Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ"— Sunum transkripti:

1 BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ
Yönetim Bilgi Sistemi BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Özlem Oktal

2 Yönetim bilgi sistemlerini dikkat çekici bir konu haline getiren nedir?
Teknoloji, teknolojinin yönetimde kullanımı, işletme başarısı üzerindeki etkisinin sürekli bir şekilde değişimidir. Yeni işletme ve sektörler ortaya çıkmakta, yeni teknolojileri nasıl kullanacağını bilen işletmeler başarılı olmaktadır.

3 Yönetim bilgi sistemlerinde neler yenidir?
TEKNOLOJİ - Bulut bilgi işleme, artan yazılım seçenekleri, mobil dijital platformu YÖNETİM – Koordinasyon, işbirliği, karar verme ve denetim. İş zekası uygulamaları. Sanal toplantılar. ÖRGÜTLER – Web 2.0 uygulamaları. Home ofis. Yenilenen işletme değeri

4 Küreselleşmenin Tehdit ve Fırsatları
1492 – Kolomb – Dünya yuvarlaktır ve denizlerde güvenli bir şekilde yolculuk yapılabilir. 2005 – Thomas Friedman – Dünyanın düz olduğunu iddia eden bir kitap yazdı. Küreselleşme işletmeler için hem bir tehdit hem de avantaj sağlamaktadır. Küreselleşmenin YBS ile ilişkisi nedir?

5 Gelişen dijital işletme
Dijital işletme nedir? Müşteri-tedarikçi-çalışan arasındaki iş ilişkilerinin hemen hem tümünün dijital olarak desteklenmesi. İş süreçleri nedir? Birbirleriyle mantıksal olarak ilişkili görev ve davranışlar. Yeni ürün geliştirmek Bir sipariş yaratmak Bir pazarlama planı yaratmak Bir çalışanı işe almak

6 Gelişen dijital işletme
İşletmelerin önemli niteliğe sahip varlıkları nelerdir? Entelektüel özellikler, temel yetkinlikler, finansal varlıklar ve çalışanlar Havacılık sektöründe dijital işletmenin önemi nedir?

7 Gelişen dijital işletme - Havacılık
Rekabetçi piyasa koşullarında küçük kâr oranları ile farklılık yaratmaya çalışan ticari kurumlar için operasyonel maliyetleri düşürmek çok önemlidir. Havacılık sektörü rekabetin had safhada yaşandığı, operasyonel harcamaların çok yüksek meblağlara ulaştığı bir alan. Uçak üreticileri bir yandan havacılık firmalarına daha düşük maliyetli uçuş ve daha ucuz bakım gerektiren teknolojiler geliştirmeye gayret ederken bir yandan da havayolu firmaları kendi operasyonel maliyetlerini düşürmenin aracı olarak dijital havacılığın nimetlerinden yararlanmaya çaba sarf ediyorlar

8 Gelişen dijital işletme - Havacılık
Günümüzde anlık analiz amaçlı veri, otomatik arıza tespiti için verilerin üretimi ve işlenmesi gibi faaliyetlerde teknoloji kullanımı hız kazandı. Bu hıza ayak uyduramayan ya da uydurmasının gerekli olmadığı düşünülen operasyonlar nedir? Uçak içerisinde kabin görevlilerinin yürüttüğü faaliyetler, doldurulması gereken formlar, bildirilmesi gereken kabin içi arızalar, uçağa hangi üründen kaç adet alınması gerektiği ya da alındığı bilgisi, bir uçuş için uçağa kaç litre su alınması gerektiği bilgisi ya da bu bilginin uçağa su yükleyen araca iletilmesi.

9 Stratejik işletme amaçları
Bir işletmenin bilgi teknolojisi kullanımı ve işletme stratejilerini uygulama işletme amaçlarını gerçekleştirmeleri arasında gittikçe artan bir bağımlılık vardır. Bir işletmenin 5 yıl içinde neler yapacağı sistemlerinin neler yapacağına bağlıdır. Artan pazar payı, kaliteli veya düşük maliyetli hizmet üretmek, yeni ürün veya hizmet geliştirmek ve çalışan verimliliğini arttırmak, bilgi sistemlerinin türüne ve kalitesine bağlıdır. Başlıca stratejik işletme amaçları: İşlemsel mükemmeliyet Yeni ürünler, hizmetler ve iş modelleri Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler Etkin karar verme Rekabetçi avantaj Sürdürülebilirlik

10 Bilgi, organizasyonlarda gerekli kararların verilmesi için olmazsa olmaz kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi, işletme kaynaklarına ilave edilen belki de en pahalı ve önemli bir girdidir. Bilginin yönetilmesi; değişik kaynaklardan bilginin yakalanması, üretilmesi, depolanması ve karar verme süreçlerinde kullanılabilecek şekilde uygun hale getirilmesi anlamındadır. Yrd. Doç. Dr. Özlem Oktal

11 Bilgi sistemleri nedir?
Yöneticilerin karar verme süreçlerinde ihtiyaç duydukları bilgileri üreten sistemler, Bilgi Sistemleri olarak adlandırılmaktadır. Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle bilgi ihtiyacı eskisine göre çok daha hızlı ve etkin bir şekilde ve daha az bilgi sağlama maliyetiyle giderilebilmektedir.

12 Gelişim süreci Sanayi öncesi toplumda ekonomik faaliyetin üstün özelliği; çıkarmadır - Balıkçılık, avcılık, ormancılık, tarım Sanayi toplumlarında ekonomik faaliyetin üstün özelliği; mal üretimidir. - Kas gücünün yerini makinalar almıştır. Sanayi sonrası toplumun üstün özelliği; bilgisayarlara ve bilgi teknolojilerine dayalı üretimdir. - Bilgi ve iletişim teknolojisindeki yenilikler ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını etkisi altına almaktadır.

13 Veri nedir? Veri; gerçeklik üzerinde yapılan gözlemlerin sonucu ve bu anlamda bilginin üretildiği hammaddelerdir. kullanıcılar için herhangi bir anlam ifade etmeyen olgu ve şekillerdir.

14 Bilgi nedir? Bilgi, iki farklı kavrama karşı gelmektedir:
Yönetimde bilgi, belirli amaçlara ulaşmak veya belirli bir anlayışı geliştirmek için verilerin ya da ham bilgilerin bir takım işlemler sonucunda yöneticiler için faydalı hale getirilmiş şeklidir. Bilgi, iki farklı kavrama karşı gelmektedir: Şeyler ya da kavramlar hakkında genel olarak sahip olunan görüş. Sistemlerin ve çevrelerin işleyişini düzenleyen kuralların bilgisidir. Eğitim ve deneyimle elde edilen bu tür bilgi YÖNTEM BİLGİSİ’dir.

15 Bilgi nedir? Şeylerin ya da kavramların çeşitli niteliklerini tanımlayan işlenmiş veri. Bu türden bilgi DURUM BİLGİSİ’dir. Sistemin ya da çevresinin durumunun, durumu tanımlayan değişkenlerin değerleri aracılığıyla bilinmesini sağlarlar.

16 Bilgi nedir? Üst bilgi, talimatlar ile uzmanlık ve teknik bilgi yani know how’dan oluşmaktadır. Üst bilgi, nasıl sorularını cevaplandırmaktadır. Kararların verilmesinde; uzmanlık, deneyim ve teknik bilginin sezgi ile zenginleştirilmesi sonucu yaratılan üst bilgi önem arz etmektedir.

17 Saat 15:00’de bir toplantı olsun
Veriler Dönüşüm Bilgi Karar Toplantı kaçtaydı? 15:00 15:00-12:00 = 3 saat Toplantıya üç saat var Acele et Rahat ol Başka projelere odaklan Alış-verişi yap Yemeğe çık Vs. Şu an saat kaç? 12:00

18 Bilginin özellikleri Doğruluğu ve güvenilirliği Tamlığı Zamanlılığı
İlgililiği Ekonomikliği Sadeliği

19 Bilginin değeri Bilginin değeri, organizasyonun amaç ve hedeflerine ulaşılmasında verilecek kararlarla ilgilidir. Bilginin değeri, genellikle bilginin neden olduğu karar değişikliğinin sağladığı yararla, bilginin maliyeti arasındaki farka eşittir. Karar değişikliğinin neden olduğu fayda ise yeni bilginin yardımıyla verilen kararın sonucu ile bu bilginin olmaması durumunda verilecek olan kararın sonucu arasındaki farktır.

20 Sistem ve sistem yaklaşımı
Sistem, bir sınır içerisinde birbirleriyle etkileşim içinde bulunan ve ortak bir amaca yönelmiş olan öğeler topluluğudur. TEMEL SİSTEM MODELİ

21 Sistem öğeleri; sistemde aralarında etkileşim olan birimlerdir (alt sistemlerdir).

22 Sistemin bileşenleri Sistem sınırı Sistemin çevresi Sistemin girdileri
Bir sistemi diğerlerinden ya da çevreden ayıran alandır. Sistemin çevresi Sistem tarafından kontrol edilmeyen ve sistem sınırı dışında kalan her şeydir. Sistemin girdileri Çevreden sisteme verilen enerjiler Sistemin çıktıları Sistemden dışarıya verilen enerjiler Yrd. Doç. Dr. Özlem Oktal

23 Sistemin bileşenleri Sistemin arayüzü Sistemin geribeslemesi
İki sistemin sınırlarını ayıran alandır. Bir sistemin çıktısının diğer sisteme girdi olarak taşındığı ortamdır. Sistem öğelerinin çevreyle bağlantı kurdukları noktadır. Sistemin geribeslemesi Sistem çıktısının bir standart ile kontrol edildiği eğer fark tespit edilmiş ise girdinin değiştirilerek bu farkın gönderildiği prosestir.

24 Sistem hiyerarşisi Sistem, büyüklükleri açısından belli bir hiyerarşiye sahiptir. Sırasıyla; Süper sistem Supra sistem Sistem Alt sistem Sistemleri hiyerarşik olarak sınıflandırmanın nedeni, problemlerin tanımlanmasıdır. Problemi doğru olarak tanımlayabilmek için sistem hiyerarşisinin hangi kademesinde olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

25 Sistem türleri Sistemlerin sınıflandırılması:
Deterministik ve probabilistik sistemler Kapalı ve açık sistemler Statik ve dinamik sistemler Basit ve karmaşık sistemler

26 Bilgi sistemleri, yapay sistemlerdir.
Karar vermeye yardımcı olmak amacıyla tasarlanmışlardır. Yapay sistemler, insanlar tarafından oluşturulan sistemlerdir.

27 Sistem yaklaşımı “Parçala ve fethet” olarak bilinen bu yaklaşım, problemin ardışık küçük parçalara ayrılması, problemi oluşturan küçük birimlerin çözülmesiyle problemin üstesinden gelmeyi sağlayacaktır. Sistemin komple ele alınması problem çözümünü zorlaştıracaktır.

28 Sistem yaklaşımı ile bilgi sistemi oluşturma
Herhangi bir karmaşık sistem, bilgiyi paylaşmak zorunda olan ilişkili alt sistemlerden oluşmaktadır. Bir alt sistem, sistem dışından sağlanan bilgilerin işlenmesi ve kaydedilmesi için bir bilgi sistemine ihtiyaç duyar. Örneğin; pazarlama alt sistemi, müşteriler ve ürün satışları ile ilgili bilgileri kaydetme ihtiyacındadır. Ayrıca, diğer alt sistemlerle bilgi alışverişinde bulunur. Ürünlerin üretilebilmesi için müşterilerden gelen siparişlerden üretim alt sisteminin haberdar olması, tedarikçiden alınan hammaddelerin ve üretilen ürünlerle ilgili stokları izlemesi gerekmektedir. Finans alt sistemi, alınan siparişlerle ilgili ödemeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

29 Yönetim ve karar verme Karar verme mekanizmaları, her biri farklı seviyelerde olan yöneticiler tarafından işletilmektedir. İşletmelerde yöneticilerin görevi, somut kaynaklar; personel, malzeme, makine, para ve kavramsal kaynaklar; bilginin etkili bir şekilde kullanımını sağlamaktır. Yöneticiler, fiziksel kaynakları yönetmek için bilgi kaynaklarını kullanmaktadır. Bu kaynakları yönetmek için her yöneticinin ihtiyaç duyduğu bilgiler, kararlar ve sorumluluklar farklıdır.

30 Karar verme seviyeleri
Stratejik karar verme seviyesi – Stratejik planlama Taktik karar verme seviyesi – Yönetsel kontrol Operasyonel karar verme seviyesi – Operasyonel kontrol Karar Verme (Yönetim) Seviyeleri

31 Yönetimde bilgi ihtiyacı
Dış bilgi/İç bilgi Özet bilgi/Detay bilgi Planlamaya yönelik bilgi/Denetime yönelik bilgi

32 Yönetimde bilgi kullanımı

33 Karar ve bilgi ihtiyacı
Yöneticiler, zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, doğru ve zamanında karar vermek durumundadırlar. Kararların verilebilmesi için yöneticiden organizasyonun amacını anlaması ve bu doğrultuda kendisine iletilen bilgilerden faydalanmak suretiyle anlamlı kararlar verilebilmesi beklenmektedir. Bilgi ihtiyaçları, verilmesi gereken kararlarla, kararlar da amaçlarca belirlenecektir.

34

35 Karar tipleri Yapısal kararlar –Programlanmış kararlar
Yapısal olmayan kararlar –Programlanmamış kararlar –Bilgi tabanlı kararlar

36 Karar verme süreci Yapısal olmayan kararların verilmesindeki adımlar:
Amaçların belirlenmesi Kısıtların tanımlanması Alternatiflerin belirlenmesi Uygun bilgilerin toplanması Alternatiflerin değerlendirilmesi En uygun alternatifin seçilmesi

37 KARAR VERME SÜRECİ

38 Bilginin filtrelenmesi
Bir organizasyonda yer alan dört faaliyet seviyesinden ilk üçü –stratejik, taktik, operasyonel yönetim faaliyetlerini 4. seviye ise verinin işlenmesini kapsamaktadır. Bilgisayara dayalı bilgi sistemleri, operatör seviyede veri işlerler ve ilk üç yönetim seviyesinin karar vermesi için bilgi sağlarlar. Her bir yönetim seviyesinin ihtiyaç duyduğu bilgi birbirinden farklıdır.

39 Bilginin filtrelenmesi
Kaliteli bilgi sistemleri geliştirmenin anahtarı, bilginin filtrelenmesidir. Değişik faaliyet seviyelerindeki insanlar, kendi işleriyle ilgili bilgiyi ne az ne de fazla sadece ihtiyaç duydukları miktarda temin etmektedirler. Bilginin filtrelenmesi sonucu; doğru bilginin, doğru karar vericiye, doğru zamanda ve doğru formda ulaşması mümkündür.

40 Bilgi sistemlerinin bileşenleri
Bilgi sistemi genel olarak; Yazılım, Donanım –telekomünikasyon da dahil Personel –kullanıcı Dosyalar –veritabanı Prosedürler ‘den oluşan ve bu öğelerin birbirleriyle etkileşimi sonucunda bilgi üreten sistemlerdir.

41

42 Donanım Girdi, işleme ve çıktı faaliyetlerini yapan bilgisayar ekipmanlarından oluşur. Girdi araçları; klavye, otomatik tarama araçları, manyetik karakterleri okuma araçları, vs. İşleme araçları; Merkezi işleme birimi, hafıza ve depolama Çıktı araçları; Yazıcılar, bilgisayar ekranları vs. Telekomünikasyon, etkin bir ağ sistemi ile organizasyonun bilgisayar sistemlerine bağlanmasına izin verir.

43 Yazılım Bilgisayara verilen program ve talimatlardan oluşur.
Program ve talimatlar, bilgisayarın bordro işlemesine, müşterilere fatura gönderilmesine vs. işlemlere izin verir. Yöneticilere kârın arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi ile ilgili bilgi sağlamasının yanı sıra müşterilere de kaliteli hizmet sunar.

44 Veritabanı Verilerin toplanması ve bilginin organize edilmesini sağlar. Bir organizasyonun veritabanı, müşterilerle, çalışanlarla, stoklarla, rakiplerin satış bilgileriyle ilgili daha pek çok veri ve bilgiyi içerebilir.

45 İnsan - Kullanıcı Bilgi sisteminin en önemli elemanıdır.
Bilgisayar sistemini yöneten, çalıştıran, programlayan ve bakımını sağlayan herkes bilgi sistemi personeli olarak adlandırılır. Kullanıcılar; yöneticiler, karar vericiler, çalışanlar ve bilgisayarlardan fayda sağlayan diğer insanlar olabilir.

46 Prosedürler Bilgi sistemini çalıştırmak için insanın kullandığı stratejiler, politikalar, metotlar ve kuralları içermektedir.

47 Bilgi sisteminin özellikleri
Bilgisayar sistemindeki aynı dört özelliğe sahiptir: Girdi: Kaynak veri, sorgu, bir prompta karşılık verme, talimat, sistemdeki başka kullanıcılara mesaj, değiştirme İşleme: Sıralama, depolanmış veriye erişme, kaydetme ve güncelleme, özetleme, seçme, hesaplama Depolama: Veri, yazı, görüntü ve diğer dijital bilginin saklanmasıdır. Çıktı: Hard copy, soft copy, kontrol, sesli çıktı

48 Bilgi sistemlerinde otomatik tanıma ve veri toplama sistemleri
Nesnelerin otomatik olarak tanımlanmasını, haklarında gerekli bilgilerin toplanmasını ve bu bilgilerin insan katılımı olmaksızın BS’lerine otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistemlerdir: Barkod-Çubuk kod RFID-Radyo frekanslı tanımlama sistemleri Akıllı kartlar Optik karakter tanıma sistemleri Biyometrik tanıma sistemleri


"BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları