Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yönetim, insanların tek tek gerçekleştiremeyecekleri amaçlara ulaşabilmek için yürütülen bir grup faaliyetidir. Birden fazla insanın beden ve zihin güçlerini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yönetim, insanların tek tek gerçekleştiremeyecekleri amaçlara ulaşabilmek için yürütülen bir grup faaliyetidir. Birden fazla insanın beden ve zihin güçlerini."— Sunum transkripti:

1

2 Yönetim, insanların tek tek gerçekleştiremeyecekleri amaçlara ulaşabilmek için yürütülen bir grup faaliyetidir. Birden fazla insanın beden ve zihin güçlerini birleştirerek çalışmalarını gerekleştiren bu faaliyetin belli bir düzen ve güven ortamında sürdürülebilmesi için bir kısım kurallara uyulmasını gerektirir. Yönetim,en küçük topluluk kabul edebileceğimiz aileden başlayarak, kulüp, dernek, parti, sendika, ticari işletme, belediye, bakanlık, devlet ve uluslararası örgütlere kadar, üyeleri arasında statü ve makam farkı bulunan her düzeydeki toplulukta geçerlidir.

3 Belirlenen amacın gerçekleştirilebilmesi için, öncelikle yapılacak işler belli bir plan ve programa bağlanır. Yönetimler, içinde cereyan ettikleri toplumun bölge, yer, zaman ve kültürel koşullarına bağlı olarak farklılıklar gösterirler. Halkın konuştuğu dil, inançlar, ahlâk ve kültür değerleri ile coğrafi ve fiziki çevre yönetimin yapısını etkilemektedir.

4 Devlet otoritesi, yasalarla değişik kamu kurumların arasında bölüşülerek kullanılır. Bu bölüşümün yapılmasında ”merkezden yönetim” ve “yerinden yönetim” olmak üzere iki ilkeden hareket edilir. Merkezî yönetime bağlı kuruluşların hepsi başkentte yer almayıp, belli bir ast-üst ilişkisi içerisinde, merkezden taşraya doğru küçülerek ülkenin en küçük yerleşim birimlerine kadar yayılmaktadır.

5 Sanayileşme ve ihtiyaçların hızla artması, devletleri yerinden yönetim kuruluşlarını yaygınlaştırmaya zorlamaktadır. Çünkü yerinden yönetim ilkesine göre çalışan örgütlerin karar almaları ve almış oldukları bu kararları uygulamaya koymaları merkezden yönetime göre daha kolaydır. Biri hizmetleri esas alan, öteki de hizmetlerin yürütüldüğü coğrafi ve mülki alanı ölçü kabul eden iki türlü yerinden yönetim vardır: 1- Hizmetler esas alınarak kurulan yerel yönetim birimlerinin amacı ülkede ihtiyaç duyulan bir kısım hizmetleri yürütmektir. 2- Belli coğrafi bölgeleri esas alan kuruluşların amacı ise, kuruldukları bölgenin ihtiyaç duyduğu hizmetleri yürütmektir.

6 Ülke Adı: Türkiye Cumhuriyeti Yönetim Biçimi: Cumhuriyet Başkent: Ankara İdari Bölümler: 81 il Bağımsızlık Günü: 29 Ekim 1923 Anayasa: 7 Kasım 1982

7 DEMOKRASİ - halk egemenliğine dayanan yönetim şeklidir. Demokraside değişmeyen genel fikirler şunlardır: 1- Toplumun idaresinde çoğunluğun menfaatine uygun bir yol tutulur. 2- Toplumda, sosyal, iktisadî ve siyasî alanlarda herkese tam bir eşitlik sağlanır. 3- Kanun karşısında herkes eşittir ve kanunlar her ferde aynı surette uygulanır.

8 YÖNETİM Yerel Yönetim - Belediyeler - İl Özel İdaresi -Muhtarlıklar Merkezi Yönetim - İl (Vali) - İlçe (Kaymakam, Muhtar)

9 BELEDİYELER

10

11 1- Kentin altyapısı ile ilgilenmek. Bunun içerisine su dağıtımı, şebeke dağıtımı, kanalizasyon, şehir içi yollar, doğalgaz dağıtımı gibi işler yer almaktadır. Antalya Kent Merkezi Doğu Garajı ve Halk Pazarı Yapım İşi önce sonra

12 2- Çöp toplama, yolların temizlenmesi, itfaiye hizmetler, zabıta hizmetleri, cadde ve sokak temizliği ve halk sağlığını koruma gibi görevler de belediyeye aittir. Çöp kamyonu Vakumlu temizlik arabası

13 Emirgan Parkı

14 3- Şehir içerisinde imar ile ilgili izin ve belgeler belediyenin görevleri arasındadır. 4- Şehrin ekonomik işleri belediyenin kontrolü altındadır. Fiyat ve ücret tespit etme, haller açma, pazar yerleri kurma, sanayi bölgeleri kurma gibi görevler belediyeye aittir. Mısır Çarşısı

15 5- Şehir içerisinde eğitim ile ilgili görevleri vardır. Okul öncesi eğitim verme, mesleki eğitim kursları düzenleme ve kütüphane açma gibi.. 2012 Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Edirne İl Yarışması Geleneksel Düzenlemesiz ( Geleneksel ) Dal Gençler Birincisi Edirne Belediyesi Halk Oyunları Kulübü

16 6 - Sağlık hizmetleri, dini görevler, nikah işleri, yurt açma ve ucuz konut yapma gibi görevleri vardır.

17 7- Şehir içerisindeki ulaştırma alanındaki işler belediyeye aittir Çanakkale’nin Ezine ilçesinde toplu taşımada kullanılacak olan 3 yeni belediye otobüsü düzenlenen törenle hizmete girdi.

18 8- Eski tarihi eserleri koruma, kültür merkezi açma, spor alanları yaratma, tiyatro müze ve sinema salonları açma gibi görevleri vardır. Belediyeler sayesinde, birçok tarihi eser gereken onarım ve bakım işlemleri yapıldığından günümüze kadar yıkılmadan gelmiştir.

19

20 İL ÖZEL İDARESİ

21 İl özel idaresinin, belediye ve köyler dâhil olmak üzere il genelindeki görev ve sorumlulukları; sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarım ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerdir..

22 MUHTARLIKLAR

23 Mahalle Muhtarının Görevleri 1- Seçim zamanlarında sandık seçim kurullarına, sağlık ocağı ve sağlık merkez kurullarına ve emlak vergisi ile ilgili olarak arsaların bedel tespit komisyonu gibi kurul ve komisyonlara katılmak, 2- Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerini yürütmek,

24 3- Cadde, sokak ve meydan levhalarını zaman zaman kontrol ederek eksik ve bozulmuş olanları belediyeye bildirerek yapılmasını sağlamak, 4- Salgın ve bulaşıcı hastalıkları şüpheli kimseleri ilgili kuruluşlara bildirmek, 5- Askerlik ve seferberlik başta olmak üzere tebligatların yapılmasında yardımcı olmak, 6- Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlamak, 7- Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli resmi belgeleri düzenleme,

25 8- Nüfus kağıdını kaybeden ya da yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli olan belgeleri düzenlemek, 9- Muhtaç, yaşlı, sakat ve kimsesizlere,"Yeşil Kart" verileceklerin ve afet zamanlarında yardım yapılacakların tespiti gibi işlerde idareye yardımcı olmak, 10- Mahallede yapılan ve yürütülen hizmetlerle ilgili görüş bildirmek.

26 Köy Muhtarının Görevleri 1- Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek; 2- Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak; 3- Salgın ve bulaşık hastalıkları günü gününe hükümete haber vermek;

27 4- Hekim olmayanların hastalara ilaç yapmasını engellemek ve bu durumu hükümete haber vermek; 5- Köylünün bulaşık hastalıklar için aşılanıp hastalıktan kurtulmasına çalışmak; 6- Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikahlanan ve boşananların defterini yapıp ertesi ayın onuncu gününden önce nüfus memuruna vermek ve köyün nüfus defterini birlikte götürerek durumu yürüttürmek; 7- Vergi toplamak için gelen tahsildarlara yol göstermek, yardım etmek ve tahsildarların yolsuzluğunu görürse hükümete haber vermek;

28 8- Asker toplamak ve kaçakları hükümete haber vermek; 9- Köy civarında eşkiya görürse hükümete haber vermek; 10- Köylünün ırzına, canına ve malına el uzatan ve hükümet kanunlarını dinlemeyen kimseleri köy korucuları ve gönüllü korucularla yakalattırarak hükümete göndermek; 11- Köy sınırı içinde yangın ve sel olursa köylüleri toplayıp söndürmeye çalışmak, 12- Mahkemelerden gönderilen celpname ve her türlü tezkere ve hükümleri ilgilenenlere bildirerek istenilen işleri yapmak ve mahkeme mubaşirine ve jandarmaya vazifesinde kolaylık göstermek;

29 VALİLİK - İL

30 Valinin başlıca görevleri şunlardır; 1- Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmek. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir. 2- Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak. Bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan edebilirler. 3- İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemek.

31 4- İldeki devlet memurlarının bir kısmını doğrudan atamak, bir kısmının atanması konusunda görüşünü bildirmek, bir kısmının da görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek. 5- İldeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkilerini kullanmak. 6- Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür

32 KAYMAKAMLIK - İLÇE

33 İLÇE: Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölümdür. İlçe, ilin genel yönetiminin bir alt kademesini oluşturur. İl düzeyinde örgütlenen merkezi yönetim kuruluşlarının çoğu, ilçe ölçeğinde de teşkilatlarını kurmuşlardır. Bunlara “ilçe kuruluşları”, başındaki yöneticilere de “ilçe müdürleri” denilir. Bir kısım bölge kuruluşunun da ilçe örgütü bulunmaktadır. İlçe yönetiminin başında kaymakam bulunmaktadır. Kaymakam, ilçede hükümetin temsilcisi durumundadır.

34 İlçe yönetimi; - Kaymakam - İlçe İdare Kurulu - İlçe (bakanlık) müdürlükleri - İlçe şube müdürlükler’den oluşur.

35 Kaymakam, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en yetkili kamu görevlisidir. Kaymakam görevlerini bağlı olduğu ildeki valinin denetimi altında yürütür. Kaymakamın görevleri; 1- İlçede yasaların uygulanmasını sağlar. 2- Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır. 3- İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında işbirliği sağlar. 4- Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder.

36 Kaymakam ilçenin genel olarak idaresinden sorumlu olduğu için ilçedeki adli ve askeri örgütlerin dışındaki diğer tüm idari örgüt ve personelinden sorumludur. Bu nedenle de tüm bu idareleri ve personelini denetleme yetkisine sahiptir. Ayrıca kaymakamın halkın askerlik işleri hakkındaki talep ve şikayetlerini kabul etme ve bunları karşılamak üzere askerlik şubelerine ve dairelerine müracaat etme yetkisi vardır. Kaymakam bu durum karşısında verilen cevabı yeterli bulmazsa durumu valiye bildirir. Buna karşılık, ani olaylar ve olağanüstü hallerde askeri birliklerden yardım isteme yetkisi yoktur. Bu durumu ancak valiye bildirmekle yetinir.


"Yönetim, insanların tek tek gerçekleştiremeyecekleri amaçlara ulaşabilmek için yürütülen bir grup faaliyetidir. Birden fazla insanın beden ve zihin güçlerini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları