perdelidir. Ku ğ u, ördek, kurba ğ a gibi hayvanlar ise hem karada hem de suda ya ş arlar. Bu canlıların ayakları suda hareket etmelerini sa ğ layacak ş ekilde perdelidir.

9 Canlılar ya ş adıkları ortamlara kolayca uyum sa ğ lar. Kaktüs, çöl ya ş antısına uyum sa ğ lamı ş tır. Gövdesi su depolar. Terleme yoluyla su kaybını en aza indirmek için yaprakları diken ş eklinde geli ş mi ş tir. Oysa suda ya ş ayan nilüfer çiçe ğ inin böyle bir önleme ihtiyacı yoktur. Geni ş yaprakları, fazla suyu terleme yolu ile dı ş arı atar. Çam a ğ açları gibi so ğ uk ortamlarda ya ş ayan bitkilerin ise i ğ ne yaprakları vardır.

10 Mantarlar nemli yerlerde, ormanlarda ya ş arken mikroskobik canlılar su, uygun sıcaklık, hava ve besin olan her ortamda ya ş ayabilir. Bu ortam su, kara ya da hava olabilir. Mantarlar nemli yerlerde, ormanlarda ya ş arken mikroskobik canlılar su, uygun sıcaklık, hava ve besin olan her ortamda ya ş ayabilir. Bu ortam su, kara ya da hava olabilir.

11

12 Topra ğ ın içinde ya ş ayan solucanlar yer yüzeyinde uzun süre kalamaz. Çünkü ya ş ayabilmeleri için vücut yüzeylerinin nemli olması gerekir. Topra ğ ın içi nemli oldu ğ u için orada bitki ve hayvan artıklarını yiyerek ya ş ar.

13 Yiyeceklerimizi buzdolabına koymayıp dışarıda bırakırsak üzerinde karıncaların biriktiğini fark ederiz. Karıncalar bu besinleri yuvalarına taşır. Karıncaların yaşam alanları toprak, kaya, taş altı ve ağaç kavukları olabilir.

14 Portakal ve limonlar sadece ılıman iklimlerin oldu ğ u bölgelerde örne ğ in Akdeniz’de yeti ş ir. Buna kar ş ılık Do ğ u Anadolu gibi kurak ve so ğ uk bölgelerde yeti ş mez. Portakal ve limonlar sadece ılıman iklimlerin oldu ğ u bölgelerde örne ğ in Akdeniz’de yeti ş ir. Buna kar ş ılık Do ğ u Anadolu gibi kurak ve so ğ uk bölgelerde yeti ş mez. Çay, tropikal bölgelerde ve iklim bakımından nemli olan, çok ya ğ ışlı sıcak alanlarda yaşam alanı bulabilmektedir.

15 Do ğ al Çevre Do ğ al çevre nedir ? İ nsanların sürekli ya ş adıkları, insanların di ğ er canlılarla kar ş ılıklı olarak etkile ş im içinde bulundukları, da ğ lar, ovalar, çayırlar, ormanlar, göller, denizler, ırmakların bulundu ğ u çevreye do ğ al çevre denilmektedir. Do ğ al Çevre Do ğ al çevre nedir ? İ nsanların sürekli ya ş adıkları, insanların di ğ er canlılarla kar ş ılıklı olarak etkile ş im içinde bulundukları, da ğ lar, ovalar, çayırlar, ormanlar, göller, denizler, ırmakların bulundu ğ u çevreye do ğ al çevre denilmektedir.

16 Yapay Çevre İ nsanlar var oldukları günden beri ya ş amlarını do ğ al çevre ile iç içe sürdürmektedir. Ya ş adıkları do ğ al çevreyi, amaçları do ğ rultusunda de ğ i ş tirerek kendilerine bir yapay çevre meydana getirdiler. İ nsanların, günlük ya ş amlarını sürdürdükleri ev, i ş yeri, ta ş ıt araçları, kamuya açık sinema, tiyatro gibi yerler yapay çevreleri meydana getirirler. İ nsanları en fazla etkileyen kirlilikte kendi yapay çevrelerinde meydana gelen kirliliktir. Yapay Çevre İ nsanlar var oldukları günden beri ya ş amlarını do ğ al çevre ile iç içe sürdürmektedir. Ya ş adıkları do ğ al çevreyi, amaçları do ğ rultusunda de ğ i ş tirerek kendilerine bir yapay çevre meydana getirdiler. İ nsanların, günlük ya ş amlarını sürdürdükleri ev, i ş yeri, ta ş ıt araçları, kamuya açık sinema, tiyatro gibi yerler yapay çevreleri meydana getirirler. İ nsanları en fazla etkileyen kirlilikte kendi yapay çevrelerinde meydana gelen kirliliktir.

17

18 Do ğ al kaynakların yanlı ş kullanılması ve tahrip edilmesi sonucunda çevrede dengenin olumsuz yönde bozulması ve birtakım sorunların ortaya çıkmasına çevre kirlili ğ i denir. Do ğ al kaynakların yanlı ş kullanılması ve tahrip edilmesi sonucunda çevrede dengenin olumsuz yönde bozulması ve birtakım sorunların ortaya çıkmasına çevre kirlili ğ i denir.

19 Çevre Kirlili ğ inin Sebepleri Çevre Kirlili ğ inin Sebepleri Fabrika ve üretim tesislerinin bacalarından çıkan arıtılmamı ş gazlar ve bu tesislerin atıkları, Fabrika ve üretim tesislerinin bacalarından çıkan arıtılmamı ş gazlar ve bu tesislerin atıkları, Verimli ürün alabilmek için yanlı ş ve gere ğ inden fazla kullanılan tarım ilaçları, Verimli ürün alabilmek için yanlı ş ve gere ğ inden fazla kullanılan tarım ilaçları, Kaza sonucu topra ğ a, denizlere ve di ğ er su kaynaklarına karı ş an akaryakıt ve kimyasal maddeler, Kaza sonucu topra ğ a, denizlere ve di ğ er su kaynaklarına karı ş an akaryakıt ve kimyasal maddeler, Hastane atıkları ve teknolojik atıklar, Hastane atıkları ve teknolojik atıklar, Çevreye atılan çöpler ve plastik maddeler, Çevreye atılan çöpler ve plastik maddeler, Ula ş ımda ve ısınmada kullanılan kömür, petrol gibi yakıtlardan çıkan zararlı gazlar, Ula ş ımda ve ısınmada kullanılan kömür, petrol gibi yakıtlardan çıkan zararlı gazlar, Parfüm ve deodorantların içerdi ğ i gazlardır. Parfüm ve deodorantların içerdi ğ i gazlardır.

20 DOĞAL ÇEVRENIN BOZULMASıNıN OLUMSUZ ETKILERI İ nsanların olumsuz etkileri sonucu ormanlar azalmakta, hava, su ve toprak kirlenmektedir. Meydana gelen hava, su ve toprak kirlili ğ i, plansız kentle ş me bitki örtüsünün azalmasına ve yok olmasına neden olmaktadır. Besin zincirinin ilk halkası bitkiler oldu ğ una göre bu durumdan önce otçul, sonra bu otçullarla beslenen hayvanlar ve insanlar zarar görür. Ye ş il alan nerde?

21 Bir hayvanın neslinin tükenmesi do ğ al dengenin bozulması demektir. İ nsanların olumsuz etkileri sonucu ile a ş ırı ve bilinçsiz avlanma bazı hayvanların sayısının azalmasına ya da neslinin tükenmesine neden olmaktadır. Geçmi ş te var olan ancak günümüzde ya ş amayan birçok canlı vardır. Bu canlılar a ş ırı ve bilinçsiz avlanma sonucu yok olmu ş lardır. Sadece Türkiye'de ya ş ayan Anadolu kaplanı artık görülmemektedir. Bir hayvanın neslinin tükenmesi do ğ al dengenin bozulması demektir. İ nsanların olumsuz etkileri sonucu ile a ş ırı ve bilinçsiz avlanma bazı hayvanların sayısının azalmasına ya da neslinin tükenmesine neden olmaktadır. Geçmi ş te var olan ancak günümüzde ya ş amayan birçok canlı vardır. Bu canlılar a ş ırı ve bilinçsiz avlanma sonucu yok olmu ş lardır. Sadece Türkiye'de ya ş ayan Anadolu kaplanı artık görülmemektedir.

22 Yurdumuzda nesli tükenmeye yüz tutan bazı hayvanlar kelaynaklar, Akdeniz fokları, deniz kaplumba ğ aları, su samurları ve yaban koyunlarıdır Yurdumuzda nesli tükenmeye yüz tutan bazı hayvanlar kelaynaklar, Akdeniz fokları, deniz kaplumba ğ aları, su samurları ve yaban koyunlarıdır

23 Hayvanların soyunun tükenmesini önlemek için hayvanların yavrulama ve kuluçka dönemlerinde avlanma yasa ğ ı konulmu ş tur. Böylece yavruların ölmesi engellenmekte, hayvanların ço ğ alması sa ğ lanmaktadır. Hayvanların soyunun tükenmesini önlemek için hayvanların yavrulama ve kuluçka dönemlerinde avlanma yasa ğ ı konulmu ş tur. Böylece yavruların ölmesi engellenmekte, hayvanların ço ğ alması sa ğ lanmaktadır. Hayvanların yanında bazı bitkilerin de nesli tükenmektedir. Yurdumuzda kardelen ve orkide çiçeklerinin sayısı a ş ırı otlatma ve a ş ırı kentle ş me sonucu çok azalmı ş tır. Hayvanların yanında bazı bitkilerin de nesli tükenmektedir. Yurdumuzda kardelen ve orkide çiçeklerinin sayısı a ş ırı otlatma ve a ş ırı kentle ş me sonucu çok azalmı ş tır.

24 Çevre koruma bir ekip i ş idir. Bu nedenle okulumuzu ve çevresini temizlemek ve daha güzel hale getirmek için kurdu ğ umuz çevre kulübü gibi ülkemizde de birçok gönüllü çevre kurulu ş u faaliyet göstermektedir. Çevre ve Orman Bakanlı ğ ı ile belediyelerin çalı ş malarının yanı sıra gönüllü kurulu ş ların faaliyetleri sayesinde ülkemizde birçok çevre sorunu kamuoyuna duyurulmakta, toplumun dikkati çekilmekte ve gönüllü katılımcıların çalı ş maları ile bu sorunlara çözüm üretilmektedir.

25 Çevre Kirlili ğ ine Kar ş ı Alınacak Önlemler Çevre Kirlili ğ ine Kar ş ı Alınacak Önlemler İ nsanlara çevre bilinci kazandırmak, İ nsanlara çevre bilinci kazandırmak, Sanayi kurulu ş larına ve kanalizasyon ş ebekelerine arıtma tesisi kurarak atık suları arıtmak, Sanayi kurulu ş larına ve kanalizasyon ş ebekelerine arıtma tesisi kurarak atık suları arıtmak, Ka ğ ıt, cam, plastik, pil gibi geri donu ş umu olan çöpleri geri donu ş um kutularına atmak, Ka ğ ıt, cam, plastik, pil gibi geri donu ş umu olan çöpleri geri donu ş um kutularına atmak, Ev ve fabrika bacaları ile araba egzozlarından çıkan gazlar için filtre kullanmak, Ev ve fabrika bacaları ile araba egzozlarından çıkan gazlar için filtre kullanmak, Do ğ al bitki örtüsünü korumak ve yeni ye ş il alanlar olu ş turmak, Do ğ al bitki örtüsünü korumak ve yeni ye ş il alanlar olu ş turmak, Tıbbi atıkları topra ğ a ve suya karı ş mayacak ş ekilde yok etmek, Tıbbi atıkları topra ğ a ve suya karı ş mayacak ş ekilde yok etmek, Enerji elde etmek için katı ve sıvı yakıtlar yerine güne ş, rüzgar vb. kaynaklar kullanmaktır. Enerji elde etmek için katı ve sıvı yakıtlar yerine güne ş, rüzgar vb. kaynaklar kullanmaktır.

26 ATATÜRK'ÜN DOĞA SEVGİSİ Atatürk bir do ğ a a ş ı ğ ıydı. Hayvanları ve bitkileri çok severdi. Yolun kenarındaki bir i ğ de a ğ acının kesildi ğ ini ö ğ rendi ğ inde "Bunun ba ş ka bir yolu yok muydu?" diyerek a ğ lamı ş tır. Atatürk, a ğ açların ve ormanın dünyadaki ya ş am için çok önemli oldu ğ unu biliyordu. Bu nedenle çorak bir kent görünümünde olan Ankara'nın ye ş illendirilmesi, a ğ açlandırılması için çok çalı ş mı ş tır. Atatürk Orman Çiftli ğ i bu çalı ş manın en güzel örne ğ idir. Atatürk bir do ğ a a ş ı ğ ıydı. Hayvanları ve bitkileri çok severdi. Yolun kenarındaki bir i ğ de a ğ acının kesildi ğ ini ö ğ rendi ğ inde "Bunun ba ş ka bir yolu yok muydu?" diyerek a ğ lamı ş tır. Atatürk, a ğ açların ve ormanın dünyadaki ya ş am için çok önemli oldu ğ unu biliyordu. Bu nedenle çorak bir kent görünümünde olan Ankara'nın ye ş illendirilmesi, a ğ açlandırılması için çok çalı ş mı ş tır. Atatürk Orman Çiftli ğ i bu çalı ş manın en güzel örne ğ idir.

27 Bunları biliyor muyuz? Bunları biliyor muyuz? Bir ton atık kâ ğ ıdın yeniden i ş lenmesi ile yakla ş ık 16 çam a ğ acının kesilmekten kurtuldu ğ u, Bir ton atık kâ ğ ıdın yeniden i ş lenmesi ile yakla ş ık 16 çam a ğ acının kesilmekten kurtuldu ğ u, Bir ton atık kâ ğ ıdın yeniden i ş lenmesi ile yakla ş ık 100 L petrol tasarrufu sa ğ landı ğ ı, Bir ton atık kâ ğ ıdın yeniden i ş lenmesi ile yakla ş ık 100 L petrol tasarrufu sa ğ landı ğ ı, Bir kayın a ğ acının, 72 ki ş inin 1 günlük oksijen ihtiyacını kar ş ıladı ğ ı, Bir kayın a ğ acının, 72 ki ş inin 1 günlük oksijen ihtiyacını kar ş ıladı ğ ı, Ülkemizde yılda yakla ş ık 1 milyon kâ ğ ıtla gereksiz yazı ş ma yapıldı ğ ı Ülkemizde yılda yakla ş ık 1 milyon kâ ğ ıtla gereksiz yazı ş ma yapıldı ğ ı

28


"CANLILARIN YA Ş AM ALANI TÜM CANLILARIN YA Ş AM ALANI DÜNYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları